Velikost účinku

Obecně se jedná o statistické ukazatele síly vazby/vlivu proměnné.

Vysvětlení variability jedné proměnné proměnnou jinou

Ty známe z předchozího:

Rozdíly mezi průměry dvou veličin

  • Cohenovo d

Posouzení stejnosti nominálních proměnných

  • odds ratio

Posouzení velikosti vlivu jednotlivých proměnných v lineárních modelech

  • partial eta-squared

vypočítá se jako SSeffect / (SSeffect + SSerror), kde SSeffect je SS příslušní proměnné SSerror je chyba SS modelu

pokud je více proměnných signifikantních díváme se na partial eta-squared, kde vidíme jaký je význam vlivu jednotlivých proměnných v modelu, je to jako v korelaci – signifikave nám říká, že vazba je, ale partiall eta-squared nám říká jak je veliká