Biogeografie – materiály ke cvičením a samostatné práci kombinovaného studia

v.210922

Na jednotlivá cvičení si prezenční studium (podle počtu zapsaných na kurz) jednotlivci nebo dvojice připraví prezentaci vybrané vědecké publikace, kterou v cca. 25 minutách představí. Následovat cca. 20 minutová rozprava o daném tématu, do níž se zapojí všichni zúčastnění na cvičení. Číslo v závorce je pořadí přednášky, na kterou cvičení navazuje.

Pro kombinované studium se jedná o témata pro vypracování zprávy k zápočtu.

Témata:

Vliv vybraného FG faktoru na rozšíření organismů (4.)

Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand

Diverzita biomů (5.)

Spatial Diversity of Dry Savanna Woodlands


Taxonomie v biogeografii (6.)

Viburnum phylogeny based on combined molecular data: implications for taxonomy and biogeography

Výzkumné metody fylogenetické biogeografie (7.)

Bryophyte diversity and evolution: Windows into the early evolution of land plants

Prostorové šíření (8.)

Spatial and Temporal Scales of Range Expansion in Wild Phaseolus vulgaris


Extinkce (9.)

Severe extinction and rapid recovery of mammals across the Cretaceous–Palaeogene boundary, and the effects of rarity on patterns of extinction and recovery

Diverzifikace bioty (10.)

Biogeography and evolution of Asian Gesneriaceae based on updated taxonomy

Ekologické faktory rozšíření organismů (11.)

Determinants of geographic range size in plants

Výzkum ostrovů (12.)

Sticking around: plant persistence strategies on edaphic islands

Rekonstrukce historické bioty (13.)

The evolutionary history and biogeography of Mimosoideae (Leguminosae): An emphasis on African acacias

Biogeografie – cvičení v terénu

Cílem cvičení v terénu je seznámit se fyzicky s podmínkami rozšíření organismů a komplexitou vlivu přírodních a společenských podmínek na toto rozšíření. Chápejte tuto exkurzi jako vstup do komplexity procesů na úrovni krajiny.

Trasa

Trasa se může lišit podle aktuální situace, ale hlavní vlastnosti jsou následující. Terénní cvičení začíná na vlakové zastávce Třísov (podle aktuálních možností jízdního řádu mezi 8:00 a 9:00), odtud pěšky na oppidum Třísov, přes historické terasy a dubohabřiny na zříceninu Dívčí Kámen se skalními výchozy, k zařezanému údolí Vltavy a přes Holubovské hadce s výskytem reliktů do Holubova, kde cvičení končí na železniční zastávce Holubov (podle aktuálních možností jízdního řádu mezi 15:00 a 17:00).

V případě špatného počasí je vynechána návštěva Vltavy a v případě ještě horšího počasí se trasa cvičení od Dívčího Kamene vrací od Vltavy po NS Třísov-Dívčí Kámen-Holubov a cvičení končí v Třísově (podle aktuálních možností jízdního řádu mezi 13:00 a 15:00).  

Zápočtový test FGZG

Předmětem zápočtového testu je lokalizace několika základoškolských geografických jevů na mapě světa:

 • požadované jevy k lokalizaci jsou zde (odkaz vede XLS soubor)
 • vzor testu pro fyzický test (lokalizace 20 jevů na slepé mapě světa s vyznačenými pobřežími, hlavními toky a jezery)
vzor_biogeo_zp
 • pro distanční zápočet to bude otočeno, tedy dostanete mapu s 20 vyznačenými geografickými pojmy, a Vaším úkolem bude napsat, o jaký jev se jedná!!!!!!!!!

Hodnocení:

 • za každý správně lokalizovaný jev získáte bod
 • ke splnění zápočtového testu potřebujete získat 12 bodů
 • máte tři pokusy k absolvování zápočtového testu
 • na každý pokus se budete povinně přihlašovat přes STAG

Historie kurzu FGZG

Úpravy 2020 (vs. 2019):
 • nahrána, sestříhána a zveřejněna byla videa přednášek ke všem zkoušeným tématům
 • kurz byl připraven do distanční formy výuky a připraveny byly testy pro on-line zápočty a zkoušky
Úpravy 2019 (vs. 2018):
 • opraveny byly před semestrem kapitoly z obecné biogeografie a v průběhu ZS2019 probíhá zveřejňování kompletně přepracovaných kapitol z regionální biogeografie
Úpravy 2018 (vs. 2017):
 • vzhledem k tomu, že se v ZS2016 a ZS2017 podařilo fyzicky kurz dovést ke spokojenosti studentů, v ZS2018 probíhá úprava webu, aby odpovídal reálným přednáškám
Úpravy 2017 (vs. 2016):
 • takže se zdá, že už i obsah kurzu není zcela proti mysli studentů, a proto v ZS2017 zůstává vše stejné, jako v ZS2016
Úpravy 2016 (vs. 2015):
 • obsah kurzu se ukázal být pro přednášky optimální a zůstává nezměněn oproti roku 2015 (vše se vejde bez potíží do času přednášek a zbývá i čas na diskuzi)
 • dále jsou pro rok 2016 zjednodušeny požadavky k zápočtu (ve výsledku zbylo 150 pojmů)
 • přes vypuštění další cca 1/6 obsahu zkoušek oproti roku 2014, dopadly zkoušky 2015 ještě hůře než v roce 2014, proto byly zveřejněny zkušební otázky (zjednodušovat obsah dále nelze) z regionální biogeografie (= je poskytnut jmenný seznam taxonů, znalost jejichž areálu je požadována ke zkoušce, nově jde jen o čeledě nebo vyšší taxony), zoogeo část byla zveřejněna před začátkem ZS2016 (150 taxonů), fytogeo v polovině října (oproti předpokládanému počtu 100 taxonů, je požadováno jen 60)
 • web byl poskytnut ke zcela volnému přístupu, aby si každý mohl všimnout, jak strašně obtížný kurz je, a především jak katastrofálně je organizován
Úpravy 2015 (vs. 2014):
 • podle reakcí studentek a studentů byl zásadně zjednodušen zápočet – vypuštěna byla celá Česká republika, Evropa byla převedena na měřítko světa (zápočet je zjednodušen o 2/3 původních požadavků)
 • na základě velmi špatných výsledků u zkoušky 2014 byly zcela ze zkoušky vypuštěny kapitoly fyzicko-geografických předpokladů biogeografie, geoekologie (organismus a prostředí) a geografie biodiverzity – tyto byly vypuštěny i z přednášek (v učebnici zůstávají pro zájemce) – zkouška tak byla zjednodušena o celou 1/6 obsahu
 • o další dvě přednášky byla rozšířena regionální biogeografie, takže má nově 8 týdnů, biomy se staly součástí fytogeografických kapitol a nejsou nadále samostatně přednášeny (proto je fytogeografická část podstatně obsáhlejší než zoogeografická)
 • postupně během semestru byly doplněny některé zkušební otázky
Úpravy 2014 (vs. 2013):
 • na přání studentek a studentů byla připravena tato elektronická učebnice a dohledány obecně dostupné česky psané zdroje
 • zásadně zjednodušen byl modul regionální biogeografie (na cca 1/3 rozsahu oproti roku 2013), který dostal v přednáškách větší prostor (nově 5 týdnů), výsledné texty byly konzultovány s autory BOTANY.cz
Kurz 2013
 • proběhla příprava kurzu založená na obecné biogeografii – viz Lomolino et al., 2010
 • před zahájením semestru zveřejněny zápočtové testy – ČR, Evropa, svět
 • před ukončením semestru předány studujícím v tištěné podobě přednáškové materiály

Regionální biogeografie ČR

 • V podmínkách České republiky se používá několika souběžných klasifikačních systémů využívaných i v biogeografii. K základním typologickým členěním patří
 • . . . k základním individuálním členění (regionalizaci s. str.) patří
  • fytogeografické členění ČR, např. výskyt druhů je v Květeně ČR uváděn do fytogeografických okresů
  • zoogeografické členění ČR, které vychází ze zoogeografických oblastí světa – Česká republika leží v Eurosibiřské podoblasti Palearktis převážně v provincii listnatých lesů – západ ČR (v podstatě Čechy) leží v distriktu českém, východ ČR (Morava) leží v distriktu podkarpatském s výskytem karpatských endemitů, jako je např. čolek karpatský (Triturus montandoni); Dolnomoravský úval (a jeho nejbližší okolí moravského termofytika) pak tvoří součást provincie stepí, distriktu pannonského s výskytem stepních druhů jako je např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
  • biogeografické členění ČR, jež je založeno především na fytogeografickém a geomorfologickém členění ČR a člení území ČR do čtyř podprovincií