Veřejná správa pro studium regionálního rozvoje


Přednášená studijní literatura a prameny

 • Ústava ČR
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád
 • Zákon č. 2/1969 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
 • Zákon č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní

Prezentace

VSRR2_zaklady_verejne_spravy


Vybrané otázky a odpovědi

 • otázka 1
 • otázka 2

Regionální projektování – semestrální práce ZS2018/2019

Téma: Projekt rozvoje zemědělských brownfieldů (bývalých areálů JZD) ve vybrané oblasti

Oblasti:

 • Členění území Jihočeského kraje do ORP a obcí je zde
 • Náhledy lokalizace areálů bývalých JZD jsou zde
 • Přístup k SHP vrstvám je zde

Zadání:

1. Na prvním cvičení/konzultaci si vyberte region pro zpracování (pokud si vyberete region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak se dohodneme na rozdělení obcí). Ve vybrané oblasti se nacházejí areály bývalých JZD, ke všem zjistěte současný způsob využití a identifikujte tak opuštěné a chátrající areály. POZNÁMKA: Pokud to je možné, identifikujte i původní využití (vzhledem k tomu, že je to složitá věc, ale důležitá pro vlastní projekt, bude počet získaných informací ohodnocen u zkoušky bonusovými body, kdo identifikuje nejvíce původních využití, získá u zkoušky +5 bodů, kdo se umístí na 2. místě získá + 4 body, kdo na 3. místě +3 body, kdo na 4. místě +2 body, kdo na 5. místě + 1 bod (při rovnostech v pořadí bude rozdáno celkem maximálně 15 bodů). Výstupem tohoto bodu bude tabulka v MS Excel. V ní vepište do prvního sloupce NR (= číslo daného areálu, které najdete v podkladové mapě nebo ve sloupci “nr” atributové tabulky) areálu a k němu do dalšího sloupce popište stávající využití. Pokud se jedná o rozsáhlý areál, tak popište využití jeho jednotlivých částí – identifikaci částí proveďte např pomocí světových stran a pod.  Pokud se Vám podaří zjistit původní využití, tak do dalšího sloupce uveďte i původní využití.

2. Vyberte z identifikovaných areálů jeden opuštěný a/nebo chátrající areál a vypracujte pro něj projekt regenerace. V projektu musíte uvést:

 • lokalizaci areálu
 • majitele pozemků a budov (podle údajů dostupných na cuzk.cz)
 • popis stávajícího stavu
 • výpis důležitých informací o možnostech využití areálu podle údajů územního plánu – především tedy způsob plánovaného využití a popis charakteru možnosti využití k územním plánům se dostanete zde: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
 • cíl regenerace = popis cílového stavu a budoucí uživatelé včetně přínosu pro obec
 • způsob regenerace = popis etap a na ně navázaných prací jak cíle dosáhnout (stručně, jde o rámce nikoliv projektovou dokumentaci)
 • finanční rámec = odhad nákladů a identifikace potenciálních zdrojů financování včetně dotačních titulů

Odevzdání:

 • odevzdáváte tabulku (XLS nebo XLSX) doplněnou o informace uvedené v zadání bodu 1 – jméno souboru bude zahrnovat identifikaci oblasti a Vaše příjmení, termín je stanoven na 4.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz
 • projekt regenerace brownfiledu podle bodu 2 zadání, termín je stanoven na 18.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz

Regionální management – semestrální práce ZS 2018/2019

Zadání semestrální práce pro PÚPN

Téma: Budoucnost areálů bývalých JZD ve vybrané oblasti podle územních plánů

Oblasti:

 • Členění území Jihočeského kraje do ORP a obcí je zde
 • Náhledy lokalizace areálů bývalých JZD jsou zde
 • Přístup k SHP vrstvám je zde

Zadání:

1. Na první přednášce si vyberte region pro zpracování (pokud si vyberete region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak se s nimi dohodněte na rozdělení obcí).

2. Stáhněte si GIS vrstvu s příslušnou oblastí (pokud si vyberte region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak před další činností smažte všechny areály, které nebudete zpracovávat). POZNÁMKA: data jsou bez projekce, tak pracujte v EPSG:102067 S-JTSK Křovák EastNorth

3. Do atributové tabulky vrstvy vložte sloupec “kod_UP” (bez uvozovek) a zadejte mu vlastnost řetězec a 8 znaků, dále do atributové tabulky vložte sloupec “popis_UP”  (bez uvozovek) a zadejte mu vlastnost řetězec a 150 znaků.

4. Na Geoportálu Jihočeského kraje (http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/) zadejte do vyhledávacího pole postupně názvy obcí z Vašeho regionu a zkopírujte si postupně adresy pro WMS služby územního plánu příslušných obcí.

Obrázek 1: Stav stránky po zadání obce (Příbraz) a kliknutí na odkaz WMS

5. Přes WMS službu v GIS software připojte postupně územní plány obcí Vašeho regionu.

Obrázek 2: Areál bývalého družstva v Příbrazi s podkladem ÚP

6. Pro všechny areály zadejte do sloupce “kod_UP” kód využití podle výkresu územního plánu – pokud má areál plánovaná využití různá (jak je tomu na obrázku 2), editujte nejprve areál, rozdělte ho nástrojem na dělení polygonů (podle linií vyznačených v ÚP) a pak vepište kód využití do příslušných částí areálu – v našem případě na obrázku 2 rozdělíte areál do tří částí a vepíšete do příslušných částí kódy – VZ (do severní části), P2-SV (do střední části) a SO (do jižní části).

7. V textové části pak dohledáte popis dané zkratky (u různých územních plánů se soubor s popisem jmenuje různě, ale nejčastěji to bude pojmenováno ÚP a pak k tomu bude dovětek “textová část” nebo, jako je tomu v případě Příbraze, (“výroková část”). Plochy, které nemají číslo, mají jasné využití VZ = zemědělská a lesnická výroba; SO = plochy smíšené obytné. Plochy, které jsou jakýmkoliv způsobem očíslované, je třeba pro jistotu dohledat v tabulce – P2 znamená, že je to plocha určená k přestavbě a je druhá v pořadí – přestavba má být na typ SV, což jsou plochy smíšené výrobní. Takže do sloupce “popis_UP” pro severní část areálu napíšete “zemědělská a lesnická výroba”(bez uvozovek), do střední části “plochy smíšené výrobní” (bez uvozovek) a do jižní části “plochy smíšené obytné” (bez uvozovek).

Odevzdání:

 • odevzdáváte vrstvu zemědělských areálů doplněnou o informace uvedené v zadání – jméno vrstvy bude stejné, jako na začátku, jen za rok 1989 napíšete svoje příjmení bez diakritiky, termín je stanoven na 4.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz
 • na poslední přednášce sdělíte všem přítomným rozlohy a podíly ploch, které jsou určeny dále k zemědělské činnosti, které už aktuálně a ani do budoucna nebudou mít zemědělské využití a které jsou určeny k přestavbě

Zadání semestrální práce pro ostatní obory

Téma: Současné využití areálů bývalých JZD ve vybrané oblasti

Oblasti:

 • Členění území Jihočeského kraje do ORP a obcí je zde
 • Náhledy lokalizace areálů bývalých JZD jsou zde
 • Přístup k SHP vrstvám je zde (poslouží Vám, pokud umíte s GISy)

Zadání:

1. Na první přednášce/konzultaci si vyberte region pro zpracování (pokud si vyberete region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak se s nimi dohodněte na rozdělení obcí). Ve vybrané oblasti se nacházejí areály bývalých JZD, ke všem zjistěte současný způsob využití. Pokud to je možné identifikujte i původní využití.

2.  Do tabulky v MS Excel (kterou si sami vytvoříte) vepište do prvního sloupce NR (= číslo daného areálu, které najdete v podkladové mapě nebo ve sloupci “nr” atributové tabulky) areálu a k němu do dalšího sloupce popište stávající využití. Pokud se jedná o rozsáhlý areál, tak popište využití jeho jednotlivých částí – identifikaci částí proveďte např pomocí světových stran a pod.  Pokud se Vám podaří zjistit původní využití, tak do dalšího sloupce uveďte i původní využití.

Odevzdání:

 • odevzdáváte tabulku doplněnou o informace uvedené v zadání – jméno souboru bude zahrnovat identifikaci oblasti a Vaše příjmení, termín je stanoven na 10.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz
 • na poslední přednášce (týká se jen PS) sdělíte všem počty areálů, které jsou využívány k zemědělským činnostem

 

Management v regionálním rozvoji

Přednášená studijní literatura

Poznámka na úvod: Tato problematika zahrnuje velkou škálu ekonomických, managementových a marketingových témat, která zde nemohou být postižena. Chápejte zde uvedené informace jako hodně ořezaný základ na úroveň základních principů.

 • zde, kapitola “Manažeři a jejich kompetence”
 • zde, kapitola “Manažerské funkce”
 • zde, kapitola “Manažerské rozhodování”
 • zde, kapitola “Manažerské techniky”
 • zde, kapitola “Analýza prostředí”
 • zde, kapitola “Analýza portfolia”

Prezentace

Manažerská práce

11_manazerska_prace

 

Manažerské rozhodování

12a_manazerske_rozhodovani

 

Manažerské techniky

12b_manazerske_techniky

 

Analýza prostředí

13_nastroje_analyzy_prostredi

Analýza portfolia

14_analyza_portfolia

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Koontz a Weihrich (1993) uvádí dvě skupiny základních manažerských funkcí, náplní druhé je analýza, rozhodování, implementace. Tato funkce se označuje jako: průběžné
 • Cíle, u nichž plnění jednoho cíle vylučuje možnost plnění cíle druhého, označujeme jako: protikladné
 • Rozhodovací manažerské procesy lze rozdělit na strategické, taktické a operativní. Rozhodování ve strategickém řízení leží obvykle na bedrech: vrcholového managementu
 • Co je prvním krokem v rozhodovací analýze: identifikace problému
 • Situační analýza je obvykle členěna do tří úrovní – tvoří ji analýza makroprostředí, mikroprostředí a: vnitřního prostředí
 • Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace a klíčové příležitosti a ___________________ (doplňte) vnějšího prostředí. ohrožení
 • Posoudit a názorně popsat situaci jednotlivých strategických podnikatelských jednotek (produktů, provozoven) na určitých trzích a naznačit jejich perspektivnost umožňuje: analýza portfolia
 • Hvězdy, otazníky, dojné krávy a psi jsou pojmy užívané v souvislosti s: analýzou portfolia

Regiony České republiky

Přednášená studijní literatura

 • informace k tématu s obrázky jsou dostupné např. zde
 • aktuální stav lze dohledat zde

Prezentace

10_regiony_CR

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Do kolika krajů je v současnosti členěna Česká republika? 14
 • Počet obcí s rozšířenou působností v České republice je rámcově: 200

Teorie regionálního rozvoje

Přednášená studijní literatura

 • zde, kapitola “Významné ekonomické teorie jako obsahová báze pro teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Neoklasické teorie”
 • zde, kapitola “Keynesiánské teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Kritickorealistické přístupy”
 • zde, kapitola “Institucionální směry”
 • zde, kapitola “Postmoderní přístupy k regionálnímu rozvoji”

Prezentace

Teorie regionálního rozvoje

6a_TRR

 

Neoklasické teorie

6b_neoklasicke_TRR

 

Keynesiánské teorie regionálního rozvoje

7_keynesianske_TRR

 

Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje

8_srukturalisticke_TRR

 

Kritickorealistické přístupy

9a_kritickorealisticke_TRR

 

Institucionální směry

9b_ institucionalni_TRR

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • León Walras a Alfred Marshall jsou spojeni s ekonomickou teorií: neoklasická ekonomie
 • Který ekonomický směr vidí jako hlavní cíl změnu struktur a jako původce nerovností v ekonomice výhodu vlastníků výrobních prostředků oproti dělníkům v možnosti rozdělovat nadhodnotu (resp. užitnou hodnotu) dle svého uvážení? neomarxistická ekonomie
 • Jména F. Perroux a J. Boudeville jsou spojena s: teorií růstových pólů
 • Teorie nerovnoměrného rozvoje a teorie kumulativních příčin se rozcházejí především v pohledu na: nutnost existence meziregionálních rozdílů
 • Teorie mezoekonomiky patří do skupiny: strukturalistických teorií regionálního rozvoje
 • Klíčový vliv oligopolů na existenci a prohlubování meziregionálních regionů identifikovala: teorie ziskových cyklů
 • Prostorové oddělení koncepční a vlastní výrobní práce je jedním z faktorů nerovnoměrného regionálního rozvoje podle: teorie územních děleb práce
 • Na základě překvapivého poválečného ekonomického úspěchu tzv. Třetí Itálie byla zformulována teorie: výrobních okrsků

Venkov a město

Přednášená studijní literatura = prezentace

Venkov

4_venkov

 

Město

5_mesto

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Jak označujeme (jednoslovně) základní typ venkovského sídla v sídelním systému a základní organizační jednotku života na venkově? vesnice
 • K základním typům samozásobitelské zemědělské produkce patří který z následujícího seznamu? stěhovavé zemědělství
 • Při řešení problematiky funkce měst se používá základního členění městských funkcí na základní a mimo základní. V tomto chápání zařaďte následující sektor: tvorba produktů, které uspokojují poptávku vznikající mimo město. městotvorná funkce
 • Podle Chicagské geografické školy lze využití půdy v každém městě modelovat třemi typy struktur. Které z následujícího seznamu mezi ně nepatří? refrakční