Úvod do mezinárodního cestovního ruchu

Na místo úvodu si ukážeme několik konkrétní příkladů rozvoje cestování na mezinárodní úrovni. Podíváme se především na charakter rozvoje a jeho bariér na příkladu nejtradičnější zemí na poli mezinárodního cestování, kterou je Spojené království. Na tomto modelu se pak podíváme na příklady rozvoje mezinárodních destinací od západu východ – Španělsko, Turecko, Thajsko. Ke zkoušce se prosím podívejte na definice v kapitolách 1.1.1 a 2.1 v povinné literatuře – Palatková, 2014.

Materiály ke studiu

Palatková, 2014 Odkaz vede na e-book, který máte po přihlášení jako studentu JU zdarma k dispozici

Videoprezentace

Rozvoj cestovního ruchu v obcích

Touto spíše praktickou částí bychom uzavřeli modul věnovaný řízení rozvoje cestovního ruchu v územně samosprávných celcích. V první části se podíváme na programy rozvoje obcí a zásady jejich tvorby s ohledem na používání projektů rozvoje cestovního ruchu. Druhá část je věnována příkladům projektů rozvoje cestovního ruchu v obcích, jak je doporučuje MMR, a příkladům takovýchto projektů z Evropy.

Materiály ke studiu

Rozvoj aktivit cestovního ruchu v obcích

Videoprezentace

Příklady projektů rozvoje cestovního ruchu v obcích

Videoprezentace

Projektové řízení, rozvoj CR a veřejná správa

V této části dokončíme naše představení témat souvisejících s problematikou podmínek řízení rozvoje cestovního ruchu v podmínkách institucí veřejné správy. V první části se podíváme na základní aspekty veřejné správy s ohledem na naše téma, ve druhé na postavení veřejné správy v regionálním rozvoji a ve třetí na odlišnosti projektového řízení v podmínkách veřejné správy.

Materiály ke studiu

Základní aspekty veřejné správy

Videoprezentace

Postavení veřejné správy v regionálním rozvoji

Videoprezentace

Projektové řízení v podmínkách veřejné správy

Videoprezentace

Strategické rozvojové dokumenty a Strategie rozvoje cestovního ruchu

V této části se nejprve společně podíváme na proces přípravy strategického dokumentu v rozvoji cestovního ruchu. Ve druhé části si na příkladu Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 vysvětlíme stěžejní obsahové části strategického dokumentu a při té příležitosti se podíváme na prioritní oblasti rozvoje CR v aktuálním plánovacím období. Na závěr se podíváme na základní atributy akčního plánu Strategie na léta 2022-2023.

Materiály ke studiu

Příprava strategického dokumentu v rozvoji CR

Videoprezentace 1

Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030

Videoprezentace 2

Akční plán Strategie 2022-2023

Videoprezentace 3

Strategický management CR v kompetenci nejen Ministerstva pro místní rozvoj ČR

V předchozích částech kurzu jste se věnovali problematice politiky cestovního ruchu a vzájemné součinnosti orgánů a institucí na poli řízení rozvoje cestovního ruchu. Nyní bychom přistoupili k problematice strategií, strategického plánování a strategického řízení cestovního ruchu, kteréžto téma jsme rozdělili do dvou přednášek. V této bychom si pokusili vysvětlit vazbu rozvoje cestovního ruchu na politiku regionálního rozvoje.

Materiály ke studiu

 • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • SRR ČR 21+
 • Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022
 • Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027
 • IROP 2021-27

Videoprezentace 1 – Úvod a zákon 248/2000 Sb.

Videoprezentace 2 – SRR 21+

Videoprezentace 3 – kraj a IROP

Fylogenetická biogeografie

Vyzbrojeni všemi potřebnými informacemi z problematiky pohlavního rozmnožování a sledování vývojových linií můžeme přikročit k finální fázi našeho společného snažení. Podíváme se společně na problematiku vlivu prostoru a času na speciační procesy a na úskalí jejich studia. Touto kapitolou bychom mohli kurz uzavřít, ale nebude tomu tak, dále se podíváme na třešničky na dortu – tedy na biogeografické procesy z různých úhlů pohledu.

Materiál jsem připravil komplet v angličtině, ale video k němu je v češtině 🙂 .

Materiály ke studiu

Fylogeografie

Video


Otázky

 • fylogeografické pojmy, metody fylogeografického výzkumu, regionální kladogramy, čas, vikariance versus šíření, fylogeografie a ochrana přírody

Fylogeneze

V předcházející části jsme se společně seznámili s obecnou problematikou biologické systematiky, představili jsme si pojetí druhů, problematiku rozmnožování a poznali jsme mechanismy a typy speciace. Na tomto místě se podíváme detailně na problematiku vzniku nových druhů a možnosti studia jejich evoluce z pohledu fylogenetiky.

Materiál jsem připravil komplet v angličtině, ale video k němu je v češtině 🙂 .

Materiály ke studiu

Fylogeneze

Video


Otázky

 • fylogenetické pojmy, kladogram a jeho součásti, metodika sestavení kladogramu
 • Jak označujeme ve fylogenetice nově získaný (odvozený) znak pro danou vývojovou větev?
 • Jak označujeme kladogram kalibrovaný na absolutní časovou osu?
 • Jak se označuje taxon, který je ve fylogenetické analýze požit mimo analyzovanou skupinu s cílem možného „zakořenění“ stromu kladogramu?
 • Jak se obvykle ve fylogenetice označují dva klady nebo dvě vývojové větve, které mají společný uzel (= vzešly ze společného předka)?
 • Pokud mají všechny zájmové skupiny v kladogramu společného předka a žádný následovník vzešlý z tohoto předka ve výběru nechybí, pak se takový klad označuje jako skupina . . . . . (doplňte).

Prostorové souvislosti speciace

Vracíme se opět ke speciačním procesům. Na tomto místě se podíváme na základní souvislosti biologické taxonomie související s rozmnožováním druhů a následně na problematiku speciace. Ukážeme si mechanismy speciace s příklady významnými v biogeografii a představíme typy speciace nahlížené z geografického pohledu.

Materiály ke studiu

Druh a základy systematiky

Video


Speciace – úvod

Video


Typy speciace

Video

Otázky

 • způsoby definování druhu, pojmy systematické biologie, rozmnožování a evoluce, způsoby genetické diferenciace, typy speciace, adaptace