ZBOT – přehled cvičení

POZOR – níže uvedený přehled platí pro cvičení do r. 2018, v roce 2019 a 2020 vede cvičení (kromě 1. a posledního) Dr. Malíková, která Vás seznámí s jejich konkrétním průběhem na 2. cvičení.
 
1. Úvod do studia botaniky (podmínky studia, literatura, herbář, základy mikroskopické techniky); 2 hodiny po 1. přednášce
2. Pozorování charakteristických zástupců Cyanobacteria, Protozoa, Chromista, Fungi; 2 hodiny po 2. přednášce; materiál
3. Pozorování charakteristických zástupců nižších rostlin (Plantae); 2 hodiny po 3. přednášce; materiál
4. Pozorování rostlinných pletiv; 2 hodiny po 4. přednášce; materiál
5. Pozorování rostlinných orgánů vegetativních; 2 hodiny po 5. přednášce; materiál
6. Pozorování charakteristických zástupců z oddělení Lycopodiophyta, Monilophyta, Cycadophyta, Gingophyta, Pinophyta; 2 hodiny po 6. přednášce; materiál
7. Pozorování rostlinných orgánů generativních; 2 hodiny po 7. přednášce; materiál
8. Práce s Klíčem ke květeně ČR; 2 hodiny po 8. přednášce; materiál
9. Školení ke cvičení v terénu; 2 hodiny po 9. přednášce; materiál
10. Terénní cvičení k určování rostlinných druhů (Magnoliophyta); 8 vyučovacích hodin (cvičení 10.-13.) v termínu podle možností rozvrhu přednášejícího (především pátky od konce dubna do 13. výukového týdne); mapa
“Cvičení (a jeho trasa) začíná a končí na autobusové zastávce MHD Vidov, náves (přímá linka č. 10 ze zastávky Nádraží). Zahájení terénního cvičení je v 7:50 a ukončení v 15:50, pokud vedoucí nerozhodne jinak. V první části je zaměřena na ruderální stanoviště venkovských ploch – především se jedná o trávníky a nekosené plochy. Pak se vydáme směrem k jihu po silnici a za vodotečí odbočíme doleva, naším cílem budou lesy s bohatým stromovým patrem i podrostem typově mezi jasano-olšovými luhy a dubohabřinami. Na ostrožně na levém břehu se podíváme i na fragmenty bučiny a hospodářskou smrčinu. Naše cesta se bude po návratu k vodoteči ubírat proti jejímu toku (generelně na východ) s řadou ruderálních a mezických druhů. V polovině cesty mezi Vidovem a Nedabyle opustíme údolí a vystoupáme na hospodářské louky na levém a následně pravém břehu vodoteče. Přejdeme železnici, otočíme se na západ a podíváme se na jižní svah kopce mezi Vidovem a Nedabyle – remízek s typickou flórou. Před železničním přejezdem ve Vidově ještě odbočíme doprava a vystoupáme prudkým jižním svahem s četnými teplomilnými druhy fragmentem teplomilné doubravy na temeno, kde se nachází pole (podle agrotechnických opatření se podíváme nebo nepodíváme na plevele). Opět sestoupáme dolů a Vidovem se budeme se vracet na zastávku Vidov, náves, kde cvičení v terénu skončí. Celková délka trasy je cca 4,5 km.”
14. Zápočtový test; 2 hodiny po 14. přednášce

Protokoly

Protokoly nejsou od ZS 2018 vyžadovány, protože jejich zpracování nemělo vůbec žádný didaktický smysl.