Regionální projektování – semestrální práce ZS 2019/2020

Téma: Projekt rozvoje zemědělských brownfieldů (bývalých areálů JZD nebo jiných) ve vybrané vesnici

Ve vámi vybrané vesnici vytvořte přehled aktuálně využitých budov pro zemědělství včetně budov, které byly do roku 1989 zemědělsky využívány (v rámci JZD nebo státních statků), ale dnes už nejsou. Využijte leteckého snímku z www.mapy.cz, který zkopírujete do DOC/DOCX souboru, budovy očíslujte a ke každé uveďte její stávající a popřípadě minulé využití.

Vyberte nevyužitou a/nebo chátrající zemědělskou budovu a vypracujte pro ni projekt rozvoje. V projektu musíte uvést:

 • lokalizaci budovy
 • majitele pozemků a budov (podle údajů dostupných na cuzk.cz)
 • popis stávajícího stavu
 • výpis důležitých informací o možnostech využití areálu podle údajů územního plánu – především tedy způsob plánovaného využití a popis charakteru možnosti využití k územním plánům se dostanete zde: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
 • cíl regenerace = popis cílového stavu a budoucí uživatelé včetně přínosu pro obec
 • způsob regenerace = popis etap a na ně navázaných prací jak cíle dosáhnout (stručně, jde o rámce nikoliv projektovou dokumentaci)
 • finanční rámec = odhad nákladů a identifikace potenciálních zdrojů financování včetně dotačních titulů

Ve stejné vesnici proveďte řízený rozhovor se zemědělským podnikatelem nebo s manažerem zemědělského podniku vlastnící/najímající budovy v této vesnici. Formulář pro rozhovor je ke stažení zde.

Je nám jasné, že ne všichni máte takový kontakt, abyste mohli takovýto rozhovor provést, což se týká asi především prezenčního studia (v kombinovaném studiu je spousta lidí, kteří jsou sami v takovýchto podnicích zaměstnáni).

Ti, kteří nemají kontakt na zemědělské podnikatele, provedou ve stejné vesnici anketu spokojenosti obyvatel se stávajícím využitím areálu bývalého JZD/státního statku.

Výtisky formuláře ankety dostanete od svého vyučujícího na první přednášce/konzultaci, nebo lze anketu vyplňovat přímo do elektronického formuláře zde.

Pokud je v obci více areálů (často byl například kravín, vepřín nebo drůbežárna lokalizovány nikoliv na jedno místo, ale na různé konce vesnice), vyberte jeden konkrétní z nich, na který se dotazování bude vztahovat (přednost mají areály, které jsou chátrající/opuštěné, mají v současnosti nezemědělské využití, nebo byly kompletně zbourány a na jejich místech stojí nové budovy).

Ve vesnici provedete 6 takových rozhovorů ve struktuře žena 18-35 let, muž 18-35 let, žena 35-60 let, muž 35-60 let, žena nad 60 let, muž nad 60 let.

Termíny odevzdání

Přehled budov bude odevzdán na jnav@zf.jcu.cz do 8.11.2019

Projekty budeme společně v rámci PS konzultovat a tvořit na cvičeních (KS bude pracovat samostatně). Termín odevzdání pro PS je 11.12.2019 a pro KS 20.11.2019 (to je z důvodu rozvrhu konzultací a toho, že na poslední konzultaci Vám musím udělit zápočet).

Vyplněné formuláře rozhovoru se zemědělskými podnikateli nebo zástupci zemědělských podniků budou odevzdány v tištění podobě do 8.11.2019

Digitalizované odpovědi v anketě mezi obyvateli budou odevzdány přes GoogleForms do 8.11.2019

Výsledky

 • Anketa mezi obyvateli vesnic zde
 • Přehled využití areálů bývalých JZD zde
 • Dotazník pro zemědělce zde
 • Přehled projektů zde

Regionální management – semestrální práce ZS 2019/2020

Aktuální otázky rozvoje venkova: “Transformace podnikání v zemědělství na příkladu vybrané vesnice”

1. část semestrální práce

 • Ve Vámi zvolené vesnici (nejlépe odkud pocházíte nebo kde žije Vaše příbuzenstvo, popř. známí; může to být tedy z celého území ČR) identifikujte areál (popřípadě areály) bývalého JZD (Jednotné zemědělské družstvo) nebo státního statku.
 • Do dokumentu MS Word, který pojmenujete kódem kurzu a svým příjmením (např. REMAN_Navratil.docx), vložte aktuální letecký snímek areálu z www.mapy.cz, na něm označte číslem jednotlivé části areálu a sepište v bodech způsob využití těchto jednotlivých částí od roku 1989 do současnosti., včetně dnes již zbouraných nebo zcela přestavěných budov. Např. v okolí Tábora nebo Č.B. existují lokality, kde byl celý areál zbourán a vystavěno suburbánní bydlení – ty jsou asi nejzajímavější.
 • Pokud jde o areál v hranicích Jihočeského kraje, dohledejte, prosím, jeho evidenční číslo podle podkladů, které jsme připravili zde a uveďte jej v popisu areálu ve výše uvedeném souboru.
 • Na konec souboru uveďte přehled současných dalších podnikatelů v zemědělství v této vesnici s hlavními obory jejich zemědělského podnikání.

2. část semestrální práce

2. část semestrální práce se liší podle toho, jestli máte přístup k lidem, kteří podnikají v zemědělství (jako samostatně hospodařící zemědělci, majitelé nebo vedoucí představitelé zemědělských podniků) nebo ne. Pokud ano, tak prosíme, o splnění části 2A, pokud ne, tak prosíme o splnění části 2B.

2A – mám kontakt na zemědělce

Ve stejné vesnici, jako v části 1 proveďte řízený rozhovor se zemědělským podnikatelem nebo s manažerem zemědělského podniku vlastnící/najímající zemědělské budovy v této vesnici.

Formulář pro rozhovor je ke stažení zde.

2B – nemám kontakt na zemědělce

Ve stejné vesnici, jako v části 1 proveďte anketu spokojenosti obyvatel se stávajícím využitím areálu bývalého JZD.

Výtisky formuláře ankety dostanete od svého vyučujícího na první přednášce/konzultaci, nebo lze anketu vyplňovat přímo do elektronického formuláře zde.

Pokud je v obci více areálů (často byl například kravín, vepřín nebo drůbežárna lokalizovány nikoliv na jedno místo, ale na různé konce vesnice), vyberte jeden konkrétní z nich, na který se dotazování bude vztahovat (přednost mají areály, které jsou chátrající/opuštěné, mají v současnosti nezemědělské využití, nebo byly kompletně zbourány a na jejich místech stojí nové budovy nebo je místo nich pole/louka).

Areál, na který jste se ptali, musí být označen v přehledu zpracovaných areálů v 1. části semestrální práce.

Ve vesnici proveďte 6 rozhovorů ve struktuře žena 18-35 let, muž 18-35 let, žena 35-60 let, muž 35-60 let, žena nad 60 let, muž nad 60 let.

Odevzdání

 • MS Word soubor s popisem částí areálů (1. část semestrální práce) odevzdá PS i KS v elektronické podobě mejlem na adresu jnav@zf.jcu.cz do soboty 9.11.2019
 • Vyplněné tištěné dotazníky z části 2A odevzdáte do soboty 9.11.2019 na přednáškám a konzultacích.
 • Vyplněné dotazníky z části 2B povinně digitalizujete (pokud je budete rovnou vyplňovat v digitální podobě) zde (úkol 2B), a to nejpozději do soboty 9.11.2019

Výsledky

Pracovní výsledky ankety mezi obyvateli vesnic zde.

Přehled využití areálů bývalých JZD zde

Dotazník pro zemědělce zde

Zákon o krajích

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)

Materiály

. . . například zde
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-krajich-krajske-zrizeni/

Vybrané otázky a odpovědi

 • Kraj je samostatně spravován . . . zastupitelstvem kraje
 • Obecně závaznou vyhláškou kraje vydává zastupitelstvo kraje v mezích . . . samostatné působnosti
 • Na základě a v mezích zákona vydává právní předpisy v přenesené působnosti kraje, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn . . . rada kraje
 • Počet členů zastupitelstva kraje se podle zákona odvíjí od . . . počtu obyvatel kraje
 • Kraj navenek zastupuje . . . hejtman
 • V čele krajského úřadu stojí . . . ředitel

Zákon o obcích

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Materiál

. . . například zde
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-obcich-obecni-zrizeni/

Vybrané otázky a odpovědi

 • Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce po vyjádření vlády stanoví . . . předseda Poslanecké sněmovny
 • Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti . . . obecně závaznou vyhláškou
 • Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna . . . nařízení obce
 • Občanem obce je fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu a . . . je občanem České republiky
 • Obec navenek zastupuje . . . starosta
 • V čele obecního úřadu stojí . . . starosta
 • Zastupitelstvo obce zřizuje vždy výbory . . . finanční a kontrolní
 • Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí . . . Ministerstvo vnitra

Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Prezentace

VSRR5_zakon_o_regionalnim_rozvoji

Vybrané otázky a odpovědi

 • Zákon, který upravuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji a s tím související působnost ústředních správních úřadů, krajů a obcí je . . . Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • Oblasti podpory regionálního rozvoje na úrovni České republiky podrobněji vymezuje? Strategie regionálního rozvoje České republiky

Financování územních samosprávných celků

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Čmejrek J., Kopřiva R. (2007). Základy veřejné správy. ČZU, Praha.
 • Kadeřábková J., Wokoun R., Mates P. (ed.) (2008). Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň.
 • Ministerstvo financí – RUD2019
 • Ministerstvo financí – Státní závěrečný účet 2017 – územní rozpočty
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci
 • Zákon č. 565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích
 • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Prezentace

VSRR4_finance_USC

Vybrané otázky a odpovědi

 • Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí . . . ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu
 • Střednědobý výhled rozpočtu územních samosprávných celků se obvykle sestavuje na dobu . . . 2-5 let
 • V příjmech obcí dlouhodobě dominují . . . daňové příjmy
 • Hlavním zdrojem finančních transferů (dotací) krajům je . . . MŠMT
 • Rozpočet územního samosprávného celku může být schodkový pouze pokud je jej možné uhradit tzv. návratnými zdroji nebo . . . finančními prostředky z minulých let
 • Proč je je zákonem stanoveno velké (a výrazně nepřehledné až komplikované) množství zdrojů rozpočtů obcí a krajů? Aby nedošlo při výpadku některého z nich k finančnímu kolapsu (samo)správy na úrovni obcí a krajů.

Reforma veřejné správy

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Zákon č. 367/1990 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 425/1990 Sb. Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
 • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Prezentace

VSRR3_reforma_verejne_spravy

Vybrané otázky a odpovědi

 • Zákonná moc v České socialistické republice existující v letech 1969-1990 byla v rukou . . . České národní rady
 • Moderní obecní a krajské zřízení (platné dosud) je v České republice uzákoněno od roku . . . 2000