Plánování projektu

Přednášená studijní literatura

 • zde – 3. kapitola celá

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • V projektovém plánování se obvykle vymezují balíky prací (s příslušnými časovými termíny a rozpočty), které se musí provést, aby byly splněny specifikace provedení cílů projektu. Ty se rutinně označují jako: WBS
 • Explicitní (v absolutním slova smyslu) měřítko nemají které nástroje časového plánování? síťové grafy

Projekt a projektový management

Přednášená studijní literatura

 • zde – 2. kapitola celá

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Jakákoliv množina aktivit a úkolů, které mají specifický a jasný cíl, definovaný počátek a konec řešení, finanční limitaci (= stanovené finanční prostředky), spotřebovávají lidské zdroje i jiné než lidské zdroje je označení pro: projekt
 • Tzv. projektový trojúhelník je tvořen třemi problémovými okruhy, které je neustále při práci na předmětu projektu třeba řešit. K této trojici nepatří (byť má při řešení projektů svůj význam): administrativa

Informace o projektech a podávání žádostí

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Pro podání projektu financovaného z prostředků EU jsou základní rámce stanoveny v materiálu, který nese označení: projektový dokument
 • V problematice regionálního rozvoje ČR pojem MS 2014+ znamená: elektronický systém podávání žádostí o podporu projektů

Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Přednášená studijní literatura

 • zde je jeho znění

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Která aktivita OP PRV 2014-2020 se bude podílet největší části na celkové dotaci OP PRV? zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu
 • MAS mohou být v letech 2014-2020 podporovány z: IROP a OP PRV

Strategie regionálního rozvoje ČR – vize, cíle, priority

Přednášená studijní literatura

 • zde – kapitoly 3.1 a 3.2 celé

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Aktuálně platná Strategie regionálního rozvoje ČR je vypracována na období: 2014 – 2020
 • Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2014-2020 má čtyři typy cílů, na něž jsou navázány čtyři prioritní oblasti. Na institucionální cíl je navázána která prioritní oblast? veřejná správa a spolupráce

Typologie rozvojových regionů ČR

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Podle relativní úrovně regionálního rozvoje je ČR ve strategii regionálního rozvoje typologicky členěna do tří základních typů – jedná se o území rozvojová, stabilizovaná a: periferní
 • Mezi rozvojová území podle typologie relativní úrovně regionálního rozvoje ČR ve Strategii regionálního rozvoje nepatří: stabilizovaná území

Projekty v regionech ČR 2004-2013

Přednášená studijní literatura

 • zde – kapitoly 2.2.6 až 2.2.10 včetně

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Která z následujících oblastí ČR vykázala vysoce nadprůměrný pokles míry nezaměstnanosti oproti průměru ČR v letech 2001-2010? Ostravsko
 • Maximální finanční podpora z národních programů (= financovaných ministerstvy) směřovala v letech 2007-2013 do: prioritní oblasti 3 Lidé a osídlení

Regionální politika a disparity v ČR

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • „Mikroregionů“ (dobrovolných svazků obcí zabývajících se komplexním rozvojem svého území ) je na území ČR přibližně: 500
 • Uveďte plný název zkratky MAS: místní akční skupina