Venkov a město

Přednášená studijní literatura = prezentace

Venkov

Video – 1. část

Video – 2. část

Město

Video – 1. část

Video – 2. část

Video – 3. část

Vybrané otázky a odpovědi

  • Jak označujeme (jednoslovně) základní typ venkovského sídla v sídelním systému a základní organizační jednotku života na venkově? vesnice
  • K základním typům samozásobitelské zemědělské produkce patří který z následujícího seznamu? stěhovavé zemědělství
  • Při řešení problematiky funkce měst se používá základního členění městských funkcí na základní a mimo základní. V tomto chápání zařaďte následující sektor: tvorba produktů, které uspokojují poptávku vznikající mimo město. městotvorná funkce
  • Podle Chicagské geografické školy lze využití půdy v každém městě modelovat třemi typy struktur. Které z následujícího seznamu mezi ně nepatří? refrakční