Historická biogeografie

Stejně, jako není možné studovat biogeografii současně s komplexitou ekosystémů, tak nelze studovat biogeografii bez přímých souvislostí historického vývoje. Proto i historické biogeografii (stejně jako ekologické) byla pozornost nepřímo věnována na jiných místech – vzpomeňte kupříkladu na kapitolu fylogenetické biogeografie. Na tomto místě si tyto informace doplníme o detailnější pohled do geologické minulosti Země a na rozmístění organismů s důrazem na vývoj Pleistocénu a Holocénu střední Evropy. 

Materiály ke studiu

Geologická minulost Země

Video

Pleistocén – vliv zalednění na biotu severní polokoule

Video

Pleistocén a Holocén střední Evropy

Video

Otázky

  • prakontinenty (který, kde, kdy), souvislosti pleistocénního kolísání klimatu, charakter a rozmístění glaciálních refugií, členění a charakter jednotlivých klimatických období holocénu ve stř. Evropě
  • Od Permu až do Jury existoval na Zemi jediný superkontinent. Jak jej označujeme?
  • Kdy došlo největšímu masovému vymírání organismů na Zemi (uveďte časově nebo pomocí geologických dob)?
  • Jak označujeme rozsáhlejší oblasti, v nichž došlo k uchování druhů po nástupu doby ledové a odkud se druhy po oteplení opětovně šířily?
  • Jak je obvykle nazýván kontinent, který vznikl ještě v závěru Proterozoika (rozpadem Rodinie), po celou dobu své existence se vyskytoval na jižní polokouli a rozpadat se započal až od počátku Jury?
  • Jak se nazývá holocenní teplé suché období, které předcházelo tzv. klimatickému optimu období atlantiku?