Fytogeografie a zoogeografie

Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5 


Vítejte v pekle nejneoblíbenějšího předmětu katedry 🙂 Nicméně vězte, že už Hérakleitos přišel na to, že světlo lze spatřit pouze v temnotě.

Naší snahou není nic jiného, než vyjít vstříc Vašim požadavkům, ale jak řekl Ježíš – “Některým se holt nezavděčíš“.

Historie kurzu

Úpravy 2017 (vs. 2016):

 • takže se zdá, že už i obsah kurzu není zcela proti mysli studentů, a proto v ZS2017 zůstává vše stejné, jako v ZS2016

Úpravy 2016 (vs. 2015):

 • obsah kurzu se ukázal být pro přednášky optimální a zůstává nezměněn oproti roku 2015 (vše se vejde bez potíží do času přednášek a zbývá i čas na diskuzi)
 • dále jsou pro rok 2016 zjednodušeny požadavky k zápočtu (ve výsledku zbylo 150 pojmů)
 • přes vypuštění další cca 1/6 obsahu zkoušek oproti roku 2014, dopadly zkoušky 2015 ještě hůře než v roce 2014, proto byly zveřejněny zkušební otázky (zjednodušovat obsah dále nelze) z regionální biogeografie (= je poskytnut jmenný seznam taxonů, znalost jejichž areálu je požadována ke zkoušce, nově jde jen o čeledě nebo vyšší taxony), zoogeo část byla zveřejněna před začátkem ZS2016 (150 taxonů), fytogeo v polovině října (oproti předpokládanému počtu 100 taxonů, je požadováno jen 60)
 • web byl poskytnut ke zcela volnému přístupu, aby si každý mohl všimnout, jak strašně obtížný kurz je, a především jak katastrofálně je organizován

Úpravy 2015 (vs. 2014):

 • podle reakcí studentek a studentů byl zásadně zjednodušen zápočet – vypuštěna byla celá Česká republika, Evropa byla převedena na měřítko světa (zápočet je zjednodušen o 2/3 původních požadavků)
 • na základě velmi špatných výsledků u zkoušky 2014 byly zcela ze zkoušky vypuštěny kapitoly fyzicko-geografických předpokladů biogeografie, geoekologie (organismus a prostředí) a geografie biodiverzity – tyto byly vypuštěny i z přednášek (v učebnici zůstávají pro zájemce) – zkouška tak byla zjednodušena o celou 1/6 obsahu
 • o další dvě přednášky byla rozšířena regionální biogeografie, takže má nově 8 týdnů, biomy se staly součástí fytogeografických kapitol a nejsou nadále samostatně přednášeny (proto je fytogeografická část podstatně obsáhlejší než zoogeografická)
 • postupně během semestru byly doplněny některé zkušební otázky

Úpravy 2014 (vs. 2013):

 • na přání studentek a studentů byla připravena tato elektronická učebnice a dohledány obecně dostupné česky psané zdroje
 • zásadně zjednodušen byl modul regionální biogeografie (na cca 1/3 rozsahu oproti roku 2013), který dostal v přednáškách větší prostor (nově 5 týdnů), výsledné texty byly konzultovány s autory BOTANY.cz

Kurz 2013

 • proběhla příprava kurzu založená na obecné biogeografii – viz Lomolino et al., 2010
 • před zahájením semestru zveřejněny zápočtové testy – ČR, Evropa, svět
 • před ukončením semestru předány studujícím v tištěné podobě přednáškové materiály
Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5 

K zápočtu

Požadavky k zápočtu se odvíjejí od zařazení kurzu do studijního plánu a skutečnosti, že se jedná o kurz bez seminářů/cvičení a především jediný geografický ve Vašem studiu. Proto k zápočtu po Vás budeme chtít jen základní věci, kterými jsou lokalizace několika základoškolských geografických jevů na mapě světa:

 • vzor testu naleznete zde
 • požadované jevy pro rok 2016 k lokalizaci jsou zde
 • lokalizace 20 jevů na slepé mapě světa s vyznačenými pobřežími, hlavními toky a jezery

Hodnocení:

 • za každý správně lokalizovaný jev získáte bod
 • k udělení zápočtu potřebujete získat 12 bodů
 • máte tři pokusy k absolvování zápočtového testu
 • na každý pokus se budete povinně přihlašovat přes STAG

Ke zkoušce

Předmět může být zkoušen společně s několika dalšími kurzy – vždy platí, že zkouškový test (a opravné zápočtové testy) jsou označeny modrým pruhem!!!!!!

Zkušební test má v podstatě dvě části – část testovou a část textovou.

V první části je vždy 12 otázek na regionální biogeografii (ve většině případů 6x z fytogeo a 6x ze zoogeo), máte vždy na výběr ze čtyř možností a právě jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají, tedy, i když neumíte vůbec nic, tak máte z hlediska statistické pravděpodobnosti z této části 3 body jisté, neboť 25 % z 12 je 3 (tohoto pravidla se většina studentů pevně drží). Otázky vypadají rámcově takto “Taxon česky (taxon vědecky) žije/roste kde?” Na výběr je z částí světa (viz zápočet) nebo zoo- nebo fytogeografické oblasti/říše a oblasti.

Druhá část je vždy uvozena dvěma mapami světa (jedna může být mapa Evropy) a do ní budete mít za úkol zakreslit nějaký jev nebo určit, který jev jsme do mapy zakreslili my. Samozřejmě se jedná o zoogeografické oblasti, fytogeografické oblasti, biomy, areály biogeograficky nejzajímavějších taxonů, typy disjunkcí a geoelementů (ty na mapě Evropy). Za správné zakreslení či určení získáváte +1 bod. Za druhou mapou následují 4 otázky textové z obecné biogeografie – obvykle máte vysvětlit nějaký pojem a nebo tam nějaký pojem je a Vy máte napsat, co to je, čili otázka je položena buď takto “Co je to genetický drift a jaký je jeho význam v biogeografii?” nebo takto “Bla bla bla bla bla nazýváme jako . . . . . . . . . . . . (doplňte).” Za zcela správnou odpověď získáváte +1 bod. Pokud to charakter otázky umožňuje, můžete získat i +0,5 bodu, pokud je odpověď k věci, ale zcela správná není. Pokud je odpověď špatně, body se nestrhávají.

Celkem je to tedy 18 bodů. K absolvování potřebujete 60 %, po zaokrouhlení dolů (abychom se nemuseli zbytečně dohadovat) to dělá minimálně 10 bodů nutných k absolvování zkoušky.

Známkování:

 • 10 bodů 3
 • 10,5 – 12 bodů 2-
 • 12,5 – 14,5 bodů 2
 • 15 – 16,5 bodů 1-
 • 17 – 18 bodů 1

Na písemnou část navazuje část ústní, která je volitelná. Volíte si ji Vy sami, obvykle pokud nesouhlasíte se známkou z písemné části a chcete si známku z písemné části opravit na něco lepšího – nicméně musíme upozornit, že se u ústní části může přijít na to, že test byl štěstěnou otipován a jsme nuceni po ústním zkoušení známku zhoršovat – třeba až na 4.

Materiály ke studiu

 • “Povinná” literatura je uvedena vždy v závorce pod tématem nebo u příslušného subtématu, nicméně chce po Vás jen to, co je v prezentacích.
 • Číslo tématu nemá žádnou vazbu na číslování přednášek.
 • Vzhledem k tomu, že v roce 2015 došlo k zásadnímu zjednodušení přednášek, tak jsou zde poskytnuté materiály odlišné od fyzických přednášek (je tu toho o mnoho více než na vlastní přednášce) !!!!!!!!
 • Řazení přednášek od roku 2015 je následující:
  1. Areologie, prostorové šíření organismů.
  2. Prostorové souvislosti speciace a vymírání.
  3. Prostorová diverzifikace bioty.
  4. Ostrovní biogeografie.
  5. Vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev.
  6. Regionální biogeografie světa 1.
  7. Regionální biogeografie světa 2.
  8. Regionální biogeografie světa 3.
  9. Regionální biogeografie světa 4.
  10. Regionální biogeografie světa 5.
  11. Regionální biogeografie světa 6.
  12. Regionální biogeografie světa 7.
  13. Regionální biogeografie ČR.
  14. Zápočet.

Témata