Prehistorie a protohistorie českých zemí

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny dějinné úseky a události pravěku českých zemí.

Drtivá většina je uvedena obrázkem, všechny tyto obrázky se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem – často je to nutné, neboť na monitoru v rámci časové osy jsou nečitelné. Pokud je součástí i textový popis, tak i z něj často vedou odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Dějepis – 5. třída

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny nejvýznamnější dějinné úseky probírané v dějepisné části vlastivědy 5. třídy.

Většina je uvedena obrázkem, všechny se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem. Pokud je součástí úseku i textový popis, tak i z něj mohou vést odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Dějepis – 4. třída

Na tomto postu jsou chronologicky na časové ose znázorněny nejvýznamnější dějinné úseky probírané v dějepisné části vlastivědy 4. třídy.

Většina je uvedena obrázkem, všechny se dají zvětšit kliknutím na “Větší obrázek” vlevo dole pod obrázkem. Pokud je součástí úseku i textový popis, tak i z něj mohou vést odkazy na další obrázky, které se zobrazí v novém okně prohlížeče.

Fylogenetická biogeografie

Vyzbrojeni všemi potřebnými informacemi z problematiky pohlavního rozmnožování a sledování vývojových linií můžeme přikročit k finální fázi našeho společného snažení. Podíváme se společně na problematiku vlivu prostoru a času na speciační procesy a na úskalí jejich studia. Touto kapitolou bychom mohli kurz uzavřít, ale nebude tomu tak, dále se podíváme na třešničky na dortu – tedy na biogeografické procesy z různých úhlů pohledu.

Materiál jsem připravil komplet v angličtině, ale video k němu je v češtině 🙂 .

Materiály ke studiu

Fylogeografie

10_1_phylogeography

Video


Otázky

 • fylogeografické pojmy, metody fylogeografického výzkumu, regionální kladogramy, čas, vikariance versus šíření, fylogeografie a ochrana přírody

Fylogeneze

V předcházející části jsme se společně seznámili s obecnou problematikou biologické systematiky, představili jsme si pojetí druhů, problematiku rozmnožování a poznali jsme mechanismy a typy speciace. Na tomto místě se podíváme detailně na problematiku vzniku nových druhů a možnosti studia jejich evoluce z pohledu fylogenetiky.

Materiál jsem připravil komplet v angličtině, ale video k němu je v češtině 🙂 .

Materiály ke studiu

Fylogeneze

9_1_fylogeneze

Video


Otázky

 • fylogenetické pojmy, kladogram a jeho součásti, metodika sestavení kladogramu
 • Jak označujeme ve fylogenetice nově získaný (odvozený) znak pro danou vývojovou větev?
 • Jak označujeme kladogram kalibrovaný na absolutní časovou osu?
 • Jak se označuje taxon, který je ve fylogenetické analýze požit mimo analyzovanou skupinu s cílem možného „zakořenění“ stromu kladogramu?
 • Jak se obvykle ve fylogenetice označují dva klady nebo dvě vývojové větve, které mají společný uzel (= vzešly ze společného předka)?
 • Pokud mají všechny zájmové skupiny v kladogramu společného předka a žádný následovník vzešlý z tohoto předka ve výběru nechybí, pak se takový klad označuje jako skupina . . . . . (doplňte).

Prostorové souvislosti speciace

Vracíme se opět ke speciačním procesům. Na tomto místě se podíváme na základní souvislosti biologické taxonomie související s rozmnožováním druhů a následně na problematiku speciace. Ukážeme si mechanismy speciace s příklady významnými v biogeografii a představíme typy speciace nahlížené z geografického pohledu.

Materiály ke studiu

Druh a základy systematiky

8_1_speciace_druh

Video


Speciace – úvod

biogeo2_2_speciace_speciace

Video


Typy speciace

biogeo2_3_speciace_typy

Video

Otázky

 • způsoby definování druhu, pojmy systematické biologie, rozmnožování a evoluce, způsoby genetické diferenciace, typy speciace, adaptace

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Přednášená studijní literatura

 • zde, kompletní dokument

Prezentace

REPR13_IROP_21

Videoprezentace

. . . bude v průběhu semestru . . .

Vybrané otázky a odpovědi

 • Z jakého fondu jsou placeny projekty IROP?: Evropského fondu pro regionální rozvoj
 • Uveďte specifický cíl priority 1 IROP: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Přednášená studijní literatura

 • zde, kapitoly 3 a 4

Prezentace

REPR12_SRR21

Videoprezentace

. . . bude v průběhu semestru . . .

Vybrané otázky a odpovědi

 • SRR ČR21+ pracuje s 6 strategickými cíli. Který z nich nemá explicitně regionální rozměr: veřejná správa
 • Zastřešujícím dokumentem ČR, ze které vychází i SRR ČR21+ je: Strategický rámec ČR 2030

Témata regionálního rozvoje ČR 21+

Přednášená studijní literatura

 • zde, kapitoly 1 a 2

Prezentace

Temata_regionalniho_rozvoje_CR

Videoprezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Témat regionálního rozvoje je 5. Vyjmenujte je: Metropolitní území, Aglomerace, Regionální centra a jejich venkovské zázemí, Strukturálně postižené kraje, Hospodářsky a sociálně ohrožená území
 • U Strukturálně postižených krajů byla identifikována jediná silná stránka (potenciál rozvoje). O jakou jde?: rozvoj aktivit s vyšší přidanou hodnotou