Zákon o krajích

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)

Materiály

. . . například zde
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-krajich-krajske-zrizeni/

Vybrané otázky a odpovědi

 • Kraj je samostatně spravován . . . zastupitelstvem kraje
 • Obecně závaznou vyhláškou kraje vydává zastupitelstvo kraje v mezích . . . samostatné působnosti
 • Na základě a v mezích zákona vydává právní předpisy v přenesené působnosti kraje, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn . . . rada kraje
 • Počet členů zastupitelstva kraje se podle zákona odvíjí od . . . počtu obyvatel kraje
 • Kraj navenek zastupuje . . . hejtman
 • V čele krajského úřadu stojí . . . ředitel

Zákon o obcích

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Materiál

. . . například zde
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-obcich-obecni-zrizeni/

Vybrané otázky a odpovědi

 • Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce po vyjádření vlády stanoví . . . předseda Poslanecké sněmovny
 • Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti . . . obecně závaznou vyhláškou
 • Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna . . . nařízení obce
 • Občanem obce je fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu a . . . je občanem České republiky
 • Obec navenek zastupuje . . . starosta
 • V čele obecního úřadu stojí . . . starosta
 • Zastupitelstvo obce zřizuje vždy výbory . . . finanční a kontrolní
 • Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí . . . Ministerstvo vnitra

Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Prezentace

VSRR5_zakon_o_regionalnim_rozvoji

Vybrané otázky a odpovědi

 • Zákon, který upravuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji a s tím související působnost ústředních správních úřadů, krajů a obcí je . . . Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni České republiky podrobněji vymezuje? Strategie regionálního rozvoje České republiky

Financování územních samosprávných celků

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Čmejrek J., Kopřiva R. (2007). Základy veřejné správy. ČZU, Praha.
 • Kadeřábková J., Wokoun R., Mates P. (ed.) (2008). Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň.
 • Ministerstvo financí – RUD2019
 • Ministerstvo financí – Státní závěrečný účet 2017 – územní rozpočty
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci
 • Zákon č. 565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích
 • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Prezentace

VSRR4_finance_USC

Vybrané otázky a odpovědi

 • Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí . . . ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu
 • Střednědobý výhled rozpočtu územních samosprávných celků se obvykle sestavuje na dobu . . . 2-5 let
 • V příjmech obcí dlouhodobě dominují . . . daňové příjmy
 • Hlavním zdrojem finančních transferů (dotací) krajům je . . . MŠMT
 • Rozpočet územního samosprávného celku může být schodkový pouze pokud je jej možné uhradit tzv. návratnými zdroji nebo . . . finančními prostředky z minulých let
 • Proč je je zákonem stanoveno velké (a výrazně nepřehledné až komplikované) množství zdrojů rozpočtů obcí a krajů? Aby nedošlo při výpadku některého z nich k finančnímu kolapsu (samo)správy na úrovni obcí a krajů.

Reforma veřejné správy

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 367/1990 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 425/1990 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Prezentace

VSRR3_reforma_verejne_spravy

Vybrané otázky a odpovědi

 • Zákonná moc v České socialistické republice existující v letech 1969-1990 byla v rukou . . . České národní rady
 • Moderní obecní a krajské zřízení (platné dosud) je v České republice uzákoněno od roku . . . 2000

Veřejná správa pro studium regionálního rozvoje


Přednášená studijní literatura a prameny

 • Ústava ČR
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád
 • Zákon č. 2/1969 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
 • Zákon č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní

Prezentace

VSRR2_zaklady_verejne_spravy


Vybrané otázky a odpovědi

 • Působení státu ve veřejném zájmu a uskutečňování veřejné politiky státu jsou hlavní aktivity, které naplňují termín . . . veřejná správa
 • Zdrojem veškeré státní moci je podle Ústavy České republiky . . . lid
 • Samospráva územních samosprávných celků je v České republice zaručena v jakém dokumentu? Ústava České republiky
 • Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v jakých případech, v mezích a jakými způsoby? které stanoví zákon
 • Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je . . . vydání rozhodnutí
 • Základními územními samosprávnými celky České republiky jsou podle Ústavy ČR . . . obce

Regionální projektování – semestrální práce ZS2018/2019

Téma: Projekt rozvoje zemědělských brownfieldů (bývalých areálů JZD) ve vybrané oblasti

Oblasti:

 • Členění území Jihočeského kraje do ORP a obcí je zde
 • Náhledy lokalizace areálů bývalých JZD jsou zde
 • Přístup k SHP vrstvám je zde

Zadání:

1. Na prvním cvičení/konzultaci si vyberte region pro zpracování (pokud si vyberete region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak se dohodneme na rozdělení obcí). Ve vybrané oblasti se nacházejí areály bývalých JZD, ke všem zjistěte současný způsob využití a identifikujte tak opuštěné a chátrající areály. POZNÁMKA: Pokud to je možné, identifikujte i původní využití (vzhledem k tomu, že je to složitá věc, ale důležitá pro vlastní projekt, bude počet získaných informací ohodnocen u zkoušky bonusovými body, kdo identifikuje nejvíce původních využití, získá u zkoušky +5 bodů, kdo se umístí na 2. místě získá + 4 body, kdo na 3. místě +3 body, kdo na 4. místě +2 body, kdo na 5. místě + 1 bod (při rovnostech v pořadí bude rozdáno celkem maximálně 15 bodů). Výstupem tohoto bodu bude tabulka v MS Excel. V ní vepište do prvního sloupce NR (= číslo daného areálu, které najdete v podkladové mapě nebo ve sloupci “nr” atributové tabulky) areálu a k němu do dalšího sloupce popište stávající využití. Pokud se jedná o rozsáhlý areál, tak popište využití jeho jednotlivých částí – identifikaci částí proveďte např pomocí světových stran a pod.  Pokud se Vám podaří zjistit původní využití, tak do dalšího sloupce uveďte i původní využití.

2. Vyberte z identifikovaných areálů jeden opuštěný a/nebo chátrající areál a vypracujte pro něj projekt regenerace. V projektu musíte uvést:

 • lokalizaci areálu
 • majitele pozemků a budov (podle údajů dostupných na cuzk.cz)
 • popis stávajícího stavu
 • výpis důležitých informací o možnostech využití areálu podle údajů územního plánu – především tedy způsob plánovaného využití a popis charakteru možnosti využití k územním plánům se dostanete zde: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
 • cíl regenerace = popis cílového stavu a budoucí uživatelé včetně přínosu pro obec
 • způsob regenerace = popis etap a na ně navázaných prací jak cíle dosáhnout (stručně, jde o rámce nikoliv projektovou dokumentaci)
 • finanční rámec = odhad nákladů a identifikace potenciálních zdrojů financování včetně dotačních titulů

Odevzdání:

 • odevzdáváte tabulku (XLS nebo XLSX) doplněnou o informace uvedené v zadání bodu 1 – jméno souboru bude zahrnovat identifikaci oblasti a Vaše příjmení, termín je stanoven na 4.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz
 • projekt regenerace brownfiledu podle bodu 2 zadání, termín je stanoven na 18.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz

Regionální management – semestrální práce ZS 2018/2019

Zadání semestrální práce pro PÚPN

Téma: Budoucnost areálů bývalých JZD ve vybrané oblasti podle územních plánů

Oblasti:

 • Členění území Jihočeského kraje do ORP a obcí je zde
 • Náhledy lokalizace areálů bývalých JZD jsou zde
 • Přístup k SHP vrstvám je zde

Zadání:

1. Na první přednášce si vyberte region pro zpracování (pokud si vyberete region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak se s nimi dohodněte na rozdělení obcí).

2. Stáhněte si GIS vrstvu s příslušnou oblastí (pokud si vyberte region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak před další činností smažte všechny areály, které nebudete zpracovávat). POZNÁMKA: data jsou bez projekce, tak pracujte v EPSG:102067 S-JTSK Křovák EastNorth

3. Do atributové tabulky vrstvy vložte sloupec “kod_UP” (bez uvozovek) a zadejte mu vlastnost řetězec a 8 znaků, dále do atributové tabulky vložte sloupec “popis_UP”  (bez uvozovek) a zadejte mu vlastnost řetězec a 150 znaků.

4. Na Geoportálu Jihočeského kraje (http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/) zadejte do vyhledávacího pole postupně názvy obcí z Vašeho regionu a zkopírujte si postupně adresy pro WMS služby územního plánu příslušných obcí.

Obrázek 1: Stav stránky po zadání obce (Příbraz) a kliknutí na odkaz WMS

5. Přes WMS službu v GIS software připojte postupně územní plány obcí Vašeho regionu.

Obrázek 2: Areál bývalého družstva v Příbrazi s podkladem ÚP

6. Pro všechny areály zadejte do sloupce “kod_UP” kód využití podle výkresu územního plánu – pokud má areál plánovaná využití různá (jak je tomu na obrázku 2), editujte nejprve areál, rozdělte ho nástrojem na dělení polygonů (podle linií vyznačených v ÚP) a pak vepište kód využití do příslušných částí areálu – v našem případě na obrázku 2 rozdělíte areál do tří částí a vepíšete do příslušných částí kódy – VZ (do severní části), P2-SV (do střední části) a SO (do jižní části).

7. V textové části pak dohledáte popis dané zkratky (u různých územních plánů se soubor s popisem jmenuje různě, ale nejčastěji to bude pojmenováno ÚP a pak k tomu bude dovětek “textová část” nebo, jako je tomu v případě Příbraze, (“výroková část”). Plochy, které nemají číslo, mají jasné využití VZ = zemědělská a lesnická výroba; SO = plochy smíšené obytné. Plochy, které jsou jakýmkoliv způsobem očíslované, je třeba pro jistotu dohledat v tabulce – P2 znamená, že je to plocha určená k přestavbě a je druhá v pořadí – přestavba má být na typ SV, což jsou plochy smíšené výrobní. Takže do sloupce “popis_UP” pro severní část areálu napíšete “zemědělská a lesnická výroba”(bez uvozovek), do střední části “plochy smíšené výrobní” (bez uvozovek) a do jižní části “plochy smíšené obytné” (bez uvozovek).

Odevzdání:

 • odevzdáváte vrstvu zemědělských areálů doplněnou o informace uvedené v zadání – jméno vrstvy bude stejné, jako na začátku, jen za rok 1989 napíšete svoje příjmení bez diakritiky, termín je stanoven na 4.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz
 • na poslední přednášce sdělíte všem přítomným rozlohy a podíly ploch, které jsou určeny dále k zemědělské činnosti, které už aktuálně a ani do budoucna nebudou mít zemědělské využití a které jsou určeny k přestavbě

Zadání semestrální práce pro ostatní obory

Téma: Současné využití areálů bývalých JZD ve vybrané oblasti

Oblasti:

 • Členění území Jihočeského kraje do ORP a obcí je zde
 • Náhledy lokalizace areálů bývalých JZD jsou zde
 • Přístup k SHP vrstvám je zde (poslouží Vám, pokud umíte s GISy)

Zadání:

1. Na první přednášce/konzultaci si vyberte region pro zpracování (pokud si vyberete region, kde bude pracovat více studentek/studentů, pak se s nimi dohodněte na rozdělení obcí). Ve vybrané oblasti se nacházejí areály bývalých JZD, ke všem zjistěte současný způsob využití. Pokud to je možné identifikujte i původní využití.

2.  Do tabulky v MS Excel (kterou si sami vytvoříte) vepište do prvního sloupce NR (= číslo daného areálu, které najdete v podkladové mapě nebo ve sloupci “nr” atributové tabulky) areálu a k němu do dalšího sloupce popište stávající využití. Pokud se jedná o rozsáhlý areál, tak popište využití jeho jednotlivých částí – identifikaci částí proveďte např pomocí světových stran a pod.  Pokud se Vám podaří zjistit původní využití, tak do dalšího sloupce uveďte i původní využití.

Odevzdání:

 • odevzdáváte tabulku doplněnou o informace uvedené v zadání – jméno souboru bude zahrnovat identifikaci oblasti a Vaše příjmení, termín je stanoven na 10.12.2018 mejlem na jnav@zf.jcu.cz
 • na poslední přednášce (týká se jen PS) sdělíte všem počty areálů, které jsou využívány k zemědělským činnostem