Rozvoj cestovního ruchu v obcích

Touto spíše praktickou částí bychom uzavřeli modul věnovaný řízení rozvoje cestovního ruchu v územně samosprávných celcích. V první části se podíváme na programy rozvoje obcí a zásady jejich tvorby s ohledem na používání projektů rozvoje cestovního ruchu. Druhá část je věnována příkladům projektů rozvoje cestovního ruchu v obcích, jak je doporučuje MMR, a příkladům takovýchto projektů z Evropy.

Materiály ke studiu

Rozvoj aktivit cestovního ruchu v obcích

MACR8a

Videoprezentace

Příklady projektů rozvoje cestovního ruchu v obcích

MACR8b

Videoprezentace

Pícniny

Pícniny jsou rostliny pěstovány ke krmným účelům. V našem příspěvku je chápeme jen jako „zelenou“ hmotu. Jsou přímo spásány, zpracovávány = konzervovány (sušení na seno, silážování, senážování). Tvoří je dvě hlavní skupiny – pícní trávy a pícní luskoviny, plus několik zcela odlišných rostlin. Ke krmným účelům se ale pěstuje mnoho jiných rostlin, které zde řešit nebudeme.

Materiály ke studiu

Úvod a pícní trávy

TSUR13

Videoprezentace

Pícní luskoviny a ostatní

TSUR14

Videoprezentace

Škrobnaté rostliny

Jedná se o rostliny, které ve svých tělech ukládají člověkem využitelné množství škrobu, popřípadě inulinu (Asteraceae, Campanulaceae). Mají tak zásadní význam pro obživu člověka i hospodářských zvířat. Nevýhodou obvykle je, že poskytují mizivé množství bílkovin. A jelikož převažují jako hlavní potravinové plodiny ve vlhkých tropech, spolupodílí se zde na bílkovinném hladu. I přes to však patří po obilninách a luskovinách k nejvýznamnějším potravinovým komoditám.

Materiály ke studiu

TSUR12

Videoprezentace

Projektové řízení, rozvoj CR a veřejná správa

V této části dokončíme naše představení témat souvisejících s problematikou podmínek řízení rozvoje cestovního ruchu v podmínkách institucí veřejné správy. V první části se podíváme na základní aspekty veřejné správy s ohledem na naše téma, ve druhé na postavení veřejné správy v regionálním rozvoji a ve třetí na odlišnosti projektového řízení v podmínkách veřejné správy.

Materiály ke studiu

Základní aspekty veřejné správy

MACR7a

Videoprezentace

Postavení veřejné správy v regionálním rozvoji

MACR7b

Videoprezentace

Projektové řízení v podmínkách veřejné správy

MACR7c

Videoprezentace

Luskoviny

Luskoviny hrají podobně jako obiloviny významné místo v lidské obživě. Na rozdíl od obilovin obsahují 2-3x více bílkovin než obiloviny. To z nich činí extrémně významný zdroj bílkovin v tropických oblastech, kde jinak převládá strava bohatá na sacharidy. Mimo tropické oblasti se pak velká část luskovin zpracovává jako krmivo. V tropických i mimotropických oblastech tvoří také podstatnou část pícnin.

Materiály ke studiu

Přehled luskovin světa

TSUR11

Videoprezentace

Obilniny

Obiloviny (= hlavní výsledek pěstování obilnin) tvoří základ lidské výživy podstatné části světa a mimo tropické oblasti je velká část jejich produkce zpracovávána na krmiva. Obsahují 60-70% škrobu a 10-15% bílkovin. Nepěstují se však jen pro zrno, ale jako významný byproduct poskytují slámu, která má široké agrotechnické využití, stejně jako v živočišné výrobě. Kromě vlastních zástupců z lipnicovitých, sem řadíme i několik zástupců dvouděložných rostlin podobných vlastností.

Materiály ke studiu

Přehled obilnin světa

TSUR10

Videoprezentace

Několik vybraných rostlinolékařských aspektů získávání a poskytování rostlin

Globalizace obchodu a cestovního ruchu zvyšuje riziko zavlékání a šíření nepůvodních druhů do nových oblastí. K omezování rizika zavlečení, usídlení a následného dalšího šíření nebezpečných organismů, které škodí rostlinám, je zaveden systém fytosanitární regulace. Na celosvětové úrovni jsou fytosanitární opatření stanovena Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin.

Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách

Materiály ke studiu

Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách

  • je to kapitola I.11

Videoprezentace

Získávání a poskytování rostlin a Nagojský protokol

Prosté pěstování rostlin ve sbírkách botanických zahrad není považováno za využívání genetických zdrojů ve smyslu čl. 3, bodu 5 nařízení. Přesto, zvláště pokud existuje možnost, že později budou využity k výzkumu, by se mělo k rostlinám získaným po roce 2014 vždy přistupovat s náležitou péčí. To znamená, že sběry rostlin by měly získat povolení včetně podmínek pro jejich využití.
Při získávání materiálu je také třeba respektovat i další související legislativu země původu.

Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách

Materiály ke studiu

Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách

  • je to v kapitole I.2

Videoprezentace

Strategické rozvojové dokumenty a Strategie rozvoje cestovního ruchu

V této části se nejprve společně podíváme na proces přípravy strategického dokumentu v rozvoji cestovního ruchu. Ve druhé části si na příkladu Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 vysvětlíme stěžejní obsahové části strategického dokumentu a při té příležitosti se podíváme na prioritní oblasti rozvoje CR v aktuálním plánovacím období. Na závěr se podíváme na základní atributy akčního plánu Strategie na léta 2022-2023.

Materiály ke studiu

Příprava strategického dokumentu v rozvoji CR

MACR4a

Videoprezentace 1

Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030

MACR4b

Videoprezentace 2

Akční plán Strategie 2022-2023

MACR4c

Videoprezentace 3