Regionální projektování

Motto: “Dosavadní výsledky regionální politiky v dlouhodobém horizontu nelze považovat za zcela neúspěšné.”

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, s. 52.

K zápočtu

Prezenční studium

 • docházka na cvičení; POZOR!!!!! výuka je projektová, tedy vyučující zadává úkol a konzultuje problematická místa při jeho vypracování na jednotlivých cvičeních, dopředu se nedá naplánovat, co konkrétního budeme řešit – je to vždy na Vás; pro všechny jsou povinné první (zadání úlohy), druhé (představení ideje projektu vyučujícímu), třetí (představení konceptuálního návrhu zástupci z praxe) a poslední čtyři cvičení na nichž budeme řešit postupně: odevzdání a kontrola projektu v MS2014+ a Studie proveditelnosti, obhajoby projektů pře zástupcem z praxe, obhajoby projektů před zástupcem z praxe, udělení zápočtů se shrnutím výsledků cvičení), ostatní cvičení jsou určena pro konzultace k vypracovaným částem projektu
 • řádná příprava a prezentace návrhu regionálně orientovaného projektu – projekt bude využívat podporu podle výzvy 01_17_149 a připraven bude podle struktury v ISKP14+ ; veškeré zadávací dokumenty naleznete zde, především se jedná o Model hodnocení a Národní RIS3; Společné přílohy dotačních programů OP PIK jsou zde, zejména Vás mohou zajímat výdaje a povinná publicita
 • společně byly dohodnuty následující termíny:
  • 6.12. od 12:00 proběhne kontrola zadání dat do MS2014+ (po přihlášení zástupce skupiny do systému) a Studie proveditelnosti (skupina ji přinese vytištěnou) – čas diskuze je 20 minut
  • prezentace projektu před zástupcem klastru proběhnou 13.12. a 20.12., oba tyto termíny jsou pro docházku povinné pro všechny v čase, kdy mají podle rozvrhu cvičení; 13.12. od 13:15 prezentují postupně skupiny 6, 1 a 3 (v číslování 1. cvičení) a skupiny 3 (v číslování 2. cvičení); 20.12. od 13:15 prezentují skupiny 2, 4, 5 a 7 (v číslování 1 cvičení)
  • zápočty budou udělovány do indexů a souběžně do STAGu v zápočtovém týdnu, tedy na cvičeních 3.1.2018 – musíte se na něj zapsat ve STAGu – studenti z cvičení od 13:15 přijdou na 13:15 a studenti zapsaní na 15:00 přijdou v 15:00, kromě zápočtů budeme řešit obsah kurzu, výsledky obhajob a představím Vám konkretní projekt podán klastrem v naší výzvě
 • povinná struktura Studie proveditelnosti je zde, dohodli jsme se, že do části 1 (Stručný popis projektu), doplníte i veškeré informace z karty “Popis projektu” z MS2014+, tedy informace k: Anotace projektu, Jaký problém projekt řeší?, Jaké jsou příčiny problému?, Co je cílem projektu?, Jaké změny jsou v průběhu projektu očekávány?, Jaké aktivity v projektu budou realizovány?, Popis realizačního týmy projektu (bez konkrétních jmen). Obecné informace o klastru, které jsou společné všem projektům, nevyplňujte.
 • prezentaci před zástupcem klastru připravte na max 20 minut (prezentace do 15 min a 5 minut rozprava) v PowerPointu a klaďte důraz na vysvětlení podstaty projektu, odpovězte na otázku, jaké aktivity budou z projektu financovány a na závěr se pokuste shrnout, co z výstupů bude mít klastr, když ponese 50% nákladů spojených s realizací projektu (to ve vlastním projektu není, ale pro rozhodování klastru je to nejpodstatnější 🙂
 • prezentace klastrové organizace, pro niž navrhujete projekt zde
 • materiál k pochopení podstaty klastrů zde

Kombinované studium

 • zápočtový test
 • úspěšnost 60 %
 • test je elektronický
 • skládá se z pěti otázek
 • na zodpovězení budete mít čas v týdnu, kdy je poslední konzultace – test bude otevřen v pondělí v 8:00 v týdnu, kdy je poslední konzultace, a uzavřen bude ve čtvrtek ve 12:00 ve stejném týdnu
 • elektronickou adresu zápočtového testu se dozvíte hromadným emailem zaslaným přes IS STAG v pondělí, kdy bude test otevřen
 • výsledky testu budou zveřejněny ve čtvrtek v odpoledních hodinách stejného týdne, a to na tomto místě
 • zápočty Vám budou uděleny na poslední konzultaci ke dni poslední konzultace, zapište se proto na tento den do STAGu k zápočtu

Ke zkoušce

Předmět je zkoušen společně s několika dalšími kurzy – vždy platí, že zkouškový test je označen růžovým pruhem!!!!!!

Základ zkoušky je písemný a je složen ze 14 úkolů:

 • 10 úkolů je testových. Máte vždy na výběr ze čtyř možností a právě jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají (proto odpovězte nějak i když nevíte o daném tématu nic – máte 25 % šanci, že se trefíte 🙂
 • 4 otázky jsou textové – odpovídáte obvykle jednoslovně nebo krátkým slovním spojením. Nejčastěji půjde o nějakou definici, a Vy budete muset napsat o definici čeho jde, nebo o nějakou myšlenku a Vy budete vyzváni k tomu, aby jste tuto myšlenku zařadili do nějakého konceptuálního rámce. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají, nicméně v tomto případě, pokud vůbec nevíte, tak raději neodpovídejte, ať nám zbude případně prostor pro korigování výsledné známky.

Celkem je to tedy 14 bodů. K absolvování potřebujete 60 %, po zaokrouhlení dolů (abychom se nemuseli zbytečně dohadovat) to dělá minimálně 8 bodů nutných k absolvování zkoušky.

Známkování:

 • 8 bodů 3
 • 9 bodů 2-
 • 10 – 11 bodů 2
 • 12 bodů 1-
 • 13 – 14 bodů 1

Na písemnou část navazuje část ústní, která je volitelná. Z naší vůle přezkušujeme jen ty, kteří mají z testu 7 bodů a zdá se, že něco málo opravdu vědí (a oni sami chtějí za 3). Samozřejmě, že existuje i možnost, že si chcete známku z písemné části opravit na něco lepšího sami – to ale moc nedoporučujeme, pač ještě nikomu se známku opravit nepodařilo, spíš naopak – přijde se na to, že test byl štěstěnou otipován a jsme nuceni po ústním zkoušení známku zhoršovat – třeba až na 4.

Materiály ke studiu

1. Politika hospodářské a sociální soudržnosti
2. Regionální politika a disparity v ČR
3. Projekty v regionech ČR 2004-2013
4. Typologie rozvojových regionů ČR
5. Strategie regionálního rozvoje ČR – vize, cíle, priority
6. Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020
7. Program rozvoje venkova 2014 – 2020
8. Informace o projektech a podávání žádostí
9. Projekt a projektový management
10. Plánování projektu
11. Vedení projektu
12. a 13. Studie proveditelnosti pro regionální projekty
14. Řešení projektu