Zákon o obcích

Přednášená studijní literatura a prameny

  • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

Materiál

. . . například zde
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-obcich-obecni-zrizeni/

Vybrané otázky a odpovědi

  • Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce po vyjádření vlády stanoví . . . předseda Poslanecké sněmovny
  • Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti . . . obecně závaznou vyhláškou
  • Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích, je-li k tomu zákonem zmocněna . . . nařízení obce
  • Občanem obce je fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu a . . . je občanem České republiky
  • Obec navenek zastupuje . . . starosta
  • V čele obecního úřadu stojí . . . starosta
  • Zastupitelstvo obce zřizuje vždy výbory . . . finanční a kontrolní
  • Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obcí . . . Ministerstvo vnitra