Eukaryotická buňka

v.230401

Kapitola


Videoprezentace


Literatura

 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Eukaryotická buňka na rozdíl od buňky prokaryotické má: jádro
 • Je-li buňka polypoidní, pak: má více než dvě sady chromozomů
 • Má-li buňka jen jednu sadu chromozomů, pak je označována jako: haploidní
 • Je-li buňka haploidní, pak to znamená, že je: 1n
 • Je-li buňka diploidní, pak to znamená, že je: 2n
 • Eukaryotická buňka na rozdíl od buňky prokaryotické má: jadérko
 • Nukleoplazma se nachází v: jádře eukaryotních buněk
 • Pro jadérko rostlinné eukaryotické buňky neplatí: nachází se v chloroplastech
 • Plazmatická membrána vytvářející bariéru mezi cytoplazmou eukaryotické buňky a okolím buňky je: selektivně propustná
 • Pro společné označení cytosolu a membránových organel eukaryotní buňky se používá označení: cytoplazma
 • Bariéru mezi cytoplazmou a vnějším okolím buňky, která přiléhá přímo k cytoplazmě, tvoří: plazmatická membrána
 • Tekutá složka cytoplazmy je označována jako: cytosol
 • Semiautonomní organely eukaryotické rostlinné buňky (Plantae) nemají: jádro
 • Mezi plastidy nepatří: mitochondrie
 • Pro všechny chloroplasty je charakteristické, že mají: vlastní DNA
 • K  místům ukládání škrobu u zelených rostlin (Viridiplantae) patří, mimo jiné funkce, i: chloroplasty
 • Grana se nacházejí v: chloroplastech
 • Grana můžeme pozorovat v chloroplastech například u: parožnatek (Charophyceae)
 • Karotenoidy syntetizují a obsahují v rostlinné buňce především: chromoplasty
 • Fotosynteticky aktivní pigmenty fykoerytrin a fykocyanin jsou svým výskytem v chloroplastech charakteristické pro které rostliny (Plantae): ruduchy (Rhodophyta)
 • Škrob, jako nejdůležitější zásobní látka vyšších rostlin, je vyráběn a skladován především v: amyloplastech
 • Proplastidy je označení pro: prekurzory všech plastidů
 • Pro mitochondrie je charakteristické, že mají: vlastní DNA
 • Energetickým centrem eukaryotické buňky, kde probíhá syntéza ATP, je: mitochondrie
 • Mezi mikrotělíska v rostlinných buňkách, což jsou membránové váčky různého původu a funkce, nemající vnitřní membrány ani vlastní DNA, patří: peroxizomy
 • Mezi mikrotělíska v rostlinných buňkách, což jsou membránové váčky různého původu a funkce, nemající vnitřní membrány ani vlastní DNA, patří: glyoxyzomy
 • Vakuoly jsou vyplněny: vodným roztokem rozmanitého složení
 • Vakuoly v rostlinných buňkách vznikají z: endoplazmatického retikula
 • Látky, jako jsou např. alkaloidy, kyanogenní glykosidy, saponiny a latexy, které jsou rostlinou využívány obvykle jako obrana před býložravci, se v rostlinné buňce nacházejí v: vakuole
 • Vodní potenciál rostlinné buňky, a tím i vnitřní napětí buňky, řídí především: vakuoly
 • Krystalické inkluze v eukaryotních rostlinných buňkách obvykle nebývají obsaženy v: jádře
 • Nejčastější krystalické inkluze u semenných rostlin jsou krystaly: šťavelanu vápenatého
 • K významným krystalickým inkluzím v rostlinných buňkách nepatří: dichroman draselný
 • Oleozómy obsahují: tuky
 • Centrem syntézy bílkovin v rostlinné buňce je: ribozom
 • Drsné endoplazmatické retikulum (granulární) v rostlinné buňce: má na svém povrchu ribozomy
 • Hladké endoplazmatické retikulum v rostlinné buňce: zajišťuje především syntézu lipidů
 • Propojená soustava membrán, kanálků, váčků a cisteren, jevící se na příčném řezu jako dvě paralelní membrány s úzkým prostorem mezi nimi, je označována jako:endoplazmatické retikulum
 • Propojení sousedních rostlinných buněk zajišťuje endoplazmatické retikulum prostřednictvím: plasmodesmat
 • Postsyntetickou úpravu makromolekul původem z endoplazmatického retikula a jejich distribuci po buňce zajišťuje: Golgiho komplex
 • Diktyozomy jsou dílčí částí: Golgiho komplexu
 • Cytoplazmatické proudění v rostlinné buňce zajišťují: aktinová mikrofilamenta
 • Z různých složek cytoskeletu se na dělení buněk nejvíce podílí: mikrotubuly
 • Cilia (řasinky) jsou: vláskové organely na povrchu eukaryotních buněk
 • Vláskovými organelami na povrchu eukaryotních buněk, přítomnými v malém počtu a relativně dlouhými (2-150 µm) jsou: flagella
 • Tenkými a krátkými vláskovými organelami na povrchu eukarytních buněk, přítomnými ve velmi velkém počtu jsou: cilia
 • Typickým příkladem rostlinné buňky, na jejímž povrchu nemusí být buněčná stěna, je např.: buňka samčí gamety
 • Buněčná stěna nemůže růst: ukládáním nových mikrofibril k již existující stěně z vnější strany buňky
 • Tzv. apozicí roste: sekundární buněčná stěna
 • Ztenčeniny v buněčné stěně se označují jako tečky (pits), jimi prochází: plasmodezmata
 • Symplast je označení pro: propojený transportní systém buněk v rostlinném těle
 • Apoplast je označení pro: transportní systém v rostlinném těle tvořený mezibuněčnými prostory
 • Základem buněčné stěny jsou mikrofibrily, které jsou budovány z: celulózy
 • Buněčnou stěnu tvoří dvě hlavní složky, mikrofibrily a: amorfní matrix
 • K významným impregnačním látkám buněčné stěny nepatří: muffin
 • K významným impregnačním látkám buněčné stěny patří: suberin
 • Korkovatění je způsobeno impregnací buněčných stěn buněk sekundárních krycích pletiv: suberinem
 • Sporopoleniny jsou látky: impregnující buněčnou stěnu
 • Významnou látkou inkrustující v buněčných stěnách a rostlin je: uhličitan vápenatý
 • Spóry s polovičním počtem chromozomů z původně diploidních buněk vznikají: meiózou
 • Při mitóze mimo jiné nedochází k: překřížení chromozómů
 • Na rozdíl od mitózy dochází jen u meiózy také k: překřížení chromozómů
 • Jako rodozměna se označuje: střídání pohlavní a nepohlavní generace
 • Gametofyt je vždy: haploidní