Regionální projektování – semestrální práce ZS 2020/2021

Téma: Projekt rozvoje zemědělských brownfieldů (bývalých areálů JZD nebo jiných) ve vybrané vesnici

Ve vámi vybrané vesnici vytvořte přehled aktuálně využitých budov pro zemědělství včetně budov, které byly do roku 1989 zemědělsky využívány (v rámci JZD nebo státních statků), ale dnes už nejsou. Využijte leteckého snímku z www.mapy.cz, který zkopírujete do DOC/DOCX souboru, budovy očíslujte a ke každé uveďte její stávající a minulé využití.

Vyberte nevyužitou a/nebo chátrající zemědělskou budovu a vypracujte pro ni projekt rozvoje. V projektu musíte uvést:

 • lokalizaci budovy
 • majitele pozemků a budov (podle údajů dostupných na cuzk.cz)
 • popis stávajícího stavu
 • výpis důležitých informací o možnostech využití areálu podle údajů územního plánu – především tedy způsob plánovaného využití a popis charakteru možnosti využití k územním plánům se dostanete zde: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
 • cíl regenerace = popis cílového stavu a budoucí uživatelé včetně přínosu pro obec
 • způsob regenerace = popis etap a na ně navázaných prací jak cíle dosáhnout (stručně, jde o rámce nikoliv projektovou dokumentaci)
 • finanční rámec = odhad nákladů a identifikace potenciálních zdrojů financování včetně dotačních titulů

Projekty budeme společně v rámci PS konzultovat a tvořit na cvičeních (KS bude pracovat samostatně). Termín odevzdání je do konce listopadu.

Videa rostlin – skupiny

ver. 200522

Vyšší výtrusné rostliny

. . . pracujeme na tom . . .


Nahosemenné rostliny (s úvodem do semenných rostlin)


Jednoděložné rostliny


Dvouděložné rostliny

. . . pracujeme na tom . . .

Botanika – cvičení v terénu

na tomto postu budeme postupně na jaře 2020 tvořit detailní informace k rostlinám pro terénní cvičení

Trasa cvičení

“Cvičení (a jeho trasa) začíná a končí na autobusové zastávce MHD Vidov, náves (přímá linka č. 10 ze zastávky Nádraží). Zahájení terénního cvičení je v 7:50 a ukončení v 15:50, pokud vedoucí nerozhodne jinak. V první části je zaměřena na ruderální stanoviště venkovských ploch – především se jedná o trávníky a nekosené plochy. Pak se vydáme směrem k jihu po silnici a za vodotečí odbočíme doleva, naším cílem budou lesy s bohatým stromovým patrem i podrostem typově mezi jasano-olšovými luhy a dubohabřinami. Na ostrožně na levém břehu se podíváme i na fragmenty bučiny a hospodářskou smrčinu. Naše cesta se bude po návratu k vodoteči ubírat proti jejímu toku (generelně na východ) s řadou ruderálních a mezických druhů. V polovině cesty mezi Vidovem a Nedabyle opustíme údolí a vystoupáme na hospodářské louky na levém a následně pravém břehu vodoteče. Přejdeme železnici, otočíme se na západ a podíváme se na jižní svah kopce mezi Vidovem a Nedabyle – remízek s typickou flórou. Před železničním přejezdem ve Vidově ještě odbočíme doprava a vystoupáme prudkým jižním svahem s četnými teplomilnými druhy fragmentem teplomilné doubravy na temeno, kde se nachází pole (podle agrotechnických opatření se podíváme nebo nepodíváme na plevele). Opět sestoupáme dolů a Vidovem se budeme se vracet na zastávku Vidov, náves, kde cvičení v terénu skončí. Celková délka trasy je cca 4,5 km.”Zastavení

Mapu naleznete zde.

U jednotlivých zastavení jsou vždy uvedeny nové druhy, které se na předchozích zastaveních neobjevily. Nejde tedy o seznamy na místě zaznamenaných druhů, ale o přírůstky nových druhů dříve na exkurzi neidentifikovaných.

1. Zastavení

2. Zastavení

3. Zastavení

4. Zastavení

5. Zastavení

6. Zastavení

7. Zastavení

8. Zastavení

9. Zastavení

10. Zastavení

11. Zastavení

Flipped Classroom – Botanika

Obsah


1. Konzultace

1.1 Pojmenovávání rostlin

 • Kdo je autorem pojmenovávání rostlin, které se používá i v současnosti?
 • Z jakých částí se skládá jméno rostlin?
 • Proč se “latinská” jména požívají?
 • Jak se ve skutečnosti označují “latinská” jména rostlin?
 • Jaké nižší skupiny taxonů než druh rozlišujeme a máme pro ně pojmenování?
 • Na jakém principu jsou v současnosti rostliny řazeny do skupin – systému?
 • Co je základem pro posuzování “podobnosti” druhů?
 • Jak je možné, že celé skupiny rostlin mění v relativně krátké době své jméno?
 • Proč je dobré rostliny znát? 🙂

1.2 První rostliny

 • Které organismy lze označit za první rostliny?
 • Můžeme se s nimi setkat i v současnosti?
 • Do jaké říše organismů patří?
 • Opakování z mikrobiologie – čím se liší od Eukaryot?
 • Od ostatních organismů se liší schopností fotosyntézy – co je její podstatou?
 • Co spojuje tyto organismy s “opravdovými” rostlinami?

. . . zemědělské využití?

 • Jak velké mohou být takovéto plantáže?
 • Znáte nějaká další hospodářsky významná využití sinic?

1.3 Rostlinná buňka

 • Jak se dá jednoduše popsat cytosol?
 • Opakování z mikrobiologie – co to jsou organely?
 • Chloroplasty už známe, jaká hlavní energetická látka je jimi produkována?
 • Kde je energie přeměňována na ATP?
 • Co obsahuje vakuola?
 • Čím je rostlinná buňka ohraničena vůči vnějšímu prostředí?
 • Čím je tvořeno endoplazmatické retikulum?
 • Co má na starosti výrobu bílkovin?
 • K čemu slouží Golgiho komplex?

2. Konzultace

2.1 Hnědé řasy

 • Jak se označují porosty hnědých řas?
 • V jakých vodách hnědé řasy převážně rostou?
 • Z jakých částí je rostlina hnědé řasy tvořena?
 • Co umožňuje lístkům pokrývat vodní hladinu?

. . . pěstování (do 3:25)

 • Kdy došlo k „výsadbě“?
 • V jakých termínech byla sklizeň?

2.2 Plíseň bramborová

 • Jaké jsou primární příznaky plísně bramborové?
 • Kde se nacházejí sporangia a jakou barvu má jejich porost?
 • Za jakých podmínek nejlépe klíčí spóry do hyf?
 • Kdy vznikají na rostlině zoospóry, které se dále šíří do prostředí?
 • Jak se označují hyfy, které parazitují na buňkách?
 • Mohou být napadeny přímo i hlízy bramboru?

2.3 Rez travní

 • Urediniospóry – kde vznikají, kolik n mají, koho napadají a co především produkují?
 • Teliospóry – kdy a kde vznikají, kolik n mají a jak se geneticky liší od Urediniospór?
 • Basidiospóry – kdy, kde a jakým procesem vznikají, kolik mají n? Koho napadají?
 • Aeciospóry – kde a jakým procesem vznikají? Kolik mají n? Koho napadají?

2.4 Bio pěstování žampionů

 • Co tvoří substrát pro pěstování žampionů?
 • Jak dlouho trvá doba od očkování substrátu do sklizně?
 • Co se děje se substrátem po ukončení sklizně?

3. Konzultace

3.1 Ruduchy – pěstování

 • Jednou z hlavních pěstovaných ruduch jsou zástupci rodu Porphyra. Jak se označuje z nich vyráběná potravina?
 • V jakém ročním období je nejlepší doba sklizně?
 • Jaké potraviny jsou schopny ruduchy nahradit?

3.2 Chlorella – pěstování (3:09-5:07)

 • Jak dlouho trvá příprava Chlorelly ke kultivaci?
 • Jaké hlavní podmínky ovlivňují kultivaci Chlorelly?
 • Proč je rychlost cirkulace vody udržována konstantní a rychlá?
 • Jakou délku a objem mají skleněné trubice pro pěstování Chlorelly v prezentovaném podniku?
 • Kdy je Chlorella sklízena?

3.3 Parožnatky – rozmnožování

 • Jaké jsou dva hlavní způsoby rozmnožování parožnatek?
 • Jaký typ stélky parožnatky mají?
 • Jaká pletiva jsou známa u parožnatek?
 • Která část rostliny je diploidní?
 • Co je zásobní látkou, mimo jiné uloženou v zygospoře?

3.4 Životní cyklus mechorostů – mechy

 • Na gametofytech se vytváří gamety – co tvoří gametofyt u mechů?
 • K čemu jsou dobré parafýzy?
 • Co to jsou anteridia?
 • Co to jsou archegonia?
 • Jak vzniká zygota?
 • Co je sporofytem mechorostů?
 • Co je to sporocyt?
 • Co je to sporopolenin a k čemu slouží?
 • Jaký vektor slouží k šíření spór mechorostů?

4. Konzultace

4.1 Dělivá a základní pletiva (1:02 – 4:42)

 • Co to jsou meristematická pletiva?
 • Jaké typy meristematických pletiv existují a kde je najdeme?
 • Které pletiva patří mezi základní (zde Permanent – Simple)?
 • Jaká jsou specifika jednotlivých typů základních pletiv?

4.2 Vodivá pletiva v souvislostech

 • Kde získává rostlina vodu a k čemu je tato voda dobrá?
 • Kde se voda z rostliny ztrácí?
 • Co se nachází v mezibuněčných prostorech houbového parenchymu (mezofylu)?
 • Jaké části tvoří cévní svazek?
 • Čím je tvořen xylém a k čemu slouží?
 • Jak se dostává voda do těla rostliny?
 • Čím je tvořen floém a co vede?

4.3 Epidermis

 • Jaké buňky tvoří epidermis?
 • Epidermis, jako pokožka prýtu je pokryta čím a proč?
 • Jaká modifikace pokožky prýtu byla zmíněna?
 • Rhizodermis, jako pokožka kořene, na rozdíl od epidermis nemá . . . ?
 • Kořenové vlášení (root hairs) má jakou stavbu a k čemu slouží?

4.4 Sekundární tloustnutí stonku (do 8:03)

 • Kdy rostliny rostou?
 • Jaký rozdíl mezi primárním a sekundárním růstem?
 • Co zajišťuje sekundární růst rostlin?
 • Proč existují dřeňové paprsky?
 • Co tvoří letokruhy?
 • Jak se liší jádrové a bělové dřevo?
 • Jak vznikají sekundární krycí pletivo – periderm?
 • Co to jsou lenticely?

5. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v areálu kampusu JU, obvykle u experimentálních skleníků za budovou M. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

Podkladem pro informace je příslušná kapitola v učebnici zde.

5.1 Kořen

 • kořenový systém – najděte příklady a porovnejte allorhizie a homorhizie
 • kořenové vlášení – ukažte na rostlině kořenové vlášení (lupa)
 • adventivní pupeny na kořenech – zkuste najít Cirsium arvense
 • symbiotické kořeny – najděte příklad rostliny se symbiotickými kořeny (např. Trifolium spp.)
 • kořenové hlízy – nejděte příklad rostliny s kořenovými hlízami (např. Ficaria verna)

5.2 Stonek

 • typy stonku 1 – najděte příklad lodyhy, stvolu, stébla
 • typy stonku 2 – najděte příklady stonků přímých, vystoupavých, poléhavých, plazivých
 • typy stonku 3 – najděte příklady stonků oválných, hranatých, dvouřízných
 • přeměny stonku – najděte rostliny s podzemními a nadzemními výběžky (stolony)

5.3 List

 • listové formace – najděte ukázky děloh, listenů, listenců, lupenitých listů
 • části listů – ukažte na příkladech listů řapík, čepel, pochvu, palisty; ouška, jazýček
 • postavení listů – najděte příklady rostlin s přízemními listy, lodyžními listy – střídavými, vstřícnými
 • tvary listů 1 – najděte příklad listu jednoduchého-celistvého, jednoduchého-děleného, složeného
 • tvary listů 2 – podle informací v Klíči ke květeně ČR najděte tři odlišné typy listů s čepelí celistvou a dva odlišné typy listů s čepelí členěnou
 • žilnatina – najděte příklady žilnatiny rovnoběžné, zpeřené a dlanité

6. Konzultace

6.1 Rozmnožování vyšších výtrusných rostlin

 • Výtrusné kupky (sorus) jsou tvořeny čím?
 • Z čeho vznikají spóry u kapraďorostů?
 • Jak vypadá gametofyt u kapradin?
 • Co tvoří pohlavní rozmnožovací orgány u kapradin?
 • Jak dochází k oplození u kapradin?
 • Jak je to se závislostí mezi gametofytem a sporofytem u kapradin?
 • Jaký kořenový systém mají kapradiny?

6.2 Rozmnožování nahosemenných rostlin

 • Jak vypadá mikrosporofyl jehličnanů a co nese?
 • Co tvoří samčí gametofyt u jehličnanů?
 • K čemu slouží mikropyle?
 • Jak vypadá samičí gametofyt u jehličnanů?
 • Jak vzniká zárodek ze zygoty u jehličnanů?
 • Čím je tvořen zárodek v semeni jehličnanů?
 • Co tvoří endosperm v semeni jehličnanů?
 • Co se děje v semeni při klíčení?

7. Konzultace

7.1 Květ

 • Které rostliny mají květy?
 • Z jakých částí se květ skládá?

. . . placentace

 • Co je to placentace?
 • Popište jednotlivé zde uvedené typy placentace.
 • Čím se liší jednotlivé zde uvedený typy čnělek?
 • K čemu slouží blizna?

7.2 Hlavní skupiny květenství

 • Co je to květenství (inflorescence)?
 • Pokuste se vysvětlit rozdíl mezi racemózními a cymózními květenstvími. Jaké to má důsledky pro kvetení?

7.3 Jednoduchá květenství

 • Co je společného jednoduchým květenstvím?
 • Jaké typy jednoduchých květenství byly představeny a čím se vzájemně liší?

8. Konzultace

8.1 Rozmnožování krytosemenných rostlin

 • Kolik jader obsahuje pylové zrno?
 • Uvnitř čeho se nachází mateřská buňka megaspóry krytosemenných rostlin?
 • Čím je tvořen samičí gametofyt většiny krytosemenných rostlin (a zde prezentovaný)?
 • Jaký je rozdíl mezi opylením a oplozením?
 • Kolik spermatických buněk obsahuje pylová láčka?
 • Jak dochází ke dvojímu oplození krytosemenných rostlin?
 • Kolik n má primární endosperm krytosemenných rostlin?
 • Kolik pylových zrn je minimálně třeba ke vzniku 100 semen uvnitř jediného plodolistu?
 • Jaký je rozdíl mezi semenem a plodem?
 • Z čeho se skládá semeno krytosemenných rostlin?
 • Jak je to s obvykle s endospermem u jednoděložných a dvouděložných rostlin?

8.2 “Bazální” skupiny krytosemenných

Nemáme šanci si je v tuto dobu ukázat, ale podíváme se na některá v průběhu dalších konzultací, popřípadě cvičení v terénu.

9. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

Ukážeme si zástupce ze skupiny jednoděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.

10. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

10.1 “Bazální” skupiny dvouděložných rostlin

Ukážeme si zástupce z “bazálních” skupin dvouděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

10.2 Superrosidy, Rosidy, Fabidy

Ukážeme si zástupce z řádu Saxifragales a vývojové linie Fabidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

11. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

11.1 Malvidy

Ukážeme si zástupce z vývojové linie Malvidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.

11.2 Superasteridy, Asteridy “bazální”

Ukážeme si zástupce z “bazálních” řádů Superasterid a Asterid podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

12. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

12.1 Superasteridy, Asteridy “bazální”

Ukážeme si zástupce z vývojových linií Lamiidy a Campanulidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

Botanika – konzultace kombinovaného studia

. . . jen pro jistotu – učebnice je zde . . .

. . . to, co pozorujeme, tak je v učebnici jako cvičení = má to světle zeleno-žluté pozadí . . .

. . . a dále upozorňujeme, že videa nebyla cenzurována a obsah může na někoho působit explicitně . . .

Část 1

Část 2

Část 3

Část 4

Část 5

Část 6

Část 7

Část 8

Část 9

Část 10

Část 11

Část 12

Přehled projektů regenerace zemědělských brownfileds

původněplánzískánítypcenapoznámka
garážeprodej ze dvoravlastněnorekonstrukce - drobná200000
dílnypilavýkupdemolice a stavba nové budovy7800000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce a vybavení2470000
stodola"živé" zemědělské muzeumvýkuprekonstrukce a vybavení8220000
dílnasklady nezemědělskévlastněnodemolice a stavba nové budovy1168000nezapočítána demolice
stájestájevlastněnorekonstrukce - drobná400000
sýpkamuzeum zemědělstvívlastněnorekonstrukce - velká21700000historická památka
vepřínagroturistika (koně, ovce)výkuprekonstrukce - velká13425000nezapočítán výkup
kravínobecná výrobavlastněnosanace budovy pro další použití2750000
odchovna býkůsklady zemědělskévýkuprekonstrukce - velká3600000
váhaporcovna rybvlastněnorekonstrukce - drobná500000
bramborárnaútulek pro psyvýkuprekonstrukce - velká2100000
kravíndílnavýkuprekonstrukce - velká1460000
plocha po zbouraných zemědělských stavbáchfarma ekologického zemědělstvívýkupstavbaneuvedeno
skladkravínvlastněnorekonstrukce - velká3000000
kravínpěstírna hubvýkuprekonstrukce - velká21100000včetně příjezdové komunikace
skladpřípravna objemového krmiva vlastněnodemolice a stavba nové budovy (dřevostavba)1000000
statekagroturistika (ubytování)vlastněnorekonstrukce - velkáneuvedeno
kravínzahradnictvívýkupdemolice a stavba nových budov a skleníku25800000
kravínagroturistika (kozy, ubytování)výkupdemolice a stavba nové budovy20000000
areál JZDcentrum služeb obyvatelůmvýkuprekonstrukce - kompletní38200000
vepřínchov a kompletní zpracování drůbeževýkuprekonstrukce - velká14500000
plocha po zbouraných zemědělských stavbáchvýroba dřevěných briketvýkupstavba6200000
areál JZDvýroba dřevěných briketvýkuprekonstrukce - kompletníneuvedeno
kravínsklady zemědělskévýkuprekonstrukce - velkáneuvedeno
statekekologické zemědělstvívýkuprekonstrukce - velká5000000
skladubytánívýkuprekonstrukce - velká4900000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká5800000
kravíntruhlářská dílnavlastněnodemolice a stavba nové budovy6500000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká10000000
kravínsklady zemědělskévlastněnorekonstrukce - velká11800000
kravínubytání, minipivovarvlastněnodemolice a stavba nové budovy25500000
vepřínpěstírna hubvýkuprekonstrukce - střední1900000nezapočítán výkup
kravínvýroba nezemědělaskávýkuprekonstrukce - velká3500000
statekubytovánívýkuprekonstrukce - velká10000000nezapočítán výkup
kravínkravínvýkuprekonstrukce - velká6400000
kravínvýroba slaměnných briketvlastněnorekonstrukce - velká18500000
areál státního statkuvepřínvýkupdemolice a stavba nové budovy19500000
vepříndům pro senioryvýkuprekonstrukce - velká6600000nezapočítán výkup
areál JZDkompostárnavlastněnodemolice a stavba nové budovy21500000nezapočítána demolice
vepřínpilavýkuprekonstrukce - velká11500000
zemědělské učelištěsportovní halavýkupdemolice a stavba nové budovy29500000
kravíndřevozpracující průmyslvýkuprekonstrukce - velká14800000
skladekologické zemědělství - kravínvýkuprekonstrukce - velká21200000
kravíndílnyvlastněnorekonstrukce - velká18300000
ovčínslužba následné péče pro osoby s duševním onemocněnímvýkuprekonstrukce - velká4500000nezapočítán výkup
kravínkravínvýkupdemolice a stavba nové budovy89000000
kravínpálenicevlastněnorekonstrukce - velká15600000
vepřínsklady nezemědělskévlastněnorekonstrukce - drobná2300000
vepřínveterinární zařízenívýkuprekonstrukce - velká4500000
vepříndrůbežárnavlastněnorekonstrukce - velká20000000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká6300000
vepřínvepřínvlastněnorekonstrukce - velká4000000
vepřínvýrobavýkupdemolice a stavba nové budovy22500000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká14000000
vepřínvepřínvlastněnorekonstrukce - velká4200000nezapočítána likvidace ekologické zátěže
kravínsklady zemědělskévlastněnodemolice a stavba nové budovy7700000
kravínkravínvlastněnorekonstrukce - velká2700000
kravínbydlenívlastněnodemolice a stavba nové budovy14000000
kravínsklady zemědělskévlastněnorekonstrukce - velká2900000
skladsklady zemědělskévlastněnorekonstrukce - drobná3500000
pivovarvolnočasové centrumvlastněnorekonstrukce - velká9900000
stájekravínvlastněnorekonstrukce - velká4000000
kravínrestauracevlastněnorekonstrukce - drobná3000000
vepřínvepřínvlastněnorekonstrukce - drobná3400000
kravínsběrný dvůrvlastněnorekonstrukce - velká6200000
vepřínvepřínvlastněnorekonstrukce - velká7500000
kravínbydlenívlastněnorekonstrukce - velká7500000
stájestájevlastněnorekonstrukce - drobná350000