Zemědělská botanika

Na místo úvodu (. . . což hovoří asi za vše)

Největším problémem byla celá náplň tohoto předmětu. Přes velkou snahu a zapálení vyučujícího vždy vyhrála nuda a nezájem k předmětu jako takovému. Snažila jsem se i přesto sedět, poslouchat a dávat pozor, ale po 30 minutách jsem zjistila, že na přednášce usínám. To je hlavní důvod mé absence na přednáškách.”

“Cvičení byly vždy stejné. Hodinu a půl jsme koukali do mikroskopů a pozorovali rostliny. Pokud se tím člověk nezabývá sám od sebe, opravdu ho tyto cvičení nemohli zaujmout i přes velkou snahu a zapálení vyučujícího. Dobré bylo, že některé cvičení odpadly a jedno terénní cvičení bylo dobrovolné. Vyučující si byl velice dobře vědom, že nás to absolutně nezajímá a na tomto poznatku byl celý předmět postavený a dokonce i zkouška. Toto je veliké plus tohoto předmětu.”

Citováno z Anonymous, Studentské hodnocení výuky po ZS2017.

Přednášky

Veškeré přednášky jsou nahrány a shlédnout je můžete v příslušné kapitole naší učebnice Speciální a zemědělské botaniky.

Materiály pro Flipped Classroom

Přehled materiálů pro flipped classroom je zde. My je budeme využívat v případě distančních cvičení a kompletní přehled požadavků a všechny materiály jsou v jednotlivých kapitolách naší učebnice Speciální a zemědělské botaniky.

Konzultace pro KS

Veškeré odborné části konzultace jsme se pokusili nahrát do MP4 a zveřejnit. Chronologicky řazená témata z konzultací, jak proběhla v roce 2019, jsou na tomto postu.

Zkouška

Zkouška je ve STAGu vedena jako kombinovaná. Povinná je písemná i ústní část zkoušky. Písemná část vždy předchází části ústní. Zkouška prezenční i distanční jsou identické. V případě distanční zkoušky je písemná část přes Moodle a ústní přes chat v MS Teams, v případě prezenční zkoušky je písemná část přes Moodle v místnosti s počítači a ústní pak face-to-face. Podle epidemické situace budou vypisovány termíny pro 10-20 studentek/studentů.

V písemné části je položeno 20 úkolů. U každého je nabídka čtyř možných odpovědí. Za každou správnou odpověď se získává bod, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají. V každé nabídce je právě jedna odpověď správná.

Pokud získáte z části písemné alespoň 12 bodů, postupujete k ústní části zkoušky. U ústní zkoušky je položeno 5 otázek. Studentka/student má na výběr u každé otázky, jestli chce nebo nechce odpovídat – pokud nechce odpovídat získává za úkol 0 bodu. Pokud se rozhodne odpovědět, pak za přesnou správnou odpověď získá 1 bod, za nesprávnou nebo nepřesnou odpověď se bod odebírá – tedy odečítá je -1 bod. Na absolvování zkoušky je v celku potřeba 60% z 25 bodů, tedy 15 bodů. Pokud je nezískáte, je nutno zkoušku opakovat včetně písemné části.

Bodové hodnocení písemné části:

 • 25 – 24 bodů = 1
 • 23 – 22 bodů = 1-
 • 21 – 18 bodů = 2
 • 17 – 16 bodů = 2-
 • 15 bodů = 3

Zkušební otázky naleznete v příslušných kapitolách učebnice Speciální a zemědělská botanika.

Zápočet

Získání zápočtu je podmíněno účastí na cvičeních (povoleny jsou dvě absence, platí jen pro PS a platí to pro distanční i face-to-face cvičení). Popis cvičení prezenčního studia v době face-to-face včetně materiálů je zde. Je jisté, že v roce 2021 budeme muset kombinovat různé přístupy podle aktuálně platných nařízení vlády a rektorátu.

Dále je získání zápočtu podmíněno řádným vypracováním semestrální práce (platí pro PS i KS – zadání je na MS Teams), odevzdáním všech dobře vypracovaných samostatných prací (platí jen pro PS v době distanční výuky na cvičeních) a ziskem 60 % bodů ze zápočtového testu (platí pro PS i KS – veškeré info k němu je níže na této stránce).

K zápočtovému testu můžete přistoupit až po splnění výše uvedených podmínek.

Zápočtový test

K procvičování zápočtového testu jsem pro Vás připravil trenažér zápočtového testu.

Pro absolvování zápočtu je mimo jiné nutné získání minimálně 60 % bodů ze zápočtového testu (= minimálně 30 bodů). Předmětem zápočtu je poznání a určení vědeckým a případně českým jménem (včetně čeledi) deseti rostlinných druhů ze seznamu 200 druhů (systém podle APG IV; jména druhů podle Danihelka et al., 2012).

 • abecední seznamy, které budou k dispozici u zápočtu jsou zde a zde
 • vzor zápočtového testu je zde (samozřejmě, že na zápočet dostanete jen horní nebo dolní polovinu listu, popřípadě bude co stránka, to jedna rostlina při distančním zápočtu v Moodle)
 • hodnocení testu
  • zápočtové listy druhů jsou níže na této stránce v systematickém řazení (s výjimkou dvou označených jsou všechna fota (c) JN)
  • správné vědecké jméno čeledi = 2 body, správné vědecké rodové jméno druhu = 1,5 bodu, správný vědecký přívlastek jména druhu = 1,5 bodu
  • pokud některá z výše uvedených položek chybí, nebo je uvedena špatně, pak se teprve přihlíží k českým jménům – správné české jméno čeledi = 1 bod, správné české rodové jméno druhu = 1 bod, správný český přívlastek jména druhu = 1 bod
  • maximálně tak lze získat 5 bodů za jeden druh, a tedy 50 bodů celkem
 • seznam se zápočtovými testy:

}  Řád Piperales

}  Čeleď Aristolochiaceae (podražcovité)

}  Aristolochia clematitis (podražec křovištní)

}  Řád Acorales

}  Čeleď Acoraceae (puškvorcovité)

}  Acorus calamus (puškvorec obecný)

}  Řád Asparagales

}  Čeleď Amaryllidaceae (amarylkovité)

}  Allium sativum (česnek kuchyňský)

}  Allium cepa (cibule kuchyňská)

}  Allium porrum (pór zahradní)

}  Allium schoenoprasum (pažitka pobřežní)

}  Allium ursinum (česnek medvědí)

}  Čeleď Asparagaceae (chřestovité)

}  Asparagus officinalis (chřest lékařský)

}  Řád Poales

}  Čeleď Typhaceae (orobincovité)

}  Typha latifolia (orobinec širokolistý)

}  Čeleď Juncaceae (sítinovité)

}  Juncus effusus (sítina rozkladitá)

}  Luzula campestris (bika ladní)

}  Čeleď Cyperaceae (šáchorovité)

}  Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní)

}  Carex acuta (ostříce štíhlá)

}  Carex hirta (ostřice srstnatá)

}  Čeleď Poaceae (lipnicovité)

}  Dactylis glomerata (srha laločnatá)

}  Cynosurus cristatus (poháňka hřebenitá)

}  Poa annua (lipnice roční)

}  Poa pratensis (lipnice luční)

}  Festuca pratensis (kostřava luční)

}  Festuca rubra (kostřava červená)

}  Apera spica-venti (chundelka metlice)

} Lolium perenne (jílek vytrvalý)

}  Elytrigia repens (pýr plazivý)

}  Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)

}  Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)

}  Holcus lanatus (medyněk vlnatý)

}  Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)

}  Alopecurus pratensis (psárka luční)

}  Phleum pratense (bojínek luční)

}  Nardus stricta (smilka tuhá)

}  Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)

}  Deschampsia cespitosa (metlice trstnatá)

}  Phragmites australis (rákos obecný)

}  Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)

}  Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha)

}  Triticum aestivum (pšenice setá)

}  Hordeum vulgare (ječmen obecný)

}  Hordeum murinum (ječmen myší)

}  Secale cereale (žito seté)

}  Avena sativa (oves setý)

}  Panicum miliaceum (proso seté)

}  Zea mays (kukuřice setá)

}  Řád Ranunculales

}  Čeleď Papaveraceae (makovité)

}  Papaver somniferum (mák setý)

}  Papaver rhoeas (mák vlčí)

}  Chelidonium majus (vlaštovičník větší)

}  Fumaria officinalis (zemědým lékařský)

}  Čeleď Berberidaceae (dřišťálovité)

}  Berberis vulgaris (dřišťál obecný)

}  Čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité)

}  Ranunculus acris (pryskyřník prudký)

}  Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)

}  Consolida regalis (ostrožka stračka)

}  Adonis aestivalis (hlaváček letní)

}  Řád Saxifragales

}  Čeleď Grossulariaceae (srstkovité)

}  Ribes uva-crispa (srstka angrešt)

}  Ribes rubrum (rybíz červený)

}  Čeleď Saxifragaceae (lomikamenovité)

}  Saxifraga granulata (lomikamen zrnatý)

}  Řád Vitales

}  Čeleď Vitaceae (révovité)

}  Vitis vinifera (réva vinná)

}  Řád Fabales

}  Čeleď Fabaceae (bobovité)

}  Glycine max (sója luštinatá)

}  Phaseolus coccineus (fazol šarlatový)

}  Pisum sativum (hrách setý)

}  Lens culinaris (čočka kuchyňská)

}  Cicer arietinum (cizrna beraní)

}  Lupinus polyphyllus (vlčí bob mnoholistý)

}  Securigera varia (čičorka pestrá)

}  Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)

}  Trifolium pratense (jetel luční)

}  Trifolium repens (jetel plazivý)

}  Trifolium medium (jetel prostřední)

}  Trifolium arvense (jetel rolní)

}  Medicago sativa (tolice setá)

}  Vicia faba (bob obecný)

}  Vicia cracca (vikev ptačí)

}  Lathyrus pratensis (hrachor luční)

}  Melilotus officinalis (komonice lékařská)

}  Řád Rosales

}  Čeleď Rosaceae (růžovité)

}  Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)

}  Rosa canina (růže šípková)

}  Rubus idaeus (ostružiník maliník)

}  Potentilla anserina (mochna husí)

}  Fragaria vesca (jahodník obecný)

}  Alchemilla vulgaris (kontryhel ostrolaločný)

}  Sanguisorba officinalis (krvavec toten)

}  Prunus domestica (slivoň švestka)

}  Prunus avium (třešeň ptačí)

}  Prunus armeriaca (meruňka obecná)

}  Prunus persica (broskvoň obecná)

}  Malus domestica (jabloň domácí)

}  Pyrus communis (hrušeň obecná)

}  Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)

}  Čeleď Cannabaceae (konopovité)

}  Humulus lupulus (chmel otáčivý)

}  Cannabis ruderalis (konopí rumištní)

}  Čeleď Urticaceae (kopřivovité)

}  Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)

}  Řád Fagales

    }  Čeleď Juglandaceae (ořešákovité)

}  Juglans regia (ořešák královský)

}  Čeleď Betulaceae (břízovité)

}  Corylus avellana (líska obecná)

}  Řád Cucurbitales

}  Čeleď Cucurbitaceae (tykvovité)

}  Cucumis sativus (okurka setá)

}  Cucurbita pepo (tykev obecná)

}  Citrullus lanatus (meloun vodní)

}  Řád Oxalidales

}  Čeleď Oxalidaceae (šťavelovité)

}  Oxalis stricta (šťavel evropský)

}  Řád Malpighiales

}  Čeleď Hypericaceae (třezalkovité)

}  Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

}  Čeleď Violaceae (violkovité)

}  Viola arvensis (violka rolní)

}  Čeleď Euphorbiaceae (pryšcovité)

}  Euphorbia helioskopia (pryšec kolovratec)

}  Mercurialis annua (bažanka roční)

}  Čeleď Linaceae (lnovité)

}  Linum usitatissimum (len setý)

}  Řád Geraniales

}  Čeleď Geraniaceae (kakostovité)

}  Erodium cicutarium (pumpava obecná)

}  Řád Malvales

}  Čeleď Malvaceae (slézovité)

}  Malva neglecta (sléz přehlížený)

}  Řád Brassicales

}  Čeleď Resedaceae (rýtovité)

}  Reseda lutea (rýt žlutý)

}  Čeleď Brassicaceae (brukvovité)

}  Brassica napus (brukev řepka)

}  Brassica oleracea (brukev zelná)

}  Raphanus sativus (ředkev setá)

}  Armoracia rusticana (křen selský)

}  Descurainia sophia (úhorník mnohodílný)

}  Thlaspi arvense (penízek rolní)

}  Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)

}  Cardamine pratensis (řeřišnice luční)

}  Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)

}  Barbarea vulgaris (barborka obecná)

}  Řád Caryophyllales

}  Čeleď Polygonaceae (rdesnovité)

}  Persicaria lapathifolia (rdesno blešník)

}  Rumex acetosa (šťovík kyselý)

}  Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)

}  Fallopia convolvulus (opletka obecná)

}  Rheum rhabarbarum (reveň kadeřavá)

}  Fagopyrum esculentum (pohanka obecná)

}  Čeleď Caryophyllaceae (hvozdíkovité)

}  Stellaria media (ptačinec žabinec)

}  Cerastium arvense (rožec rolní)

}  Spergula arvensis (kolenec rolní)

}  Silene latifolia (silenka širolistá)

} Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční)

}  Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý)

}  Čeleď Amaranthaceae (laskavcovité)

}  Chenopodium album (merlík bílý)

}  Atriplex sagittata (lebeda lesklá)

}  Beta vulgaris (řepa obecná)

}  Spinacia oleracea (špenát setý)

}  Řád Ericales

}  Čeleď Primulaceae (prvosenkovité)

}  Primula elatior (prvosenka vyšší)

}  Lysimachia nummularia (vrbina penízková)

}  Anagalis arvensis (drchnička rolní)

}  Čeleď Ericaceae (vřesovcovité)

}  Calluna vulgaris (vřes obecný)

}  Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)

}  Řád Gentianales

}  Čeleď Rubiaceae (mořenovité)

}  Galium mollugo (svízel povázka)

}  Galium aparine (svízel přítula)

}  Řád Boraginales

}  Čeleď Boraginaceae (brutnákovité)

}  Symphytum officinale (kostival lékařský)

}  Echium vulgare (hadinec obecný)

}  Myosotis arvensis (pomněnka rolní)

}  Buglossoides arvense (kamejka rolní)

}  Lycopsis arvensis (prlina rolní)

}  Phacelia tanacetifolia (svazenka vratičolistá)

}  Řád Solanales

}  Čeleď Convolvulaceae (svlačcovité)

}  Convolvulus arvensis (svlačec rolní)

}  Cuscuta epithymum (kokotice povázka)

}  Čeleď Solanaceae (lilkovité)

}  Solanum tuberosum (lilek brambor)

}  Solanum lycopersicum (lilek rajče)

}  Solanum nigrum (lilek černý)

}  Capsicum annuum (paprika setá)

}  Datura stramonium (durman obecný)

}  Řád Lamiales

}  Čeleď Plantaginaceae (jitrocelovité)

}  Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)

}  Plantago major (jitrocel větší)

}  Linaria vulgaris (lnice květel)

}  Veronica persica (rozrazil perský)

}  Veronica arvensis (rozrazil rolní)

}  Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)

}  Čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité)

}  Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)

}  Scrophularia nodosa (krtičník hlíznatý)

}  Čeleď Verbenaceae (sporýšovité)

}  Verbena officinalis (sporýš lékařský)

}  Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité)

}  Lamium purpureum (hluchavka nachová)

}  Lamium album (hluchavka bílá)

}  Salvia pratensis (šalvěj luční)

}  Ballota nigra (měrnice černá)

}  Glechoma hederacea (popenec obecný)

}  Thymus pulegioides (mateřídouška vejčitá)

}  Prunella vulgaris (černohlávek obecný)

}  Ajuga reptans (zběhovec plazivý)

}  Mentha arvensis (máta rolní)

}  Řád Asterales

}  Čeleď Campanulaceae (zvonkovité)

}  Campanula patula (zvonek rozkladitý)

}  Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité)

}  Achillea millefolium (řebříček obecný)

}  Cirsium arvense (pcháč oset)

}  Crepis biennis (škarda dvouletá)

}  Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)

}  Lapsana communis (kapustka obecná)

}  Scorzoneroides autumnalis (máchelka podzimní)

}  Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)

}  Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)

}  Centaurea cyanus (chrpa modrá)

}  Taraxacum sect. Ruderalia (pampelišky smetánky)

}  Carduus acanthoides (bodlák obecný)

}  Matricaria chamomilla (heřmánek pravý)

}  Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)

}  Conyza canadensis (turanka kanadská)

}  Sonchus arvensis (mléč rolní)

}  Bellis perennis (sedmikráska obecná)

}  Centaurea jacea (chrpa luční)

}  Senecio vulgaris (starček obecný)

}  Galinsoga parviflora (peťour malokvětý)

}  Helianthus annuus (slunečnice roční)

}  Lactuca sativa (salát hlávkový)

}  Řád Dipsacales

}  Čeleď Caprifoliaceae (zimolezovité)

}  Succisa pratensis (čertkus luční)

}  Valerianella locusta (kozlíček polníček)

}  Řád Apiales

}  Čeleď Apiaceae (miříkovité)

}  Carum carvi (kmín kořenný)

}  Pastinaca sativa (pastinák setý)

}  Daucus carota (mrkev obecná)

}  Petroselinum crispum (petržel obecná)

}  Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá)

}  Angelica sylvestris (děhel lesní)

}  Pimpinella major (bedrník větší)

}  Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)

}  Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)

Další materiály

Doplňkové materiály kurzu

 • rozmnožování krytosemenných zde
 

Zemědělská botanika v angličtině

 • učebnice botaniky v angličtině zde
 • přednášky z botaniky (s podstatně širším záběrem) z University of California Berkeley zde
 

Jak pěstovat rostliny

 

Přehledy rostlin

 • botanická fotogalerie zde
 • Botany zde
 • Vegetace ČR zde
 • monografie Vegetace České republiky zde
 • Katalog biotopů České republiky, 2. vydání zde
 • zápočtový seznam na Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU zde
 • rostliny (a příroda vůbec) Evropy zde
 • herbář Wendys zde
 • klíč k našim mechorostům zde
 • klíč k plevelům zde

Zajímavé sklizně