Lycopodiophyta, Monilophyta

v.210304

Kapitola Lycopodiophyta

B6_10a


Videoprezentace zemědělská

Videoprezentace speciální


Kapitola Monilophyta

B6_10b


Videoprezentace zemědělská

Videoprezentace speciální


Distanční cvičení

DC6.1 Rozmnožování vyšších výtrusných rostlin

 • Výtrusné kupky (sorus) jsou tvořeny čím?
 • Z čeho vznikají spóry (spores) u kapraďorostů?
 • Jak vypadá gametofyt u kapradin?
 • Co tvoří pohlavní rozmnožovací orgány u kapradin?
 • Jak dochází k oplození u kapradin?
 • Jak je to se závislostí mezi gametofytem a sporofytem u kapradin?
 • Jaký kořenový systém mají kapradiny?

Distanční cvičení – materiály pro samostatnou práci

Samostatná práce je společná s následující kapitolou k nahosemenným rostlinám.

Face-to-face cvičení


Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – příslušná část (s. 182-188)
 • systém podle Simpson (2010)
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Mezi apomorfie vývojové větve Polysporangiophyta nepatří: lignin
 • Kořeny (pravé) jsou apomorfií: Tracheophyta (cévnaté rostliny) 
 • Doba diferenciace Tracheophyta (cévnaté rostliny) je předpokládána na: konec Siluru
 • Rhyniopsida (ryniofyty) jsou považovány za bazální skupinu: Tracheophyta (cévnaté rostliny) 
 • Endarchní protoxylém v kořenech a exarchní v prýtu jsou typické pro: plavuně (Lycopodiophyta)
 • Exarchní protoxylém v kořenech a endarchní v prýtu jsou typické pro: Euphyllophyta
 • Nejprimitivnějšími recentními cévnatými rostlinami jsou: plavuně (Lycopodiophyta)
 • Mikrofylní vývojová linie suchozemských rostlin má recentní pokračovatele v: plavuních (Lycopodiopsida)
 • Recentní zástupci plavuní (Lycopodiopsida) mají ve stoncích převážně: plektostélé
 • Trofofyl je: asimilující list cévnatých rostlin
 • Sporangia výtrusných Tracheophyta (cévnaté rostliny) bez prstence a mnohovrstevná jsou označována jako: eusporangiátní 
 • Dlouhověký gametofyt je charakteristický pro: plavuně (Lycopodiopsida)
 • Pro plavuně (Lycopodiopsida) platí: rodozměna je izosporická
 • Pro plavuně (Lycopodiopsida) platí: mají gametofyt nezávislý na sporofytu
 • Pro vranečkovité (Selaginellaceae) platí: rodozměna je heterosporická
 • Pro vranečkovité (Selaginellaceae) platí: rodozměna je endosporická
 • Pro šídlatkovité (Isoetaceae) platí: rodozměna je heterosporická
 • Pro šídlatkovité (Isoetaceae) platí: rodozměna je endosporická
 • Drobné byliny vzhledem připomínající mechorosty, s heterosporickou rodozměnou z třídy plavuní (Lycopodiopsida) jsou řazeny do čeledi: vranečkovité (Selaginellaceae)
 • Pro vranečkovité (Selaginellopsida) platí: vytvářejí ligulu
 • Dvě sesterské vývojové linie Euphyllophyta jsou: Monilophyta a Lignophyta
 • Zástupci vývojové linie Monilophyta nemají: aktinostélé
 • Mezi zástupce vývojové linie Monilophyta s eusporangiátním sporangiem patří: Equisetales, Ophioglossales, Psilotales, Marattiales
 • Přesličky (Equisetales) mají: redukované megafylní listy
 • Dva typy lodyh – jarní nezelenou a letní zelenou vytváří: přeslička rolní (Equisetum arvense)
 • Mrštníky (haptery = elatery) nacházíme u: přesliček (Equisetales)
 • Pro přesliček (Equisetales) platí: rodozměna je izosporická
 • Základním rozlišovacím znakem sterilních stonků mezi přesličkou bahenní (Equisetum palustre) a přesličkou rolní (Equisetum arvense) je: poměr velikosti lodyžních a větevních listů
 • Řád Osmundales řadíme do: kapradiny (Polypodiidae)
 • Zástupci řádu Salviniales jsou: heterosporičtí
 • Rod azola (Azolla) patří mezi: Salviniales
 • Kapradiny, které tvoří “kmen”, patří do několika řádů, pravé stromové kapradiny však nejdeme pouze v řádu: Cyatheales
 • Kapradiny řád Polypodiales jsou: izosporické
 • Čeleď žebrovicovité (Blechnaceae) patří mezi: Polypodiales
 • Výraznou okrasnou kapradinou s výrazně dimorfickými sporofyly a trofofyly je: pérovník pštrosí (Matteucia struthiopteris)
 • Výrazně odlišné trofofyly a sporofyly nemají: kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
 • Mezi čeledě podtřídy Polypodiidae nepatří: přesličkovité (Equisetaceae)
 • Tropickým rodem kapradin často pěstovaným jako okrasná pokojovka je: ledviník (LomariopsisNephrolepis)
 • Tropickým rodem kapradin často pěstovaným jako okrasná pokojovka je: parožnatka (Platicerium)