Flipped Classroom – Botanika

Obsah


1. Konzultace

1.1 Pojmenovávání rostlin

 • Kdo je autorem pojmenovávání rostlin, které se používá i v současnosti?
 • Z jakých částí se skládá jméno rostlin?
 • Proč se “latinská” jména požívají?
 • Jak se ve skutečnosti označují “latinská” jména rostlin?
 • Jaké nižší skupiny taxonů než druh rozlišujeme a máme pro ně pojmenování?
 • Na jakém principu jsou v současnosti rostliny řazeny do skupin – systému?
 • Co je základem pro posuzování “podobnosti” druhů?
 • Jak je možné, že celé skupiny rostlin mění v relativně krátké době své jméno?
 • Proč je dobré rostliny znát? 🙂

1.2 První rostliny

 • Které organismy lze označit za první rostliny?
 • Můžeme se s nimi setkat i v současnosti?
 • Do jaké říše organismů patří?
 • Opakování z mikrobiologie – čím se liší od Eukaryot?
 • Od ostatních organismů se liší schopností fotosyntézy – co je její podstatou?
 • Co spojuje tyto organismy s “opravdovými” rostlinami?

. . . zemědělské využití?

 • Jak velké mohou být takovéto plantáže?
 • Znáte nějaká další hospodářsky významná využití sinic?

1.3 Rostlinná buňka

 • Jak se dá jednoduše popsat cytosol?
 • Opakování z mikrobiologie – co to jsou organely?
 • Chloroplasty už známe, jaká hlavní energetická látka je jimi produkována?
 • Kde je energie přeměňována na ATP?
 • Co obsahuje vakuola?
 • Čím je rostlinná buňka ohraničena vůči vnějšímu prostředí?
 • Čím je tvořeno endoplazmatické retikulum?
 • Co má na starosti výrobu bílkovin?
 • K čemu slouží Golgiho komplex?

2. Konzultace

2.1 Hnědé řasy

 • Jak se označují porosty hnědých řas?
 • V jakých vodách hnědé řasy převážně rostou?
 • Z jakých částí je rostlina hnědé řasy tvořena?
 • Co umožňuje lístkům pokrývat vodní hladinu?

. . . pěstování (do 3:25)

 • Kdy došlo k „výsadbě“?
 • V jakých termínech byla sklizeň?

2.2 Plíseň bramborová

 • Jaké jsou primární příznaky plísně bramborové?
 • Kde se nacházejí sporangia a jakou barvu má jejich porost?
 • Za jakých podmínek nejlépe klíčí spóry do hyf?
 • Kdy vznikají na rostlině zoospóry, které se dále šíří do prostředí?
 • Jak se označují hyfy, které parazitují na buňkách?
 • Mohou být napadeny přímo i hlízy bramboru?

2.3 Rez travní

 • Urediniospóry – kde vznikají, kolik n mají, koho napadají a co především produkují?
 • Teliospóry – kdy a kde vznikají, kolik n mají a jak se geneticky liší od Urediniospór?
 • Basidiospóry – kdy, kde a jakým procesem vznikají, kolik mají n? Koho napadají?
 • Aeciospóry – kde a jakým procesem vznikají? Kolik mají n? Koho napadají?

2.4 Bio pěstování žampionů

 • Co tvoří substrát pro pěstování žampionů?
 • Jak dlouho trvá doba od očkování substrátu do sklizně?
 • Co se děje se substrátem po ukončení sklizně?

3. Konzultace

3.1 Ruduchy – pěstování

 • Jednou z hlavních pěstovaných ruduch jsou zástupci rodu Porphyra. Jak se označuje z nich vyráběná potravina?
 • V jakém ročním období je nejlepší doba sklizně?
 • Jaké potraviny jsou schopny ruduchy nahradit?

3.2 Chlorella – pěstování (3:09-5:07)

 • Jak dlouho trvá příprava Chlorelly ke kultivaci?
 • Jaké hlavní podmínky ovlivňují kultivaci Chlorelly?
 • Proč je rychlost cirkulace vody udržována konstantní a rychlá?
 • Jakou délku a objem mají skleněné trubice pro pěstování Chlorelly v prezentovaném podniku?
 • Kdy je Chlorella sklízena?

3.3 Parožnatky – rozmnožování

 • Jaké jsou dva hlavní způsoby rozmnožování parožnatek?
 • Jaký typ stélky parožnatky mají?
 • Jaká pletiva jsou známa u parožnatek?
 • Která část rostliny je diploidní?
 • Co je zásobní látkou, mimo jiné uloženou v zygospoře?

3.4 Životní cyklus mechorostů – mechy

 • Na gametofytech se vytváří gamety – co tvoří gametofyt u mechů?
 • K čemu jsou dobré parafýzy?
 • Co to jsou anteridia?
 • Co to jsou archegonia?
 • Jak vzniká zygota?
 • Co je sporofytem mechorostů?
 • Co je to sporocyt?
 • Co je to sporopolenin a k čemu slouží?
 • Jaký vektor slouží k šíření spór mechorostů?

4. Konzultace

4.1 Dělivá a základní pletiva (1:02 – 4:42)

 • Co to jsou meristematická pletiva?
 • Jaké typy meristematických pletiv existují a kde je najdeme?
 • Které pletiva patří mezi základní (zde Permanent – Simple)?
 • Jaká jsou specifika jednotlivých typů základních pletiv?

4.2 Vodivá pletiva v souvislostech

 • Kde získává rostlina vodu a k čemu je tato voda dobrá?
 • Kde se voda z rostliny ztrácí?
 • Co se nachází v mezibuněčných prostorech houbového parenchymu (mezofylu)?
 • Jaké části tvoří cévní svazek?
 • Čím je tvořen xylém a k čemu slouží?
 • Jak se dostává voda do těla rostliny?
 • Čím je tvořen floém a co vede?

4.3 Epidermis

 • Jaké buňky tvoří epidermis?
 • Epidermis, jako pokožka prýtu je pokryta čím a proč?
 • Jaká modifikace pokožky prýtu byla zmíněna?
 • Rhizodermis, jako pokožka kořene, na rozdíl od epidermis nemá . . . ?
 • Kořenové vlášení (root hairs) má jakou stavbu a k čemu slouží?

4.4 Sekundární tloustnutí stonku (do 8:03)

 • Kdy rostliny rostou?
 • Jaký rozdíl mezi primárním a sekundárním růstem?
 • Co zajišťuje sekundární růst rostlin?
 • Proč existují dřeňové paprsky?
 • Co tvoří letokruhy?
 • Jak se liší jádrové a bělové dřevo?
 • Jak vznikají sekundární krycí pletivo – periderm?
 • Co to jsou lenticely?

5. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v areálu kampusu JU, obvykle u experimentálních skleníků za budovou M. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

Podkladem pro informace je příslušná kapitola v učebnici zde.

5.1 Kořen

 • kořenový systém – najděte příklady a porovnejte allorhizie a homorhizie
 • kořenové vlášení – ukažte na rostlině kořenové vlášení (lupa)
 • adventivní pupeny na kořenech – zkuste najít Cirsium arvense
 • symbiotické kořeny – najděte příklad rostliny se symbiotickými kořeny (např. Trifolium spp.)
 • kořenové hlízy – nejděte příklad rostliny s kořenovými hlízami (např. Ficaria verna)

5.2 Stonek

 • typy stonku 1 – najděte příklad lodyhy, stvolu, stébla
 • typy stonku 2 – najděte příklady stonků přímých, vystoupavých, poléhavých, plazivých
 • typy stonku 3 – najděte příklady stonků oválných, hranatých, dvouřízných
 • přeměny stonku – najděte rostliny s podzemními a nadzemními výběžky (stolony)

5.3 List

 • listové formace – najděte ukázky děloh, listenů, listenců, lupenitých listů
 • části listů – ukažte na příkladech listů řapík, čepel, pochvu, palisty; ouška, jazýček
 • postavení listů – najděte příklady rostlin s přízemními listy, lodyžními listy – střídavými, vstřícnými
 • tvary listů 1 – najděte příklad listu jednoduchého-celistvého, jednoduchého-děleného, složeného
 • tvary listů 2 – podle informací v Klíči ke květeně ČR najděte tři odlišné typy listů s čepelí celistvou a dva odlišné typy listů s čepelí členěnou
 • žilnatina – najděte příklady žilnatiny rovnoběžné, zpeřené a dlanité

6. Konzultace

6.1 Rozmnožování vyšších výtrusných rostlin

 • Výtrusné kupky (sorus) jsou tvořeny čím?
 • Z čeho vznikají spóry u kapraďorostů?
 • Jak vypadá gametofyt u kapradin?
 • Co tvoří pohlavní rozmnožovací orgány u kapradin?
 • Jak dochází k oplození u kapradin?
 • Jak je to se závislostí mezi gametofytem a sporofytem u kapradin?
 • Jaký kořenový systém mají kapradiny?

6.2 Rozmnožování nahosemenných rostlin

 • Jak vypadá mikrosporofyl jehličnanů a co nese?
 • Co tvoří samčí gametofyt u jehličnanů?
 • K čemu slouží mikropyle?
 • Jak vypadá samičí gametofyt u jehličnanů?
 • Jak vzniká zárodek ze zygoty u jehličnanů?
 • Čím je tvořen zárodek v semeni jehličnanů?
 • Co tvoří endosperm v semeni jehličnanů?
 • Co se děje v semeni při klíčení?

7. Konzultace

7.1 Květ

 • Které rostliny mají květy?
 • Z jakých částí se květ skládá?

. . . placentace

 • Co je to placentace?
 • Popište jednotlivé zde uvedené typy placentace.
 • Čím se liší jednotlivé zde uvedený typy čnělek?
 • K čemu slouží blizna?

7.2 Hlavní skupiny květenství

 • Co je to květenství (inflorescence)?
 • Pokuste se vysvětlit rozdíl mezi racemózními a cymózními květenstvími. Jaké to má důsledky pro kvetení?

7.3 Jednoduchá květenství

 • Co je společného jednoduchým květenstvím?
 • Jaké typy jednoduchých květenství byly představeny a čím se vzájemně liší?

8. Konzultace

8.1 Rozmnožování krytosemenných rostlin

 • Kolik jader obsahuje pylové zrno?
 • Uvnitř čeho se nachází mateřská buňka megaspóry krytosemenných rostlin?
 • Čím je tvořen samičí gametofyt většiny krytosemenných rostlin (a zde prezentovaný)?
 • Jaký je rozdíl mezi opylením a oplozením?
 • Kolik spermatických buněk obsahuje pylová láčka?
 • Jak dochází ke dvojímu oplození krytosemenných rostlin?
 • Kolik n má primární endosperm krytosemenných rostlin?
 • Kolik pylových zrn je minimálně třeba ke vzniku 100 semen uvnitř jediného plodolistu?
 • Jaký je rozdíl mezi semenem a plodem?
 • Z čeho se skládá semeno krytosemenných rostlin?
 • Jak je to s obvykle s endospermem u jednoděložných a dvouděložných rostlin?

8.2 “Bazální” skupiny krytosemenných

Nemáme šanci si je v tuto dobu ukázat, ale podíváme se na některá v průběhu dalších konzultací, popřípadě cvičení v terénu.

9. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

Ukážeme si zástupce ze skupiny jednoděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.

10. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

10.1 “Bazální” skupiny dvouděložných rostlin

Ukážeme si zástupce z “bazálních” skupin dvouděložných rostlin podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

10.2 Superrosidy, Rosidy, Fabidy

Ukážeme si zástupce z řádu Saxifragales a vývojové linie Fabidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

11. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

11.1 Malvidy

Ukážeme si zástupce z vývojové linie Malvidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z této skupiny.

11.2 Superasteridy, Asteridy “bazální”

Ukážeme si zástupce z “bazálních” řádů Superasterid a Asterid podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.

12. Konzultace

Tato konzultace probíhá v terénu v blízkosti kampusu JU, obvykle v parku Stromovka. Potřebujeme lupu, lopatku a Klíč ke květeně ČR (vše zajistí přednášející).

12.1 Superasteridy, Asteridy “bazální”

Ukážeme si zástupce z vývojových linií Lamiidy a Campanulidy podle seznamu (pokud to bude možné) a dále aktuálně poznatelné druhy další z těchto skupin.