MKV1 – požadavky

K zápočtu

Získání zápočtu je podmíněno ziskem v součtu alespoň 60 % bodů ze dvou zápočtových testů (platí pro PS; KS píše test jediný) a účastí na cvičení (povoleny jsou dvě absence; platí pro PS).

1. “Midterm exam”

Probíhá v polovině semestru – pokud nedojde k nějakému odpadnutí výuky, tak v 7. týdnu semestru, vždy po před neparametrickými testy. Předmětem tohoto testu je praktická aplikace látky probírané na 1.- 6. cvičení, úkoly můžete řešit v R nebo MS Excel:

  • výpočty charakteristik polohy a variability (průměr, medián, modus, rozptyl, směrodatná odchylka, kvartily, minimum, maximum, variační koeficient)
  • posouzení normality dat (šikmost, špičatost, Shapiro-Wilks test v R nebo Kolmogorov-Smirnov test v MS Excel)
  • testování hypotéz – t-testy, F test (výpočet jednovýběrového t-testu, párového t-testu, dvouvýběrového t-testu, F-testu)

Zadáno je vždy 6 úloh. Vybrané výsledky zapisujete do tištěného zápočtového testu. Na vypracování testu je k dispozici 75 minut.

Pravidla pro vypracování:

Pracujete výhradně s daty předanými pedagogem.
Při vypracovávání můžete používat Help R a MS Excel. Během vypracovávání zápočtu je zakázáno prohlížení jiných stránek než odkazů z Help obou programů.

2. zápočtový test

Probíhá v zápočtovém týdnu. Předmětem také tohoto testu je ověření schopnosti řešit problémy kvantitativního zpracování dat v prostředích R neboMS Excel.
Zadány jsou vždy 4 úlohy. Vybrané výsledky zapisujete do tištěného zápočtového testu. Na vypracování testu je k dispozici 60 minut.
2. zápočtový test je zaměřen na schopnost řešit úkoly druhé části semestru:

  • chí-kvadrát test,
  • Fisherův exaktní test,
  • Mann-Whitney test,
  • Wilcoxonův test,
  • jednofaktorová ANOVA,
  • Kruskal-Wallisův test,
  • výpočet kovariance, korelace a regrese

Pravidla pro vypracování:

Pracujete výhradně s daty předanými pedagogem.
Při vypracovávání můžete používat Help R a MS Excel. Během vypracovávání zápočtu je zakázáno prohlížení jiných stránek než odkazů z Help obou programů.
Pokud jste z důvodu absence neabsolvovali “midterm exam”, pak jej absolvujete společně s 2. zápočtovým testem v zápočtovém týdnu.

Pokud v součtu “midterm exam” a 2. zápočtového testu nezískáte minimálně 60 %, musíte absolvovat oba testy společně v opravném termínu – opravné termíny máte dva.

Jelikož se ukázalo jako nemožné provést “midterm exam” pro kombinované studium, bude kombinované studium psát oba testy společně v jednom termínu, na kterém se dohodneme na první konzultaci!!!!!!!!!

Ke zkoušce

Absolvování zkušebního testu alespoň na 60 %. Zkušební test je zaměřen na teoretické znalosti, je v něm položeno 14 otázek. 10 otázek je vždy se čtyřmi možnostmi odpovědí (právě jedna z nich je správná) – za správnou odpověď se získává bod, za chybné odpovědi se body neodečítají, 4 otázky jsou s volnou odpovědí, za správnou odpověď se uděluje bod. Na povinnou písemnou část zkoušky navazuje volitelná část ústní. K absolvování zkoušky je třeba 8 bodů. Čas na vypracování je 25 minut.

Známkování:

8 bodů 3
9 bodů 2-
10 a 11 bodů 2
12 bodů 1-
13 a 14 bodů 1