Fytogeografie a zoogeografie

Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5 

Historie kurzu

Úpravy 2020 (vs. 2019):

 • nahrána, sestříhána a zveřejněna byla videa přednášek ke všem zkoušeným tématům
 • kurz byl připraven do distanční formy výuky a připraveny byly testy pro on-line zápočty a zkoušky

Úpravy 2019 (vs. 2018):

 • opraveny byly před semestrem kapitoly z obecné biogeografie a v průběhu ZS2019 probíhá zveřejňování kompletně přepracovaných kapitol z regionální biogeografie

Úpravy 2018 (vs. 2017):

 • vzhledem k tomu, že se v ZS2016 a ZS2017 podařilo fyzicky kurz dovést ke spokojenosti studentů, v ZS2018 probíhá úprava webu, aby odpovídal reálným přednáškám

Úpravy 2017 (vs. 2016):

 • takže se zdá, že už i obsah kurzu není zcela proti mysli studentů, a proto v ZS2017 zůstává vše stejné, jako v ZS2016

Úpravy 2016 (vs. 2015):

 • obsah kurzu se ukázal být pro přednášky optimální a zůstává nezměněn oproti roku 2015 (vše se vejde bez potíží do času přednášek a zbývá i čas na diskuzi)
 • dále jsou pro rok 2016 zjednodušeny požadavky k zápočtu (ve výsledku zbylo 150 pojmů)
 • přes vypuštění další cca 1/6 obsahu zkoušek oproti roku 2014, dopadly zkoušky 2015 ještě hůře než v roce 2014, proto byly zveřejněny zkušební otázky (zjednodušovat obsah dále nelze) z regionální biogeografie (= je poskytnut jmenný seznam taxonů, znalost jejichž areálu je požadována ke zkoušce, nově jde jen o čeledě nebo vyšší taxony), zoogeo část byla zveřejněna před začátkem ZS2016 (150 taxonů), fytogeo v polovině října (oproti předpokládanému počtu 100 taxonů, je požadováno jen 60)
 • web byl poskytnut ke zcela volnému přístupu, aby si každý mohl všimnout, jak strašně obtížný kurz je, a především jak katastrofálně je organizován

Úpravy 2015 (vs. 2014):

 • podle reakcí studentek a studentů byl zásadně zjednodušen zápočet – vypuštěna byla celá Česká republika, Evropa byla převedena na měřítko světa (zápočet je zjednodušen o 2/3 původních požadavků)
 • na základě velmi špatných výsledků u zkoušky 2014 byly zcela ze zkoušky vypuštěny kapitoly fyzicko-geografických předpokladů biogeografie, geoekologie (organismus a prostředí) a geografie biodiverzity – tyto byly vypuštěny i z přednášek (v učebnici zůstávají pro zájemce) – zkouška tak byla zjednodušena o celou 1/6 obsahu
 • o další dvě přednášky byla rozšířena regionální biogeografie, takže má nově 8 týdnů, biomy se staly součástí fytogeografických kapitol a nejsou nadále samostatně přednášeny (proto je fytogeografická část podstatně obsáhlejší než zoogeografická)
 • postupně během semestru byly doplněny některé zkušební otázky

Úpravy 2014 (vs. 2013):

 • na přání studentek a studentů byla připravena tato elektronická učebnice a dohledány obecně dostupné česky psané zdroje
 • zásadně zjednodušen byl modul regionální biogeografie (na cca 1/3 rozsahu oproti roku 2013), který dostal v přednáškách větší prostor (nově 5 týdnů), výsledné texty byly konzultovány s autory BOTANY.cz

Kurz 2013

 • proběhla příprava kurzu založená na obecné biogeografii – viz Lomolino et al., 2010
 • před zahájením semestru zveřejněny zápočtové testy – ČR, Evropa, svět
 • před ukončením semestru předány studujícím v tištěné podobě přednáškové materiály
Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5 

K zápočtu

Požadavky k zápočtu se odvíjejí od zařazení kurzu do studijního plánu a skutečnosti, že se jedná o kurz bez seminářů/cvičení a především jediný geografický ve Vašem studiu. Proto k zápočtu po Vás budeme chtít jen základní věci, kterými jsou lokalizace několika základoškolských geografických jevů na mapě světa:

 • požadované jevy k lokalizaci jsou zde (odkaz vede XLS soubor)
 • vzor testu pro fyzický test (lokalizace 20 jevů na slepé mapě světa s vyznačenými pobřežími, hlavními toky a jezery)
vzor_biogeo_zp
 • pro distanční zápočet to bude otočeno, tedy dostanete mapu s 20 vyznačenými geografickými pojmy, a Vaším úkolem bude napsat, o jaký jev se jedná

Hodnocení:

 • za každý správně lokalizovaný jev získáte bod
 • k udělení zápočtu potřebujete získat 12 bodů
 • máte tři pokusy k absolvování zápočtového testu
 • na každý pokus se budete povinně přihlašovat přes STAG

Ke zkoušce

Předmět může být zkoušen společně s několika dalšími kurzy – vždy platí, že zkouškový test (a opravné zápočtové testy) jsou označeny modrým pruhem!!!!!!

Zkušební test má v podstatě dvě části – část testovou a část textovou.

V první části je vždy 12 otázek na regionální biogeografii (ve většině případů 6x z fytogeo a 6x ze zoogeo), máte vždy na výběr ze čtyř možností a právě jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají, tedy, i když neumíte vůbec nic, tak máte z hlediska statistické pravděpodobnosti z této části 3 body jisté, neboť 25 % z 12 je 3 (tohoto pravidla se většina studentů pevně drží). Otázky vypadají rámcově takto “Taxon česky (taxon vědecky) žije/roste kde?” Na výběr je z částí světa (viz zápočet) nebo zoo- nebo fytogeografické oblasti/říše a oblasti. Elektronická verze je identická jako tištěná.

Druhá část je vždy uvozena dvěma mapami světa (nebo jeho části) a do ní budete mít za úkol zakreslit nějaký jev nebo určit, který jev jsme do mapy zakreslili my. Samozřejmě se jedná o zoogeografické oblasti, fytogeografické oblasti, biomy, typy disjunkcí a geoelementů. Za správné zakreslení či určení získáváte +1 bod. V elektronické verzi zkoušky jsou jednotlivé regiony označeny číslem a Vaším úkolem bude k přiřadit k regionu jeho číslo. Za druhou mapou následují 4 otázky textové z obecné biogeografie – obvykle máte vysvětlit nějaký pojem a nebo tam nějaký pojem je a Vy máte napsat, co to je, čili otázka je položena buď takto “Co je to genetický drift a jaký je jeho význam v biogeografii?” nebo takto “Bla bla bla bla bla nazýváme jako . . . . . . . . . . . . (doplňte).” Za zcela správnou odpověď získáváte +1 bod. Pokud je odpověď špatně, body se nestrhávají. Elektronická verze této části zkoušky je identická jako tištěná.

Celkem je to tedy 18 bodů. K absolvování potřebujete 60 %, po zaokrouhlení dolů (abychom se nemuseli zbytečně dohadovat) to dělá minimálně 10 bodů nutných k absolvování zkoušky.

Známkování:

 • 10 bodů 3
 • 11 bodů 2-
 • 12 – 14 bodů 2
 • 15 bodů 1-
 • 16 – 18 bodů 1

Materiály ke studiu

 • Níže naleznete veškeré materiály potřebné ke studiu (chyby budou fixovány průběžně).
 • Některé části nejsou přednášeny a neobjeví se ani u zkoušky (poznáte je podle toho, že v otázkách je poznámka, že otázky nejsou nebo v přednášce či celé části jsou dvě hvězdičky).
 • Některé části nejsou přednášeny, ale u zkoušky se objeví (v materiálech jsou označeny jednou hvězdičkou).
 1. Úvod do studia biogeografie**
 2. Fyzicko-geografické základy biogeografie**
 3. Ekologické základy biogeografie**
 4. Areály
 5. Prostorové šíření organismů
 6. Prostorové souvislosti speciace a vymírání
 7. Prostorová diverzifikace bioty
 8. Ostrovní biogeografie
 9. Vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev
 10. Regionální biogeografie
 11. Geografie biodiverzity**

Řazení přednášek

1. Areologie, prostorové šíření organismů.
2. Prostorové souvislosti speciace a vymírání.
3. Prostorová diverzifikace bioty.
4. Ostrovní biogeografie.
5. Vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev.
6. Regionální biogeografie světa 1.
7. Regionální biogeografie světa 2.
8. Regionální biogeografie světa 3.
9. Regionální biogeografie světa 4.
10. Regionální biogeografie světa 5.
11. Regionální biogeografie světa 6.
12. Regionální biogeografie světa 7.
13. Regionální biogeografie ČR.
14. Zápočet.