Fytogeografie a zoogeografie

Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5 

Pod názvem “Fytogeografie a zoogeografie” je vyučována problematika biogeografie jako úvod do problematiky komplexity oboru Biologie a ochrana zájmových organismů. Materiály však mohou sloužit komukoliv se zájmem o souvislosti rozšíření organismů.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit studenty s prostorovou problematikou rozmístění organismů na Zemi. Kurz je rozdělen do několika studijních modulů: (1) prostorové základy biogeografie, (2) obecná biogeografie, (3) další přístupy v biogeografii, (4) regionální fytogeografie a zoogeografie, a (5) biogeografická literatura. První tři moduly jsou předmětem přednášek, čtvrtý samostudia na základě multimediálních materiálů a poslední předmětem cvičení. V modulu prostorové základy biogeografii je věnována pozornost systematizaci poznatků fyzické geografie, v modulu obecné biogeografie je studium zaměřeno na problematiku evolučních faktorů ovlivňujících rozšíření organismů, v modulu dalších přístupů v biogeografii je pozornost věnována ostrovní, historické a ekologické biogeografii, v modulu regionální biogeografie pak prostorovému rozšíření taxonů a v posledním modulu je pozornost věnována kritickému rozboru vybraných biogeografických témat na základě studia vědecké literatury.

Historie kurzu

Úpravy 2022 (vs. 2021):

 • v létě 2022 bylo rozhodnuto o likvidaci BOZO na ZF, čili pro poslední rok ponechávám kurz v identické podobě roku 2021
 • pokusím se připravit a nahrát prezentace pro scházející geografické kapitoly
 • celodenní cvičení v terénu 2022 odpadá!!!!!!!!, jelikož 50 lidí do vlaku směr Holubov nenarvu a peníze na autobus nejsou

Info k předešlým změnám (usnadňující pochopení skladby kurzu) naleznete zde.

Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5 

Cvičení (jen pro prezenční studium – PS)

Cvičení ke kurzu biogeografie má dvě zásadně odlišné podoby. První je celodenní cvičení v terénu, které proběhne hned na začátku semestru a jehož cílem je seznámení se základy terénní geografie (více zde), a druhou je práce v kampusu s vědeckou biogeografickou literaturou na základě kritického rozboru vybraných biogeografických témat, jež budou přímo navazovat na témata přednášky (více zde).

Zápočet

Požadavky k zápočtu se odvíjejí od dobrých mravů a tradic Jihočeské univerzity, a patří k nim:

 • účast na celodenním terénním cvičení (jen pro PS, netýká se KS)
 • docházka na cvičení v kampusu, povoleny jsou 2 neomluvené absence (jen pro PS, netýká se KS)
 • aktivní účast na cvičeních v kampusu = příprava a prezentace jednoho tématu (podklady zde), připomínky ke všem dalším tématům (jen pro PS, netýká se KS)
 • příprava zprávy z vybraného výzkumu (podklady zde) (jen pro KS, netýká se PS)
 • splnění zápočtového testu, který by Vás měl připravit na další studium, kde se operuje s regionálně-geografickými pojmy (více zde)
Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5 

Ke zkoušce

Fyzicky může být předmět zkoušen společně s několika dalšími kurzy – pak vždy platí, že zkouškový test (a opravné zápočtové testy) jsou označeny modrým pruhem!!!!!! Připravena je i elektronická verze zkoušky v Moodle a bude-li volné “počítačová” místnost, pak budeme elektronicky zkoušet i v případě prezenční výuky.

Zkušební test má v podstatě dvě části – část testovou a část textovou.

V první části je vždy 10 otázek na regionální biogeografii (ve většině případů 5x z fytogeo a 5x ze zoogeo), máte vždy na výběr ze čtyř možností a právě jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají. Otázky vypadají rámcově takto “Taxon česky (taxon vědecky) žije/roste kde?” Na výběr je z částí světa (viz zápočet) nebo zoo- nebo fytogeografické oblasti/říše a oblasti. Elektronická verze je identická jako tištěná.

Druhá část je vždy uvozena dvěma mapami světa (nebo jeho části – obvykle se bude jednat o Evropu) a do ní budete mít za úkol zakreslit nějaký jev nebo určit, který jev je do mapy zakreslen. Samozřejmě se jedná primárně o zoogeografické oblasti, fytogeografické oblasti, biomy, typy disjunkcí a geoelementů, klimatické pásy. Za správné zakreslení či určení získáváte +1 bod. V elektronické verzi zkoušky jsou jednotlivé regiony označeny číslem a Vaším úkolem bude přiřadit k regionu jeho číslo. Za druhou mapou následuje 8 otázek textových z fyzické geografie a obecných kapitol z biogeografie – obvykle tam nějaký pojem je a Vy máte napsat, co to je, čili otázka je obvykle položena takto “Bla bla bla bla bla nazýváme jako . . . . . . . . . . . . (doplňte).” Za zcela správnou odpověď získáváte +1 bod. Pokud je odpověď špatně, body se nestrhávají. Elektronická verze této části zkoušky je identická jako tištěná.

Rozdělení kapitol do otázek je následující (číslo v závorce odpovídá číslo v závorce u studijních materiálů níže):

 1. Klimatické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR (1)
 2. Hydrologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR (2) a Pedologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR (4)
 3. Geologické a geomorfologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR (3-4)
 4. Areologie (6), Prostorové šíření organismů (6) a Prostorová diverzifikace bioty (7)
 5. Prostorové souvislosti speciace (8) a Historická biogeografie (13)
 6. Fylogeneze (9), Extinkce (9) a Fylogenetická biogeografie (10)
 7. Ekologická biogeografie (11)
 8. Ostrovní biogeografie (12) a Regionální biogeografie ČR (14)

U těch 8 slovních otázek se neobjeví biomy (ty jsou mezi mapami) a v roce 2022 se u zkoušek neobjeví ani Regionální biogeografie ČR (jak jsem slíbil) a také se neobjeví otázka z Pedologických podmínek rozšíření organismů.

Celkem je to tedy 20 bodů. K absolvování potřebujete 60 %, tedy 12 bodů.

Známkování:

 • 12 bodů 3
 • 13 bodů 2-
 • 14 – 17 bodů 2
 • 18 bodů 1-
 • 19 – 20 bodů 1

 

Materiály ke studiu

 • Níže naleznete veškeré materiály potřebné ke studiu (chyby vzniklé transformací kurzu v ZS2021 budou fixovány průběžně).
 • Čísla přednášek jsou v závorce za označením tématu.
 • Některé části nejsou přednášeny a neobjeví se ani u zkoušky (poznáte je podle toho, že v otázkách je poznámka, že otázky nejsou nebo v přednášce či celé části jsou dvě hvězdičky).
 • Některé části nejsou přednášeny, ale u zkoušky se objeví (v materiálech jsou označeny jednou hvězdičkou).
 1. Úvod do studia biogeografie (1)
 2. Klimatické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR (1)
 3. Hydrologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR (2)
 4. Geologické a geomorfologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR (3-4)
 5. Pedologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR (4)
 6. Biomy světa (5)
 7. Areologie (6)
 8. Prostorové šíření organismů (6)
 9. Prostorová diverzifikace bioty (7)
 10. Prostorové souvislosti speciace (8)
 11. Fylogeneze (9)
 12. Extinkce (9)
 13. Fylogenetická biogeografie (10)
 14. Ekologická biogeografie (11)
 15. Ostrovní biogeografie (12)
 16. Historická biogeografie (13)
 17. Regionální biogeografie světa*
 18. Regionální biogeografie ČR (14)

 

Fyzické řazení přednášek

 • může se stát, že některé odpadnou třeba kvůli imatrikulacím nebo mým povinnostem ve vědeckých a redakčních radách – materiály k nim však vždy naleznete v odkazech uvedených výše
 • pokud budou karantény a pod. pak probíhají přednášky přes MS Teams
 1. Úvod do studia biogeografie. Klimatické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR.
 2. Hydrologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR.
 3. Geologické a geomorfologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR.
 4. Geomorfologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR. Pedologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR.
 5. Biomy světa.
 6. Areály. Prostorové šíření organismů.
 7. Prostorová diverzifikace bioty.
 8. Prostorové souvislosti speciace – druh, taxonomie, evoluce
 9. Fylogeneze. Extinkce.
 10. Fylogenetická biogeografie.
 11. Ekologická biogeografie.
 12. Ostrovní biogeografie.
 13. Historická biogeografie – vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev.
 14. Regionální biogeografie ČR.