Biologie a ochrana CITES rostlin

Téma navazuje na Pěstování zájmových rostlin.

Vzhledem k nemožnosti postihnout všechny druhy (je jich přes 30000), zvolili jsme přístup po rodech, které jsou obvykle pěstitelsky i geograficky rozumně podchytitelné a rámcově zapamatovatelné (s výjimkou kaktusů a orchidejí, které všechny neznají ani specialisté). Důraz u hlavních skupin je kladen na možnosti jejich držení ve sbírkách a u zkoušky nebudou vyžadovány u CITES II a III znalosti, ve kterých zemích jsou chráněny a nebude taktéž vyžadována informace, které části rostlin, popřípadě které skupiny produktů z nich podléhají CITES – to je volně dohledatelné a na úrovni kurzu myslím nemá smysl tyto věci vědět z hlavy – důležité je vědět, které skupiny rostlin CITES podléhají a pro zajímavost je dobré znát, jak se o ně starat, aby nezašly.

Materiály CITES

Seznam druhů k 23.2.2023 (po Panamě) je zde: Appendices a najdete je také rozdělené do skupin níže a této stránce.

Seznam druhů v EU, podle poslední aktualizace dostupný na stránkách ČIŽP: Nařízení Komise 2021/2280 (mimo jiné v něm najdete, kterých publikací se drží názvosloví jednotlivých čeledí) – tento seznam je platný pro ČR a na dalším odkaze by měl být aktuálně platný stav nejen příloh I-III, ale i příloh A-D

Species+ (contains information on all species that are listed in the Appendices of CITES and CMS, as well as other CMS Family listings and species included in the Annexes to the EU Wildlife Trade Regulations.)

Kompletní informační materiály je zde: CITES Virtual College

Stručný základní přehled problematiky najdete například na stránkách ČIŽP.

Ochrana rostlinného materiálu

Pěstování rostlin a další nakládání s rostlinným materiálem je chápáno jako exkluzivní činnost a je omezeno širokým spektrem legislativních a společenských omezení – ne jen ze strany CITES. Přehled, co je potřeba při držení rostlin mít na paměti, jsme shrnuli v části I naší metodiky, kompletní přehled najdete v zákonech. Co je ale zapotřebí mít na paměti, je hlavně:

  1. Vždy se chovat eticky, což v tomto případě znamená, že vše, co v tomto směru činíme, nesmí být v rozporu s ochranou všeho živého na Zemi.
  2. Snažit se v maximální míře dodržovat kodifikované předpisy pro toto chování (což je, přes všeliká omezení, možné v 99,9 % případů).

Legislativní předpisy musíte dodržet vždy, pokud jste právnická nebo fyzická osoba, která kromě držení rostlin také rostliny získává, půjčuje, vyměňuje, prodává nebo jinak poskytuje dalším stranám, protože při tomto nakládání společně s rostlinným materiálem musíte vždy získat/mít/poskytnout informace o rostlině (dále je to velmi zjednodušeno, ale pokud se toho budete držet, tak byste se měli chovat v zásadě legálně):

  1. SMTA, pokud jde o rostlinu zemědělskou
  2. MTA, pokud jde o rostlinu ze země účastné na Nagojském protokolu a rostlina (či její část nebo derivát) je určena k vědeckému a dále komerčnímu užití
  3. prokázání původu u CITES II v rámci EU (stačí účtenka)
  4. vývozní a dovozní povolení u CITES I a mimo EU i u CITES II
  5. povolení odběru/držení/poskytování rostliny chráněné podle zákona dané země (popřípadě potvrzení o původu získané od poskytovatele, který toto povolení vlastní)
  6. ve všech předchozích případech doprovodit rostliny rostlinolékařským pasem
  7. nesmíte držet rostliny, které je v daném státě zakázáno pěstovat (pokud na to nemáte speciální výjimku)

Pokud rostliny pouze držíte (jako soukromá fyzická osoba a jinak s rostlinou nenakládáte), pak byste měli výše uvedená pravidla dodržet také (žádná speciální výjimka se na Vás nevztahuje), nicméně pak jde ve Vašem případě “jen” o prokázání původu u v ČR nepůvodních rostlin, CITES rostlin, rostlin Bernské úmluvy a zvláště chráněných rostlin ČR. Což Vás může potkat v podstatě jen na udání. Ale mějte na paměti následující: Inspektoři ČIŽP jsou při své kontrolní činnosti oprávněni vstupovat do objektů, chovných či pěstebních zařízení či na pozemky. Mohou požadovat vysvětlení či předložení dokladů, mohou prohlédnout exemplář i jeho identifikační označení a pořídit dokumentaci. Kontrolovaná osoba je povinna v odůvodněných případech umožnit i odběr krve či jiného vzorku z exempláře (ČIŽP).

U rostlin je prokázání původu značně komplikované, protože u mnoha CITES II druhů nepodléhají ochraně semena. Nicméně, pokud ze semen vypěstujete rostlinu, tak ta CITES II je a Vy musíte prokázat povolení vývozu/dovozu, ale jelikož semena dané rostliny nejsou CITES II, tak na ně nemáte povolení, v takovém případě musíte prokázat legální původ, takže musíte mít doklad o nabytí semen. Z legálně nabytými rostlinami můžete komerčně nakládat s druhy A i B.

Naštěstí pro nás rostliny nemají prozatím welfare a nelze je trvale označit jako všechny ovce nebo kozy. Což je pro nakládání s nimi obrovská výhoda oproti nakládání s živočichy, byť ČIŽP už uvádí, že genetické zkoušky budou dělány i u rostlin.

Nejdůležitější info ohledně CITES k držení rostlin

Základy problematiky CITES (kapitola I.4, s. 51-57)

Hlavní momenty dotýkající se pěstování CITES rostlin

Skupiny druhů

Dále řešíme jen druhy ze seznamů CITES I-III a nikoliv CITES D