Management v regionálním rozvoji

Přednášená studijní literatura

Poznámka na úvod: Tato problematika zahrnuje velkou škálu ekonomických, managementových a marketingových témat, která zde nemohou být postižena. Chápejte zde uvedené informace jako hodně ořezaný základ na úroveň základních principů.

 • zde, kapitola “Manažeři a jejich kompetence”
 • zde, kapitola “Manažerské funkce”
 • zde, kapitola “Manažerské rozhodování”
 • zde, kapitola “Manažerské techniky”
 • zde, kapitola “Analýza prostředí”
 • zde, kapitola “Analýza portfolia”

Prezentace

Manažerská práce

Videoprezentace

Manažerské rozhodování

Videoprezentace

Manažerské techniky

Analýza prostředí

Analýza portfolia

Vybrané otázky a odpovědi

 • Koontz a Weihrich (1993) uvádí dvě skupiny základních manažerských funkcí, náplní druhé je analýza, rozhodování, implementace. Tato funkce se označuje jako: průběžné
 • Cíle, u nichž plnění jednoho cíle vylučuje možnost plnění cíle druhého, označujeme jako: protikladné
 • Rozhodovací manažerské procesy lze rozdělit na strategické, taktické a operativní. Rozhodování ve strategickém řízení leží obvykle na bedrech: vrcholového managementu
 • Co je prvním krokem v rozhodovací analýze: identifikace problému
 • Situační analýza je obvykle členěna do tří úrovní – tvoří ji analýza makroprostředí, mikroprostředí a: vnitřního prostředí
 • Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace a klíčové příležitosti a ___________________ (doplňte) vnějšího prostředí. ohrožení
 • Posoudit a názorně popsat situaci jednotlivých strategických podnikatelských jednotek (produktů, provozoven) na určitých trzích a naznačit jejich perspektivnost umožňuje: analýza portfolia
 • Hvězdy, otazníky, dojné krávy a psi jsou pojmy užívané v souvislosti s: analýzou portfolia