Zemědělská botanika

Na místo úvodu (. . . což hovoří asi za vše)

Největším problémem byla celá náplň tohoto předmětu. Přes velkou snahu a zapálení vyučujícího vždy vyhrála nuda a nezájem k předmětu jako takovému. Snažila jsem se i přesto sedět, poslouchat a dávat pozor, ale po 30 minutách jsem zjistila, že na přednášce usínám. To je hlavní důvod mé absence na přednáškách.”

“Cvičení byly vždy stejné. Hodinu a půl jsme koukali do mikroskopů a pozorovali rostliny. Pokud se tím člověk nezabývá sám od sebe, opravdu ho tyto cvičení nemohli zaujmout i přes velkou snahu a zapálení vyučujícího. Dobré bylo, že některé cvičení odpadly a jedno terénní cvičení bylo dobrovolné. Vyučující si byl velice dobře vědom, že nás to absolutně nezajímá a na tomto poznatku byl celý předmět postavený a dokonce i zkouška. Toto je veliké plus tohoto předmětu.”

Citováno z Anonymous, Studentské hodnocení výuky po ZS2017.

Přednášky

Veškeré přednášky jsou nahrány a shlédnout je můžete v příslušné kapitole naší učebnice Speciální a zemědělské botaniky.

Materiály pro Flipped Classroom

Kompletní přehled materiálů pro flipped classroom, podle kterých probíhají přednášky od LS 2020 je zde.

Konzultace pro KS

Veškeré odborné části konzultace jsme se pokusili nahrát do MP4 a zveřejnit. Chronologicky řazená témata z konzultací, jak proběhla v roce 2019 jsou na tomto postu.

Zkouška

Zkouška je vedena jako kombinovaná. Povinná pro všechny je písemná část. Ústně přezkušujeme jen ty, co nesouhlasí s hodnocením z části písemné (v ústní části si lze známku zlepšit ze 3 na 1, ale i zhoršit na 4, přestože test byl na 2).

V písemné části je položeno 28 úkolů. U každého je nabídka čtyř možných odpovědí. Za každou správnou odpověď se získává bod, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají. V každé nabídce je právě jedna odpověď správná.

Bodové hodnocení písemné části:

 • 26 – 28 b. = 1
 • 24 – 25 b. = 1-
 • 23 – 19 b. = 2
 • 18 a 17 b. = 2-
 • 16 b. = 3

Zkušební otázky naleznete v učebnici Speciální a zemědělská botanika.

Zápočet
Získání zápočtu je podmíněno účastí na cvičeních (povoleny jsou dvě absence, platí jen pro PS), řádným vypracováním semestrální práce (platí pro PS i KS – zadání je zde) a ziskem bodů ze zápočtového testu (platí pro PS i KS – veškeré info k němu je níže na této stránce).
Popis cvičení prezenčního studia včetně materiálů je zde.
Získání minimálně 60 % bodů ze zápočtového testu (= minimálně 30 bodů). Předmětem zápočtu je poznání a určení vědeckým a případně českým jménem (včetně čeledi) deseti rostlinných druhů ze seznamu 200 druhů (systém podle APG IV; jména druhů podle Danihelka et al., 2012).
 • abecední seznamy, které budou k dispozici u zápočtu jsou zde a zde
 • vzor zápočtového testu je zde (samozřejmě, že na zápočet dostanete jen horní nebo dolní polovinu listu)
 • hodnocení testu
  • zápočtové listy druhů jsou níže na této stránce v systematickém řazení (s výjimkou dvou označených jsou všechna fota (c) JN)
  • správné vědecké jméno čeledi = 2 body, správné vědecké rodové jméno druhu = 1,5 bodu, správný vědecký přívlastek jména druhu = 1,5 bodu
  • pokud některá z výše uvedených položek chybí, nebo je uvedena špatně, pak se teprve přihlíží k českým jménům – správné české jméno čeledi = 1 bod, správné české rodové jméno druhu = 1 bod, správný český přívlastek jména druhu = 1 bod
  • maximálně tak lze získat 5 bodů za jeden druh, a tedy 50 bodů celkem
 • seznam se zápočtovými testy:

}  Řád Piperales

}  Čeleď Aristolochiaceae (podražcovité)

}  Aristolochia clematitis (podražec křovištní)

}  Řád Acorales

}  Čeleď Acoraceae (puškvorcovité)

}  Acorus calamus (puškvorec obecný)

}  Řád Asparagales

}  Čeleď Amaryllidaceae (amarylkovité)

}  Allium sativum (česnek kuchyňský)

}  Allium cepa (cibule kuchyňská)

}  Allium porrum (pór zahradní)

}  Allium schoenoprasum (pažitka pobřežní)

}  Allium ursinum (česnek medvědí)

}  Čeleď Asparagaceae (chřestovité)

}  Asparagus officinalis (chřest lékařský)

}  Řád Poales

}  Čeleď Typhaceae (orobincovité)

}  Typha latifolia (orobinec širokolistý)

}  Čeleď Juncaceae (sítinovité)

}  Juncus effusus (sítina rozkladitá)

}  Luzula campestris (bika ladní)

}  Čeleď Cyperaceae (šáchorovité)

}  Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní)

}  Carex acuta (ostříce štíhlá)

}  Carex hirta (ostřice srstnatá)

}  Čeleď Poaceae (lipnicovité)

}  Dactylis glomerata (srha laločnatá)

}  Cynosurus cristatus (poháňka hřebenitá)

}  Poa annua (lipnice roční)

}  Poa pratensis (lipnice luční)

}  Festuca pratensis (kostřava luční)

}  Festuca rubra (kostřava červená)

}  Apera spica-venti (chundelka metlice)

} Lolium perenne (jílek vytrvalý)

}  Elytrigia repens (pýr plazivý)

}  Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)

}  Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)

}  Holcus lanatus (medyněk vlnatý)

}  Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)

}  Alopecurus pratensis (psárka luční)

}  Phleum pratense (bojínek luční)

}  Nardus stricta (smilka tuhá)

}  Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)

}  Deschampsia cespitosa (metlice trstnatá)

}  Phragmites australis (rákos obecný)

}  Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)

}  Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha)

}  Triticum aestivum (pšenice setá)

}  Hordeum vulgare (ječmen obecný)

}  Hordeum murinum (ječmen myší)

}  Secale cereale (žito seté)

}  Avena sativa (oves setý)

}  Panicum miliaceum (proso seté)

}  Zea mays (kukuřice setá)

}  Řád Ranunculales

}  Čeleď Papaveraceae (makovité)

}  Papaver somniferum (mák setý)

}  Papaver rhoeas (mák vlčí)

}  Chelidonium majus (vlaštovičník větší)

}  Fumaria officinalis (zemědým lékařský)

}  Čeleď Berberidaceae (dřišťálovité)

}  Berberis vulgaris (dřišťál obecný)

}  Čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité)

}  Ranunculus acris (pryskyřník prudký)

}  Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)

}  Consolida regalis (ostrožka stračka)

}  Adonis aestivalis (hlaváček letní)

}  Řád Saxifragales

}  Čeleď Grossulariaceae (srstkovité)

}  Ribes uva-crispa (srstka angrešt)

}  Ribes rubrum (rybíz červený)

}  Čeleď Saxifragaceae (lomikamenovité)

}  Saxifraga granulata (lomikamen zrnatý)

}  Řád Vitales

}  Čeleď Vitaceae (révovité)

}  Vitis vinifera (réva vinná)

}  Řád Fabales

}  Čeleď Fabaceae (bobovité)

}  Glycine max (sója luštinatá)

}  Phaseolus coccineus (fazol šarlatový)

}  Pisum sativum (hrách setý)

}  Lens culinaris (čočka kuchyňská)

}  Cicer arietinum (cizrna beraní)

}  Lupinus polyphyllus (vlčí bob mnoholistý)

}  Securigera varia (čičorka pestrá)

}  Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)

}  Trifolium pratense (jetel luční)

}  Trifolium repens (jetel plazivý)

}  Trifolium medium (jetel prostřední)

}  Trifolium arvense (jetel rolní)

}  Medicago sativa (tolice setá)

}  Vicia faba (bob obecný)

}  Vicia cracca (vikev ptačí)

}  Lathyrus pratensis (hrachor luční)

}  Melilotus officinalis (komonice lékařská)

}  Řád Rosales

}  Čeleď Rosaceae (růžovité)

}  Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)

}  Rosa canina (růže šípková)

}  Rubus idaeus (ostružiník maliník)

}  Potentilla anserina (mochna husí)

}  Fragaria vesca (jahodník obecný)

}  Alchemilla vulgaris (kontryhel ostrolaločný)

}  Sanguisorba officinalis (krvavec toten)

}  Prunus domestica (slivoň švestka)

}  Prunus avium (třešeň ptačí)

}  Prunus armeriaca (meruňka obecná)

}  Prunus persica (broskvoň obecná)

}  Malus domestica (jabloň domácí)

}  Pyrus communis (hrušeň obecná)

}  Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)

}  Čeleď Cannabaceae (konopovité)

}  Humulus lupulus (chmel otáčivý)

}  Cannabis ruderalis (konopí rumištní)

}  Čeleď Urticaceae (kopřivovité)

}  Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)

}  Řád Fagales

    }  Čeleď Juglandaceae (ořešákovité)

}  Juglans regia (ořešák královský)

}  Čeleď Betulaceae (břízovité)

}  Corylus avellana (líska obecná)

}  Řád Cucurbitales

}  Čeleď Cucurbitaceae (tykvovité)

}  Cucumis sativus (okurka setá)

}  Cucurbita pepo (tykev obecná)

}  Citrullus lanatus (meloun vodní)

}  Řád Oxalidales

}  Čeleď Oxalidaceae (šťavelovité)

}  Oxalis stricta (šťavel evropský)

}  Řád Malpighiales

}  Čeleď Hypericaceae (třezalkovité)

}  Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

}  Čeleď Violaceae (violkovité)

}  Viola arvensis (violka rolní)

}  Čeleď Euphorbiaceae (pryšcovité)

}  Euphorbia helioskopia (pryšec kolovratec)

}  Mercurialis annua (bažanka roční)

}  Čeleď Linaceae (lnovité)

}  Linum usitatissimum (len setý)

}  Řád Geraniales

}  Čeleď Geraniaceae (kakostovité)

}  Erodium cicutarium (pumpava obecná)

}  Řád Malvales

}  Čeleď Malvaceae (slézovité)

}  Malva neglecta (sléz přehlížený)

}  Řád Brassicales

}  Čeleď Resedaceae (rýtovité)

}  Reseda lutea (rýt žlutý)

}  Čeleď Brassicaceae (brukvovité)

}  Brassica napus (brukev řepka)

}  Brassica oleracea (brukev zelná)

}  Raphanus sativus (ředkev setá)

}  Armoracia rusticana (křen selský)

}  Descurainia sophia (úhorník mnohodílný)

}  Thlaspi arvense (penízek rolní)

}  Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)

}  Cardamine pratensis (řeřišnice luční)

}  Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)

}  Barbarea vulgaris (barborka obecná)

}  Řád Caryophyllales

}  Čeleď Polygonaceae (rdesnovité)

}  Persicaria lapathifolia (rdesno blešník)

}  Rumex acetosa (šťovík kyselý)

}  Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)

}  Fallopia convolvulus (opletka obecná)

}  Rheum rhabarbarum (reveň kadeřavá)

}  Fagopyrum esculentum (pohanka obecná)

}  Čeleď Caryophyllaceae (hvozdíkovité)

}  Stellaria media (ptačinec žabinec)

}  Cerastium arvense (rožec rolní)

}  Spergula arvensis (kolenec rolní)

}  Silene latifolia (silenka širolistá)

} Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční)

}  Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý)

}  Čeleď Amaranthaceae (laskavcovité)

}  Chenopodium album (merlík bílý)

}  Atriplex sagittata (lebeda lesklá)

}  Beta vulgaris (řepa obecná)

}  Spinacia oleracea (špenát setý)

}  Řád Ericales

}  Čeleď Primulaceae (prvosenkovité)

}  Primula elatior (prvosenka vyšší)

}  Lysimachia nummularia (vrbina penízková)

}  Anagalis arvensis (drchnička rolní)

}  Čeleď Ericaceae (vřesovcovité)

}  Calluna vulgaris (vřes obecný)

}  Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)

}  Řád Gentianales

}  Čeleď Rubiaceae (mořenovité)

}  Galium mollugo (svízel povázka)

}  Galium aparine (svízel přítula)

}  Řád Boraginales

}  Čeleď Boraginaceae (brutnákovité)

}  Symphytum officinale (kostival lékařský)

}  Echium vulgare (hadinec obecný)

}  Myosotis arvensis (pomněnka rolní)

}  Buglossoides arvense (kamejka rolní)

}  Lycopsis arvensis (prlina rolní)

}  Phacelia tanacetifolia (svazenka vratičolistá)

}  Řád Solanales

}  Čeleď Convolvulaceae (svlačcovité)

}  Convolvulus arvensis (svlačec rolní)

}  Cuscuta epithymum (kokotice povázka)

}  Čeleď Solanaceae (lilkovité)

}  Solanum tuberosum (lilek brambor)

}  Solanum lycopersicum (lilek rajče)

}  Solanum nigrum (lilek černý)

}  Capsicum annuum (paprika setá)

}  Datura stramonium (durman obecný)

}  Řád Lamiales

}  Čeleď Plantaginaceae (jitrocelovité)

}  Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)

}  Plantago major (jitrocel větší)

}  Linaria vulgaris (lnice květel)

}  Veronica persica (rozrazil perský)

}  Veronica arvensis (rozrazil rolní)

}  Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)

}  Čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité)

}  Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)

}  Scrophularia nodosa (krtičník hlíznatý)

}  Čeleď Verbenaceae (sporýšovité)

}  Verbena officinalis (sporýš lékařský)

}  Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité)

}  Lamium purpureum (hluchavka nachová)

}  Lamium album (hluchavka bílá)

}  Salvia pratensis (šalvěj luční)

}  Ballota nigra (měrnice černá)

}  Glechoma hederacea (popenec obecný)

}  Thymus pulegioides (mateřídouška vejčitá)

}  Prunella vulgaris (černohlávek obecný)

}  Ajuga reptans (zběhovec plazivý)

}  Mentha arvensis (máta rolní)

}  Řád Asterales

}  Čeleď Campanulaceae (zvonkovité)

}  Campanula patula (zvonek rozkladitý)

}  Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité)

}  Achillea millefolium (řebříček obecný)

}  Cirsium arvense (pcháč oset)

}  Crepis biennis (škarda dvouletá)

}  Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)

}  Lapsana communis (kapustka obecná)

}  Scorzoneroides autumnalis (máchelka podzimní)

}  Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)

}  Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)

}  Centaurea cyanus (chrpa modrá)

}  Taraxacum sect. Ruderalia (pampelišky smetánky)

}  Carduus acanthoides (bodlák obecný)

}  Matricaria chamomilla (heřmánek pravý)

}  Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)

}  Conyza canadensis (turanka kanadská)

}  Sonchus arvensis (mléč rolní)

}  Bellis perennis (sedmikráska obecná)

}  Centaurea jacea (chrpa luční)

}  Senecio vulgaris (starček obecný)

}  Galinsoga parviflora (peťour malokvětý)

}  Helianthus annuus (slunečnice roční)

}  Lactuca sativa (salát hlávkový)

}  Řád Dipsacales

}  Čeleď Caprifoliaceae (zimolezovité)

}  Succisa pratensis (čertkus luční)

}  Valerianella locusta (kozlíček polníček)

}  Řád Apiales

}  Čeleď Apiaceae (miříkovité)

}  Carum carvi (kmín kořenný)

}  Pastinaca sativa (pastinák setý)

}  Daucus carota (mrkev obecná)

}  Petroselinum crispum (petržel obecná)

}  Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá)

}  Angelica sylvestris (děhel lesní)

}  Pimpinella major (bedrník větší)

}  Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)

}  Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)

Další materiály

Doplňkové materiály kurzu

 • rozmnožování krytosemenných zde
 

Zemědělská botanika v angličtině

 • učebnice botaniky v angličtině zde
 • přednášky z botaniky (s podstatně širším záběrem) z University of California Berkeley zde
 

Jak pěstovat rostliny

 

Přehledy rostlin

 • botanická fotogalerie zde
 • Botany zde
 • Vegetace ČR zde
 • monografie Vegetace České republiky zde
 • Katalog biotopů České republiky, 2. vydání zde
 • zápočtový seznam na Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU zde
 • rostliny (a příroda vůbec) Evropy zde
 • herbář Wendys zde
 • klíč k našim mechorostům zde
 • klíč k plevelům zde

Zajímavé sklizně