Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta

v.210302

Kapitola

B3_7


Videoprezentace zemědělská


Videoprezentace speciální 1. část


Videoprezentace speciální 2. část°


Distanční cvičení

DC3.4 Životní cyklus mechorostů – mechy

 • Na gametofytech se vytváří gamety – co tvoří gametofyt u mechů?
 • K čemu jsou dobré parafýzy?
 • Co to jsou anteridia?
 • Co to jsou archegonia?
 • Jak vzniká zygota?
 • Co je sporofytem mechorostů?
 • Co je to sporocyt?
 • Co je to sporopolenin a k čemu slouží?
 • Jaký vektor slouží k šíření spór mechorostů?

Distanční cvičení – materiály pro samostatnou práci

Jde o materiál pro samostatnou práci spojenou se 3. distančním cvičením.

Příprava materiálu pro mikroskopování

Barvení preparátu

Zadání samostatné práce z cvičení na mechorosty

 • Připravte a odevzdejte videoprezentaci nebo PPT prezentace s Vašimi fotografiemi s odběrem a přípravou vzorku k mikroskopování na téma pozorování mechorostů. Mělo by být s Vámi vidět odběr vzorku a příprava preparátu. Pokud máte mikroskop, můžete přiložit video nebo fotografii z něj. Vzorek může být jakýkoliv mech.
 • Práci odevzdáte podle instrukcí v MS Teams.
Ukázka s návodem

Face-to-face cvičení


Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 3. Soustava rostlin – Vývojová větev: Bryophytae – mechorosty (s. 179-182)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Mechorosty (Bryophytae) jsou  parafyletickou skupinou, která zahrnuje oddělení: Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta
 • Prvními suchozemskými rostlinami, které mají recentní zástupce, jsou: mechorosty (Bryophytae)
 • Mechorosty (Bryophytae) nemají: cévní svazky
 • Mezi apomorfie mechorostů (Bryophytae) nepatří: grana
 • Mezi apomorfie mechorostů (Bryophytae) patří: kutikula
 • Rostliny mechorostů (Bryophytae), na nichž se vytváří gametangia, jsou: 1n
 • Prvoklíček (protonema) mechorostů (Bryophytae) je: 1n
 • Štět s tobolkou u mechorostů (Bryophytae) je: 2n
 • Samičí pohlavní orgány u mechorostů (Bryophytae) se označují jako: archegonia
 • Samčí pohlavní orgány u mechorostů (Bryophytae) se označují jako: antheridia
 • V anteridiích se u mechorostů (Bryophytae) vytváří: spermatozoidy
 • V archegoniích se u mechorostů (Bryophytae) vytváří: oosféry
 • Porostnice mnohotvará (Marchantia polymorfa) nemá: průduchy
 • Receptákula nesoucí anteridia a archegonia játrovek (Marchantiophyta) jsou: 1n
 • Trhutka sivá (Riccia glauca), která porůstá holou půdu, často hojně na polích, patří mezi: játrovky (Marchantiophyta)
 • Jungermanniopsida jsou třídou: játrovek (Marchantiophyta)
 • Lupenitý typ stélky má: porostnice mnohotvará (Marchantia polymorfa)
 • Rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata) je játrovkou s: lupenitou stélkou
 • Sporofyt mechů (Bryophyta): je nezelený
 • Průduchy, jako specializovaný typ pletiva se poprvé ve vývoji objevují u: mechů (Bryophyta)
 • Lupenitý prvoklíček a rhizoidy jen v raném mládí mají zástupci rodu: rašeliník (Sphagnum)
 • Hyalocyty můžeme mikroskopem pozorovat: ve fyloidech rašeliníků (Sphagnopsida)
 • Naše největší mechy, jejichž kauloidy běžně přesahují 50 cm, patří do třídy: Polytrichopsida
 • Běžným mechem z řádu rokytotvarých (Hypnales) je: trávník Schreberův (Pleurozium schreberii)
 • Drabík stromkovitý (Climacium dendroides) a kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus) jsou běžnými druhy luk a patří mezi: mechy (Bryophyta)
 • Mechem vázaným výhradně na vodní prostředí je: pramenička obecná (Fontinalis antipyretica) 
 • Hlevíky (Anthocerotophyta) mají: sporofyt částečně nezávislý na gametofytu
 • Hlevíky (Anthocerotophyta) jsou: mechorosty (Bryophyta)
 • Z nabízeného seznamu vyberte mechorost (Bryophyta), jehož gametofyt má průduchy: hlevík tečkovaný (Anthoceros punctatus

Zajímavé odkazy