Zemědělská botanika

Obrázek (c) Jiří Koštýř, s laskavým svolením Sorry, více zde.

Kurz je zaměřen především na požadavky studentek zootechniky.

Zkouška

Zkouška je vedena jako kombinovaná. Povinná pro všechny je písemná část. Ústně přezkušujeme jen ty, co nesouhlasí s hodnocením z části písemné (v ústní části si lze známku zlepšit ze 3 na 1, ale i zhoršit na 4, přestože test byl na 2), a lidem, co mají 15 bodů, je položena otázka, jestli chtějí za 3 – pokud je na ni kladná odpověď, pak dostanou jednu otázku, jestliže na ni odpoví správně, je celkové hodnocení 3, jestli ne, je celkové hodnocení 4.

V písemné části je položeno 28 úkolů. U každého je nabídka čtyř možných odpovědí. Za každou správnou odpověď se získává bod, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají. V každé nabídce je právě jedna odpověď správná.
Bodové hodnocení písemné části:
 • 26 – 28 b. = 1
 • 24 a 25 b. = 1-
 • 23 – 19 b. = 2
 • 18 a 17 b. = 2-
 • 16 b. = 3

Zkušební otázky naleznete v postech v kategorii “botanika”.

Vše podstatné, včetně otázek a odpovědí k písemné části zkoušky, najdete v učebnici Speciální a zemědělská botanika.

Zápočet

Získání zápočtu je podmíněno účastí na cvičeních (povolena je jedna písemná omluva bez udání důvodu – omluvenka, a pak další omluvy z vážných rodinných, osobních nebo zdravotních důvodů – omluvenka, platí jen pro PS), řádným vypracováním protokolů ze cvičení (platí jen pro PS) a ziskem bodů ze zápočtového testu (platí pro PS i KS).

 

Popis cvičení včetně materiálů je zde.

 

Získání minimálně 60 % bodů ze zápočtového testu (= minimálně 30 bodů). Předmětem zápočtu je poznání a určení vědeckým a případně českým jménem (včetně čeledi) deseti rostlinných druhů ze seznamu 200 druhů (50 čeledí).
 • seznam druhů je k dispozici na této stránce a zde
 • abecední seznamy, které budou k dispozici u zápočtu jsou zde a zde
 • vzor zápočtového testu je zde (samozřejmě, že na zápočet dostanete jen horní nebo dolní polovinu listu)
 • hodnocení testu
  • zápočtové listy druhů jsou níže na této stránce v systematickém řazení (s výjimkou dvou označených jsou všechna fota (c) JN)
  • správné vědecké jméno čeledi = 2 body, správné vědecké rodové jméno druhu = 1,5 bodu, správný vědecký přívlastek jména druhu = 1,5 bodu
  • pokud některá z výše uvedených položek chybí, nebo je uvedena špatně, pak se teprve přihlíží k českým jménům – správné české jméno čeledi = 1 bod, správné české rodové jméno druhu = 1 bod, správný český přívlastek jména druhu = 1 bod
  • maximálně tak lze získat 5 bodů za jeden druh, a tedy 50 bodů celkem
(systém podle Simpson, 2010; jména druhů podle Kubát et al., 2002)
 

}  Řád Piperales

}  Čeleď Aristolochiaceae (podražcovité)

}  Aristolochia clematitis (podražec křovištní)

}  Řád Acorales

}  Čeleď Acoraceae (puškvorcovité)

}  Acorus calamus (puškvorec obecný)

}  Řád Asparagales

}  Čeleď Alliaceae (česnekovité)

}  Allium sativum (česnek kuchyňský)

}  Allium cepa (cibule kuchyňská)

}  Allium porrum (pór zahradní)

}  Allium schoenoprasum (pažitka pobřežní)

}  Allium ursinum (česnek medvědí)

}  Čeleď Asparagaceae
(chřestovité)

}  Asparagus officinalis (chřest lékařský)

}  Řád Poales

}  Čeleď Typhaceae (orobincovité)

}  Typha latifolia (orobinec širokolistý)

}  Čeleď Juncaceae (sítinovité)

}  Juncus effusus (sítina rozkladitá)

}  Luzula campestris (bika ladní)

}  Čeleď Cyperaceae (šáchorovité)

}  Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní)

}  Carex acuta (ostříce štíhlá)

}  Carex hirta (ostřice srstnatá)

}  Čeleď Poaceae (lipnicovité)

}  Dactylis glomerata (srha laločnatá)

}  Cynosurus cristatus (poháňka hřebenitá)

}  Poa annua (lipnice roční)

}  Poa pratensis (lipnice luční)

}  Festuca pratensis (kostřava luční)

}  Festuca rubra (kostřava červená)

}  Apera spica-venti (chundelka metlice)

} Lolium perenne (jílek vytrvalý)

}  Elytrigia repens (pýr plazivý)

}  Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)

}  Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)

}  Holcus lanatus (medyněk vlnatý)

}  Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)

}  Alopecurus pratensis (psárka luční)

}  Phleum pratense (bojínek luční)

}  Nardus stricta (smilka tuhá)

}  Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)

}  Deschampsia cespitosa (metlice trstnatá)

}  Phragmites australis (rákos obecný)

}  Phalaris arundinacea (chrastice
rákosovitá)

}  Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha)

}  Triticum aestivum (pšenice setá)

}  Hordeum vulgare (ječmen obecný)

}  Hordeum murinum (ječmen myší)

}  Secale cereale (žito seté)

}  Avena sativa (oves setý)

}  Panicum miliaceum (proso seté)

}  Zea mays (kukuřice setá)

}  Řád Ranunculales

}  Čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité)

}  Ranunculus acris (pryskyřník prudký)

}  Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)

}  Consolida regalis (ostrožka stračka)

}  Adonis aestivalis (hlaváček letní)

}  Čeleď Berberidaceae (dřišťálovité)

}  Berberis vulgaris (dřišťál obecný)

}  Čeleď Papaveraceae (makovité)

}  Papaver somniferum (mák setý)

}  Papaver rhoeas (mák vlčí)

}  Chelidonium majus (vlaštovičník větší)

}  Čeleď Fumariaceae (zemědýmovité)

}  Fumaria officinalis (zemědým lékařský)

}  Řád Saxifragales

}  Čeleď Saxifragaceae (lomikamenovité)

}  Saxifraga granulata (lomikamen zrnatý)

}  Čeleď Grossulariaceae (srstkovité)

}  Ribes uva-crispa (srstka angrešt)

}  Ribes rubrum (rybíz červený)

}  Řád Vitales

}  Čeleď Vitaceae (révovité)

}  Vitis vinifera (réva vinná)

}  Řád Caryophyllales

}  Čeleď Polygonaceae (rdesnovité)

}  Persicaria lapathifolia (rdesno blešník)

}  Rumex acetosa (šťovík kyselý)

}  Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)

}  Fallopia convolvulus (opletka obecná)

}  Rheum rhabarbarum (reveň kadeřavá)

}  Fagopyrum esculentum (pohanka obecná)

}  Čeleď Amaranthaceae (laskavcovité)

}  Chenopodium album (merlík bílý)

}  Atriplex sagittata (lebeda lesklá)

}  Beta vulgaris (řepa obecná)

}  Spinacia oleracea (špenát setý)

}  Čeleď Caryophyllaceae (hvozdíkovité)

}  Stellaria media (ptačinec žabinec)

}  Cerastium arvense (rožec rolní)

}  Spergula arvensis (kolenec rolní)

}  Silene latifolia (knotovka bílá)

} Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční)

}  Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý)

}  Řád Malpighiales

}  Čeleď Euphorbiaceae (pryšcovité)

}  Euphorbia helioskopia (pryšec kolovratec)

}  Mercurialis annua (bažanka roční)

}  Čeleď Hypericaceae (třezalkovité)

}  Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

}  Čeleď Violaceae
(violkovité)

}  Viola arvensis (violka rolní)

}  Čeleď Linaceae (lnovité)

}  Linum usitatissimum (len setý)

}  Řád Oxalidales

}  Čeleď Oxalidaceae (šťavelovité)

}  Oxalis fontana (šťavel evropský)

}  Řád Fabales

}  Čeleď Fabaceae (bobovité)

}  Glycine max (sója luštinatá)

}  Phaseolus vulgaris (fazol obecný)

}  Pisum sativum (hrách setý)

}  Lens culinaris (čočka kuchyňská)

}  Cicer arietinum (cizrna beraní)

}  Lupinus polyphyllus (vlčí bob mnoholistý)

}  Securigera varia (čičorka pestrá)

}  Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)

}  Trifolium pratense (jetel luční)

}  Trifolium repens (jetel plazivý)

}  Trifolium medium (jetel prostřední)

}  Trifolium arvense (jetel rolní)

}  Medicago sativa (tolice setá)

}  Vicia faba (bob obecný)

}  Vicia cracca (vikev ptačí)

}  Lathyrus pratensis (hrachor luční)

}  Melilotus officinalis (komonice lékařská)

}  Řád Rosales

}  Čeleď Cannabaceae (konopovité)

}  Humulus lupulus (chmel otáčivý)

}  Cannabis ruderalis (konopí rumištní)

}  Čeleď Urticaceae (kopřivovité)

}  Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)

}  Čeleď Rosaceae (růžovité)

}  Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)

}  Rosa canina (růže šípková)

}  Rubus idaeus (ostružiník maliník)

}  Potentilla anserina (mochna husí)

}  Fragaria vesca (jahodník obecný)

}  Alchemilla vulgaris (kontryhel
ostrolaločný)

}  Sanguisorba officinalis (krvavec toten)

}  Prunus domestica (slivoň švestka)

}  Prunus avium (třešeň ptačí)

}  Prunus armeriaca (meruňka obecná)

}  Prunus persica (broskvoň obecná)

}  Malus domestica (jabloň domácí)

}  Pyrus communis (hrušeň obecná)

}  Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)

}  Řád Cucurbitales

}  Čeleď Cucurbitaceae (tykvovité)

}  Cucumis sativus (okurka setá)

}  Cucurbita pepo (tykev obecná)

}  Citrullus lanatus (meloun vodní)

}  Řád Fagales

}  Čeleď Betulaceae (břízovité)

}  Corylus avellana (líska obecná)

}  Čeleď Juglandaceae (ořešákovité)

}  Juglans regia (ořešák královský)

}  Řád Geraniales

}  Čeleď Geraniaceae (kakostovité)

}  Erodium cicutarium (pumpava obecná)

}  Řád Brassicales

}  Čeleď Brassicaceae (brukvovité)

}  Brassica napus (brukev řepka)

}  Brassica oleracea (brukev zelná)

}  Raphanus sativus (ředkev setá)

}  Armoracia rusticana (křen selský)

}  Descurainia sophia (úhorník mnohodílný)

}  Thlaspi arvense (penízek rolní)

}  Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší
tobolka)

}  Cardamine pratensis (řeřišnice luční)

}  Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)

}  Barbarea vulgaris (barborka obecná)

}  Čeleď Resedaceae (rýtovité)

}  Reseda lutea (rýt žlutý)

}  Řád Malvales

}  Čeleď Malvaceae (slézovité)

}  Malva neglecta (sléz přehlížený)

}  Řád Ericales

}  Čeleď Ericaceae (vřesovcovité)

}  Calluna vulgaris (vřes obecný)

}  Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)

}  Čeleď Primulaceae (prvosenkovité)

}  Primula elatior (prvosenka
vyšší)

}  Lysimachia nummularia (vrbina penízková)

}  Anagalis arvensis (drchnička rolní)

}  Řád Boraginales

}  Čeleď Boraginaceae (brutnákovité)

}  Symphytum officinale (kostival
lékařský)

}  Echium vulgare (hadinec
obecný)

}  Myosotis arvensis (pomněnka
rolní)

}  Lithospermum arvense (kamejka rolní)

}  Lycopsis arvensis (prlina rolní)

}  Čeleď Hydrophyllaceae (stružkovcovité)

}  Phacelia tanacetifolia (svazenka
vratičolistá)

}  Řád Gentianales

}  Čeleď Rubiaceae (mořenovité)

}  Galium mollugo (svízel povázka)

}  Galium aparine (svízel přítula)

}  Řád Lamiales

}  Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité)

}  Lamium purpureum (hluchavka nachová)

}  Lamium album (hluchavka bílá)

}  Salvia pratensis (šalvěj
luční)

}  Ballota nigra (měrnice černá)

}  Glechoma hederacea (popenec obecný)

}  Thymus pulegioides (mateřídouška vejčitá)

}  Prunella vulgaris (černohlávek obecný)

}  Ajuga reptans (zběhovec plazivý)

}  Mentha arvensis (máta rolní)

}  Čeleď Plantaginaceae (jitrocelovité)

}  Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)

}  Plantago major (jitrocel větší)

}  Linaria vulgaris (lnice květel)

}  Veronica persica (rozrazil perský)

}  Veronica arvensis (rozrazil rolní)

}  Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)

}  Čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité)

}  Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)

}  Scrophularia nodosa (krtičník hlíznatý)

}  Čeleď Verbenaceae (sporýšovité)

}  Verbena officinalis (sporýš lékařský)

}  Řád Solanales

}  Čeleď Convolvulaceae (svlačcovité)

}  Convolvulus arvensis (svlačec rolní)

}  Cuscuta epithymum (kokotice povázka)

}  Čeleď Solanaceae (lilkovité)

}  Solanum tuberosum (lilek brambor)

}  Solanum lycopersicum (lilek rajče)

}  Solanum nigrum (lilek černý)

}  Capsicum annuum (paprika roční)

}  Datura stramonium (durman obecný)

}  Řád Apiales

}  Čeleď Apiaceae (miříkovité)

}  Carum carvi (kmín
kořenný)

}  Pastinaca sativa (pastinák
setý)

}  Daucus carota (mrkev obecná)

}  Petroselinum crispum (petržel)

}  Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá)

}  Angelica sylvestris (děhel lesní)

}  Pimpinella major (bedrník větší)

}  Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)

}  Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)

}  Řád Dipsacales

}  Čeleď Dipsacaceae (štětkovité)

}  Succisa pratensis (čertkus luční)

}  Čeleď Valerianaceae (kozlíkovité)

}  Valerianella locusta (kozlíček polníček)

}  Řád Asterales

}  Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité)

}  Achillea millefolium (řebříček obecný)

}  Cirsium arvense (pcháč oset)

}  Crepis biennis (škarda dvouletá)

}  Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)

}  Lapsana communis (kapustka obecná)

}  Leontodon autumnalis (máchelka podzimní)

}  Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)

}  Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)

}  Centaurea cyanus (chrpa modrá)

}  Taraxacum sect. Ruderalia (pampelišky smetánky)

}  Carduus acanthoides (bodlák obecný)

}  Matricaria recutita (heřmánek pravý)

}  Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec
nevonný)

}  Conyza canadensis (turanka kanadská)

}  Sonchus arvensis (mléč rolní)

}  Bellis perennis (sedmikráska obecná)

}  Centaurea jacea (chrpa luční)

}  Senecio vulgaris (starček obecný)

}  Galinsoga parviflora (peťour malokvětý)

}  Helianthus annuus (slunečnice roční)

}  Lactuca sativa (salát hlávkový)

}  Čeleď Campanulaceae (zvonkovité)

}  Campanula patula (zvonek
rozkladitý)

 

Další materiály

Doplňkové materiály kurzu

 • přehled všech krytosemenných rostlin zmíněných na přednáškách (žlutě druhy k zápočtu, zeleně druhy, které se objeví v možnostech odpovědí nebo dotazech na zkoušce) zde
 • rozmnožování krytosemenných zde

Zemědělská botanika v angličtině

 • učebnice botaniky v angličtině zde
 • přednášky z botaniky (s podstatně širším záběrem) z University of California Berkeley zde
 

Jak pěstovat rostliny

 

Přehledy rostlin

 • botanická fotogalerie zde
 • Botany zde
 • Vegetace ČR zde
 • monografie Vegetace České republiky zde
 • Katalog biotopů České republiky, 2. vydání zde
 • zápočtový seznam na Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU zde
 • rostliny (a příroda vůbec) Evropy zde
 • herbář Wendys zde
 • klíč k našim mechorostům zde
 • klíč k plevelům zde

Zajímavé sklizně