Prokaryotická buňka

v.210258

Kapitola

A1_2


Videoprezentace zemědělská


Videoprezentace speciální


Distanční cvičení

DC1.2 První rostliny

 • Které organismy lze označit za první rostliny?
 • Můžeme se s nimi setkat i v současnosti?
 • Do jaké říše organismů patří?
 • Opakování z mikrobiologie – čím se liší od Eukaryot?
 • Od ostatních organismů se liší schopností fotosyntézy – co je její podstatou?
 • Co spojuje tyto organismy s “opravdovými” rostlinami?

. . . zemědělské využití?

 • Jak velké mohou být takovéto plantáže?
 • Znáte nějaká další hospodářsky významná využití sinic?

Distanční cvičení – materiály pro samostatnou práci

Zde uvedené materiály jsou společné pro tuto a následující tři kapitoly!!!!!

Příprava materiálu pro mikroskopování


Z čeho si mohu připravit preparát na cvičení z tématiky sinic, řas a hub?


Zadání samostatné práce z cvičení na sinice a řasy

 • Připravte a odevzdejte videoprezentaci s odběrem a přípravou vzorku k mikroskopování na téma sinice a řasy. Mělo by být s Vámi vidět odběr vzorku a příprava preparátu. Vzorek může být cokoliv ze sinic, řas a hub.
 • Práci odevzdáte podle instrukcí vedoucí cvičení do připravené aplikace

Ukázka s návodem


Face-to-face cvičení


Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 3. Rostlinná buňka – informace k prokaryotické buňce (s. 19)
 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – Prokarya (s. 147-150)
 • systém podle Komárek et al., 2014
 

Otázky a odpovědi

 • Prokaryotická buňka vždy nemá: membránově ohraničené jádro
 • Prokaryotická buňka může mimo jiné mít: ribozomy
 • Prokaryotická buňka není schopna: meiózy
 • Malá kruhová molekula DNA prokaryot schopná replikace je označována jako: plazmid
 • Transkripce genetického materiálu prokaryotické buňky probíhá v: cytoplazmě
 • Grampozitivní druhy bakterií mají na povrchu buňky: jednu plazmatickou membránu
 • Gramnegativní druhy bakterií mají na povrchu buňky: dvě plazmatické membrány
 • Nejstaršími fotoautotrofními organismy na Zemi jsou: sinice (Cyanophyta)
 • Slizová vrstva z liposacharidů na povrchu sinic (Cyanophyta) se označuje jako: glykokalyx
 • Část protoplastu sinic (Cyanophyta) výrazněji zbarvená s tylakoidy a schopná fotosyntézy se označuje jako: chromatoplazma
 • Nejprimitivnější skupinou rostlin s tylakoidy jsou: sinice (Cyanophyta)
 • Některé skupiny fotoautotrofních organismů (např. sinice, Cyanophyta) mají tzv. fykobilizomy, které se nacházejí na povrchu: tylakoidů
 • Plynové měchýřky agregované do aerotopů jsou jedinou známou plynem naplněnou strukturou v živých buňkách. Vyskytují se u zástupců: sinic (Cyanophyta)
 • Heterocyty (herocysty) je označení pro: buňky, které mají schopnost vázat plynný dusík, tlustou b. stěnu a průzračný obsah
 • Buňky, které mají schopnost vázat plynný dusík, tlustou buněčnou stěnu a průzračný obsah se nazývají:  heterocyty
 • Trvalé odpočívající tlustostěnné buňky sinic (Cyanophyta) vznikající z vegetativních buněk za nepříznivých podmínek označujeme jako: akinety
 • Několikabuněčné části vlákna oddělované od mateřského vlákna vláknitých sinic (Cyanophyta) se označují jako: hormogonie
 • Řády Chroococcales, Oscillatoriales, Nostocales, Synechococcales řadíme do oddělení: sinic (Cyanophyta)
 • Rodem sinic vytvářejícím deskovité kolonie s buňkami v řadách, které jsou časté ve sladkovodním planktonu je: Merismopedia
 • K jedné z nejčastějších sinic vodního květu u nás patří: Microcystis aeruginosa
 • Drkalka (Oscillatoria) je: sinice (Cyanophyta)
 • Arthrospira a Spirulina platensis jsou rody využívané pro produkci módních potravinových doplňků (vitamínových tablet) a systematicky patří mezi: sinice (Cyanophyta)
 • Jednořadka (Nostoc) je: sinice (Cyanophyta)
 • Mezi sinice (Cyanophyta) patří: drkalky (Oscillatoria)
 • Mezi sinice (Cyanophyta) patří: jednořadky (Nostoc)