Pěstování cibulnatých a hlíznatých okrasných rostlin

Cibulnaté a hlíznaté rostliny jsou vytrvalé rostliny s podzemními zásobními nebo rozmnožovacími orgány (cibule nebo hlízy). Jedná se o zahradní trvalky, z nichž jsou však vyčleňovány z důvodu výrazně odlišných pěstitelských nároků a taktéž nutnosti budování specializovaných zařízení na skladování, sušení, čištění a třídění. Jedná se skupinu rostlin pěstovanou opravdu ve velkém (např. Holandsko – tulipány se pěstují na ploše cca 11 000 ha, narcisy cca 2000 ha a krokusy cca 600 ha).

Materiály ke studiu

Úvod do problematiky cibulnatých a hlíznatých okrasných rostlin

OZR8_cibulnate_uvod

Videoprezentace


Pěstování cibulnatých a hlíznatých rostlin

OZR9_cibulnate_pestovani_web

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte základní biotopy původu cibulnatých rostlin.
 • Z jakých geografických oblastí pochází drtivá většina u nás pěstovatelných cibulnatých rostlin?
 • Uveďte příklad druhů cibulovin s plnými, sukničitými a složenými cibulemi.
 • Kde se u cibulnatých rostlin vyskytuje podpučí?
 • Uveďte příklad cibulnaté rostliny s jednoletou/víceletou cibulí.
 • Co to jsou pacibulky?
 • Uveďte příklad okrasné cibuloviny s cibulovou, oddenkovou, kořenovou, stonkovou hlízou.
 • K čemu slouží kontraktilní kořeny?
 • Jaké jsou obecně nejčastější nároky cibulovin na stanoviště pro dlouhodobou výsadbu?
 • Cibuloviny nejčastěji zaléváme ve třech obdobích vegetační sezóny. Ve kterých?
 • Který čas (část ročního období) je obecně nejvhodnější pro výsadby cibulovin?
 • Jaká je obecně nejvhodnější hloubka výsadby cibulovin?
 • Obecně jaký rozestup volíme nejčastěji při výsadbě cibulovin?
 • Které cibuloviny se množí nejlépe semeny?
 • Mezi cibulovinami se nacházejí dva nesmírně významné rody, jejich množitelský koeficient dceřiných cibulí je velmi nízký (nebo žádný) a pro tvorbu dceřiných cibulí je cibuli nutno mechanicky poškozovat. O jaké rody se jedná?
 • Uveďte nejvýznamnější virovou chorobu mezi cibulovinami.
 • Uveďte příklad houbové choroby patřící do skupiny významných patogenů pěstovaných cibulnatých rostlin.
 • Uveďte příklady využití cibulnatých rostlin v okrasném zahradnictví.
 • Uveďte příklady česně na jaře, na podzim kvetoucích cibulovin.

Přehled druhů letniček

Letničky jsou rostliny z celého světa a na rozdíl od trvalek tak máme možnost pěstovat rostlinné pozdravy z Mexika, j. Afriky, Madagaskaru i Austrálie.

Studijní materiály

Letničky po Fabidy

OZR4_letnicky_druhy1

Videoprezentace


Letničky – Malvidy

OZR5_letnicky_druhy2

Videoprezentace


Letničky – Superasteridy a Lamiidy

OZR6_letnicky_druhy3

Videoprezentace


Letničky – Campanulidy

OZR7_letnicky_druhy4

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • Uveďte příklad letničky pocházející z stř. Evropy, J. Evropy, Afriky, V Asie, S Ameriky, J Ameriky.
 • Uveďte příklad letniček pro slunná/ zastíněná/suchá/vlhká stanoviště.
 • Uveďte příklad letniček z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité).

Pěstování letniček

Pěstování letniček je nikdy nekončící proces každoročního výsevu těchto druhů. Mnoho druhů je sázkou na jistotu a každoroční práce se odvděčí. Z podstaty věci jsou letničky pozdravem z celého svět na našich zahradách, jejichž ozdobou jsou především v letních měsících.

Jak pěstovat letničky (dvouletky a krátkověké trvalky)

Studijní materiál

OZR2_letnicky_uvod

Videoprezentace, čast 1

Videoprezentace, část 2

Videoprezentace, část 3


Choroby a škůdci letniček

Studijní materiál

OZR3_letnicky_skudci_web

Videoprezentace


Vybrané otázky a úkoly ke zkoušce

 • V běžném pojetí mezi letničky řadíme tři odlišné typy rostlin. Jaké?
 • Uveďte alespoň tři odlišná stanoviště, odkud ekologicky letničky pocházejí.
 • Jaké činnosti je potřeba provádět se semeny před výsevem letniček?
 • Které vlastnosti jsou určující pro možnost vysévat letničky přímo na záhon?
 • Proč je nutné některé letničky předpěstovávat?
 • Co je to pikýrování letniček?
 • Uveďte příklady letniček, které je výhodné množit řízkováním.
 • Uveďte alespoň tři různé účely pěstování letniček.
 • Jak nakládáme s letničkami napadenými virózami?
 • Co způsobuje padání mladých rostlin?
 • Uveďte alespoň tři různé houbové patogeny letniček.
 • Uveďte alespoň tři skupiny škůdců letniček.

Cvičení v terénu – botanika – Vidov/Nedabyle

ver. 211229

Na tomto postu najdete přehled druhů ze cvičení v terénu do Vidova. Je to ve 14 zastaveních jak to měl i Ježíš Kristus – je to holt břímě, které musíme nést všichni.

Tento materiál vznikl s podporou projektu JU ZF v letech 2019 a 2020.

Trasa cvičení

“Cvičení (a jeho trasa) začíná a končí na autobusové zastávce MHD Vidov, náves (přímá linka č. 10 ze zastávky Nádraží). Zahájení terénního cvičení je v 7:50 a ukončení v 15:50, pokud vedoucí nerozhodne jinak. V první části je zaměřena na ruderální stanoviště venkovských ploch – především se jedná o trávníky a nekosené plochy. Pak se vydáme směrem k jihu po silnici a za vodotečí odbočíme doleva, naším cílem budou lesy s bohatým stromovým patrem i podrostem typově mezi jasano-olšovými luhy a dubohabřinami. Na ostrožně na levém břehu se podíváme i na fragmenty bučiny a hospodářskou smrčinu. Naše cesta se bude po návratu k vodoteči ubírat proti jejímu toku (generelně na východ) s řadou ruderálních a mezických druhů. V polovině cesty mezi Vidovem a Nedabyle opustíme údolí a vystoupáme na hospodářské louky na levém a následně pravém břehu vodoteče. Přejdeme železnici, otočíme se na západ a podíváme se na jižní svah kopce mezi Vidovem a Nedabyle – remízek s typickou flórou. Před železničním přejezdem ve Vidově ještě odbočíme doprava a vystoupáme prudkým jižním svahem s četnými teplomilnými druhy fragmentem teplomilné doubravy na temeno, kde se nachází pole (podle agrotechnických opatření se podíváme nebo nepodíváme na plevele). Opět sestoupáme dolů a Vidovem se budeme se vracet na zastávku Vidov, náves, kde cvičení v terénu skončí. Celková délka trasy je cca 4,5 km.”

Mapu naleznete zde.

U jednotlivých zastavení jsou vždy uvedeny nové druhy, které se na předchozích zastaveních neobjevily. Nejde tedy o seznamy na místě zaznamenaných druhů, ale o přírůstky nových druhů dříve na exkurzi neidentifikovaných. Lesní biotopy jsou uváděny jako celek.

1. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Achillea millefolium agg.okruh řebříčku obecnéhoAste
Alliaria petiolatačesnáček lékařskýBras
Arenaria serpyllifoliapísečnice douškolistáCary
Artemisia vulgarispelyněk černobýlAste
Bellis perennissedmikráska obecná (chudobka)Aste
Campanula rapunculoideszvonek řepkovitýCamp
Capsella bursa-pastoriskokoška pastuší tobolkaBras
Carduus acanthoidesbodlák obecnýAste
Carex hirtaostřice srstnatáCype
Carex leporinaostřice zaječíCype
Cerastium holosteoidesrožec obecnýCary
Cirsium vulgarepcháč obecnýAste
Convolvulus arvensissvlačec rolníConv
Conyza canadensisturanka kanadská, turan kanadskýAste
Crepis biennisškarda dvouletáAste
Dactylis glomeratasrha laločnatá, srha říznačkaPoac
Erigeron annuusturan ročníAste
Festuca ovinakostřava ovčíPoac
Fumaria officinaliszemědým lékařskýPapa
Galium mollugo agg.okruh svízele povázkyRubi
Geranium pusillumkakost maličkýGera
Geum urbanumkuklík městskýRosa
Glechoma hederaceapopenec obecnýLami
Hypericum perforatumtřezalka tečkovanáHype
Hypochaeris radicataprasetník kořenatýAste
Chelidonium majusvlaštovičník většíPapa
Chenopodium hybridummerlík zvrhlýAmara
Knautia arvensischrastavec rolníDips
Lactuca serriolalocika kompasováAste
Lapsana communiskapustka obecnáAste
Leontodon hispidusmáchelka srstnatáAste
Leucanthemum vulgarekopretina bíláAste
Lolium perennejílek vytrvalýPoac
Lotus corniculatusštírovník růžkatýFaba
Luzula campestrisbika ladníJuncac
Malva neglectasléz přehlíženýMalv
Medicago lupulinatolice dětelováFaba
Pimpinella saxifragabedrník obecnýApia
Plantago lanceolatajitrocel kopinatýPlan
Plantago majorjitrocel většíPlan
Poa annualipnice ročníPoac
Poa pratensislipnice lučníPoac
Prunella vulgarisčernohlávek obecnýLami
Ranunculus acrispryskyřník prudkýRanu
Ranunculus repenspryskyřník plazivýRanu
Rosa sp.růžeRosa
Rubus sp.ostružiníkRosa
Rumex obtusifoliusšťovík tupolistýPolgn
Sambucus nigrabez černýAdox
Scorzoneroides autumnalismáchelka podzimní, podzimka obecnáAste
Senecio vulgarisstarček obecnýAste
Sonchus oleraceusmléč zelinnýAste
Stellaria media agg.okruh ptačince žabinceCary
Taraxacum sect. Taraxacumpampelišky smetánkyAste
Trifolium dubiumjetel pochybnýFaba
Trifolium pratensejetel lučníFaba
Trifolium repensjetel plazivýFaba
Urtica dioicakopřiva dvoudomáUrti
Verbascum thapsusdivizna malokvětáScro
Veronica arvensisrozrazil rolníPlan
Veronica chamaedrysrozrazil rezekvítekPlan
Veronica persicarozrazil perskýPlan

2. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Alopecurus pratensispsárka lučníPoac
Barbarea vulgarisbarborka obecnáBras
Centaurea jaceachrpa lučníAste
Descurainia sophiaúhorník mnohodílnýBras
Erodium cicutariumpumpava obecná, pumpava rozpukováGera
Geranium dissectumkakost dlanitosečnýGera
Humulus lupuluschmel otáčivýCannab
Matricaria chamomillaheřmánek pravýAste
Rumex crispusšťovík kadeřavýPolgn
Symphytum officinalekostival lékařskýBora
Thlaspi arvensepenízek rolníBras
Tripleurospermum inodorumheřmánkovec nevonnýAste
Viola arvensisviolka rolníViol

3. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Aegopodium podagrariabršlice kozí nohaApia
Alchemilla vulgariskontryhel ostrolaločnýRosa
Anthriscus sylvestriskerblík lesníApia
Arabidopsis thalianahuseníček rolníBras
Arctium lappalopuch většíAste
Arrhenatherum elatiusovsík vyvýšenýPoac
Ballota nigraměrnice černáLami
Bergenia crassifoliabergenie tučnolistá Saxi
Bromus hordeaceussveřep měkkýPoac
Campanula patulazvonek rozkladitý Camp
Campanula rotundifoliazvonek okrouhlolistýCamp
Cirsium arvensepcháč osetAste
Fallopia convolvulusopletka obecnáPolgn
Fragaria vescajahodník obecnýRosa
Heracleum sphondyliumbolševník obecnýApia
Chaerophyllum aromaticumkrabilice zápašnáApia
Lamium albumhluchavka bíláLami
Polygonum arenastrumtruskavec obecný, rdesno obecnéPolgn
Potentilla reptansmochna plaziváRosa

4. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Allium ursinumčesnek medvědíAmary
Elymus repenspýr plazivý Poac
Euphorbia helioscopiapryšec kolovratecEuph
Festuca pratensiskostřava lučníPoac
Galeobdolon montanumpitulník horskýLami
Galium aparinesvízel přítula Rubi
Impatiens parvifloranetýkavka malokvětáBals
Myosotis arvensispomněnka rolníBora

5. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Epilobium hirsutumvrbovka chlupatáOnag
Ficaria vernaorsej jarníRanu
Lamium maculatumhluchavka skvrnitáLami
Potentilla anserinamochna husíRosa
Scrophularia nodosakrtičník hlíznatýScro
Veronica hederifoliarozrazil břečťanolistýPlan
Vicia craccavikev ptačíFaba

6. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Cardamine amarařeřišnice hořkáBras
Geranium robertianumkakost smrdutýGera
Phalaris arundinaceachrastice rákosovitáPoac
Poa trivialislipnice obecnáPoac
Stellaria holosteaptačinec velkokvětýCary
Veronica anagallis-aquaticarozrazil drchničkovitý Plan

7. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Acer platanoidesjavor mléč, mléčSapi
Acer pseudoplatanusjavor klen, klenSapi
Carpinus betulushabr obecnýBetu
Cornus sanguineasvída krvaváCorn
Corylus avellanalíska obecnáBetu
Euonymus europaeusbrslen evropskýCela
Chaerophyllum aureumkrabilice zlatoplodáApia
Chaerophyllum bulbosumkrabilice hlíznatáApia
Juncus effusussítina rozkladitáJuncac
Malus domesticajabloň domácíRosa
Prunus aviumtřešeň ptačí, třešeňRosa
Prunus domesticaslivoň švestka, švestkaRosa
Prunus padusstřemcha obecnáRosa
Quercus roburdub letní (křemelák)Faga
Salix euxinavrba křehkáSali
Salix triandravrba trojmužnáSali

8. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Daucus carotamrkev obecnáApia
Equisetum arvensepřeslička rolníEqui
Holcus lanatusmedyněk vlnatýPoac
Lathyrus pratensishrachor lučníFaba
Matricaria discoideaheřmánek terčovitýAste
Myosotis sylvaticapomněnka lesníBora
Rorippa austriacarukev rakouskáBras
Rumex acetosašťovík kyselýPolgn
Veronica serpyllifoliarozrazil douškolistýPlan
Vicia sativavikev setáFaba
Vicia sepiumvikev plotníFaba

9. Zastavení

vědeckyčeskyčeleď
Ajuga reptanszběhovec plazivýLami
Cerastium arvenserožec rolníCary
Cerastium glomeratumrožec klubkatýCary
Lysimachia nummulariavrbina penízkováPrim

Následují další vybraná místa, která jsou uvedena s druhovými seznamy

10. Zastavení: “dubohabřina”/luh

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Cardamine amara
Carex brizoides
Carpinus betulus
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Deschampsia cespitosa
Dryopteris carthusiana
Equisetum sylvaticum
Euonymus europaeus
Filipendula ulmaria
Galeobdolon luteum
Galeobdolon montanum
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens noli-tangere
Lamium maculatum
Lysimachia nummularia
Mercurialis perennis
Mycelis muralis
Myosoton aquaticum
Oxalis acetosella
Picea abies
Poa annua
Poa nemoralis
Prunus padus
Ficaria verna
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus repens
Ribes uva-crispa
Rubus idaeus
Rumex obtusifolius
Sambucus nigra
Senecio ovatus
Sorbus aucuparia
Stellaria holostea
Stellaria nemorum 
Symphytum tuberosum agg.
Taraxacum sect. Ruderalia
Ulmus laevis
Viola riviniana

11. Zastavení: bučina

Abies alba
Actaea spicata
Avenella flexuosa
Betula pendula
Calamagrostis arundinacea
Campanula persicifolia
Carex digitata
Carpinus betulus
Convallaria majalis
Corylus avellana
Epilobium ciliatum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis
Fagus sylvatica
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galeobdolon luteum agg.
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hedera helix
Hieracium murorum
Larix decidua
Lathyrus vernus
Luzula luzuloides
Luzula pilosa
Lychnis viscaria
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Oxalis acetosella
Picea abies
Pinus sylvestris
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Polytrichum formosum
Prenanthes purpurea
Ranunculus lanuginosus
Ribes rubrum agg.
Rosa species
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Senecio ovatus
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Viola reichenbachiana

12. Zastavení: údolí potoka

Aconitum lycoctonum
Aruncus species
Athyrium filix-femina
Campanula rapunculoides
Cardamine amara
Daphne mezereum
Dicranum scoparium
Dryopteris dilatata
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hylocomium splendens
Impatiens noli-tangere
Juncus articulatus
Luzula pilosa
Mnium hornum
Myosotis palustris agg.
Oxalis acetosella
Plagiochila porelloides
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium curvifolium
Polytrichum formosum
Pulmonaria officinalis agg.
Ranunculus lanuginosus
Soldanella montana
Veronica beccabunga

13. Zastavení: louka u trati

Agrostis canina
Achillea millefolium agg.
Alchemilla species
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Carex brizoides
Carex nigra
Carex vesicaria
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Galium mollugo agg.
Holcus lanatus
Chaerophyllum hirsutum
Juncus articulatus
Juncus effusus
Juncus filiformis
Lathyrus pratensis
Mentha x verticillata agg.
Myosotis palustris agg.
Pastinaca sativa
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex crispus
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Veronica arvensis
Vicia cracca

14. Zastavení: doubrava

Allium senescens ssp. montanum
Anemone nemorosa
Avenella flexuosa
Calamagrostis arundinacea
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Carex humilis
Carex muricata agg.
Carex pilulifera
Carex praecox
Clinopodium vulgare
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Cruciata glabra
Euphorbia cyparissias
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Galium sylvaticum
Genista germanica
Geum urbanum
Hieracium lachenalii
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Hylotelephium maximum
Luzula luzuloides
Lychnis viscaria
Melampyrum pratense
Myosotis sylvatica
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus auricomus
Securigera varia
Symphytum tuberosum agg.
Trifolium alpestre
Veronica vindobonensis
Vincetoxicum hirundinaria
Viola reichenbachiana
Viola riviniana

Poznávačka

Níže najdete procvičovací test na poznávačku k zápočtu z botaniky. Test můžete dělat kolikrát chcete, výsledky se nikde neukládají. Po odevzdání testu se zobrazí úlohy a pod nimi správné odpovědi (češtinu přes UTF-8 nejsem schopen vyladit).

Procvičování zápočtového testu

1. image

2. image

3. image

4. image

5. image

6. image

7. image

8. image

9. image

10. image


Videoprezentace rostlin

Od jara 2020 se snažíme nahrávat krátká videa s druhy rostlin, na které postupně narazíme. Všechny druhy najdete v níže připravené tabulce, kterou lze filtrovat a seřazovat v ní informace. Nové přírůstky lze stále sledovat na stránce Botanika na jihočeském venkově v části “Přehled videí druhů rostlin k dnům nahrání”. Tato tabulka je aktualizována přibližně jednou měsíčně – poslední aktualizace proběhla 4.4.2021 a počet záznamů je 610.

druhčeleďvideo
Abietinella abietinaThuidiaceae
video
Abutilon theophrastiMalv
video
Acer campestreSapi
video
Acer ginnalaSapi
video
Acer pseudoplatanusSapi
video
Acer saccharinumSapi
video
Acinos arvensisLami
video
Adonis vernalis Ranu
video
Aegopodium podagrariaApia
video
Aesculus hippocastanumSapi
video
Agrimonia eupatoriaRosa
video
Agrostis capillarisPoac
video
Achillea millefoliumAste
video
Aira praecoxPoac
video
Ajuga reptansLami
video
Alchemilla vulgarisRosa
video
Alliaria petiolataBras
video
Allium angulosumAmary
video
Allium porrumAmary
video
Allium scorodoprasumAmary
video
Allium schoenoprasumAmary
video
Allium ursinumAmary
video
Alnus glutinosaBetu
video
Alopecurus pratensisPoac
video
Althaea officinalisMalv
video
Amaranthus albusAmara
video
Amaranthus cf powelliiAmara
video
Amelanchier lamarckiiRosa
video
Anagallis arvensisPrim
video
Anemone nemorosaRanu
video
Anemone ranunculoidesRanu
video
Anemone sylvestrisRanu
video
Anethum graveolensApia
video
Angelica sylvestrisApia
video
Anchusa officinalisBora
video
Anthemis arvensisAste
video
Anthoxanthum odoratumPoac
video
Anthriscus sylvestrisApia
video
Anthyllis vulnerariaFaba
video
Apera spica ventiPoac
video
Aphanes arvensisRosa
video
Apium graveolensApia
video
Arabidopsis halleriiBras
video
Arabidopsis thalianaBras
video
Arabis glabraBras
video
Arenaria serpyllifoliaCary
video
Arnica montanaAste
video
Arnoseris minimaAste
video
Aronia melanocarpaRosa
video
Arrhenatherum elatiusPoac
video
Aruncus dioicusRosa
video
Asarum europaeumAris
video
Asparagus officinalisAspa
video
Asplenium ruta murariaAspl
video
Astragalus glycyphyllosFaba
video
Athyrium filix-feminaWood
video
Atrichum undulatumPolytrichaceae
video
Atriplex sagittataAmara
video
Aulacomnium palustreAulacomniaceae
video
Avena fatuaPoac
video
Avena sativaPoac
video
Avenella flexuosaPoac
video
Avenula pubescensPoac
video
Ballota nigraLami
video
Barbarea vulgarisBras
video
Bartramia pomiformisBartramiaceae
video
Bazzania trilobataLepidoziaceae
video
Bellis perennisAste
video
Berteroa incanaBras
video
Beta vulgaris AltissimaAmara
video
Betonica officinalisLami
video
Bistorta officinalisPolgn
video
Bolboschoenus maritimusCype
video
Brachypodium sylvaticumPoac
video
Brachythecium rutabulumBrachytheciaceae
video
Briza mediaPoac
video
Bromus hordeaceusPoac
video
Bromus tectorumPoac
video
Bryum argenteumBryaceae
video
Buglossoides arvensisBora
video
Bupleurum tenuissimumApia
video
Butomus umbellatusButo
video
Calamagrostis epigejosPoac
video
Calendula officinalisAste
video
Calliergonella cuspidataAmblystegiaceae
video
Calluna vulgarisEric
video
Calycanthus floridusCaly
video
Calystegia pulchraConv
video
Calystegia sepiumConv
video
Campanula patulaCamp
video
Campanula persicifoliaCamp
video
Campanula rapunculoidesCamp
video
Campanula rotundifoliaCamp
video
Capsella bursa-pastorisBras
video
Cardamine hirsutaBras
video
Cardamine pratensisBras
video
Carduus acanthoidesAste
video
Carex acutaCype
video
Carex acutiformisCype
video
Carex bohemicaCype
video
Carex brizoidesCype
video
Carex cespitosaCype
video
Carex cf demissaCype
video
Carex distansCype
video
Carex elongataCype
video
Carex grayiCype
video
Carex hartmaniiCype
video
Carex hirtaCype
video
Carex leporinaCype
video
Carex muricata agg.Cype
video
Carex nigraCype
video
Carex otrubaeCype
video
Carex pallescensCype
video
Carex paniceaCype
video
Carex piluliferaCype
video
Carex pseudocyperusCype
video
Carex ripariaCype
video
Carex secalinaCype
video
Carex sylvaticaCype
video
Carlina acaulisAste
video
Carlina vulgarisAste
video
Carpinus betulusBetu
video
Castanea sativaFaga
video
Catalpa bignonioidesBign
video
Cedrus atlanticaPina
video
Cedrus libaniiPina
video
Centaurea cyanusAste
video
Centaurea jaceaAste
video
Centaurea scabiosaAste
video
Centaurea stoebeAste
video
Centaurium erythraeaGent
video
Cerastium arvenseCary
video
Cerastium glomeratumCary
video
Cerastium glutinosumCary
video
Cerastium holosteoidesCary
video
Cerastium tomentosumCary
video
Ceratodon purpureusDitrichaceae
video
Ceratophyllum demersumCera
video
Cercis canadensisFaba
video
Cichorium intybusAste
video
Cirsium arvenseAste
video
Cirsium brachycephalumAste
video
Cirsium canumAste
video
Cirsium palustreAste
video
Cirsium vulgareAste
video
Climacium dendroidesClimaciaceae
video
Clinopodium vulgareLami
video
Colchicum autumnaleColc
video
Commelina communisComm
video
Conocephalum conicumConocephalaceae
video
Consolida regalisRanu
video
Convallaria majalisAspa
video
Convolvulus arvensisConv
video
Conyza canadensisAste
video
Cornus masCorn
video
Corydalis cavaPapa
video
Corydalis solidaPapa
video
Corylus avellana Betu
video
Corynephorus canescensPoac
video
Crataegus monogynaRosa
video
Crepis bienisAste
video
Crepis capillarisAste
video
Crepis paludosaAste
video
Crocus flavusIrid
video
Crocus tommasinianusIrid
video
Crocus vernusIrid
video
Cryptomeria japonicaCupr
video
Cydonia oblongaRosa
video
Cymbalaria muralisPlan
video
Cynodon dactylonPoac
video
Cynosurus cristatusPoac
video
Cyperus fuscusCype
video
Cytisus nigricansFaba
video
Cytisus scopariusFaba
video
Dactylis glomerataPoac
video
Danthonia decumbensPoac
video
Daphne mezereumThym
video
Datura stramoniumSola
video
Daucus carotaApia
video
Delosperma sp.Aizoaceae
video
Descurainia sophiaBras
video
Deschampsia caespitosaPoac
video
Dianthus carthusianorumCary
video
Dianthus deltoidesCary
video
Dicranella sp.Dicranaceae
video
Dicranum polysetumDicranaceae
video
Dicranum scopariumDicranaceae
video
Digitaria ischaemumPoac
video
Digitaria sanguinalisPoac
video
Dipsacus fullonumDips
video
Dryopteris dilatataDryo
video
Dryopteris filix-masDryo
video
Echinochloa crus-galliPoac
video
Echium vulgareBora
video
Elymus repensPoac
video
Ephedra sp.Ephedraceae
video
Epilobium adenocaulonOnag
video
Epilobium angustifoliumOnag
video
Epilobium hirsutumOnag
video
Epipactis helleborineOrch
video
Equisetum arvenseEqui
video
Equisetum palustreEqui
video
Equisetum sylvaticumEqui
video
Eragrostis eragrostisPoac
video
Eranthis hyemalisRanu
video
Erica carneaEric
video
Erigeron acrisAste
video
Erigeron annuusAste
video
Eriophorum angustifoliumCype
video
Erodium cicutariumGera
video
Erophila vernaBras
video
Erysimum cheiranthoidesBras
video
Eschscholzia californicaPapa
video
Eupatorium cannabinumAste
video
Euphorbia cyparissiasEuph
video
Euphorbia dulcisEuph
video
Euphorbia esulaEuph
video
Euphorbia maculataEuph
video
Euphorbia peplusEuph
video
Fagopyrum esculentumPolgn
video
Falcaria vulgarisApia
video
Fallopia convolvulusPolgn
video
Festuca giganteaPoac
video
Festuca ovinaPoac
video
Festuca pratensisPoac
video
Festuca rubraPoac
video
Ficaria vernaRanu
video
Filago minimaAste
video
Filipendula ulmariaRosa
video
Fragaria vescaRosa
video
Fragaria x ananassaRosa
video
Frangula alnusRham
video
Fumaria officinalisPapa
video
Gagea luteaLili
video
Galanthus nivalisAmary
video
Galanthus nivalis PleniflorusAmary
video
Galega officinalisFaba
video
Galinsoga parvifloraAste
video
Galinsoga quadriradiataAste
video
Galium album agg.Rubi
video
Galium aparineRubi
video
Galium verumRubi
video
Genista germanicaFaba
video
Genista tinctoriaFaba
video
Geranium dissectumGera
video
Geranium phaeumGera
video
Geranium pratenseGera
video
Geranium pusillumGera
video
Geranium pyrenaicumGera
video
Geranium robertianumGera
video
Geum urbanumRosa
video
Glaux maritimaPrim
video
Glechoma hederaceaLami
video
Glyceria maximaPoac
video
Grimmia cf pulvinataGrimmiaceae
video
Gypsophila muralisCary
video
Hamamelis × intermediaHama
video
Hedera helixAral
video
Hedwigia ciliataHedwigiaceae
video
Helianthemum nummulariumCist
video
Helichrysum italicumAste
video
Helleborus nigerRanu
video
Hepatica nobilisRanu
video
Heracleum sphondyliumApia
video
Herniaria glabraCary
video
Hibiscus trionumMalv
video
Hieracium cf. lachenaliiAste
video
Hieracium laevigatumAste
video
Hieracium murorumAste
video
Hieracium sabaudumAste
video
Hieracium umbellatumAste
video
Holcus lanatusPoac
video
Holcus mollisPoac
video
Hordeum vulgarePoac
video
Hyacynthus spAsparagaceae
video
Hylocomium splendensHylocomiaceae
video
Hylotelephium telephium agg.Cras
video
Hypericum perforatumHype
video
Hypericum tetrapterumHype
video
Hypnum cupressiformeHypnaceae
video
Hypochaeris radicataAste
video
Hyssopus officinalisLami
video
Chelidonium majusPapa
video
Chenopodium album agg.Amara
video
Chenopodium bonus-henricusAmara
video
Chenopodium ficifoliumAmara
video
Chenopodium foliosumAmara
video
Chenopodium hybridumAmara
video
Chenopodium polyspermumAmara
video
Chrysosplenium alternifoliumSaxi
video
Impatiens glanduliferaBals
video
Impatiens noli tangereBals
video
Impatiens parvifloraBals
video
Inula britannicaAste
video
Inula salicinaAste
video
Iris pseudacorusIrid
video
Iris sibiricaIrid
video
Iris x germanicaIrid
video
Isolepis setaceaCype
video
Jasione montanaCamp
video
Jasminum nudiflorumOlea
video
Juglans regiaJugl
video
Juncus alpinoarticulatusJuncac
video
Juncus bufoniusJuncac
video
Juncus compressusJuncac
video
Juncus effususJuncac
video
Juncus inflexusJuncac
video
Juncus tenageiaJuncac
video
Juncus tenuisJuncac
video
Juniperus communisCupr
video
Knautia arvensisDips
video
Lamium albumLami
video
Lamium amplexicauleLami
video
Lamium maculatumLami
video
Lamium purpureumLami
video
Lapsana communisAste
video
Larix deciduaPina
video
Lathyrus pratensisFaba
video
Lathyrus tuberosusFaba
video
Lavandula angustifoliaLami
video
Lemna minorArac
video
Leontodon hispidusAste
video
Leontopodium alpinumAste
video
Lepidium ruderaleBras
video
Leucanthemum vulgareAste
video
Leucobryum sp.Leucobryaceae
video
Leucojum aestivumAmary
video
Leucojum vernumAmary
video
Linaria genistifoliaPlan
video
Linaria vulgarisPlan
video
Linum usitatissimumLina
video
Lolium perennePoac
video
Lonicera kamtschatica (květy)Capr
video
Lonicera kamtschatica (plody)Capr
video
Lotus cornitulatusFaba
video
Lotus maritimusFaba
video
Lotus tenuisFaba
video
Lunaria redivivaBras
video
Lupinus polyphyllusFaba
video
Luzula campestrisJuncac
video
Luzula luzuloidesJuncac
video
Luzula multifloraJuncac
video
Lycium barbarumSola
video
Lycopodium clavatumLyco
video
Lycopsis arvensisBora
video
Lycopus europaeusLami
video
Lychnis coronariaCary
video
Lychnis flos cuculiCary
video
Lychnis viscariaCary
video
Lysimachia nummulariaPrim
video
Lysimachia thyrsifloraPrim
video
Lysimachia vulgarisPrim
video
Lythrum salicariaLyth
video
Magnolia stellataMagn
video
Malva cf. alceaMalv
video
Malva neglectaMalv
video
Marchantia polymorphaMarchantiaceae
video
Matricaria discoideaAste
video
Matricaria chamomillaAste
video
Medicago lupulinaFaba
video
Medicago sativaFaba
video
Melampyrum nemorosumOrob
video
Melampyrum pratenseOrob
video
Melilotus albusFaba
video
Melissa officinalisLami
video
Mentha arvensisLami
video
Mentha spicataLami
video
Mercurialis annuaEuph
video
Mercurialis perennis (samec)Euph
video
Mercurialis perennis (samice)Euph
video
Mespilus germanicaRosa
video
Metasequoia glyptostroboidesCupr
video
Microrrhinum minusPlan
video
Mimulus guttatusPhry
video
Muscari sp.Aspa
video
Mycelis muralisAste
video
Myosotis arvensisBora
video
Myrica galeMyricaceae
video
Narcissus pseudonarcissusAmary
video
Narcissus spp.Amary
video
Nardus strictaPoac
video
Nicotiana tabacumSola
video
Nigella damascenaRanu
video
Odontites vernusOrob
video
Olea europaeaOlea
video
Ononis spinosaFaba
video
Origanum majoranaLami
video
Ornithogalum kochiiAspa
video
Orthotrichum cf. anomalumOrthotrichaceae
video
Oxalis strictaOxal
video
Papaver argemonePapa
video
Papaver dubiumPapa
video
Papaver rhoeasPapa
video
Papaver somniferumPapa
video
Paris quadrifoliaMela
video
Parthenocissus insertaVita
video
Pastinaca sativaApia
video
Peplis portulaLyth
video
Persicaria amphibiaPolgn
video
Persicaria minorPolgn
video
Petasites hybridusAste
video
Peucedanum palustreApia
video
Phacelia californicaBora
video
Phalaris arundinaceaPoac
video
Phaseolus coccineusFaba
video
Phaseolus vulgarisFaba
video
Phleum pratensePoac
video
Phlox paniculataPole
video
Phragmites australisPoac
video
Picea chihuahuanaPina
video
Picris hieracioidesAste
video
Pilosella sp.Aste
video
Pimpinella majorApia
video
Pimpinella saxifragaApia
video
Pinus sylvestrisPina
video
Pisum sativumFaba
video
Plagiochila sp.Plagiochilaceae
video
Plagiomnium affineMniaceae
video
Plagiomnium undulatumMniaceae
video
Plantago lanceolataPlan
video
Plantago majorPlan
video
Plantago maritimaPlan
video
Pleurozium schreberiHylocomiaceae
video
Poa annuaPoac
video
Poa compressaPoac
video
Poa nemoralisPoac
video
Poa pratensisPoac
video
Poa trivialisPoac
video
Podocarpus macrophyllusPodocarpaceae
video
Polypodium vulgarePolp
video
Polytrichum communePolytrichaceae
video
Polytrichum formosumPolytrichaceae
video
Portulaca oleraceaPort
video
Potamogeton crispusPota
video
Potentilla anserinaRosa
video
Potentilla argenteaRosa
video
Potentilla erectaRosa
video
Potentilla norvegicaRosa
video
Potentilla reptansRosa
video
Prenanthes purpureaAste
video
Prunella vulgarisLami
video
Prunus aviumRosa
video
Prunus cerasusRosa
video
Prunus padusRosa
video
Prunus persicaRosa
video
Pseudotsuga menziesiiPina
video
Pulicaria dysentericaAste
video
Pulmonaria obscuraBora
video
Pulsatilla grandisRanu
video
Pulsatilla sp.Ranu
video
Pyrola mediaEric
video
Pyrus communisRosa
video
Quercus dalechampiiFaga
video
Quercus petraeaFaga
video
Quercus roburFaga
video
Ranunculus acrisRanu
video
Ranunculus bulbosusRanu
video
Ranunculus flammulaRanu
video
Ranunculus lanuginosusRanu
video
Ranunculus repensRanu
video
Ranunculus sceleratusRanu
video
Reseda luteaRese
video
Reseda luteolaRese
video
Rhamnus catharticaRham
video
Rheum rhabarbarumPolgn
video
Rhizomnium punctatumMniaceae
video
Rhododendron spp.Eric
video
Rhododendron tomentosumEric
video
Rhytidiadelphus squarrosusHylocomniaceae
video
Rhytidiadelphus triquetrusHylocomiaceae
video
Ribes nigrumGros
video
Ribes rubrumGros
video
Rumex acetosaPolgn
video
Rumex acetosellaPolgn
video
Rumex crispusPolgn
video
Rumex hydrolapathumPolgn
video
Rumex obtusifoliusPolgn
video
Sagina procumbensCary
video
Salix capreaSali
video
Salvia officinalisLami
video
Salvia pratensisLami
video
Sambucus nigraAdox
video
Sanguisorba minorRosa
video
Sanguisorba officinalisRosa
video
Saponaria officinalisCary
video
Sarracenia purpureaSarr
video
Saxifraga granulataSaxi
video
Scabiosa ochroleucaDips
video
Sciadopitys verticillataSciadopityaceae
video
Scilla luciliaeAspa
video
Scilla sp.Aspa
video
Scirpus sylvaticusCype
video
Scleranthus annuusCary
video
Scleranthus perennisCary
video
Scorzoneroides autumnalisAste
video
Scrophularia nodosaScro
video
Scutellaria galericulataLami
video
Securigera variaFaba
video
Sedum acreCras
video
Sedum albumCras
video
Sedum sexangulareCras
video
Senecio aquaticusAste
video
Senecio erraticusAste
video
Senecio ovatusAste
video
Senecio viscosusAste
video
Senecio vulgarisAste
video
Sequoiadendron giganteumCupr
video
Setaria pumilaPoac
video
Setaria verticillataPoac
video
Schisandra chinensisSchisandraceae
video
Schistidium sp.Grimmiaceae
video
Schoenoplectus lacustrisCype
video
Schoenoplectus tabernaemontaniCype
video
Silene dioicaCary
video
Silene latifoliaCary
video
Silene nutansCary
video
Silene vulgarisCary
video
Sinapis albaBras
video
Sisymbrium officinaleBras
video
Sisyrinchium montanumIrid
video
Solanum nigrumSola
video
Solidago virgaureaAste
video
Sonchus asperAste
video
Sonchus oleraceusAste
video
Sorbus aucuparia EdulisRosa
video
Sorbus torminalisRosa
video
Spergula arvensisCary
video
Spergula morisoniiCary
video
Spergularia rubraCary
video
Sphagnum girgensohniiSphagnaceae
video
Sphagnum palustreSphagnaceae
video
Sphagnum squarrosumSphagnaceae
video
Spinacia oleraceaAmara
video
Stachys palustrisLami
video
Stachys sylvaticaLami
video
Stellaria gramineaCary
video
Stellaria holosteaCary
video
Stellaria mediaCary
video
Stellaria nemorumCary
video
Succisa pratensisDips
video
Symphytum officinaleBora
video
Syntrichia ruralisPotiaceae
video
Syringa vulgarisOlea
video
Tanacetum balsamitaAste
video
Tanacetum corymbosumAste
video
Tanacetum vulgareAste
video
Taraxacum sect. ErythrospermaAste
video
Taraxacum sect. TaraxacumAste
video
Taxodium distichumCupr
video
Taxus baccataTaxa
video
Teesdalia nudicaulisBras
video
Thesium pyrenaicumSant
video
Thlaspi arvenseBras
video
Thuidium tamariscinumThuidiaceae
video
Thuja occidentalisCupr
video
Thymus pulegioidesLami
video
Thymus vulgarisLami
video
Tilia cordataMalv
video
Tilia platyphyllosMalv
video
Tortula muralisPottiaceae
video
Tradescantia x andersonianaComm
video
Tragopogon dubiusAste
video
Trifolium arvenseFaba
video
Trifolium campestreFaba
video
Trifolium dubiumFaba
video
Trifolium hybridumFaba
video
Trifolium mediumFaba
video
Trifolium montanumFaba
video
Trifolium pratenseFaba
video
Trifolium repensFaba
video
Tripleurospermum inodorumAste
video
Trisetum flavescensPoac
video
Triticum aestivumPoac
video
Triticum speltaPoac
video
Tropaeolum majusTrop
video
Tulipa spp.Lili
video
Typha latifoliaTyph
video
Ustilago maydisUstilaginaceae
video
Vaccinium corymbosumEric
video
Vaccinium myrtillusEric
video
Vaccinium uliginosumEric
video
Vaccinium vitis-idaeaEric
video
Valerianella locustaVale
video
Verbascum blattariaScro
video
Verbascum densiflorumScro
video
Verbascum lychnitisScro
video
Verbascum nigrumScro
video
Verbascum thapsusScro
video
Verbena officinalisVerb
video
Veronica arvensisPlan
video
Veronica filiformisPlan
video
Veronica hederifoliaPlan
video
Veronica chamaedrysPlan
video
Veronica officinalisPlan
video
Veronica persicaPlan
video
Veronica scutellataPlan
video
Veronica serpyllifoliaPlan
video
Viburnum opulus RoseumAdox
video
Vicia angustifolia agg.Faba
video
Vicia craccaFaba
video
Vicia grandifloraFaba
video
Vicia hirsutaFaba
video
Vicia tetraspermaFaba
video
Vinca minorApoc
video
Viola arvensisViol
video
Viola caninaViol
video
Viola odorataViol
video
Vulpia myurosPoac
video
Wisteria sinensisFaba
video
Ziziphus jujubaRham
video

Videa rostlin – skupiny

ver. 201231

Na následujících videích jsme se pokusili neumělecky ztvárnit přehled vlastností základních skupin suchozemských rostlin. Vše je točeno “na jednu dobrou” v mezičasech jiných činností, přeřeky nebyly opravovány, tak to berte s rezervou 🙂 Playlist všech níže uvedených videí je zde.

Tento materiál vznikl v rámci projektu řešeného na ZF JU v letech 2019 a 2020.

Mechorosty


Plavuně


Kapraďorosty


Semenné rostliny


Nahosemenné rostliny


Krytosemenné rostliny


Jednoděložné rostliny


Dvouděložné rostliny

Asi nemá smysl něco takto nahrávat, bo těch rostlin je strašně moc a v mnoha různých formách, pokud by Vás to zajímalo, tak asi lepší bude se podívat na příslušné kapitoly v naší učebnici.