Regionální biogeografie

Posledním tématem, kterému je na přednáškách věnována pozornost, je regionální biogeografie. Věnovat se zde budeme tedy rozšíření konkrétních taxonů na Zemi a jejich společenstvům. Téma je rozděleno do dvou částí, nejprve si představíme geografický charakter a přírodní prostředí jednotlivých biogeografických regionů současně s fytogeografickou charakteristikou těchto regionů. Ve druhé části je pro jednotlivé biogeografické regiony systematicky představena biogeografie strunatců.

Materiály ke studiu

Provincialismus

biogeo6_1_provincialismus

Fytogeografické oblasti světa

Videa k jednotlivým kapitolám z fytogeografie jsou zde

Holarctis – Boreální podříše (s laskavým svolením BOTANY.cz)

biogeo6_2_fyto1_holarctis_borealni

Holarctis – Středozemní podříše a Madreánská podříše (s laskavým svolením BOTANY.cz)

7_fyto2_holarctis_stredozemni_madreanska

Paleotropis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

8_1_fyto4_paleotropis

Neotropis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

biogeo9_1_fyto6_neotropis

Holantarctis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

7_2_fyto3_holanctartis

Australis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

biogeo9_2_fyto7_australis

Capensis (s laskavým svolením BOTANY.cz)

8_2_fyto5_capensis

Zoogeografické oblasti světa

Videa k jednotlivým kapitolám ze zoogeografie jsou zde

Palearktická oblast

biogeo10_2_zoo1_Palearctic

Nearktická oblast

biogeo11_1_zoo2_Neartic

Etiopská oblast

biogeo12_1_zoo4_Afrotropical

Orientální oblast

biogeo12_2_zoo5_Orientalis

Neotropická oblast

biogeo11_2_zoo3_Neotropical

Australská oblast

biogeo12_2_zoo6_Australis

Antarktická oblast

biogeo12_2_zoo7_Anctartic

Regionální biogeografie ČR

 • V podmínkách České republiky se používá několika souběžných klasifikačních systémů využívaných i v biogeografii. K základním typologickým členěním patří
 • . . . k základním individuálním členění (regionalizaci s. str.) patří
  • fytogeografické členění ČR, např. výskyt druhů je v Květeně ČR uváděn do fytogeografických okresů
  • zoogeografické členění ČR, které vychází ze zoogeografických oblastí světa – Česká republika leží v Eurosibiřské podoblasti Palearktis převážně v provincii listnatých lesů – západ ČR (v podstatě Čechy) leží v distriktu českém, východ ČR (Morava) leží v distriktu podkarpatském s výskytem karpatských endemitů, jako je např. čolek karpatský (Triturus montandoni); Dolnomoravský úval (a jeho nejbližší okolí moravského termofytika) pak tvoří součást provincie stepí, distriktu pannonského s výskytem stepních druhů jako je např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
  • biogeografické členění ČR, jež je založeno především na fytogeografickém a geomorfologickém členění ČR a člení území ČR do čtyř podprovincií

Otázky

 • zoologické taxony obratlovců jsou zde, seznam obsahuje všechny čeledě a vyšší taxony zmíněné na přednáškách – červeně jsou taxony pro zkoušku, systém je podle Gaisler et Zima, Zoologie obratlovců, Academia, 2007
 • botanické taxony vyšších rostlin jsou zde, seznam obsahuje jen čeledě, jejichž areál je požadován ke zkoušce, zde je jen vědecké názvosloví, české si doplňte (u zkoušky bude české i vědecké jméno), systém plavuní, kapraďorostů a nahosemenných je převzat z ANGIOSPERM PHYLOGENY WEBSITE, version 13, systém krytosemenných je podle APG IV
  • oboje jsou první verze, takže je nemožné, aby to bylo bez chyb a překlepů, pokud na něco narazíte, tak nám to, prosím, řekněte