Permanentní dlouhodobé programy EU a podpora participujících členských, resp. kandidátských zemí

Jak už bylo uvedeno v předcházejí kapitole, EU má zájem na rozvoji aktivit cestování. K tomu jí slouží mnoho nástrojů, k nimž patří především plánování rozvoje, které jsme ale řešili už zde. Při jejich realizace se pak uplatňují nejrůznější specifické aktivity, na které bychom se podívali v této kapitole.

Materiálny ke studiu

Videoprezentace

Internacionalizace podnikání v cestovním ruchu

Globalizace postupuje mílovými kroky a cestování je globální aktivitou, spoléhání se na domácí CR je tak riskantní strategií. V cestovním ruchu tak výrazně pokročila internacionalizace podnikání, které se stala jednou z hlavních růstových strategií v tomto sektoru.

Materiál ke studiu

Globální krize ohrožující rozvoj mezinárodního cestování

C předchozích kapitolách jsme se dívali především na tématiku rozvoje mezinárodního cestování a aspektů, které by měly formovat jeho budoucnost především z pohledu ochrany zdrojů jeho rozvoje. Řešili jsme tématiku environmentu, kultury a rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu. Na tomto místě se podíváme hlouběji do tématiky prostředí, ve kterém se mezinárodní cestovní ruch bude vyvíjet v nejbližší a střednědobé budoucnosti.

Materiály ke studiu

Videoprezentace

Světová turistická organizace

Světová turistická organizace je přední mezinárodní organizace v oblasti cestovního ruchu, která podporuje cestovní ruch jako hnací sílu hospodářského růstu, inkluzivní rozvoj a environmentální udržitelnost. Dále zajišťuje podporu odvětví při rozvoji znalostí a politik cestovního ruchu na celém světě.

Materiály ke studiu

International Tourism Highlights 2020 (data za rok 2019, poslední přecovidový)

Vliv pandemie COVID-19 na mezinárodní cestovní ruch

Statistika změn v mezinárodním cestovním ruchu v souvislosti s pandemií COVID-19

Videoprezentace

Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu

V prvním tématu jsme si na konkrétních příkladech ukázali, že nejvýznamnějším aspektem mezinárodního cestování je časoprostorová dynamika tohoto fenoménu. S nadsázkou lze říci, že jakýkoliv náznak statičnosti, se pojí s nějakým, obvykle systémovým, problémem. V této kapitole se tedy podíváme na prostředí, ve kterém ke kvantitativním a kvalitativním změnám v systému mezinárodního cestovního ruchu dochází.

Materiály ke studiu

Videoprezentace