Regionální biogeografie ČR

  • V podmínkách České republiky se používá několika souběžných klasifikačních systémů využívaných i v biogeografii. K základním typologickým členěním patří
  • . . . k základním individuálním členění (regionalizaci s. str.) patří
    • fytogeografické členění ČR, např. výskyt druhů je v Květeně ČR uváděn do fytogeografických okresů
    • zoogeografické členění ČR, které vychází ze zoogeografických oblastí světa – Česká republika leží v Eurosibiřské podoblasti Palearktis převážně v provincii listnatých lesů – západ ČR (v podstatě Čechy) leží v distriktu českém, východ ČR (Morava) leží v distriktu podkarpatském s výskytem karpatských endemitů, jako je např. čolek karpatský (Triturus montandoni); Dolnomoravský úval (a jeho nejbližší okolí moravského termofytika) pak tvoří součást provincie stepí, distriktu pannonského s výskytem stepních druhů jako je např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
    • biogeografické členění ČR, jež je založeno především na fytogeografickém a geomorfologickém členění ČR a člení území ČR do čtyř podprovincií