Rostlinná pletiva

v.230401

Kapitola


Videoprezentace, 1. část


Videoprezentace, 2. část


Videoprezentace, 3. část


Videoprezentace, 4.část


Otázky a odpovědi

 • Soubor spolu spojených (přes střední vrstvu buněčné stěny – střední lamelu) a vzájemně integrujících buněk, které mají společný původ a vytváří strukturní a funkční celky označujeme jako: pletiva
 • Meristémy je označení pro: dělivá pletiva
 • Apikální meristém se nachází: na vrcholech prýtu a kořene
 • Laterální meristémy se nachází: na okraji orgánů = po stranách s osou orgánů
 • Interkalární meristémy se nachází: mezi trvalými pletivy
 • Sekundární vodivá pletiva produkuje: kambium
 • Sekundární krycí pletiva produkuje: felogen
 • Kambium je příkladem: laterálního meristému
 • Kambium produkuje (mimo jiné): dřevo
 • Kambium produkuje (mimo jiné): lýko
 • Felogen produkuje (mimo jiné): felem
 • Felogen produkuje (mimo jiné): felodermu
 • Felogen je příkladem: laterálního meristému
 • Sekundární dřevo a sekundární lýko produkuje: kambium
 • Meristémy na bázi stokových internodií ve stéblech trav jsou příkladem: interkalárního meristému
 • Mezi typická základní pletiva nepatří: fanerofyt
 • Chlorenchym je označení pro: buňky parenchymu s chloroplasty
 • Nerovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou se vyznačují buňky: kolenchymu
 • Velkými intercelulárami se vyznačuje pletivo: aerenchymu
 • Buňky parenchymatického pletiva: jsou schopny dalšího dělení
 • Deskový kolenchym je charakteristický pro: stonky hluchavkovitých (Lamiaceae)
 • Sklerenchymatická vlákna: mohou lignifikovat
 • Nelignifikovaná sklerenchymatická vlákna jsou častým důvodem pěstování. K rostlinám, které je poskytují, patří: len setý (Linum usitatissimum)
 • Lignifikovaná sklerenchymatická vlákna jsou častým důvodem pěstování. K rostlinám, které je poskytují, patří: banánovník textilní (Musa textilis)
 • Rovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou se vyznačují buňky: sklerenchymu
 • Krátké buňky se ztloustlou buněčnou stěnou, která je silně lignifikována a opatřena jednoduchými tečkami (buňky často zůstávají živé) označujeme jako: sklereidy
 • Cévice (tracheidy) a cévy (tracheje) tvoří: xylém
 • Cévice (tracheidy) jsou oproti cévám (tracheje): fylogeneticky starší
 • Cévy (tracheje) jsou oproti cévicím (tracheidy): fylogeneticky mladší
 • Rozvod vody a v ní rozpuštěných minerálních látek z kořenů do místa spotřeby, tzv. vzestupný proud, má v rostlinném těle na starosti: xylém
 • Při diferenciaci vodivých pletiv platí, že: protoxylém se diferencuje před mataxylémem 
 • Asimiláty (nejčastěji sacharózu s vodou) z místa vzniku (především listů) do podzemních orgánů, popřípadě k apikálním meristémům prýtu, květům, plodům a semenům, transportuje: floém
 • Funkční buňky floému: jsou živé
 • Lýkovou část vodivých pletiv tvoří: floém
 • Články sítkovic jsou oproti sítkovým buňkám: širší
 • Články sítkovic můžeme nalézt: ve floému krytosemenných rostlin
 • Soustavu cévních svazků spolu se základním a zásobním pletivem ve stonku, kořeni a listové žilnatině označujeme jako: stélé
 • Střední válec s jediným cévním svazkem, který je koncentrický dřevostředný se označuje jako: protostélé
 • Vývojovým předchůdcem sifonostélé je: protostélé
 • Plektostélé je charakteristické svým výskytem pro: Lycopodiophyta (plavuní) 
 • Diktyostélé nalézáme u několika skupin rastlin, všechny patří mezi: Monilophyta (kapraďorosty)
 • Střední válec stonků dvouděložných s cévními svazky kolaterálními uspořádanými do kruhu se označuje jako: eustélé
 • Střední válec s volně roztroušenými kolaterálními svazky ve stonku (typický např. pro stonky jednoděložných) se označuje jako: ataktostélé
 • Epidermis je: pokožka prýtu
 • Sekundární krycí pletivo stonků u druhotně tloustnoucích rostlin se označuje jako: peridermis
 • Až na několik výjimek buňky epidermis: nemají chloroplasty
 • Kutikula se nachází na povrchu: buněk epidermis
 • Velamen je: pokožka kořenů rostlin u epifytů
 • Rhizodermis: nemá kutikulu
 • Trichomy: jsou epidermálního původu
 • Vícebuněčné útvary na povrchu epidermis vznikající z buněk epidermis i podpokožkových buněk se označují jako: emergence
 • Sekundární laterální meristém, který produkuje sekundární krycí pletivo se označuje jako: felogen
 • Periderm se skládá z: felemu a felodermu
 • Lenticely (čočinky) plní funkci: provětrávací
 • Mezi vnější vylučovací pletiva nepatří: idioblasty
 • Mezi vnitřní vylučovací pletiva patří: mléčnice
 • Tentakule jsou charakteristické pro: masožravé rostliny
 • Nektária jsou příkladem: vylučovacích pletiv
 • Solné žlázky jsou příkladem: vylučovacích pletiv
 • Vonné žlázky jsou příkladem: vylučovacích pletiv
 • Idioblasty jsou: buňky vnitřního vylučovacího pletiva
 • Mléčnice obsahují: latex
 • Mezi vylučovací pletiva nepatří: lenticely