Řešení projektu

Přednášená studijní literatura

 • zde – 5. a 7. kapitola, celé

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • K základním nástrojům sledování projektu nepatří: výzvy
 • Zjišťování stavu projektových úkolů se v projektovém managementu označuje jako: kontrola

Studie proveditelnosti pro regionální projekty

Přednášená studijní literatura

 • zde – výběr podle info na přednášce

Prezentace

 • není a nebude, pač literatura je dost ilustrativní a není třeba ji transformovat do podoby prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • K posouzení realizovatelnosti projektu a z hlediska finančního též k zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků, tedy ověření smysluplnosti projektu slouží: studie proveditelnosti
 • Studie proveditelnosti se vypracovává v: předinvestiční fázi projektu
 • Dokument, který hodnotí projekt na základě různých finančních ukazatelů a zároveň do hodnocení často zahrnuje posouzení finančního zdraví investora (realizátora projektu) se označuje jako: Appraisal Report (Hodnotící zpráva)
 • Výpočet bodu zvratu je součástí studie proveditelnosti v části věnované: finanční plán a analýza

Vedení projektu

Přednášená studijní literatura

 • zde – 4. kapitola celá

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Organizační struktura, kdy pozice a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou uspořádány a orientovány vertikálně (každý nadřízený má jasně přidělené podřízené a každý podřízený má jasně přiděleného nadřízeného) je označován jako: liniová
 • Označení pro všechny osoby podílející se na realizaci projektu je: projektový tým

Plánování projektu

Přednášená studijní literatura

 • zde – 3. kapitola celá

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • V projektovém plánování se obvykle vymezují balíky prací (s příslušnými časovými termíny a rozpočty), které se musí provést, aby byly splněny specifikace provedení cílů projektu. Ty se rutinně označují jako: WBS
 • Explicitní (v absolutním slova smyslu) měřítko nemají které nástroje časového plánování? síťové grafy

Projekt a projektový management

Přednášená studijní literatura

 • zde – 2. kapitola celá

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Jakákoliv množina aktivit a úkolů, které mají specifický a jasný cíl, definovaný počátek a konec řešení, finanční limitaci (= stanovené finanční prostředky), spotřebovávají lidské zdroje i jiné než lidské zdroje je označení pro: projekt
 • Tzv. projektový trojúhelník je tvořen třemi problémovými okruhy, které je neustále při práci na předmětu projektu třeba řešit. K této trojici nepatří (byť má při řešení projektů svůj význam): administrativa

Informace o projektech a podávání žádostí

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Pro podání projektu financovaného z prostředků EU jsou základní rámce stanoveny v materiálu, který nese označení: projektový dokument
 • V problematice regionálního rozvoje ČR pojem MS 2014+ znamená: elektronický systém podávání žádostí o podporu projektů

Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Přednášená studijní literatura

 • zde je jeho znění

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Která aktivita OP PRV 2014-2020 se bude podílet největší části na celkové dotaci OP PRV? zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu
 • MAS mohou být v letech 2014-2020 podporovány z: IROP a OP PRV

Strategie regionálního rozvoje ČR – vize, cíle, priority

Přednášená studijní literatura

 • zde – kapitoly 3.1 a 3.2 celé

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Aktuálně platná Strategie regionálního rozvoje ČR je vypracována na období: 2014 – 2020
 • Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2014-2020 má čtyři typy cílů, na něž jsou navázány čtyři prioritní oblasti. Na institucionální cíl je navázána která prioritní oblast? veřejná správa a spolupráce

Typologie rozvojových regionů ČR

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Podle relativní úrovně regionálního rozvoje je ČR ve strategii regionálního rozvoje typologicky členěna do tří základních typů – jedná se o území rozvojová, stabilizovaná a: periferní
 • Mezi rozvojová území podle typologie relativní úrovně regionálního rozvoje ČR ve Strategii regionálního rozvoje nepatří: stabilizovaná území