Ekologická biogeografie

K tématice ekologie a biogeografie jsme se dostali již několikrát, protože bez ekologických souvislostí nelze biogeografii studovat vůbec. Na tomto místě bychom si doplnili informace, které se jinam nevešly. Nejprve se podíváme na základní ekologické faktory ovlivňující rozšíření organismů na Zemi, kterými jsou především klimatické, edafické a biotické podmínky. Představen je koncept niky. Jedná se o základní přehled, který navazuje na úvodní část našeho kurzu a je součástí ekologického pohledu na biogeografii a navážeme na něj v dalším tématu věnovaném ostrovní biogeografii. Vlastní ekologické souvislosti budete studovat v samostatných kurzech ekologie a ekofyziologie.

Materiály ke studiu

Úvod

Video

Klimatické faktory a podmínky

Video

Edafické faktory a podmínky

Video

Biotické faktory

Video

Společenstva a ekosystémy **

Geografie biodiverzity**

Otázky

  • ekologická amplituda, světlo, teplo, voda, vzduch, půda jako základní ekologické faktory a podmínky, Raunkiaerův systém životních forem, interakce organismů, nika
  • Jak označujeme ekologické faktory, které znemožňují existenci jedince daného druhu v jinak příznivém prostředí? Jsou to faktory pro organismus . . . .
  • Faktory a podmínky rozšíření organismů jsou vždy komplexní, nicméně je lze vždy zařadit do jedné ze tří hlavních kategorií – jsou abiotické, biotické nebo . . . . . (doplňte).
  • Ekologická amplituda je rozpětí hodnot daného faktoru, ve kterém druh může žít. Jak se označují organismy s úzkou ekologickou amplitudou?
  • Ekologická amplituda je rozpětí hodnot daného faktoru, ve kterém druh může žít. Jak se označují okrajové podmínky, ve kterých organismus je schopen přežívat, ale není schopen prosperovat a rozvíjet se?
  • Co je hlavním důvodem, že jedinci druhu nemohou obvykle obsadit optimální podmínky své ekologické amplitudy?