Protozoa a Chromista

v.210206

Kapitola

A2_4


Videoprezentace zemědělská°

Videoprezentace speciální


Distanční cvičení

DC2.1 Hnědé řasy

 • Jak se označují porosty hnědých řas?
 • V jakých vodách hnědé řasy převážně rostou?
 • Z jakých částí je rostlina hnědé řasy tvořena?
 • Co umožňuje lístkům pokrývat vodní hladinu?

. . . pěstování (do 3:25)

 • Kdy došlo k „výsadbě“?
 • V jakých termínech byla sklizeň?

DC2.2 Plíseň bramborová

 • Jaké jsou primární příznaky plísně bramborové?
 • Kde se nacházejí sporangia a jakou barvu má jejich porost?
 • Za jakých podmínek nejlépe klíčí spóry do hyf?
 • Kdy vznikají na rostlině zoospóry, které se dále šíří do prostředí?
 • Jak se označují hyfy, které parazitují na buňkách?
 • Mohou být napadeny přímo i hlízy bramboru?

Distanční cvičení – materiály pro samostatnou práci

Téma jsme řešili u sinic a řas, takže praktická část je s nimi spojena.


Face-to-face cvičení


Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – části věnované těmto říším (s.153-158, 163-166)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Buňky řas kapkovitého tvaru s bičíky v přední části s častou světločivnou skvrnou, jednojaderné, někdy tvořící kolonie označujeme jako: monády
 • Pokud má řasa stélku mnohobuněčnou rozvětvenou s morfologicky i funkčně rozlišenými větvemi, pak se jedná o stélku: heterotrichální
 • Stélka řas vláknitá nebo vakovitá, jednoduchá nebo větvená, vždy ale s mnohojadernými buňkami oddělenými přepážkami se označuje jako: sifonokladální
 • Z následujícího seznamu vyberte vývojově nejpokročilejší typ stélek řas: pletivná
 • Mycelium je tvořeno: hyfami
 • Oddělení krásnoočka (Euglenozoa) řadíme do které říše?: Protozoa
 • Zástupci oddělení krásnoočka (Euglenozoa) žijí především v: sladkých vodách
 • Oddělení skrytěnky (Cryptophyta) řadíme do které říše?: Chromista
 • Která skupina v rámci říše Chromista je charakteristická přítomností tří bičíků?: Haptophyta
 • Kalcitové kokolity, které tvoří, mimo jiné mocné vrstvy kalcitových sedimentů, jsou schránkami zástupců: Haptophyta
 • Oddělení obrněnky (Dinonophyta) řadíme do které říše?: Chromista
 • Zástupci z oddělení obrněnky (Dinonophyta): jsou schopni produkovat toxiny (saxitoxin)
 • Asymetrickou buňkou, rozdělenou příčnou rýhou na dvě nestejné části, krytou mnohovrstevnou tékou (amfiesma) s alveolárními vezikuly (= váčky) pod plazmatickou membránou, s dvojicí bičíků – lišícími se délkou a funkcí, jsou charakterističtí zástupci z oddělení: Dinonophyta
 • Nejrozšířenější skupinu řas s jednobuněčnou stélkou uzavřenou v křemité frustule, často vytvářející kolonie jsou: rozsivky (Bacillariophyceae)
 • Frustula centrických rozsivek je souměrná: paprsčitě
 • Frustula penátních rozsivek je souměrná: bilaterálně
 • Původci ložisek křemeliny (diatomitu) jsou především: rozsivky (Bacillariophyceae)
 • Mezi rozsivky (Bacillariophyceae) patří rod: Navicula
 • Hnědé řasy z třídy Phaeophyceae řadíme do kterého oddělení?: Heterokontophyta
 • Stélku rozlišenou na rhizoidy, kauloid a fyloidy mohou mít i někteří zástupci z říše Chromista, kteří?: hnědé řasy (Phaeophyceae)
 • Zdrojem alginátů jsou: hnědé řasy (Phaeophyceae)
 • Chaluhy rodů Laminaria, Nereocystis, a Macrocystis patří mezi: hnědé řasy (Phaeophyceae)
 • Mezi hnědé řasy (Phaeophyceae) nepatří: Navicula
 • Řasa hroznatka (Sargassum) patří mezi: hnědé řasy (Phaeophyceae)
 • Dynobryon patří mezi řasy: zlativky (Chrysophyceae)
 • Tribonema patří k našim hojným řasám s nevětvenými vlákny, řadíme ji mezi: různobrvky (Xanthophyceae)
 • Plíseň bramborová (Phytophthora infestans) je hospodářsky významným zástupcem skupiny: oomycety (Pseudofungi /Oomycota)
 • Vřetenatky (Plasmopara, Peronospora) jsou hospodářsky významným zástupcem: oomycety (Pseudofungi /Oomycota)
 • Hologamie je způsob pohlavního rozmnožování nižších organismů. O jaký způsob jde?: splývání celých stélek
 • Zemědělsky nejvýznamnější druhy oddělení nádorovek (Plasmodiophorida) jsou: parazité s osmotrofní výživou
 • Původci významných chorob kulturních plodin, jako jsou nádorovitost košťálové zeleniny nebo prašná strupovitost bramborových hlíz, jsou zástupci z oddělení: Plasmodiophorida
 • V říši Chromista existuje jediný zástupce jehož sekundárním symbiontem není ruducha, ale zelené řasa: třída Chlorarachnea
 • V říši Chromista existuje rod s dvěma druhy, u nichž byla zjištěna pimární endosymbióza, jako u rostlin (Plantae). Tento rod se jmenuje: Paulinella