Pěstování cibulnatých a hlíznatých okrasných rostlin

Cibulnaté a hlíznaté rostliny jsou vytrvalé rostliny s podzemními zásobními nebo rozmnožovacími orgány (cibule nebo hlízy). Jedná se o zahradní trvalky, z nichž jsou však vyčleňovány z důvodu výrazně odlišných pěstitelských nároků a taktéž nutnosti budování specializovaných zařízení na skladování, sušení, čištění a třídění. Jedná se skupinu rostlin pěstovanou opravdu ve velkém (např. Holandsko – tulipány se pěstují na ploše cca 11 000 ha, narcisy cca 2000 ha a krokusy cca 600 ha).

Materiály ke studiu

Úvod do problematiky cibulnatých a hlíznatých okrasných rostlin

OZR8_cibulnate_uvod

Videoprezentace


Pěstování cibulnatých a hlíznatých rostlin

OZR9_cibulnate_pestovani_web

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte základní biotopy původu cibulnatých rostlin.
 • Z jakých geografických oblastí pochází drtivá většina u nás pěstovatelných cibulnatých rostlin?
 • Uveďte příklad druhů cibulovin s plnými, sukničitými a složenými cibulemi.
 • Kde se u cibulnatých rostlin vyskytuje podpučí?
 • Uveďte příklad cibulnaté rostliny s jednoletou/víceletou cibulí.
 • Co to jsou pacibulky?
 • Uveďte příklad okrasné cibuloviny s cibulovou, oddenkovou, kořenovou, stonkovou hlízou.
 • K čemu slouží kontraktilní kořeny?
 • Jaké jsou obecně nejčastější nároky cibulovin na stanoviště pro dlouhodobou výsadbu?
 • Cibuloviny nejčastěji zaléváme ve třech obdobích vegetační sezóny. Ve kterých?
 • Který čas (část ročního období) je obecně nejvhodnější pro výsadby cibulovin?
 • Jaká je obecně nejvhodnější hloubka výsadby cibulovin?
 • Obecně jaký rozestup volíme nejčastěji při výsadbě cibulovin?
 • Které cibuloviny se množí nejlépe semeny?
 • Mezi cibulovinami se nacházejí dva nesmírně významné rody, jejich množitelský koeficient dceřiných cibulí je velmi nízký (nebo žádný) a pro tvorbu dceřiných cibulí je cibuli nutno mechanicky poškozovat. O jaké rody se jedná?
 • Uveďte nejvýznamnější virovou chorobu mezi cibulovinami.
 • Uveďte příklad houbové choroby patřící do skupiny významných patogenů pěstovaných cibulnatých rostlin.
 • Uveďte příklady využití cibulnatých rostlin v okrasném zahradnictví.
 • Uveďte příklady česně na jaře, na podzim kvetoucích cibulovin.

Přehled druhů letniček

Letničky jsou rostliny z celého světa a na rozdíl od trvalek tak máme možnost pěstovat rostlinné pozdravy z Mexika, j. Afriky, Madagaskaru i Austrálie.

Studijní materiály

Letničky po Fabidy

OZR4_letnicky_druhy1

Videoprezentace


Letničky – Malvidy

OZR5_letnicky_druhy2

Videoprezentace


Letničky – Superasteridy a Lamiidy

OZR6_letnicky_druhy3

Videoprezentace


Letničky – Campanulidy

OZR7_letnicky_druhy4

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte příklad letničky pocházející z stř. Evropy, J. Evropy, Afriky, V Asie, S Ameriky, J Ameriky.
 • Uveďte příklad letniček pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
 • Uveďte příklad letniček z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité).

Pěstování letniček

Pěstování letniček je nikdy nekončící proces každoročního výsevu těchto druhů. Mnoho druhů je sázkou na jistotu a každoroční práce se odvděčí. Z podstaty věci jsou letničky pozdravem z celého svět na našich zahradách, jejichž ozdobou jsou především v letních měsících.

Jak pěstovat letničky (dvouletky a krátkověké trvalky)

Studijní materiál

OZR2_letnicky_uvod

Videoprezentace, čast 1

Videoprezentace, část 2

Videoprezentace, část 3


Choroby a škůdci letniček

Studijní materiál

OZR3_letnicky_skudci_web

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • V běžném pojetí mezi letničky řadíme tři odlišné typy rostlin. Jaké?
 • Uveďte alespoň tři odlišná stanoviště, odkud ekologicky letničky pocházejí.
 • Jaké činnosti je potřeba provádět se semeny před výsevem letniček?
 • Které vlastnosti jsou určující pro možnost vysévat letničky přímo na záhon?
 • Proč je nutné některé letničky předpěstovávat?
 • Co je to pikýrování letniček?
 • Uveďte příklady letniček, které je výhodné množit řízkováním.
 • Uveďte alespoň tři různé účely pěstování letniček.
 • Jak nakládáme s letničkami napadenými virózami?
 • Co způsobuje padání mladých rostlin?
 • Uveďte alespoň tři různé houbové patogeny letniček.
 • Uveďte alespoň tři skupiny škůdců letniček.

Úvod do Okrasných zahradních rostlin

Na tomto postu najdete informace především k seznámení se předmětem našeho zájmu, dozvíte se, kde se okrasné rostliny na zahradě vzaly, jaké jsou jejich základní skupiny a kde najít relevantní informace k jejich pěstování.

Materiály ke studiu

OZR1_uvod

Videoprezentace

Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte základní skupiny (= typy) okrasných rostlin.
 • Uveďte základní ekologické skupiny rostlin, které se využívají v okrasném zahradnictví.
 • Ze kterých geograficko-klimatických oblastí pochází většina okrasných rostlin?

Cvičení v terénu – botanika – Vidov/Nedabyle

ver. 211229

Na tomto postu najdete přehled druhů ze cvičení v terénu do Vidova. Je to ve 14 zastaveních jak to měl i Ježíš Kristus – je to holt břímě, které musíme nést všichni.

Tento materiál vznikl s podporou projektu JU ZF v letech 2019 a 2020.

Trasa cvičení

“Cvičení (a jeho trasa) začíná a končí na autobusové zastávce MHD Vidov, náves (přímá linka č. 10 ze zastávky Nádraží). Zahájení terénního cvičení je v 7:50 a ukončení v 15:50, pokud vedoucí nerozhodne jinak. V první části je zaměřena na ruderální stanoviště venkovských ploch – především se jedná o trávníky a nekosené plochy. Pak se vydáme směrem k jihu po silnici a za vodotečí odbočíme doleva, naším cílem budou lesy s bohatým stromovým patrem i podrostem typově mezi jasano-olšovými luhy a dubohabřinami. Na ostrožně na levém břehu se podíváme i na fragmenty bučiny a hospodářskou smrčinu. Naše cesta se bude po návratu k vodoteči ubírat proti jejímu toku (generelně na východ) s řadou ruderálních a mezických druhů. V polovině cesty mezi Vidovem a Nedabyle opustíme údolí a vystoupáme na hospodářské louky na levém a následně pravém břehu vodoteče. Přejdeme železnici, otočíme se na západ a podíváme se na jižní svah kopce mezi Vidovem a Nedabyle – remízek s typickou flórou. Před železničním přejezdem ve Vidově ještě odbočíme doprava a vystoupáme prudkým jižním svahem s četnými teplomilnými druhy fragmentem teplomilné doubravy na temeno, kde se nachází pole (podle agrotechnických opatření se podíváme nebo nepodíváme na plevele). Opět sestoupáme dolů a Vidovem se budeme se vracet na zastávku Vidov, náves, kde cvičení v terénu skončí. Celková délka trasy je cca 4,5 km.”

Mapu naleznete zde.

U jednotlivých zastavení jsou vždy uvedeny nové druhy, které se na předchozích zastaveních neobjevily. Nejde tedy o seznamy na místě zaznamenaných druhů, ale o přírůstky nových druhů dříve na exkurzi neidentifikovaných. Lesní biotopy jsou uváděny jako celek.

1. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Achillea millefolium agg.okruh řebříčku obecnéhoAste
Alliaria petiolatačesnáček lékařskýBras
Arenaria serpyllifoliapísečnice douškolistáCary
Artemisia vulgarispelyněk černobýlAste
Bellis perennissedmikráska obecná (chudobka)Aste
Campanula rapunculoideszvonek řepkovitýCamp
Capsella bursa-pastoriskokoška pastuší tobolkaBras
Carduus acanthoidesbodlák obecnýAste
Carex hirtaostřice srstnatáCype
Carex leporinaostřice zaječíCype
Cerastium holosteoidesrožec obecnýCary
Cirsium vulgarepcháč obecnýAste
Convolvulus arvensissvlačec rolníConv
Conyza canadensisturanka kanadská, turan kanadskýAste
Crepis biennisškarda dvouletáAste
Dactylis glomeratasrha laločnatá, srha říznačkaPoac
Erigeron annuusturan ročníAste
Festuca ovinakostřava ovčíPoac
Fumaria officinaliszemědým lékařskýPapa
Galium mollugo agg.okruh svízele povázkyRubi
Geranium pusillumkakost maličkýGera
Geum urbanumkuklík městskýRosa
Glechoma hederaceapopenec obecnýLami
Hypericum perforatumtřezalka tečkovanáHype
Hypochaeris radicataprasetník kořenatýAste
Chelidonium majusvlaštovičník většíPapa
Chenopodium hybridummerlík zvrhlýAmara
Knautia arvensischrastavec rolníDips
Lactuca serriolalocika kompasováAste
Lapsana communiskapustka obecnáAste
Leontodon hispidusmáchelka srstnatáAste
Leucanthemum vulgarekopretina bíláAste
Lolium perennejílek vytrvalýPoac
Lotus corniculatusštírovník růžkatýFaba
Luzula campestrisbika ladníJuncac
Malva neglectasléz přehlíženýMalv
Medicago lupulinatolice dětelováFaba
Pimpinella saxifragabedrník obecnýApia
Plantago lanceolatajitrocel kopinatýPlan
Plantago majorjitrocel většíPlan
Poa annualipnice ročníPoac
Poa pratensislipnice lučníPoac
Prunella vulgarisčernohlávek obecnýLami
Ranunculus acrispryskyřník prudkýRanu
Ranunculus repenspryskyřník plazivýRanu
Rosa sp.růžeRosa
Rubus sp.ostružiníkRosa
Rumex obtusifoliusšťovík tupolistýPolgn
Sambucus nigrabez černýAdox
Scorzoneroides autumnalismáchelka podzimní, podzimka obecnáAste
Senecio vulgarisstarček obecnýAste
Sonchus oleraceusmléč zelinnýAste
Stellaria media agg.okruh ptačince žabinceCary
Taraxacum sect. Taraxacumpampelišky smetánkyAste
Trifolium dubiumjetel pochybnýFaba
Trifolium pratensejetel lučníFaba
Trifolium repensjetel plazivýFaba
Urtica dioicakopřiva dvoudomáUrti
Verbascum thapsusdivizna malokvětáScro
Veronica arvensisrozrazil rolníPlan
Veronica chamaedrysrozrazil rezekvítekPlan
Veronica persicarozrazil perskýPlan

2. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Alopecurus pratensispsárka lučníPoac
Barbarea vulgarisbarborka obecnáBras
Centaurea jaceachrpa lučníAste
Descurainia sophiaúhorník mnohodílnýBras
Erodium cicutariumpumpava obecná, pumpava rozpukováGera
Geranium dissectumkakost dlanitosečnýGera
Humulus lupuluschmel otáčivýCannab
Matricaria chamomillaheřmánek pravýAste
Rumex crispusšťovík kadeřavýPolgn
Symphytum officinalekostival lékařskýBora
Thlaspi arvensepenízek rolníBras
Tripleurospermum inodorumheřmánkovec nevonnýAste
Viola arvensisviolka rolníViol

3. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Aegopodium podagrariabršlice kozí nohaApia
Alchemilla vulgariskontryhel ostrolaločnýRosa
Anthriscus sylvestriskerblík lesníApia
Arabidopsis thalianahuseníček rolníBras
Arctium lappalopuch většíAste
Arrhenatherum elatiusovsík vyvýšenýPoac
Ballota nigraměrnice černáLami
Bergenia crassifoliabergenie tučnolistá Saxi
Bromus hordeaceussveřep měkkýPoac
Campanula patulazvonek rozkladitý Camp
Campanula rotundifoliazvonek okrouhlolistýCamp
Cirsium arvensepcháč osetAste
Fallopia convolvulusopletka obecnáPolgn
Fragaria vescajahodník obecnýRosa
Heracleum sphondyliumbolševník obecnýApia
Chaerophyllum aromaticumkrabilice zápašnáApia
Lamium albumhluchavka bíláLami
Polygonum arenastrumtruskavec obecný, rdesno obecnéPolgn
Potentilla reptansmochna plaziváRosa

4. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Allium ursinumčesnek medvědíAmary
Elymus repenspýr plazivý Poac
Euphorbia helioscopiapryšec kolovratecEuph
Festuca pratensiskostřava lučníPoac
Galeobdolon montanumpitulník horskýLami
Galium aparinesvízel přítula Rubi
Impatiens parvifloranetýkavka malokvětáBals
Myosotis arvensispomněnka rolníBora

5. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Epilobium hirsutumvrbovka chlupatáOnag
Ficaria vernaorsej jarníRanu
Lamium maculatumhluchavka skvrnitáLami
Potentilla anserinamochna husíRosa
Scrophularia nodosakrtičník hlíznatýScro
Veronica hederifoliarozrazil břečťanolistýPlan
Vicia craccavikev ptačíFaba

6. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Cardamine amarařeřišnice hořkáBras
Geranium robertianumkakost smrdutýGera
Phalaris arundinaceachrastice rákosovitáPoac
Poa trivialislipnice obecnáPoac
Stellaria holosteaptačinec velkokvětýCary
Veronica anagallis-aquaticarozrazil drchničkovitý Plan

7. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Acer platanoidesjavor mléč, mléčSapi
Acer pseudoplatanusjavor klen, klenSapi
Carpinus betulushabr obecnýBetu
Cornus sanguineasvída krvaváCorn
Corylus avellanalíska obecnáBetu
Euonymus europaeusbrslen evropskýCela
Chaerophyllum aureumkrabilice zlatoplodáApia
Chaerophyllum bulbosumkrabilice hlíznatáApia
Juncus effusussítina rozkladitáJuncac
Malus domesticajabloň domácíRosa
Prunus aviumtřešeň ptačí, třešeňRosa
Prunus domesticaslivoň švestka, švestkaRosa
Prunus padusstřemcha obecnáRosa
Quercus roburdub letní (křemelák)Faga
Salix euxinavrba křehkáSali
Salix triandravrba trojmužnáSali

8. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Daucus carotamrkev obecnáApia
Equisetum arvensepřeslička rolníEqui
Holcus lanatusmedyněk vlnatýPoac
Lathyrus pratensishrachor lučníFaba
Matricaria discoideaheřmánek terčovitýAste
Myosotis sylvaticapomněnka lesníBora
Rorippa austriacarukev rakouskáBras
Rumex acetosašťovík kyselýPolgn
Veronica serpyllifoliarozrazil douškolistýPlan
Vicia sativavikev setáFaba
Vicia sepiumvikev plotníFaba

9. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Ajuga reptanszběhovec plazivýLami
Cerastium arvenserožec rolníCary
Cerastium glomeratumrožec klubkatýCary
Lysimachia nummulariavrbina penízkováPrim

Následují další vybraná místa, která jsou uvedena s druhovými seznamy

10. Zastavení: “dubohabřina”/luh

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Cardamine amara
Carex brizoides
Carpinus betulus
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Deschampsia cespitosa
Dryopteris carthusiana
Equisetum sylvaticum
Euonymus europaeus
Filipendula ulmaria
Galeobdolon luteum
Galeobdolon montanum
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens noli-tangere
Lamium maculatum
Lysimachia nummularia
Mercurialis perennis
Mycelis muralis
Myosoton aquaticum
Oxalis acetosella
Picea abies
Poa annua
Poa nemoralis
Prunus padus
Ficaria verna
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus repens
Ribes uva-crispa
Rubus idaeus
Rumex obtusifolius
Sambucus nigra
Senecio ovatus
Sorbus aucuparia
Stellaria holostea
Stellaria nemorum 
Symphytum tuberosum agg.
Taraxacum sect. Ruderalia
Ulmus laevis
Viola riviniana

11. Zastavení: bučina

Abies alba
Actaea spicata
Avenella flexuosa
Betula pendula
Calamagrostis arundinacea
Campanula persicifolia
Carex digitata
Carpinus betulus
Convallaria majalis
Corylus avellana
Epilobium ciliatum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis
Fagus sylvatica
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galeobdolon luteum agg.
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hedera helix
Hieracium murorum
Larix decidua
Lathyrus vernus
Luzula luzuloides
Luzula pilosa
Lychnis viscaria
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Oxalis acetosella
Picea abies
Pinus sylvestris
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Polytrichum formosum
Prenanthes purpurea
Ranunculus lanuginosus
Ribes rubrum agg.
Rosa species
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Senecio ovatus
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Viola reichenbachiana

12. Zastavení: údolí potoka

Aconitum lycoctonum
Aruncus species
Athyrium filix-femina
Campanula rapunculoides
Cardamine amara
Daphne mezereum
Dicranum scoparium
Dryopteris dilatata
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hylocomium splendens
Impatiens noli-tangere
Juncus articulatus
Luzula pilosa
Mnium hornum
Myosotis palustris agg.
Oxalis acetosella
Plagiochila porelloides
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium curvifolium
Polytrichum formosum
Pulmonaria officinalis agg.
Ranunculus lanuginosus
Soldanella montana
Veronica beccabunga

13. Zastavení: louka u trati

Agrostis canina
Achillea millefolium agg.
Alchemilla species
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Carex brizoides
Carex nigra
Carex vesicaria
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Galium mollugo agg.
Holcus lanatus
Chaerophyllum hirsutum
Juncus articulatus
Juncus effusus
Juncus filiformis
Lathyrus pratensis
Mentha x verticillata agg.
Myosotis palustris agg.
Pastinaca sativa
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex crispus
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Veronica arvensis
Vicia cracca

14. Zastavení: doubrava

Allium senescens ssp. montanum
Anemone nemorosa
Avenella flexuosa
Calamagrostis arundinacea
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Carex humilis
Carex muricata agg.
Carex pilulifera
Carex praecox
Clinopodium vulgare
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Cruciata glabra
Euphorbia cyparissias
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Galium sylvaticum
Genista germanica
Geum urbanum
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Hylotelephium maximum
Luzula luzuloides
Lychnis viscaria
Melampyrum pratense
Myosotis sylvatica
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus auricomus
Securigera varia
Symphytum tuberosum agg.
Trifolium alpestre
Veronica vindobonensis
Vincetoxicum hirundinaria
Viola reichenbachiana
Viola riviniana

Kapitoly z dějepisu pro 1. stupeň základní školy

Historie žije

Dějepis 1. stupně je dost osekaný, nicméně obsahuje poměrně hodně velké množství historických faktů. Bohužel není v něm moc prostoru na “souvislosti”. Pokud potřebujete vysvětlení, tak to lze nalézt na stránce České dějiny (ty jsme prozatím dotáhli do úrovně nástupu Přemysla I. Otakara).

Dějepisnou část Vlastivědy jsme připravili podle učebnic nakladatelství Nová škola, protože podle nich jedou na škole, kde se učí naše děti. 4. ročník je podle učebnice Stříbrná et al. (2014). Vlastivěda 4. Hlavní události nejstarších českých dějin. Nová škola, o.p.s. a 5. ročník je podle Čapka F. (2005). Vlastivěda 5. Významné události nových českých dějin. Nová škola, o.p.s.

Časové osy byly vypracovány zvlášť pro 4. třídu a zvlášť pro 5. třídu.

Poznámky ke studiu historie

Základní přehled chápání post-středověkých přístupů ke studiu historie je, jak ho vidím já (je třeba vyzvětšovat alespoň na 300%):

filozofie

Pro faktografické poznání historie každé prostorové jednoty je obvykle moudré přijmout členění do epoch. Použití “obecných” členění je však komplikované:

Obecně lze dějiny každé prostorové jednotky rozdělit na dobu předhistorickou, ranou dobu dějinnou a vlastní dějiny:

Často používaným tříděním je princip výrobních vztahů:

Pojítkem obou systémů je doba bronzová:

Jan Patočka vidí hlavní dějinný zlom nikoliv v období vzniku nejstarších civilizací (spojených s písmem a kulturou), ale období pozdější, znamenající poznání možnosti života v pravdě, které se kryje se vznikem řecké polis a řecké filozofie:

. . . a zde je tato myšlenka v jejím celku:

patocka

Středověk a novověk pak vrhli lidstvo zpět do bezproblematického před-dějinného světa, v němž lidé ale už nežijí s bohy, nýbrž s mechanikou – opustili hledání Dobra a poddali se probouzení Síly, jež žene lidstvo k jisté záhubě (je třeba vyzvětšovat alespoň na 300%):

smysl_dejin_patocka

Migration Period

Raný středověk

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny dějinné úseky a události dějin českých zemí od příchodu Slovanů po nástup Přemysla I. Otakara.

Drtivá většina je uvedena obrázkem, všechny tyto obrázky se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem – často je to nutné, neboť na monitoru v rámci časové osy jsou nečitelné. Pokud je součástí i textový popis, tak i z něj často vedou odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.