Světová turistická organizace

Světová turistická organizace je přední mezinárodní organizace v oblasti cestovního ruchu, která podporuje cestovní ruch jako hnací sílu hospodářského růstu, inkluzivní rozvoj a environmentální udržitelnost. Dále zajišťuje podporu odvětví při rozvoji znalostí a politik cestovního ruchu na celém světě.

Materiály ke studiu

MCR3

International Tourism Highlights 2020 (data za rok 2019, poslední přecovidový)

Vliv pandemie COVID-19 na mezinárodní cestovní ruch

Statistika změn v mezinárodním cestovním ruchu v souvislosti s pandemií COVID-19

Videoprezentace

Rozvoj mezinárodního cestovního ruchu

V prvním tématu jsme si na konkrétních příkladech ukázali, že nejvýznamnějším aspektem mezinárodního cestování je časoprostorová dynamika tohoto fenoménu. S nadsázkou lze říci, že jakýkoliv náznak statičnosti, se pojí s nějakým, obvykle systémovým, problémem. V této kapitole se tedy podíváme na prostředí, ve kterém ke kvantitativním a kvalitativním změnám v systému mezinárodního cestovního ruchu dochází.

Materiály ke studiu

MCR2

Videoprezentace

Úvod do mezinárodního cestovního ruchu

Na místo úvodu si ukážeme několik konkrétní příkladů rozvoje cestování na mezinárodní úrovni. Podíváme se především na charakter rozvoje a jeho bariér na příkladu nejtradičnější zemí na poli mezinárodního cestování, kterou je Spojené království. Na tomto modelu se pak podíváme na příklady rozvoje mezinárodních destinací od západu východ – Španělsko, Turecko, Thajsko. Ke zkoušce se prosím podívejte na definice v kapitolách 1.1.1 a 2.1 v povinné literatuře – Palatková, 2014.

Materiály ke studiu

MCR1

Palatková, 2014 Odkaz vede na e-book, který máte po přihlášení jako studentu JU zdarma k dispozici

Videoprezentace

Rozvoj cestovního ruchu v obcích

Touto spíše praktickou částí bychom uzavřeli modul věnovaný řízení rozvoje cestovního ruchu v územně samosprávných celcích. V první části se podíváme na programy rozvoje obcí a zásady jejich tvorby s ohledem na používání projektů rozvoje cestovního ruchu. Druhá část je věnována příkladům projektů rozvoje cestovního ruchu v obcích, jak je doporučuje MMR, a příkladům takovýchto projektů z Evropy.

Materiály ke studiu

Rozvoj aktivit cestovního ruchu v obcích

MACR8a

Videoprezentace

Příklady projektů rozvoje cestovního ruchu v obcích

MACR8b

Videoprezentace

Projektové řízení, rozvoj CR a veřejná správa

V této části dokončíme naše představení témat souvisejících s problematikou podmínek řízení rozvoje cestovního ruchu v podmínkách institucí veřejné správy. V první části se podíváme na základní aspekty veřejné správy s ohledem na naše téma, ve druhé na postavení veřejné správy v regionálním rozvoji a ve třetí na odlišnosti projektového řízení v podmínkách veřejné správy.

Materiály ke studiu

Základní aspekty veřejné správy

MACR7a

Videoprezentace

Postavení veřejné správy v regionálním rozvoji

MACR7b

Videoprezentace

Projektové řízení v podmínkách veřejné správy

MACR7c

Videoprezentace

Strategické rozvojové dokumenty a Strategie rozvoje cestovního ruchu

V této části se nejprve společně podíváme na proces přípravy strategického dokumentu v rozvoji cestovního ruchu. Ve druhé části si na příkladu Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 vysvětlíme stěžejní obsahové části strategického dokumentu a při té příležitosti se podíváme na prioritní oblasti rozvoje CR v aktuálním plánovacím období. Na závěr se podíváme na základní atributy akčního plánu Strategie na léta 2022-2023.

Materiály ke studiu

Příprava strategického dokumentu v rozvoji CR

MACR4a

Videoprezentace 1

Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030

MACR4b

Videoprezentace 2

Akční plán Strategie 2022-2023

MACR4c

Videoprezentace 3

Strategický management CR v kompetenci nejen Ministerstva pro místní rozvoj ČR

V předchozích částech kurzu jste se věnovali problematice politiky cestovního ruchu a vzájemné součinnosti orgánů a institucí na poli řízení rozvoje cestovního ruchu. Nyní bychom přistoupili k problematice strategií, strategického plánování a strategického řízení cestovního ruchu, kteréžto téma jsme rozdělili do dvou přednášek. V této bychom si pokusili vysvětlit vazbu rozvoje cestovního ruchu na politiku regionálního rozvoje.

Materiály ke studiu

MACR3

  • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
  • SRR ČR 21+
  • Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022
  • Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027
  • IROP 2021-27

Videoprezentace 1 – Úvod a zákon 248/2000 Sb.

Videoprezentace 2 – SRR 21+

Videoprezentace 3 – kraj a IROP

Fylogenetická biogeografie

Vyzbrojeni všemi potřebnými informacemi z problematiky pohlavního rozmnožování a sledování vývojových linií můžeme přikročit k finální fázi našeho společného snažení. Podíváme se společně na problematiku vlivu prostoru a času na speciační procesy a na úskalí jejich studia. Touto kapitolou bychom mohli kurz uzavřít, ale nebude tomu tak, dále se podíváme na třešničky na dortu – tedy na biogeografické procesy z různých úhlů pohledu.

Materiál jsem připravil komplet v angličtině, ale video k němu je v češtině 🙂 .

Materiály ke studiu

Fylogeografie

10_1_phylogeography

Video


Otázky

  • fylogeografické pojmy, metody fylogeografického výzkumu, regionální kladogramy, čas, vikariance versus šíření, fylogeografie a ochrana přírody