Regionální projektování – semestrální práce ZS 2019/2020

Téma: Projekt rozvoje zemědělských brownfieldů (bývalých areálů JZD nebo jiných) ve vybrané vesnici

Ve vámi vybrané vesnici vytvořte přehled aktuálně využitých budov pro zemědělství včetně budov, které byly do roku 1989 zemědělsky využívány (v rámci JZD nebo státních statků), ale dnes už nejsou. Využijte leteckého snímku z www.mapy.cz, který zkopírujete do DOC/DOCX souboru, budovy očíslujte a ke každé uveďte její stávající a popřípadě minulé využití.

Vyberte nevyužitou a/nebo chátrající zemědělskou budovu a vypracujte pro ni projekt rozvoje. V projektu musíte uvést:

 • lokalizaci budovy
 • majitele pozemků a budov (podle údajů dostupných na cuzk.cz)
 • popis stávajícího stavu
 • výpis důležitých informací o možnostech využití areálu podle údajů územního plánu – především tedy způsob plánovaného využití a popis charakteru možnosti využití k územním plánům se dostanete zde: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
 • cíl regenerace = popis cílového stavu a budoucí uživatelé včetně přínosu pro obec
 • způsob regenerace = popis etap a na ně navázaných prací jak cíle dosáhnout (stručně, jde o rámce nikoliv projektovou dokumentaci)
 • finanční rámec = odhad nákladů a identifikace potenciálních zdrojů financování včetně dotačních titulů

Ve stejné vesnici proveďte řízený rozhovor se zemědělským podnikatelem nebo s manažerem zemědělského podniku vlastnící/najímající budovy v této vesnici. Formulář pro rozhovor je ke stažení zde.

Je nám jasné, že ne všichni máte takový kontakt, abyste mohli takovýto rozhovor provést, což se týká asi především prezenčního studia (v kombinovaném studiu je spousta lidí, kteří jsou sami v takovýchto podnicích zaměstnáni).

Ti, kteří nemají kontakt na zemědělské podnikatele, provedou ve stejné vesnici anketu spokojenosti obyvatel se stávajícím využitím areálu bývalého JZD/státního statku.

Výtisky formuláře ankety dostanete od svého vyučujícího na první přednášce/konzultaci, nebo lze anketu vyplňovat přímo do elektronického formuláře zde.

Pokud je v obci více areálů (často byl například kravín, vepřín nebo drůbežárna lokalizovány nikoliv na jedno místo, ale na různé konce vesnice), vyberte jeden konkrétní z nich, na který se dotazování bude vztahovat (přednost mají areály, které jsou chátrající/opuštěné, mají v současnosti nezemědělské využití, nebo byly kompletně zbourány a na jejich místech stojí nové budovy).

Ve vesnici provedete 6 takových rozhovorů ve struktuře žena 18-35 let, muž 18-35 let, žena 35-60 let, muž 35-60 let, žena nad 60 let, muž nad 60 let.

Termíny odevzdání

Přehled budov bude odevzdán na jnav@zf.jcu.cz do 8.11.2019

Projekty budeme společně v rámci PS konzultovat a tvořit na cvičeních (KS bude pracovat samostatně). Termín odevzdání pro PS je 11.12.2019 a pro KS 20.11.2019 (to je z důvodu rozvrhu konzultací a toho, že na poslední konzultaci Vám musím udělit zápočet).

Vyplněné formuláře rozhovoru se zemědělskými podnikateli nebo zástupci zemědělských podniků budou odevzdány v tištění podobě do 8.11.2019

Digitalizované odpovědi v anketě mezi obyvateli budou odevzdány přes GoogleForms do 8.11.2019

Výsledky

 • Anketa mezi obyvateli vesnic zde
 • Přehled využití areálů bývalých JZD zde
 • Dotazník pro zemědělce zde
 • Přehled projektů zde