Geologické a geomorfologické podmínky rozšíření organismů na světě a v ČR

Přestože to nemusí být na první pohled zřejmé, ale geologický substrát stejně jako utváření reliéfu má taktéž zásadní vliv na rozšíření organismů. Fyzikálně-chemické vlastnosti podloží zásadně ovlivňují společně s klimatem vznik a vlastnosti půd, poskytují látky, které umožňují nebo znemožňují život určitých skupin organismů, nebo předurčují charakter reliéfu. Ten pak tvoří prostředí nejen pro vlastní život organismů, ale také pro jejich šíření.

Materiály ke studiu

Videoprezentace – Základní přehled hornin

Videoprezentace – Reliéf: základní pojmy

Videoprezentace – Typy reliéfu

Videoprezentace – Erozní tvary

Otázky

  • vyvřelé, usazené a přeměněné horniny, základní pojmy geomorfologie, roviny, nakloněné struktury, vrásové struktury, zlomy, vulkanické krajiny, erozní procesy, kras, pobřeží
  • Horniny se v základu klasifikují do tří skupin – vyvřelé, přeměněné a . . . . (doplňte).
  • Vyvřelé horniny lze podle vzniku dělit do tří základních skupin – žilné, výlevné a . . . . (doplňte).
  • Hadce jako geologický substrát mají nedozírný biogeografický význam. Hadec vzniká přeměnou olivínovce, který patří do jaké skupiny hornin? Kyselé, neutrální, zásadité, nebo ultrabazické?
  • Do jaké skupiny hornin podle původu svého vzniku patří žula a granodiority?
  • Jak označujeme ze všech stran uzavřené údolí s obvykle prudkými okolními svahy, kde dochází často ke hromadění chladného vzduchu a teplotním inverzím?