SBOT – přehled cvičení

Materiály ke cvičením jsou součástí učebnice:

1. Úvod do studia botaniky (podmínky studia, literatura, herbář, základy mikroskopické techniky)
2. Pozorování charakteristických zástupců nižších rostlin do Chromista a hub
3. Pozorování zástupců vývojových větví Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta
4. Pozorování rostlinných pletiv
5. Pozorování rostlinných orgánů vegetativních
6. Pozorování charakteristických zástupců z oddělení Lycopodiophyta, Monilophyta, Cycadophyta, Gingophyta, Pinophyta
7. Pozorování rostlinných orgánů generativních
8. Práce s Klíčem ke květeně ČR
9. Přehled vybraných zástupců jednoděložných
10. Přehled vybraných zástupců dvouděložných
11. Přehled vybraných zástupců dvouděložných
12. Přehled vybraných zástupců dvouděložných
13. Školení ke cvičení v terénu; 2 hodiny po 9. přednášce; materiál
Terénní cvičení k určování rostlinných druhů; účast povinná; proběhne podle dohody na 1. cvičení; mapa
“Cvičení (a jeho trasa) začíná a končí na autobusové zastávce MHD Vidov, náves (přímá linka č. 10 ze zastávky Nádraží). Zahájení terénního cvičení je v 7:50 a ukončení v 15:50, pokud vedoucí nerozhodne jinak. V první části je zaměřena na ruderální stanoviště venkovských ploch – především se jedná o trávníky a nekosené plochy. Pak se vydáme směrem k jihu po silnici a za vodotečí odbočíme doleva, naším cílem budou lesy s bohatým stromovým patrem i podrostem typově mezi jasano-olšovými luhy a dubohabřinami. Na ostrožně na levém břehu se podíváme i na fragmenty bučiny a hospodářskou smrčinu. Naše cesta se bude po návratu k vodoteči ubírat proti jejímu toku (generelně na východ) s řadou ruderálních a mezických druhů. V polovině cesty mezi Vidovem a Nedabyle opustíme údolí a vystoupáme na hospodářské louky na levém a následně pravém břehu vodoteče. Přejdeme železnici, otočíme se na západ a podíváme se na jižní svah kopce mezi Vidovem a Nedabyle – remízek s typickou flórou. Před železničním přejezdem ve Vidově ještě odbočíme doprava a vystoupáme prudkým jižním svahem s četnými teplomilnými druhy fragmentem teplomilné doubravy na temeno, kde se nachází pole (podle agrotechnických opatření se podíváme nebo nepodíváme na plevele). Opět sestoupáme dolů a Vidovem se budeme se vracet na zastávku Vidov, náves, kde cvičení v terénu skončí. Celková délka trasy je cca 4,5 km.”
14. Zápočtový test