Projekty v regionech ČR 2004-2013

Přednášená studijní literatura

 • zde – kapitoly 2.2.6 až 2.2.10 včetně

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Která z následujících oblastí ČR vykázala vysoce nadprůměrný pokles míry nezaměstnanosti oproti průměru ČR v letech 2001-2010? Ostravsko
 • Maximální finanční podpora z národních programů (= financovaných ministerstvy) směřovala v letech 2007-2013 do: prioritní oblasti 3 Lidé a osídlení

Regionální politika a disparity v ČR

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • „Mikroregionů“ (dobrovolných svazků obcí zabývajících se komplexním rozvojem svého území ) je na území ČR přibližně: 500
 • Uveďte plný název zkratky MAS: místní akční skupina

Regionální biogeografie

Materiály

 • Zoogeografické oblasti světa (Opatrný, 1999: s. 51-110)
 • Regionální biogeografie ČR (Divíšek, Culek, & Jiroušek, 2010: kap 5 celá)
  • V podmínkách České republiky se používá několika souběžných klasifikačních systémů využívaných i v biogeografii. K základním typologickým členěním patří
  • . . . k základním individuálním členění (regionalizaci s. str.) patří
   • fytogeografické členění ČR, např. výskyt druhů je v Květeně ČR uváděn do fytogeografických okresů
   • zoogeografické členění ČR, které vychází ze zoogeografických oblastí světa – Česká republika leží v Eurosibiřské podoblasti Palearktis převážně v provincii listnatých lesů – západ ČR (v podstatě Čechy) leží v distriktu českém, východ ČR (Morava) leží v distriktu podkarpatském s výskytem karpatských endemitů, jako je např. čolek karpatský (Triturus montandoni); Dolnomoravský úval (a jeho nejbližší okolí moravského termofytika) pak tvoří součást provincie stepí, distriktu pannonského s výskytem stepních druhů jako je např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
   • biogeografické členění ČR, jež je založeno především na fytogeografickém a geomorfologickém členění ČR a člení území ČR do čtyř podprovincií

Otázky

 • zoologické taxony obratlovců jsou zde, seznam obsahuje všechny čeledě a vyšší taxony zmíněné na přednáškách – červeně jsou taxony pro zkoušku, systém je podle Gaisler et Zima, Zoologie obratlovců, Academia, 2007
 • botanické taxony vyšších rostlin jsou zde, seznam obsahuje jen čeledě, jejichž areál je požadován ke zkoušce, zde je jen vědecké názvosloví, české si doplňte (u zkoušky bude české i vědecké), systém plavuní, kapraďorostů a nahosemenných je převzat z ANGIOSPERM PHYLOGENY WEBSITE, version 13, systém krytosemenných je podle APG IV
 • jsou to první verze, takže je nemožné, aby to bylo bez chyb a překlepů, pokud na něco narazíte, tak nám to, prosím, řekněte

Vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev

Materiály

v knihovně máte (Hendrych, 1984: s. 91-124)

Otázky

 • prakontinenty (který, kde, kdy), souvislosti pleistocénního kolísání klimatu, charakter a rozmístění glaciálních refugií, členění a charakter jednotlivých klimatických období holocénu ve stř. Evropě

Prostorová diverzifikace bioty

Materiály

 • Disjunkce (Lomolino et al., 2010: s. 396-404 + Hendrych, 1984: s. 52-65)
 • Biologická výměna mezi areály (Lomolino et al., 2010: s. 404-413)
 • Endemismus (Lomolino et al., 2010: s. 362-370)
 • Relikty (Hendrych, 1984: s. 72)
 • Geoelementy flóry (Hendrych, 1984: s. 77-90)
  • tady je vše výše uvedené
 • Konvergenční versus divergenční síly (Lomolino et al.,2010: s. 413-420)

Otázky

 • disjunkce (hlavní typy), relikt, endemismus, geoelementy, konvergence a divergence v biogeografii na úrovni druhů a společenstev, koeficienty podobnosti

Prostorové souvislosti speciace a vymírání

Materiály

Otázky

 • definice druhu, pojmy systematické biologie, způsoby genetické diferenciace, typy speciace, adaptace, extinkce, makroevoluce