ZBOT – přehled cvičení

POZOR – níže uvedený přehled platí pro cvičení do r. 2018, v roce 2019 vede cvičení (kromě 1. a posledního) Dr. Malíková, která Vás seznámí s jejich konkrétním průběhem na 2. cvičení.
 
1. Úvod do studia botaniky (podmínky studia, literatura, herbář, základy mikroskopické techniky); 2 hodiny po 1. přednášce
2. Pozorování charakteristických zástupců Cyanobacteria, Protozoa, Chromista, Fungi; 2 hodiny po 2. přednášce; materiál
3. Pozorování charakteristických zástupců nižších rostlin (Plantae); 2 hodiny po 3. přednášce; materiál
4. Pozorování rostlinných pletiv; 2 hodiny po 4. přednášce; materiál
5. Pozorování rostlinných orgánů vegetativních; 2 hodiny po 5. přednášce; materiál
6. Pozorování charakteristických zástupců z oddělení Lycopodiophyta, Monilophyta, Cycadophyta, Gingophyta, Pinophyta; 2 hodiny po 6. přednášce; materiál
7. Pozorování rostlinných orgánů generativních; 2 hodiny po 7. přednášce; materiál
8. Práce s Klíčem ke květeně ČR; 2 hodiny po 8. přednášce; materiál
9. Školení ke cvičení v terénu; 2 hodiny po 9. přednášce; materiál
10. Terénní cvičení k určování rostlinných druhů (Magnoliophyta); 8 vyučovacích hodin (cvičení 10.-13.) v termínu podle možností rozvrhu přednášejícího (především pátky od konce dubna do 13. výukového týdne); mapa
“Cvičení (a jeho trasa) začíná a končí na autobusové zastávce MHD Vidov, náves (přímá linka č. 10 ze zastávky Nádraží). Zahájení terénního cvičení je v 7:50 a ukončení v 15:50, pokud vedoucí nerozhodne jinak. V první části je zaměřena na ruderální stanoviště venkovských ploch – především se jedná o trávníky a nekosené plochy. Pak se vydáme směrem k jihu po silnici a za vodotečí odbočíme doleva, naším cílem budou lesy s bohatým stromovým patrem i podrostem typově mezi jasano-olšovými luhy a dubohabřinami. Na ostrožně na levém břehu se podíváme i na fragmenty bučiny a hospodářskou smrčinu. Naše cesta se bude po návratu k vodoteči ubírat proti jejímu toku (generelně na východ) s řadou ruderálních a mezických druhů. V polovině cesty mezi Vidovem a Nedabyle opustíme údolí a vystoupáme na hospodářské louky na levém a následně pravém břehu vodoteče. Přejdeme železnici, otočíme se na západ a podíváme se na jižní svah kopce mezi Vidovem a Nedabyle – remízek s typickou flórou. Před železničním přejezdem ve Vidově ještě odbočíme doprava a vystoupáme prudkým jižním svahem s četnými teplomilnými druhy fragmentem teplomilné doubravy na temeno, kde se nachází pole (podle agrotechnických opatření se podíváme nebo nepodíváme na plevele). Opět sestoupáme dolů a Vidovem se budeme se vracet na zastávku Vidov, náves, kde cvičení v terénu skončí. Celková délka trasy je cca 4,5 km.”
14. Zápočtový test; 2 hodiny po 14. přednášce

Protokoly

Protokoly nejsou od ZS 2018 vyžadovány, protože jejich zpracování nemělo vůbec žádný didaktický smysl.

Semestrální práce “Transformace zemědělské výroby na příkladu vybrané vesnice”

Ve Vámi zvolené vesnici (nejlépe odkud pocházíte nebo kde např. žije Vaše příbuzenstvo, popř. známí) identifikujte areál/y bývalého JZD a v MS Word sepište v bodech způsob využití jeho/jejich jednotlivých částí od roku 1989 do současnosti. Ke každému areálu přiřaďte letecký snímek z www.mapy.cz s označením jednotlivých popisovaných částí, dohledejte evidenční číslo areálu podle podkladů, které jsou zde. V dané vesnici proveďte dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel se stávajícím využitím areálu. Pokud je v obci více areálů (často byl například kravín, vepřín nebo drůbežárna lokalizovány nikoliv na jedno místo, ale na různé konce vesnice), vyberte jeden konkrétní z nich, na který se dotazování bude vztahovat (přednost mají areály, které jsou chátrající/opuštěné, mají v současnosti nezemědělské využití, nebo byly kompletně zbourány a na jejich místech stojí nové budovy). Areál, na který jste se ptali, musí být označen v přehledu zpracovaných areálů. Ve vesnici proveďte 6 rozhovorů ve struktuře žena 18-35 let, muž 18-35 let, žena 35-60 let, muž 35-60 let, žena nad 60 let, muž nad 60 let. Popis částí areálů odevzdá PS i KS v elektronické podobě mejlem na adresu jnav@zf.jcu.cz do 18.3. Vyplněné tištěné dotazníky digitalizujete nebo je budete rovnou vyplňovat v digitální podobě zde, a to do 30.3.