Financování územních samosprávných celků

Přednášená studijní literatura a prameny

 • Čmejrek J., Kopřiva R. (2007). Základy veřejné správy. ČZU, Praha.
 • Kadeřábková J., Wokoun R., Mates P. (ed.) (2008). Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň.
 • Ministerstvo financí – RUD2019
 • Ministerstvo financí – Státní závěrečný účet 2017 – územní rozpočty
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci
 • Zákon č. 565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích
 • Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí . . . ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu
 • Střednědobý výhled rozpočtu územních samosprávných celků se obvykle sestavuje na dobu . . . 2-5 let
 • V příjmech obcí dlouhodobě dominují . . . daňové příjmy
 • Hlavním zdrojem finančních transferů (dotací) krajům je . . . MŠMT
 • Rozpočet územního samosprávného celku může být schodkový pouze pokud je jej možné uhradit tzv. návratnými zdroji nebo . . . finančními prostředky z minulých let
 • Proč je je zákonem stanoveno velké (a výrazně nepřehledné až komplikované) množství zdrojů rozpočtů obcí a krajů? Aby nedošlo při výpadku některého z nich k finančnímu kolapsu (samo)správy na úrovni obcí a krajů.