Speciální botanika

Obrázek (c) Jiří Koštýř, s laskavým svolením Sorry, více zde.

Zkouška

Zkouška je vedena jako kombinovaná. Povinná pro všechny je písemná část. Ústně přezkušujeme jen ty, co nesouhlasí s hodnocením z části písemné (v ústní části si lze známku zlepšit ze 3 na 1, ale i zhoršit na 4, přestože test byl na 2), a lidem, co mají 15 bodů, je položena otázka, jestli chtějí za 3 – pokud je na ni kladná odpověď, pak dostanou jednu otázku, jestliže na ni odpoví správně, je celkové hodnocení 3, jestli ne, je celkové hodnocení 4.

V písemné části je položeno 28 úkolů. U každého je nabídka čtyř možných odpovědí. Za každou správnou odpověď se získává bod, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají. V každé nabídce je právě jedna odpověď správná.
Bodové hodnocení písemné části:
 • 26 – 28 b. = 1
 • 24 a 25 b. = 1-
 • 23 – 19 b. = 2
 • 18 a 17 b. = 2-
 • 16 b. = 3

Zkušební otázky naleznete v postech s tagem “botanika”.

Vše podstatné, včetně otázek a odpovědí k písemné části zkoušky, najdete v učebnici Speciální a zemědělská botanika.

Zápočet

Získání zápočtu je podmíněno účastí na cvičeních (povolena je jedna písemná omluva bez udání důvodu – omluvenka, a pak další omluvy z vážných rodinných, osobních nebo zdravotních důvodů – omluvenka, platí jen pro PS), řádným vypracováním protokolů ze cvičení (platí jen pro PS) a ziskem bodů ze zápočtového testu (platí pro PS i KS).

Popis cvičení včetně materiálů je zde.

Získání minimálně 60 % bodů ze zápočtového testu (= minimálně 30 bodů). Předmětem zápočtu je poznání a určení vědeckým a případně českým jménem (včetně čeledi) deseti rostlinných druhů ze seznamu 200 druhů (50 čeledí).

Vzhledem k tomu, že za týden nejsme schopni připravit nový seznam k zápočtu s veškerým servisem pro studentky/studenty, bude pro LS2017 použito seznamu ZBOT.
 • seznam druhů je k dispozici na této stránce a zde
 • abecední seznam, který bude k dispozici u zápočtu jsou zde
 • vzor zápočtového testu je zde (samozřejmě, že na zápočet dostanete jen horní nebo dolní polovinu listu)
 • hodnocení testu
  • zápočtové listy druhů jsou níže na této stránce v systematickém řazení (s výjimkou dvou označených jsou všechna fota (c) JN)
  • správné vědecké jméno čeledi = 2 body, správné vědecké rodové jméno druhu = 1,5 bodu, správný vědecký přívlastek jména druhu = 1,5 bodu
  • pokud některá z výše uvedených položek chybí, nebo je uvedena špatně, pak se teprve přihlíží k českým jménům – správné české jméno čeledi = 1 bod, správné české rodové jméno druhu = 1 bod, správný český přívlastek jména druhu = 1 bod
   • maximálně tak lze získat 5 bodů za jeden druh, a tedy 50 bodů celkem
(systém podle Simpson, 2010; jména druhů podle Kubát et al., 2002)
 

}  Řád Piperales

}  Čeleď Aristolochiaceae (podražcovité)

}  Aristolochia clematitis (podražec křovištní)

}  Řád Acorales

}  Čeleď Acoraceae (puškvorcovité)

}  Acorus calamus (puškvorec obecný)

}  Řád Asparagales

}  Čeleď Alliaceae (česnekovité)

}  Allium sativum (česnek kuchyňský)

}  Allium cepa (cibule kuchyňská)

}  Allium porrum (pór zahradní)

}  Allium schoenoprasum (pažitka pobřežní)

}  Allium ursinum (česnek medvědí)

}  Čeleď Asparagaceae
(chřestovité)

}  Asparagus officinalis (chřest lékařský)

}  Řád Poales

}  Čeleď Typhaceae (orobincovité)

}  Typha latifolia (orobinec širokolistý)

}  Čeleď Juncaceae (sítinovité)

}  Juncus effusus (sítina rozkladitá)

}  Luzula campestris (bika ladní)

}  Čeleď Cyperaceae (šáchorovité)

}  Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní)

}  Carex acuta (ostříce štíhlá)

}  Carex hirta (ostřice srstnatá)

}  Čeleď Poaceae (lipnicovité)

}  Dactylis glomerata (srha laločnatá)

}  Cynosurus cristatus (poháňka hřebenitá)

}  Poa annua (lipnice roční)

}  Poa pratensis (lipnice luční)

}  Festuca pratensis (kostřava luční)

}  Festuca rubra (kostřava červená)

}  Apera spica-venti (chundelka metlice)

} Lolium perenne (jílek vytrvalý)

}  Elytrigia repens (pýr plazivý)

}  Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)

}  Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)

}  Holcus lanatus (medyněk vlnatý)

}  Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)

}  Alopecurus pratensis (psárka luční)

}  Phleum pratense (bojínek luční)

}  Nardus stricta (smilka tuhá)

}  Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)

}  Deschampsia cespitosa (metlice trstnatá)

}  Phragmites australis (rákos obecný)

}  Phalaris arundinacea (chrastice
rákosovitá)

}  Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha)

}  Triticum aestivum (pšenice setá)

}  Hordeum vulgare (ječmen obecný)

}  Hordeum murinum (ječmen myší)

}  Secale cereale (žito seté)

}  Avena sativa (oves setý)

}  Panicum miliaceum (proso seté)

}  Zea mays (kukuřice setá)

}  Řád Ranunculales

}  Čeleď Ranunculaceae (pryskyřníkovité)

}  Ranunculus acris (pryskyřník prudký)

}  Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)

}  Consolida regalis (ostrožka stračka)

}  Adonis aestivalis (hlaváček letní)

}  Čeleď Berberidaceae (dřišťálovité)

}  Berberis vulgaris (dřišťál obecný)

}  Čeleď Papaveraceae (makovité)

}  Papaver somniferum (mák setý)

}  Papaver rhoeas (mák vlčí)

}  Chelidonium majus (vlaštovičník větší)

}  Čeleď Fumariaceae (zemědýmovité)

}  Fumaria officinalis (zemědým lékařský)

}  Řád Saxifragales

}  Čeleď Saxifragaceae (lomikamenovité)

}  Saxifraga granulata (lomikamen zrnatý)

}  Čeleď Grossulariaceae (srstkovité)

}  Ribes uva-crispa (srstka angrešt)

}  Ribes rubrum (rybíz červený)

}  Řád Vitales

}  Čeleď Vitaceae (révovité)

}  Vitis vinifera (réva vinná)

}  Řád Caryophyllales

}  Čeleď Polygonaceae (rdesnovité)

}  Persicaria lapathifolia (rdesno blešník)

}  Rumex acetosa (šťovík kyselý)

}  Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)

}  Fallopia convolvulus (opletka obecná)

}  Rheum rhabarbarum (reveň kadeřavá)

}  Fagopyrum esculentum (pohanka obecná)

}  Čeleď Amaranthaceae (laskavcovité)

}  Chenopodium album (merlík bílý)

}  Atriplex sagittata (lebeda lesklá)

}  Beta vulgaris (řepa obecná)

}  Spinacia oleracea (špenát setý)

}  Čeleď Caryophyllaceae (hvozdíkovité)

}  Stellaria media (ptačinec žabinec)

}  Cerastium arvense (rožec rolní)

}  Spergula arvensis (kolenec rolní)

}  Silene latifolia (knotovka bílá)

} Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční)

}  Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý)

}  Řád Malpighiales

}  Čeleď Euphorbiaceae (pryšcovité)

}  Euphorbia helioskopia (pryšec kolovratec)

}  Mercurialis annua (bažanka roční)

}  Čeleď Hypericaceae (třezalkovité)

}  Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

}  Čeleď Violaceae
(violkovité)

}  Viola arvensis (violka rolní)

}  Čeleď Linaceae (lnovité)

}  Linum usitatissimum (len setý)

}  Řád Oxalidales

}  Čeleď Oxalidaceae (šťavelovité)

}  Oxalis fontana (šťavel evropský)

}  Řád Fabales

}  Čeleď Fabaceae (bobovité)

}  Glycine max (sója luštinatá)

}  Phaseolus vulgaris (fazol obecný)

}  Pisum sativum (hrách setý)

}  Lens culinaris (čočka kuchyňská)

}  Cicer arietinum (cizrna beraní)

}  Lupinus polyphyllus (vlčí bob mnoholistý)

}  Securigera varia (čičorka pestrá)

}  Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)

}  Trifolium pratense (jetel luční)

}  Trifolium repens (jetel plazivý)

}  Trifolium medium (jetel prostřední)

}  Trifolium arvense (jetel rolní)

}  Medicago sativa (tolice setá)

}  Vicia faba (bob obecný)

}  Vicia cracca (vikev ptačí)

}  Lathyrus pratensis (hrachor luční)

}  Melilotus officinalis (komonice lékařská)

}  Řád Rosales

}  Čeleď Cannabaceae (konopovité)

}  Humulus lupulus (chmel otáčivý)

}  Cannabis ruderalis (konopí rumištní)

}  Čeleď Urticaceae (kopřivovité)

}  Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)

}  Čeleď Rosaceae (růžovité)

}  Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)

}  Rosa canina (růže šípková)

}  Rubus idaeus (ostružiník maliník)

}  Potentilla anserina (mochna husí)

}  Fragaria vesca (jahodník obecný)

}  Alchemilla vulgaris (kontryhel
ostrolaločný)

}  Sanguisorba officinalis (krvavec toten)

}  Prunus domestica (slivoň švestka)

}  Prunus avium (třešeň ptačí)

}  Prunus armeriaca (meruňka obecná)

}  Prunus persica (broskvoň obecná)

}  Malus domestica (jabloň domácí)

}  Pyrus communis (hrušeň obecná)

}  Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)

}  Řád Cucurbitales

}  Čeleď Cucurbitaceae (tykvovité)

}  Cucumis sativus (okurka setá)

}  Cucurbita pepo (tykev obecná)

}  Citrullus lanatus (meloun vodní)

}  Řád Fagales

}  Čeleď Betulaceae (břízovité)

}  Corylus avellana (líska obecná)

}  Čeleď Juglandaceae (ořešákovité)

}  Juglans regia (ořešák královský)

}  Řád Geraniales

}  Čeleď Geraniaceae (kakostovité)

}  Erodium cicutarium (pumpava obecná)

}  Řád Brassicales

}  Čeleď Brassicaceae (brukvovité)

}  Brassica napus (brukev řepka)

}  Brassica oleracea (brukev zelná)

}  Raphanus sativus (ředkev setá)

}  Armoracia rusticana (křen selský)

}  Descurainia sophia (úhorník mnohodílný)

}  Thlaspi arvense (penízek rolní)

}  Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší
tobolka)

}  Cardamine pratensis (řeřišnice luční)

}  Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)

}  Barbarea vulgaris (barborka obecná)

}  Čeleď Resedaceae (rýtovité)

}  Reseda lutea (rýt žlutý)

}  Řád Malvales

}  Čeleď Malvaceae (slézovité)

}  Malva neglecta (sléz přehlížený)

}  Řád Ericales

}  Čeleď Ericaceae (vřesovcovité)

}  Calluna vulgaris (vřes obecný)

}  Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)

}  Čeleď Primulaceae (prvosenkovité)

}  Primula elatior (prvosenka
vyšší)

}  Lysimachia nummularia (vrbina penízková)

}  Anagalis arvensis (drchnička rolní)

}  Řád Boraginales

}  Čeleď Boraginaceae (brutnákovité)

}  Symphytum officinale (kostival
lékařský)

}  Echium vulgare (hadinec
obecný)

}  Myosotis arvensis (pomněnka
rolní)

}  Lithospermum arvense (kamejka rolní)

}  Lycopsis arvensis (prlina rolní)

}  Čeleď Hydrophyllaceae (stružkovcovité)

}  Phacelia tanacetifolia (svazenka
vratičolistá)

}  Řád Gentianales

}  Čeleď Rubiaceae (mořenovité)

}  Galium mollugo (svízel povázka)

}  Galium aparine (svízel přítula)

}  Řád Lamiales

}  Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité)

}  Lamium purpureum (hluchavka nachová)

}  Lamium album (hluchavka bílá)

}  Salvia pratensis (šalvěj
luční)

}  Ballota nigra (měrnice černá)

}  Glechoma hederacea (popenec obecný)

}  Thymus pulegioides (mateřídouška vejčitá)

}  Prunella vulgaris (černohlávek obecný)

}  Ajuga reptans (zběhovec plazivý)

}  Mentha arvensis (máta rolní)

}  Čeleď Plantaginaceae (jitrocelovité)

}  Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)

}  Plantago major (jitrocel větší)

}  Linaria vulgaris (lnice květel)

}  Veronica persica (rozrazil perský)

}  Veronica arvensis (rozrazil rolní)

}  Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)

}  Čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité)

}  Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)

}  Scrophularia nodosa (krtičník hlíznatý)

}  Čeleď Verbenaceae (sporýšovité)

}  Verbena officinalis (sporýš lékařský)

}  Řád Solanales

}  Čeleď Convolvulaceae (svlačcovité)

}  Convolvulus arvensis (svlačec rolní)

}  Cuscuta epithymum (kokotice povázka)

}  Čeleď Solanaceae (lilkovité)

}  Solanum tuberosum (lilek brambor)

}  Solanum lycopersicum (lilek rajče)

}  Solanum nigrum (lilek černý)

}  Capsicum annuum (paprika roční)

}  Datura stramonium (durman obecný)

}  Řád Apiales

}  Čeleď Apiaceae (miříkovité)

}  Carum carvi (kmín
kořenný)

}  Pastinaca sativa (pastinák
setý)

}  Daucus carota (mrkev obecná)

}  Petroselinum crispum (petržel)

}  Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá)

}  Angelica sylvestris (děhel lesní)

}  Pimpinella major (bedrník větší)

}  Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)

}  Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)

}  Řád Dipsacales

}  Čeleď Dipsacaceae (štětkovité)

}  Succisa pratensis (čertkus luční)

}  Čeleď Valerianaceae (kozlíkovité)

}  Valerianella locusta (kozlíček polníček)

}  Řád Asterales

}  Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité)

}  Achillea millefolium (řebříček obecný)

}  Cirsium arvense (pcháč oset)

}  Crepis biennis (škarda dvouletá)

}  Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)

}  Lapsana communis (kapustka obecná)

}  Leontodon autumnalis (máchelka podzimní)

}  Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)

}  Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)

}  Centaurea cyanus (chrpa modrá)

}  Taraxacum sect. Ruderalia (pampelišky smetánky)

}  Carduus acanthoides (bodlák obecný)

}  Matricaria recutita (heřmánek pravý)

}  Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec
nevonný)

}  Conyza canadensis (turanka kanadská)

}  Sonchus arvensis (mléč rolní)

}  Bellis perennis (sedmikráska obecná)

}  Centaurea jacea (chrpa luční)

}  Senecio vulgaris (starček obecný)

}  Galinsoga parviflora (peťour malokvětý)

}  Helianthus annuus (slunečnice roční)

}  Lactuca sativa (salát hlávkový)

}  Čeleď Campanulaceae (zvonkovité)

}  Campanula patula (zvonek
rozkladitý)

Nový (smysluplný) seznam pro zápočet od ak. roku 2017/2018. Seznam zahrnuje pouze naše a naturalizované druhy (popř. hojné invazivní), které jsou hojné nebo morfologicky typické pro nějakou skupinu nebo indikační pro významný biotop. Druhy z tohoto seznamu se již neobjevují u zkoušky. Jde o verzi 0.170504, která je určena k pročištění:

 • Řád Marchantiales
  • Čeleď Marchantiaceae
   • Marchantia polymorfa (porostnice mnohotvárná)
 • Řád Jungermanniales
  • Čeleď Lepidoziaceae
   • Bazzania trilobata (rohozec trojlaločný)
 • Řád Sphagnales
  • Čeleď Sphagnaceae
   • Sphagnum palustre (rašeliník bahenní)
 • Řád Polytrichales
  • Čeleď Polytrichaceae
   • Polytrichum commune (ploník obecný)
 • Řád Dicranales
  • Čeleď Dicranaceae
   • Dicranum scoparium (dvouhrotec chvostnatý)
 • Řád Pottiales
  • Čeleď Pottiacea
   • Syntrichia ruralis (rourkatec obecný)
 • Řád Bryales
  • Čeleď Mniaceae
   • Plagiomnium undulatum (měřík čeřitý)
 • Řád Hypnales
  • Čeleď Hylocomiaceae
   •  Pleurozium schreberi (trávník Schreberův)
  • Čeleď Climaciaceae
   • Climacium dendroides (drabík stromkovitý)
  • Čeleď Hypnaceae
   • Hypnum cupressiforme (rokyt cypřišový)
 • Řád Anthocerotales
  • Čeleď Anthocerotaceae
   • Anthoceros agrestis (hlevík polní)
 • Řád Lycopodiales
  • Čeleď Lycopodiaceae
   • Lycopodium clavatum (plavuň vidlačka)
 • Řád Isoetales
  • Čeleď Isoetaceae
   • Isoetes lacustris (šdlatka jezerní)
 • Řád Equisetales
  • Čelěď Equisetaceae
   • Equisetum arvense (přeslička rolní)
   • Equisetum fluviatile (přeslička poříční)
 • Řád Ophioglossales
  • Čeleď Ophioglossaceae
   • Botrychium lunaria (vratička měsíční)
 • Řád Salviniales
  • Čeleď Salviniaceae
   • Salvinia natans (nepukalka vzplývající)
  • Čeleď Marsileaceae
   • Pilularia globulifera (míčovka kulkonosná)
 • Řád Polypodiales
  • Čeleď Aspleniaceae
   • Asplenium trichomanes (sleziník červený)
  • Čeleď Athyriaceae
   • Athyrium filix-femina (papratka samičí)
  • Čeleď Blechnaceae
   • Blechnum spicant (žebrovice různolistá)
  • Čeleď Dryopteridaceae
   • Dryopteris filix-mas (kapraď samec)
  • Čeleď Polypodiaceae
   • Polypodium vulgare (osladič obecný)
 • Řád Lycopodiales
  • Čeleď Lycopodiaceae
   • Lycopodium annotinum (plavuň pučivá)
 • Řád Isoetales
  • Čeleď Isoetaceae
   • Isoetes echinospora (šídlatka ostnovýtrusá)
 • Řád Equisetales
  • Čeleď Equisetaceae
   • Equisetum arvense (přeslička rolní)
   • Equisetum hyemale (přeslička zimní)
 • Řád Ophioglossales
  • Čeleď Ophioglossaceae
   • Botrychium lunaria (vratička měsíční)
 • Řád Salviniales
  • Čeleď Salviniaceae
   • Salvinia natans (nepukalka vzplývající)
  • Čeleď Marsileaceae
   • Pilularia globulifera (míčovka kulkonosná)
 • Řád Polypodiales
  • Čeleď Dennstaedtiaceae
   • Pteridium aquilinum (hasivka orličí)
  • Čeleď Aspleniaceae
   • Asplenium trichomanes (sleziník červený)
  • Čeleď Athyriaceae
   • Athyrium filix-femina (papratka samičí)
  • Čeleď Thelypteridaceae
   • Phegopteris connectilis (bukovinec osladičovitý)
  • Čeleď Blechnaceae
   • Blechnum spicant (žebrovice různolistá)
  • Čeleď Dryopteridaceae
   • Dryopteris filix-mas (kapraď samec)
  • Čeleď Polypodiaceae
   • Polypodium vulgare (osladič obecný)
 • Řád Pinales
  • Čeleď Pinaceae
   • Pinus sylvestris (borovice lesní)
   • Picea abies (smrk ztepilý)
   • Larix decidua (modřín opadavý)
   • Abies alba (jedle bělokorá)
  • Čeleď Taxaceae
   • Taxus baccata (tis červený)
  • Čeleď Cupressaceae
   • Juniperus communis (jalovec obecný)
 • Řád Nymphaeales
  • Čeleď Nymphaeaceae (leknínovité)
   • Nymphaea alba (leknín bílý)
   • Nuphar lutea (stulík žlutý)
 • Řád Piperales
  • Čeleď Aristolochiaceae (podražcovité)
   • Aristolochia clematitis (podražec křovištní)
 • Řád Acorales
  • Čeleď Acoraceae (puškvorcovité)
   • Acorus calamus (puškvorec obecný)
 • Řád Alismatales
  •  Čeleď Araceae (áronovité)
   • Arum cylindraceum (áron východní)
  • Čeleď Alismataceae (žabníkovité)
   • Alisma plantago aquatica (žabník jitrocelový)
  • Čeleď Potamogetonaceae (rdestovité)
   • Potamogeton pectinatus (rdest hřebenitý)
 • Řád Liliales
  • Čeleď Melanthiaceae (kýchavicovité)
   • Paris quadrifolia (vraní oko čtyřlisté)
  • Čeleď Colchicaceae (ocúnovité)
   • Colchicum autumnale (ocún jesenní)
 • Řád Asparagales
  • Čeleď Orchidaceae (vstavačovité)
   • Dactylorhiza majalis (prstnatec májový)
  • Čeleď Iridaceae (kosatcovité)
   • Iris pseudacorus (kosatec žlutý)
  • Čeleď Asphodelaceae (asfodelovité)
   • Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá)
  • Čeleď Amaryllidaceae (amarylkovité)
   • Allium ursinum (česnek medvědí)
   • Leucojum vernum (bledule jarní)
  • Čeleď Asparagaceae (chřestovité)
   • Asparagus officinalis (chřest lékařský)
   • Convallaria majalis (konvalinka vonná)
   • Maianthemum bifolium (pstroček dvoulistý)
 • Řád Poales
  • Čeleď Typhaceae (orobincovité)
   • Typha latifolia (orobinec širokolistý)
   • Sparganium erectum (zevar vzpřímený)
  • Čeleď Juncaceae (sítinovité)
   •  Juncus effusus (sítina rozkladitá)
   • Juncus articulatus (sítina článkovaná)
   • Luzula campestris (bika ladní)

  • Čeleď Cyperaceae (šáchorovité)
   • Eriophorum angustifolium (suchopýr úzkolistý)
   • Scirpus sylvaticus (skřípina lesní)
   • Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní)
   • Eleocharis palustris (bahnička mokřadní)
   • Carex acuta (ostříce štíhlá)
   • Carex hirta (ostřice srstnatá)
   • Carex digitata (ostřice prstnatá)
  • Čeleď Poaceae (lipnicovité)
   • Dactylis glomerata (srha laločnatá)
   • Cynosurus cristatus (poháňka hřebenitá)
   • Agrostis capillaris (psineček obecný)
   • Poa annua (lipnice roční)
   • Poa pratensis (lipnice luční)
   • Festuca pratensis (kostřava luční)
   • Festuca rubra (kostřava červená)
   • Bromus sterilis (sveřep jalový)
   • Lolium perenne (jílek vytrvalý)
   • Elymus repens (pýr plazivý)
   • Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)
   • Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
   • Holcus lanatus (medyněk vlnatý)
   • Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)
   • Alopecurus pratensis (psárka luční)
   • Phleum pratense (bojínek luční)
   • Nardus stricta (smilka tuhá)
   • Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
   • Deschampsia cespitosa (metlice trstnatá)
   • Phragmites australis (rákos obecný)
   • Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
   • Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha)
   • Hordeum murinum (ječmen myší)
   • Setaria viridis (bér zelený)
 • Řád Ceratophyllales
  • Čeleď Ceratophyllaceae
   • Ceratophyllum demersum (růžkatec ostnitý)
 • Řád Ranunculales
  • Čeleď Papaveraceae
   • Papaver rhoeas (mák vlčí)
   • Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
   • Fumaria officinalis (zemědým lékařský)
   • Corydalis cava (dymnivka solida)
  • Čeleď Berberidaceae
   • Berberis vulgaris (dřišťál obecný)
  • Čeleď Ranunculaceae
   • Ranunculus acris (pryskyřník prudký)
   • Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)
   • Consolida regalis (ostrožka stračka)
   • Adonis aestivalis (hlaváček letní)
   • Anemone nemorosa (sasanka hajní)
   • Batrachium peltatum (lakušník štítnatý)
   • Hepatica nobilis (jaterník podléška)
 • Řád Proteales
  • Čeleď Platanaceae (platanovité)
   • Platanus x hispanica (platan javorolistý)
 • Řád Saxifragales
  • Čeleď Grossulariaceae (srstkovité)
   • Ribes uva-crispa (srstka angrešt)
  • Čeleď Saxifragaceae (lomikamenovité)
   • Saxifraga granulata (lomikamen zrnatý)
   • Chrysosplenium alternifolium (mokrýš střídavolistý)
  • Čeleď Crassulaceae (tlusticovité)
   • Sedum acre (rozchodník ostrý)
   • Jovibarba globifera (netřesk výběžkatý)
  • Čeleď Haloragaceae (zrnulovité)
   • Myriophyllum spicatum (stolístek klasnatý)
 • Řád Vitales
  • Čeleď Vitaceae (révovité)
   • Vitis vinifera (réva vinná)
 • Řád Fabales
  • Čeleď Fabaceae (bobovité)
   • Lupinus polyphyllus (vlčí bob mnoholistý)
   • Cytisus scoparius (janovec metlatý)
   • Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý)
   • Securigera varia (čičorka pestrá)
   • Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)
   • Trifolium pratense (jetel luční)
   • Trifolium campestre (jetel ladní)
   • Medicago lupulina (tolice dětelová)
   • Vicia tetrasperma (vikev čtyřsemenná)
   • Vicia cracca (vikev ptačí)
   • Lathyrus pratensis (hrachor luční)
   • Melilotus officinalis (komonice lékařská)
   • Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj)
  • Čeleď Polygalaceae (vítodovité)
   • Polygala vulgaris (vítod obecný)
 • Řád Rosales
  • Čeleď Rosaceae (růžovité)
   • Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
   • Rosa canina (růže šípková)
   • Rubus idaeus (ostružiník maliník)
   • Potentilla anserina (mochna husí)
   • Potentilla erecta (mochna nátržník)
   • Fragaria vesca (jahodník obecný)
   • Alchemilla vulgaris (kontryhel ostrolaločný)
   • Agrimonia eupatoria (řepík lékařský)
   • Sanguisorba officinalis (krvavec toten)
   • Prunus spinosa (trnka obecná)
   • Padus avium (střemcha obecná)
   • Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)
   • Crataegus laevigata (hloh obecný)
  • Čeleď Rhamnaceae (řešetlákovité)
   • Frangula alnus (krušina olšová)
   • Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý)
  • Čeleď Ulmaceae (jilmovité)
   • Ulmus glabra (jilm drsný)
  • Čeleď Cannabaceae (konopovité)
   • Humulus lupulus (chmel otáčivý)
   • Cannabis ruderalis (konopí rumištní)
  • Čeleď Urticaceae (kopřivovité)
   • Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
 • Řád Fagales
  • Čeleď Fagaceae (bukovité)
   • Fagus sylvatica (buk lesní)
   • Quercus robur (dub zimní)
  • Čeleď Juglandaceae (ořešákovité)
   • Juglans regia (ořešák královský)
  • Čeleď Betulaceae (břízovité)
   • Alnus glutinosa (olše lepkavá)
   • Betula pendula (bříza bradavičnatá)
   • Corylus avellana (líska obecná)
   • Carpinus betulus (habr obecný)
 • Řád Cucurbitales
  • Čeleď Cucurbitaceae (tykvovité)
   • Bryonia alba (posed bílý)
 • Řád Celastrales
  • Čeleď Celastraceae (jesencovité)
   • Euonymus europaea (brslen evropský)
 • Řád Oxalidales
  • Čeleď Oxalidaceae (šťavelovité)
   • Oxalis stricta (šťavel evropský)
 • Řád Malpighiales
  • Čeleď Hypericaceae (třezalkovité)
   • Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
  • Čeleď Violaceae (violkovité)
   • Viola arvensis (violka rolní)
   • Viola reichenbachiana (violka lesní)
  • Čeleď Salicaceae (vrbovité)
   • Populus tremula (topol osika)
   • Populus nigra (topol černý)
   • Salix fragilis (vrba křehká)
   • Salix aurita (vrba ušatá)
   • Salix triandra (vrba trojmužná)
  • Čeleď Euphorbiaceae (pryšcovité)
   • Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
   • Euphorbia helioskopia (pryšec kolovratec)
   • Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá)
  • Čeleď Linaceae (lnovité)
   • Linum usitatissimum (len setý)
 • Řád Geraniales
  • Čeleď Geraniaceae (kakostovité)
   • Geranium pratense (kakost luční)
   • Geranium pusillum (kakost maličký)
   • Geranium robertsianum (kakost smrdutý)
   • Erodium cicutarium (pumpava obecná)
 • Řád Myrtales
  • Čeleď Lythraceae (kyprejovité)
   • Lythrum salicaria (kyprej vrbice)
  • Čeleď Onagraceae (pupalkovité)
   • Epilobium angustifolium (vrbovka úzkolistá)
   • Oenothera glazoviana (pupalka rudokališní)
   • Circaea lutetiana (čarovník pařížský)
 • Řád Sapindales
  • Čeleď Anacardiaceae (ledviníkovité)
   • Cotinus coggygria (ruj vlasatá)
  • Čeleď Sapindaceae (mýdelníkovité)
   • Acer pseudoplatanus (javor klen)
   • Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)
  • Čeleď Rutaceae (routovité)
   • Dictamus albus (třemdava bílá)
 • Řád Malvales
  • Čeleď Malvaceae (slézovité)
   • Malva neglecta (sléz přehlížený)
  • Čeleď Thymelaeaceae (vrabečnicovité)
   •  Daphne mezereum (lýkovec jedovatý)
  • Čeleď Cistaceae (cistovité)
   • Helianthemum grandiflorum (devaterník velkokvětý)
 • Řád Brassicales
  • Čeleď Resedaceae (rýtovité)
   • Reseda lutea (rýt žlutý)
  • Čeleď Brassicaceae (brukvovité)
   • Brassica napus (brukev řepka)
   • Brassica oleracea (brukev zelná)
   • Sinapis arvensis (hořčice polní)
   • Barbarea vulgaris (barborka obecná)
   • Raphanus sativus (ředkev setá)
   • Armoracia rusticana (křen selský)
   • Descurainia sophia (úhorník mnohodílný)
   • Thlaspi arvense (penízek rolní)
   • Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
   • Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)
   • Cardamine pratensis (řeřišnice luční)
   • Sisymbrium officinale (hulevník lékařský)
   • Cardaria draba (vesnovka obecná)
   • Lunaria annua (měsíčnice roční)
 • Řád Santalales
  • Čeleď Santalaceae (santálovité)
   • Thesium linophyllon (lněnka lnolistá)
   • Viscum album (jmelí bílé)
 • Řád Caryophyllales
  • Čeleď Tamaricaceae (tamaryškovité)
   • Myricaria germanica (židoviník německý)
  • Čeleď Plumbaginaceae (olověncovité)
   • Armeria vulgaris (trávnička obecná)
  • Čeleď Polygonaceae (rdesnovité)
   • Persicaria lapathifolia (rdesno blešník)
   • Rumex acetosa (šťovík kyselý)
   • Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
   • Polygonum aviculare (truskavec ptačí)
   • Fallopia convolvulus (opletka obecná)
   • Reynouthria japonica (křídlatka japonská)
  • Čeleď Droseraceae (rosnatkovité)
   • Drosera rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá)
  • Čeleď Caryophyllaceae (hvozdíkovité)
   • Stellaria media (ptačinec žabinec)
   • Stellaria graminea (ptačinec trávovitý)
   • Cerastium holosteoides (rožec obecný)
   • Myosoton aquaticus (křehkýš vodní)
   • Scleranthus annuus (chmerek roční)
   • Spergula arvensis (kolenec rolní)
   • Silene nutans (silenka nicí)
   • Silene latifolia (knotovka bílá)
   • Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční)
   • Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý)
  • Čeleď Amaranthaceae (laskavcovité)
   • Chenopodium album (merlík bílý)
   • Atriplex sagittata (lebeda lesklá)
   • Amaranthus retroflexus (laskavec ohnutý)
  • Čeleď Portulacaceae (šruchovité)
   • Portulaca oleracea (šrucha zelená)
 • Řád Cornales
  • Čeleď Cornaceae (dřínovité)
   • Cornus mas (dřín jarní)
 • Řád Ericales
  • Čeleď Balsaminaceae (netýkavkovité)
   • Impatiens noli-tangere (netýkavka nedůtklivá)
  • Čeleď Polemoniaceae (jirnicovité)
   • Polemonium caeruleum (jirnice modrá)
  • Čeleď Primulaceae (prvosenkovité)
   • Primula elatior (prvosenka
    vyšší)
   • Lysimachia nummularia (vrbina penízková)
   • Lysimachia vulgaris (vrbina obecná)
   • Anagalis arvensis (drchnička rolní)
  • Čeleď Ericaceae (vřesovcovité)
   • Calluna vulgaris (vřes obecný)
   • Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)
 • Řád Gentianales
  • Čeleď Rubiaceae (mořenovité)
   • Galium mollugo (svízel povázka)
   • Galium aparine (svízel přítula)
   • Cruciata verna (svízelka lysá)
  • Čeleď Gentianaceae (hořcovité)
   • Gentiana asclepiadea (hořec tolitovitý)
   • Centaurium erythraea (zeměžluč okolíkatá)
  • Čeleď Apocyanaceae (toješťovité)
   • Vinca minor (barvínek menší)
 • Řád Boraginales
  • Čeleď Boraginaceae (brutnákovité)
   • Symphytum officinale (kostival
    lékařský)
   • Echium vulgare (hadinec
    obecný)
   • Myosotis arvensis (pomněnka
    rolní)
   • Lithospermum arvense (kamejka rolní)
   • Lycopsis arvensis (prlina rolní)
   • Phacelia tanacetifolia (svazenka
    vratičolistá)
 • Řád Solanales
  • Čeleď Convolvulaceae (svlačcovité)
   • Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
   • Cuscuta epithymum (kokotice povázka)
  • Čeleď Solanaceae (lilkovité)
   • Solanum nigrum (lilek černý)
   • Datura stramonium (durman obecný)
 • Řád Lamiales
  • Čeleď Oleaceae (olivovníkovité)
   • Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
  • Čeleď Plantaginaceae (jitrocelovité)
   • Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
   • Plantago major (jitrocel větší)
   • Linaria vulgaris (lnice květel)
   • Veronica persica (rozrazil perský)
   • Veronica arvensis (rozrazil rolní)
   • Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)
   • Veronica anagalis-aquatica (rozrazil drchničkovitý)
   • Callitriche hamulata (hvězdoš háčkatý)
  • Čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité)
   • Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)
   • Scrophularia nodosa (krtičník hlíznatý)
  • Čeleď Lentibulariaceae (bublinatkovité)
   • Utricularia australis (bublinatka jižní)
   • Pinguicula vulgaris (tučnice obecná)
  • Čeleď Verbenaceae (sporýšovité)
   • Verbena officinalis (sporýš lékařský)
  • Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité)
   • Lamium purpureum (hluchavka nachová)
   • Lamium album (hluchavka bílá)
   • Salvia pratensis (šalvěj luční)
   • Ballota nigra (měrnice černá)
   • Glechoma hederacea (popenec obecný)
   • Thymus pulegioides (mateřídouška vejčitá)
   • Prunella vulgaris (černohlávek obecný)
   • Ajuga reptans (zběhovec plazivý)
   • Mentha arvensis (máta rolní)
  • Čeleď Orobanchaceae (zárazovité)
   • Melampyrum nemorosum (černýš hajní)
   • Rhinanthus minor (kokrhel menší)
   • Lathraea squamaria (podbílek šupinatý)
 • Řád Asterales
  • Čeleď Campanulaceae (zvonkovité)
   • Campanula patula (zvonek rozkladitý)
   • Campanula trachelium (zvonek kopřivolistý)
   • Phyteuma nigrum (zvonečník černý)
  • Čeleď Menyanthaceae (vachtovité)
   • Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá)
  • Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité)
   • Achillea millefolium (řebříček obecný)
   • Cirsium arvense (pcháč oset)
   • Crepis biennis (škarda dvouletá)
   • Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)
   • Lapsana communis (kapustka obecná)
   • Leontodon autumnalis (máchelka podzimní)
   • Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
   • Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)
   • Centaurea cyanus (chrpa modrá)
   • Taraxacum sect. Ruderalia (pampelišky smetánky)
   • Carduus acanthoides (bodlák obecný)
   • Matricaria recutita (heřmánek pravý)
   • Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
   • Anthemis arvensis (rmen rolní)
   • Conyza canadensis (turanka kanadská)
   • Sonchus asper (mléč drsný)
   • Bellis perennis (sedmikráska obecná)
   • Centaurea jacea (chrpa luční)
   • Senecio vulgaris (starček obecný)
   • Galinsoga parviflora (peťour malokvětý)
   • Hieracium murorum (jestřábník zední)
   • Hieracium pilosella (jestřábník chlupáček)
   • Lactuca serriola (locika kompasová)
   • Aster amellus (astra chlumní)
   • Petasites hybridus (devětsil lékařský)
   • Arctium lappa (lopuch větší)
 • Řád Dipsacales
  •  Čeleď Adoxaceae (pižmovkovité)
   • Sambucus nigra (bez černý)
   • Viburnum opulus (kalina obecná)
  • Čeleď Caprifoliaceae (zimolezovité)
   • Lonicera xylosteum (zimolez obecný)
   • Succisa pratensis (čertkus luční)
   • Knautia arvensis (chrastavec rolní)
   • Dipsacus fullonum (štětka planá)
   • Valerianella locusta (kozlíček polníček)
   • Valeriana officinalis (kozlík lékařský)
 • Řád Apiales
  • Čeleď Apiaceae (miříkovité)
   • Carum carvi (kmín kořenný)
   • Pastinaca sativa (pastinák setý)
   • Daucus carota (mrkev obecná)
   • Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá)
   • Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
   • Angelica sylvestris (děhel lesní)
   • Pimpinella major (bedrník větší)
   • Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
   • Heracleum spondylium (bolševník obecný)
   • Falcaria vulgaris (srpek obecný)

Doplňkové materiály kurzu

 • rozmnožování krytosemenných zde

Botanika v angličtině

 • učebnice botaniky v angličtině zde
 • přednášky z botaniky (s podstatně širším záběrem) z University of California Berkeley zde
 

Jak pěstovat rostliny

 

Přehledy rostlin

 • botanická fotogalerie zde
 • Botany zde
 • Vegetace ČR zde
 • monografie Vegetace České republiky zde
 • Katalog biotopů České republiky, 2. vydání zde
 • zápočtový seznam na Ústavu botaniky a zoologie, PřF MU zde
 • rostliny (a příroda vůbec) Evropy zde
 • herbář Wendys zde
 • klíč k našim mechorostům zde
 • klíč k plevelům zde