Obecné mechanismy šíření a modely rozšíření rostlin

Přestože se to nemusí na první pohled z uzavřeného a provinčního pohledu ČR zdát patrné, všeobecně rozšířených rostlinných druhů je velmi málo. Většina rostlin je už i na měřítku Evropy vzácná = je vázána jen na malou část její rozlohy a na mnoha místech tak chybí. Území, ve kterém se rostlina vyskytuje, je dáno množstvím faktorů (především ekologických, které budeme řešit dále, ale také geografických, které jsme už řešili dříve). Jedním ze zásadních je také prostorové šíření druh, na které se podíváme zde:

Rostliny (a nejen ony) se ale ne Zemi obvykle nevyskytují náhodně, ale vykazují jisté prostorové pravidelnosti ve svém rozšíření. Jinými slovy různé rostliny vykazují analogický způsob svého rozšíření, který je výslednicí působení mnoha geografických a evolučních sil, a tak z čisté informace o tom, kde se daný druh rostliny vyskytuje a kde ne, můžeme vyčíst velkou spoustu zajímavých informací o daném druhu.

Procesy vzniku nových rostlinných druhů a jejich studium

Evoluce nejen rostlin je spojena především se speciací, vznikem nových druhů, které byly lépe připraveny na nové uspořádání podmínek, panujících v měnícím se prostředí života na Zemi. Speciace je nejen důsledkem procesů ovlivňujících rozšíření rostlin na Zemi, ale současně i jedním z jeho hnacích motorů, a patří společně s šířením a extinkcí k hlavní biogeografickým procesům. Abychom pochopili zákonitosti rozšíření rostlin, musíme se nejprve podívat na základní charakteristické vlastnosti speciace:

Speciace by nemohla existovat bez extinkce – prostor Země není nekonečný:

Výše představené koncepty jsou pro vznik nových druhů kruciální, jak se však orientovat ve složité změti vznikajících a zanikajících druhů a celých vývojových linií? Odpověď lze najít v metodách studia fylogeneze a fylogeografie:

Geografické podmínky rozšíření rostlin na Zemi

Země, jako vesmírné těleso, a procesy, které probíhají na planetární úrovni, vytvářejí nejrůznější, často zcela protichůdná prostředí. Mnoho miliónů let probíhající evoluce však vybavila rostliny nejrůznějšími nástroji, jak se těmto podmínkám přizpůsobit a vytěžit z nich maximum pro zachování života. Rostlina tak najdeme téměř na celém povrchu souše i vod Země.

Podívejme se společně z pohledu geografie na vybrané aspekty, které stojí za nesmírnou diverzitou současného světa rostlin (a nejen jich):

Světová turistická organizace

Světová turistická organizace je přední mezinárodní organizace v oblasti cestovního ruchu, která podporuje cestovní ruch jako hnací sílu hospodářského růstu, inkluzivní rozvoj a environmentální udržitelnost. Dále zajišťuje podporu odvětví při rozvoji znalostí a politik cestovního ruchu na celém světě.

Materiály ke studiu

MCR3

International Tourism Highlights 2020 (data za rok 2019, poslední přecovidový)

Vliv pandemie COVID-19 na mezinárodní cestovní ruch

Statistika změn v mezinárodním cestovním ruchu v souvislosti s pandemií COVID-19

Videoprezentace

Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu

V prvním tématu jsme si na konkrétních příkladech ukázali, že nejvýznamnějším aspektem mezinárodního cestování je časoprostorová dynamika tohoto fenoménu. S nadsázkou lze říci, že jakýkoliv náznak statičnosti, se pojí s nějakým, obvykle systémovým, problémem. V této kapitole se tedy podíváme na prostředí, ve kterém ke kvantitativním a kvalitativním změnám v systému mezinárodního cestovního ruchu dochází.

Materiály ke studiu

MCR2

Videoprezentace

Úvod do mezinárodního cestovního ruchu

Na místo úvodu si ukážeme několik konkrétní příkladů rozvoje cestování na mezinárodní úrovni. Podíváme se především na charakter rozvoje a jeho bariér na příkladu nejtradičnější zemí na poli mezinárodního cestování, kterou je Spojené království. Na tomto modelu se pak podíváme na příklady rozvoje mezinárodních destinací od západu východ – Španělsko, Turecko, Thajsko. Ke zkoušce se prosím podívejte na definice v kapitolách 1.1.1 a 2.1 v povinné literatuře – Palatková, 2014.

Materiály ke studiu

MCR1

Palatková, 2014 Odkaz vede na e-book, který máte po přihlášení jako studentu JU zdarma k dispozici

Videoprezentace

Akvarijní rostliny

Samostatnou kapitolou je pěstování akvarijních rostlin. Mezi vybrané skupiny zájmových rostlin jsme je zařadili záměrně, protože tyto rostliny hrají důležitou roli v chovu akvarijních ryb a většina typů akvárií se bez rostlin neobejde. Zde jsem uvedli pouze nejdůležitější aspekty jejich pěstování, pokud má někdo z Vás o jejich pěstování zájem, pak může navštívit samostatný kurz Pěstování akvarijních rostlin.

Materiály ke studiu

Typy vodních rostlin

PZR10a

Videoprezentace

bude zde


Pěstování a rozmnožování akvarijních rostlin

PZR10b

Videoprezentace

bude zde


Přehled akvarijních rostlin 1 (výtrusné rostliny)

Akvarijni-rostliny_prehled-druhu_1

Přehled akvarijních rostlin 2 (bazální krytosemenné a jednoděložné rostliny)

Akvarijni-rostliny_prehled-druhu_2

Přehled akvarijních rostlin 3 (dvouděložné rostliny)

Akvarijni-rostliny_prehled-druhu_3

Pěstování pelargonií

Pelargonie (muškáty) patří k nejoblíbenějším balkónovkám vůbec. Na druhou stranu botanické druhy pocházející především z polopouštních biotopů J Afriky mají většinou sukulentní charakter a doplňují sbírky xerofytů všech botanických zahrad a jsou také předmětem zájmového pěstování. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme pelargonie nezmiňovali v kapitole věnované sukulentům, ale připravili jsme pro ně samostatnou kapitolu.

Materiály ke studiu

Pěstování a rozmnožování pelargonií

PZR9c_pelargonie

Videoprezentace

bude zde


Přehled druhů pelargonií

PZR9d_pelargonie

Videoprezentace

bude zde

Pěstování citrusů

Citrusy jsou první z “dalších vybraných” skupin zájmových rostlin. Primárně jde o komerční plodiny subtropů, nicméně v našich podmínkách se dají pěstovat prozatím pouze jen jako hobby rostliny, byť sklizně z nich mohou být veliké.

Materiály ke studiu

Pěstování a rozmnožování citrusů

PZR9a_citrusy

Videoprezentace

bude zde


Přehled vybraných druhů citrusů pro zájmové pěstování

PZR9b_citrusy

Videoprezentace

bude zde