Management v regionálním rozvoji

Přednášená studijní literatura

Poznámka na úvod: Tato problematika zahrnuje velkou škálu ekonomických, managementových a marketingových témat, která zde nemohou být postižena. Chápejte zde uvedené informace jako hodně ořezaný základ na úroveň základních principů.

 • zde, kapitola “Manažeři a jejich kompetence”
 • zde, kapitola “Manažerské funkce”
 • zde, kapitola “Manažerské rozhodování”
 • zde, kapitola “Manažerské techniky”
 • zde, kapitola “Analýza prostředí”
 • zde, kapitola “Analýza portfolia”

Prezentace

Manažerská práce

11_manazerska_prace

 

Manažerské rozhodování

12a_manazerske_rozhodovani

 

Manažerské techniky

12b_manazerske_techniky

 

Analýza prostředí

13_nastroje_analyzy_prostredi

Analýza portfolia

14_analyza_portfolia

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Koontz a Weihrich (1993) uvádí dvě skupiny základních manažerských funkcí, náplní druhé je analýza, rozhodování, implementace. Tato funkce se označuje jako: průběžné
 • Cíle, u nichž plnění jednoho cíle vylučuje možnost plnění cíle druhého, označujeme jako: protikladné
 • Rozhodovací manažerské procesy lze rozdělit na strategické, taktické a operativní. Rozhodování ve strategickém řízení leží obvykle na bedrech: vrcholového managementu
 • Co je prvním krokem v rozhodovací analýze: identifikace problému
 • Situační analýza je obvykle členěna do tří úrovní – tvoří ji analýza makroprostředí, mikroprostředí a: vnitřního prostředí
 • Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace a klíčové příležitosti a ___________________ (doplňte) vnějšího prostředí. ohrožení
 • Posoudit a názorně popsat situaci jednotlivých strategických podnikatelských jednotek (produktů, provozoven) na určitých trzích a naznačit jejich perspektivnost umožňuje: analýza portfolia
 • Hvězdy, otazníky, dojné krávy a psi jsou pojmy užívané v souvislosti s: analýzou portfolia

Regiony České republiky

Přednášená studijní literatura

 • informace k tématu s obrázky jsou dostupné např. zde
 • aktuální stav lze dohledat zde

Prezentace

10_regiony_CR

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Do kolika krajů je v současnosti členěna Česká republika? 14
 • Počet obcí s rozšířenou působností v České republice je rámcově: 200

Teorie regionálního rozvoje

Přednášená studijní literatura

 • zde, kapitola “Významné ekonomické teorie jako obsahová báze pro teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Neoklasické teorie”
 • zde, kapitola “Keynesiánské teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Kritickorealistické přístupy”
 • zde, kapitola “Institucionální směry”
 • zde, kapitola “Postmoderní přístupy k regionálnímu rozvoji”

Prezentace

Teorie regionálního rozvoje

6a_TRR

 

Neoklasické teorie

6b_neoklasicke_TRR

 

Keynesiánské teorie regionálního rozvoje

7_keynesianske_TRR

 

Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje

8_srukturalisticke_TRR

 

Kritickorealistické přístupy

9b_ institucionalni_TRR

 

Institucionální směry

9b_ institucionalni_TRR

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • León Walras a Alfred Marshall jsou spojeni s ekonomickou teorií: neoklasická ekonomie
 • Který ekonomický směr vidí jako hlavní cíl změnu struktur a jako původce nerovností v ekonomice výhodu vlastníků výrobních prostředků oproti dělníkům v možnosti rozdělovat nadhodnotu (resp. užitnou hodnotu) dle svého uvážení? neomarxistická ekonomie
 • Jména F. Perroux a J. Boudeville jsou spojena s: teorií růstových pólů
 • Teorie nerovnoměrného rozvoje a teorie kumulativních příčin se rozcházejí především v pohledu na: nutnost existence meziregionálních rozdílů
 • Teorie mezoekonomiky patří do skupiny: strukturalistických teorií regionálního rozvoje
 • Klíčový vliv oligopolů na existenci a prohlubování meziregionálních regionů identifikovala: teorie ziskových cyklů
 • Prostorové oddělení koncepční a vlastní výrobní práce je jedním z faktorů nerovnoměrného regionálního rozvoje podle: teorie územních děleb práce
 • Na základě překvapivého poválečného ekonomického úspěchu tzv. Třetí Itálie byla zformulována teorie: výrobních okrsků

Venkov a město

Přednášená studijní literatura = prezentace

Venkov

4_venkov

 

Město

5_mesto

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Jak označujeme (jednoslovně) základní typ venkovského sídla v sídelním systému a základní organizační jednotku života na venkově? vesnice
 • K základním typům samozásobitelské zemědělské produkce patří který z následujícího seznamu? stěhovavé zemědělství
 • Při řešení problematiky funkce měst se používá základního členění městských funkcí na základní a mimo základní. V tomto chápání zařaďte následující sektor: tvorba produktů, které uspokojují poptávku vznikající mimo město. městotvorná funkce
 • Podle Chicagské geografické školy lze využití půdy v každém městě modelovat třemi typy struktur. Které z následujícího seznamu mezi ně nepatří? refrakční

Region a jeho struktury

Přednášená studijní literatura = prezentace

Koncept regionu

2a_region

 

Lokalizace a alokace

2b_lokalizace

 

Toky a region

3a_toky_v_regionu

 

Sítě a region

3b_site_v_regionech

 

Hierarchie sídel a regionů

3c_hierarchie

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Mezi obecné typy regionů nepatří: izostatické regiony
 • Lokalizační analýza v sektoru cestovního ruchu obvykle zahrnuje posouzení tří složek předpokladů rozvoje cestovního ruchu. Mezi ně patří lokalizační a realizační předpoklady, tou třetí skupinou jsou: selektivní předpoklady
 • Huffův model je modelem: míry funkčnosti konkurenčních středisek pro jednotlivé obce periferie
 • Existují tři základní modely časoprostorového vývoje přepravních sítí. Který z následujících modelů k nim nepatří? Whittakerův model

Regionální management – úvod

Přednášená studijní literatura

 • zde, kapitola “Regionální rozvoj – vznik vědní disciplíny”

Prezentace

reman1

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Za hlavní nástroj regionálního rozvoje považujeme: regionální management
 • Podstatou regionálního rozvoje je: změna v regionálních rozdílech

Zkouška – Regionální management

1. Prokázat svou totožnost studentským průkazem = indexem.

2. Řádně vypracovaná a odevzdaná semestrální práce (zadání se mezi jednotlivými roky liší).

3. Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě povinné studijní literatury. Zkouška je písemná. Pro absolvování zkoušky je požadována minimálně 60% úspěšnost. Zkouška obsahuje 14 úkolů a otázek (10 testového charakteru se čtyřmi možnostmi odpovědí, 4 textového charakteru) – za správnou odpověď se získává bod, za chybnou odpověď se body nezískávají.

Známkování:

 • 8 bodů 3
 • 9 bodů 2-
 • 10 – 11 bodů 2
 • 12 bodů 1-
 • 13 – 14 bodů 1

Řešení projektu

Přednášená studijní literatura

 • zde – 5. a 7. kapitola, celé

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • K základním nástrojům sledování projektu nepatří: výzvy
 • Zjišťování stavu projektových úkolů se v projektovém managementu označuje jako: kontrola

Studie proveditelnosti pro regionální projekty

Přednášená studijní literatura

 • zde – výběr podle info na přednášce

Prezentace

 • není a nebude, pač literatura je dost ilustrativní a není třeba ji transformovat do podoby prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • K posouzení realizovatelnosti projektu a z hlediska finančního též k zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků, tedy ověření smysluplnosti projektu slouží: studie proveditelnosti
 • Studie proveditelnosti se vypracovává v: předinvestiční fázi projektu
 • Dokument, který hodnotí projekt na základě různých finančních ukazatelů a zároveň do hodnocení často zahrnuje posouzení finančního zdraví investora (realizátora projektu) se označuje jako: Appraisal Report (Hodnotící zpráva)
 • Výpočet bodu zvratu je součástí studie proveditelnosti v části věnované: finanční plán a analýza

Vedení projektu

Přednášená studijní literatura

 • zde – 4. kapitola celá

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

 • Organizační struktura, kdy pozice a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou uspořádány a orientovány vertikálně (každý nadřízený má jasně přidělené podřízené a každý podřízený má jasně přiděleného nadřízeného) je označován jako: liniová
 • Označení pro všechny osoby podílející se na realizaci projektu je: projektový tým