MKV2 – požadavky

K zápočtu

Získání zápočtu je podmíněno ziskem v součtu alespoň 60 % bodů ze dvou zápočtových testů (platí pro PS; KS píše test jediný) a účastí na cvičení (povoleny jsou dvě absence; platí pro PS).

“Midterm exam”

Probíhá v polovině semestru – pokud nedojde k nějakému odpadnutí výuky, tak v 7. týdnu semestru, vždy po ukončení bloku věnovaného regresím. Předmětem tohoto testu je látka probíraná na 1.- 6. přednášce, tedy základní statistika v Statistica:

 • chí-kvadrát testy,
 • Fisherův exaktní test,
 • t-testy,
 • F-test,
 • Mann-Whitney test,
 • Wilcoxon test,
 • jednofaktorová ANOVA,
 • Kruskal-Wallis test,
 • riedmanův test,
 • parametrická a neparametrická korelace,
 • jednoduchá a mnohonásobná lineární regrese,

a “advanced” typy ANOVA a regresních modelů:

 • ANOVA hlavních efektů,
 • faktorová ANOVA,
 • heirarchická ANOVA,
 • ANOVA pro opakovaná měření,
 • ovládání nastavení pevných a náhodných efektů u výše uvedených typů ANOVA,
 • regrese ze soudku GLM včetně nastavení metody výběru proměnných,
 • regrese ze soudku GLZ včetně nastavení metody výběru proměnných.

Předmětem tohoto testu je ověření schopnosti řešit problémy kvantitativního zpracování dat v prostředí Statistica (po předchozí žádosti lze můžete použít i R, ale nemůžeme zaručit, že bude na té které učebně k dispozici).
Zadáno je vždy 6 úloh. Vybrané výsledky zapisujete do tištěného zápočtového testu. Na vypracování testu je k dispozici 75 minut.

Pravidla pro vypracování:

 1. Pracujete výhradně s daty předanými pedagogem.
 2. Při vypracovávání můžete používat Help STATISTICA.
 3. Během vypracovávání zápočtu je zakázáno prohlížení jiných stránek než odkazů z Help STATISTICA.

 

Několik rad k úspěšnému zvládnutí testu:

 • základní statistiky se ve většině případů v Dell Statistica nejmenují podle svého označení, proto je nutné vědět, kde je hledat
 • výsledky software pro jednotlivé proměnné či kategorie reportuje různě podle nastavení konkrétní instalace a podle Vašeho zadání proměnných, čili se výstup může lišit od předepsaných polí v testu – je třeba si přečíst hlavičky v zadání testu ve výstupu, který vidíte na obrazovce
 • u mnoha “advanced” typů ANOVA a regresí je třeba udělat po výpočtu ještě další operace, aby jste se dostali k výsledku, který je po Vás požadován
2. zápočtový test

Probíhá v zápočtovém týdnu. Předmětem také tohoto testu je ověření schopnosti řešit problémy kvantitativního zpracování dat v prostředí Statistica (po předchozí žádosti můžete použít R, ale pozor, nebudete si moct dohrát nástroje pro řešení úloh a my nemůžeme garantovat, že zrovna počítač, na kterém budete u zápočtu sedět, bude mít příslušné extenze nahrány).
Zadány jsou vždy 4 úlohy. Vybrané výsledky zapisujete do tištěného zápočtového testu. Na vypracování testu je k dispozici 60 minut.
2. zápočtový test je zaměřen na schopnost řešit složitější úkoly pomocí mnohorozměrných metod:

 • hierarchická shluková analýza,
 • nehierarchická shluková analýza metodou K-průměrů,
 • PCA,
 • FA,
 • CA,
 • MDS,
 • CCorA,
 • kanonická diskriminační analýza,
 • klasifikační diskriminační analýza.

Pravidla pro vypracování:

 1. Pracujete výhradně s daty předanými pedagogem.
 2. Při vypracovávání můžete používat Help STATISTICA.
 3. Během vypracovávání zápočtu je zakázáno prohlížení jiných stránek než odkazů z Help STATISTICA.

Pokud jste z důvodu absence neabsolvovali “midterm exam”, pak jej absolvujete společně s 2. zápočtovým testem v zápočtovém týdnu.

Pokud v součtu “midterm exam” a 2. zápočtového testu nezískáte minimálně 60 %, musíte absolvovat oba testy společně v opravném termínu – opravné termíny máte dva.

Jelikož se ukázalo jako nemožné provést “midterm exam” pro kombinované studium, bude kombinované studium psát oba testy společně v jednom termínu, na kterém se dohodneme na první konzultaci!!!!!!!!!

Ke zkoušce

Zkouška je teoretická a probíhá písemnou formou testu. Test se skládá ze 14 otázek na teorii ohledně přípravy výzkumu, zpracování dat různých přístupů analýzy variance (všechny probrané typy ANOVA), regresních modelů (linear, normal, binomial, multinomial, ordinal), shlukových analýz (K-means, hiararchická) a ordinačních analýz (PCA, RDA, DCA/CA, CCA, CCorA) včetně MDS/NMDS a diskriminační analýzy. Typickými otázkami jsou otázky na to, kdy jakou analýzu použít, v čem se podobné analýzy liší, jaké mají předpoklady, co mohu vyčíst z ordinačních diagramů. 10 otázek je testových – za každou správnou odpověď (čtyři možnosti na výběr, právě jedna z nich správná) získáte bod – a 4 otázky jsou textové – za každou správnou odpověď získáte bod. K absolvování zkoušky je třeba 8 bodů. Čas na vypracování je 25 minut.

Známkování:

 • 8 bodů 3
 • 9 bodů 2-
 • 10 a 11 bodů 2
 • 12 bodů 1-
 • 13 a 14 bodů 1