Lycopodiophyta, Monilophyta

v.170518

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – příslušná část (s. 182-188)
 • systém podle Simpson (2010)
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Mezi apomorfie vývojové větve Polysporangiophyta nepatří: lignin
 • Kořeny (pravé) jsou apomorfií: Tracheophyta (cévnaté rostliny) 
 • Doba diferenciace Tracheophyta (cévnaté rostliny) je předpokládána na: konec Siluru
 • Rhyniopsida (ryniofyty) jsou považovány za bazální skupinu: Tracheophyta (cévnaté rostliny) 
 • Endarchní protoxylém v kořenech a exarchní v prýtu jsou typické pro: plavuně (Lycopodiophyta)
 • Exarchní protoxylém v kořenech a endarchní v prýtu jsou typické pro: Euphyllophyta
 • Nejprimitivnějšími recentními cévnatými rostlinami jsou: plavuně (Lycopodiophyta)
 • Mikrofylní vývojová linie suchozemských rostlin má recentní pokračovatele v: plavuních (Lycopodiopsida)
 • Recentní zástupci plavuní (Lycopodiopsida) mají ve stoncích převážně: plektostélé
 • Trofofyl je: asimilující list cévnatých rostlin
 • Sporangia výtrusných Tracheophyta (cévnaté rostliny) bez prstence a mnohovrstevná jsou označována jako: eusporangiátní 
 • Dlouhověký gametofyt je charakteristický pro: plavuně (Lycopodiopsida)
 • Pro plavuně (Lycopodiopsida) platí: rodozměna je izosporická
 • Pro plavuně (Lycopodiopsida) platí: mají gametofyt nezávislý na sporofytu
 • Pro vranečkovité (Selaginellaceae) platí: rodozměna je heterosporická
 • Pro vranečkovité (Selaginellaceae) platí: rodozměna je endosporická
 • Pro šídlatkovité (Isoetaceae) platí: rodozměna je heterosporická
 • Pro šídlatkovité (Isoetaceae) platí: rodozměna je endosporická
 • Drobné byliny vzhledem připomínající mechorosty, s heterosporickou rodozměnou z třídy plavuní (Lycopodiopsida) jsou řazeny do čeledi: vranečkovité (Selaginellaceae)
 • Pro vranečkovité (Selaginellopsida) platí: vytvářejí ligulu
 • Dvě sesterské vývojové linie Euphyllophyta jsou: Monilophyta a Lignophyta
 • Zástupci vývojové linie Monilophyta nemají: aktinostélé
 • Mezi zástupce vývojové linie Monilophyta s eusporangiátním sporangiem patří: Equisetales, Ophioglossales, Psilotales, Marattiales
 • Přesličky (Equisetales) mají: redukované megafylní listy
 • Dva typy lodyh – jarní nezelenou a letní zelenou vytváří: přeslička rolní (Equisetum arvense)
 • Mrštníky (haptery = elatery) nacházíme u: přesliček (Equisetales)
 • Pro přesliček (Equisetales) platí: rodozměna je izosporická
 • Základním rozlišovacím znakem sterilních stonků mezi přesličkou bahenní (Equisetum palustre) a přesličkou rolní (Equisetum arvense) je: poměr velikosti lodyžních a větevních listů
 • Řád Osmundales řadíme do: kapradiny (Polypodiidae)
 • Zástupci řádu Salviniales jsou: heterosporičtí
 • Rod azola (Azolla) patří mezi: Salviniales
 • Kapradiny, které tvoří “kmen”, patří do několika řádů, pravé stromové kapradiny však nejdeme pouze v řádu: Cyatheales
 • Kapradiny řád Polypodiales jsou: izosporické
 • Čeleď žebrovicovité (Blechnaceae) patří mezi: Polypodiales
 • Výraznou okrasnou kapradinou s výrazně dimorfickými sporofyly a trofofyly je: pérovník pštrosí (Matteucia struthiopteris)
 • Výrazně odlišné trofofyly a sporofyly nemají: kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
 • Mezi čeledě podtřídy Polypodiidae nepatří: přesličkovité (Equisetaceae)
 • Tropickým rodem kapradin často pěstovaným jako okrasná pokojovka je: ledviník (LomariopsisNephrolepis)
 • Tropickým rodem kapradin často pěstovaným jako okrasná pokojovka je: parožnatka (Platicerium)

Rostlinné orgány – vegetativní

v.170518

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 5. Rostlinné orgány – vegetativní část (s. 78-107)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Ke generativním rostlinným orgánům patří: květ
 • Kořen je rostlinným orgánem: nečlánkovaným
 • Radikula je označení pro: kořínek, jímž klíčí semenné rostliny
 • Kořen na rozdíl od stonku: není článkovaný
 • Pokud hlavní kořen zastavuje růst a jeho funkci přebírají adventivní kořeny, které jsou po celé délce stejně tlusté, pak hovoříme o: homorhizii
 • Pokud hlavní kořen vytrvání po celý život rostliny a vyrůstají z něj kořeny vedlejší, pak hovoříme o: alorhizii
 • Primární kořeny vznikají činností vrcholového meristému. Za vzrostným vrcholem, kde se buňky dělí, se nachází: prodlužovací zóna
 • Složkou primární kůry (cortexu) kořene není: epidermis
 • Casparyho proužek můžeme najít v: endodermis
 • Střední válec kořene odděluje od zbytku kořene: endodermis
 • Vrstva parenchymatických buněk oddělujících endodermis a cévní svazek ve středním válci kořene se označuje jako: pericykl
 • Pokud podléhá kořen semenných rostlin druhotnému tloustnutí, pak mají cévní svazky charakter: kolaterální
 • Adventivní chůdovité kořeny má: pandán (Pandanus)
 • Kořenové adventivní pupeny jsou charakteristické pro: pcháč rolní (Cirsium arvense)
 • Pro kořeny nejsou pěstovány: lilek brambor (Solanum tuberosum)
 • Příčepové kořeny slouží jako: k přichycení k povrchu v negravitační poloze
 • Haustoria jsou: kořeny cizopasných a polocizopasných rostlin
 • Stonek na rozdíl od kořene: je článkovaný
 • První nadděložní článek stonku se označuje jako: epikotyl
 • Základ stonku embrya semenných rostlin (zahrnujícím vzrostný vrchol) se označuje jako: plumula
 • První článek stonku mezi kořenem a děložními lístky se označuje jako: hypokotyl
 • Kolénka lipnicovitých (Poaceae) jsou ve skutečnosti: nody
 • Pokud jsou internodia zkrácena, pak vznikají: brachyblasty
 • Dutý stonek s kolénky, typický pro zástupce lipnicovitých (Poaceae), označujeme jako: stéblo
 • Olistěný bylinný dužnatý stonek označujeme jako: lodyha
 • Bezlistý stonek nebo stonek se šupinkami označujeme jako: stvol
 • Primární kůra (cortex) stonku není tvořena: rhizodermis
 • Letokruhy u druhotně tloustnoucích stonků vznikají: dělením kambia
 • Jádro a běl jsou pojmy, které se uvádějí v souvislosti s: dřevem sekundárně tloustnoucích stonků
 • Buňky jarního dřeva jsou oproti buňkám letního dřeva: větší
 • Pokud rostlina tvoří květy přímo na kmeni, pak hovoříme o: kauliflorii
 • Pokud rostlina tvoří květy visící na dlouhých „šňůrovitých“ větvích, pak hovoříme o: flageliflorii
 • Adventivní pupeny se mohou nacházet: na kořenech, stoncích i listech
 • Původní typ větvení cévnatých rostlin, který najdeme i u některých recentních rostlin, jako jsou plavuně (Lycopodiopsida), je větvení: dichotomické
 • Pokud boční větve nepřerůstají hlavní stonek, pak hovoříme o větvení: monopodiálním
 • Pokud jedna boční větev přerůstá hlavní stonek, který vytlačuje do bočního postavení, pak hovoříme o větvení: sympodiálním
 • Pokud u rostliny dochází k zastavení růstu vzrostného vrcholu a jeho funkci přebírají dva postranní pupeny (jako u šeříku, Syringia), pak hovoříme o: dicháziu
 • Modifikací stonku jsou: kolce
 • Fylokládia jsou: přeměněný stonek přebírající asimilační funkci listů
 • Kladódia jsou: přeměněný stonek přebírající asimilační funkci listů
 • Úponky révy vinné (Vitis vinifera) jsou přeměněné: hlavní stonky
 • Nadzemní části stonku s prodlouženými internodii, které jsou často plazivé, sloužící obvykle k vegetativnímu rozmnožování se označují jako: stolony
 • Oddenky: jsou článkované
 • Podzemní části stonku sloužící k překonání nepříznivého období a ukládání zásobních látek se označují jako: oddenky
 • Brambory (Solanum tuberosum) jsou pěstovány pro: oddenkové hlízy
 • Ředkvičky (Raphanus sativus) jsou pěstovány pro: hypokotylové hlízy
 • Pacibulky v květenství (sloužící k vegetativnímu rozmnožování) vytváří např.: česnek kuchyňský (Allium sativum)
 • Hospodářský význam kedluben je založen na: stonkových hlízách
 • Stromy a keře vyšší než 30 cm, apikální meristémy chráněné vůči mrazu a vyschnutí, vždy zelené nebo sezóně zelené, jsou charakteristické vlastnosti: fanerofytů
 • Keře nebo polokeře, jejichž meristémy jsou blízko u povrchu půdy (do 30 cm) a mohou být chráněny sněhovou pokrývkou, jsou charakteristické vlastnosti: chamaefytů
 • Dvouleté a vytrvalé byliny, jejichž obnovovací orgány jsou uloženy těsně při povrchu půd (např. trávy, rostliny s růžicemi, rostliny s výběžky, rostliny s přímou lodyhou) označujeme jako: hemikryptofyty
 • Jednoleté byliny, které přetrvávají nepříznivé období v semenech, označujeme jako: terofyty
 • Dělohy u rostlin jsou: listové formace
 • Mezi listové formace nepatří: hypokotyl
 • Listové útvary v květenství, v jejichž paždí vyrůstá květ nebo květenství jsou označovány jako: listeny
 • Pleviny můžeme najít: listech kapradin (Polypodiidae)
 • Palisty jsou: párové útvary na bázi listů
 • Nesouměrný typ lupenitých listů je charakteristický pro: jilmy (Ulmus)
 • Pokud z nodu stonku vyrůstá jen jeden list, pak hovoříme o postavení: střídavém
 • Pokud z nodu stonku vyrůstá více než dva listy, pak hovoříme o postavení: přeslenitém
 • Pokud z nodu stonku vyrůstají dva listy, pak hovoříme o postavení: vstřícném
 • Pokud z nodu vyrůstají dva listy ve vstřícném postavení a ve dvou sousedních uzlinách se postavení listů střídá, pak hovoříme o postavení: křižmostojném
 • Pokud je list přisedlý, pak to znamená, že: vždy nemá řapík
 • Fylódia jsou: rozšířené řapíky listů podobné čepeli
 • Botka rdestovitých (Polygonaceae) je: srostlými palisty
 • Mezi ligulární útvary patří: ouška
 • Mezi ligulární útvary patří: jazýček
 • Pokud je jednoduchý list členěný do úrovně maximálně 1/3 listu, pak hoříme o členění: laločnatém
 • Pokud je jednoduchý list členěný do úrovně 1/3 až 1/2 listu, pak hoříme o členění: klaném
 • Pokud je jednoduchý list členěný do úrovně 1/2 až 2/3 listu, pak hoříme o členění: dílném
 • Pokud je jednoduchý list členěný do úrovně minimálně 2/3 listu, pak hoříme o členění: sečném
 • Javory (Acer) mají listy: dlanitě členěné
 • Duby (Quercus) mají listy: zpeřeně členěné
 • Lípy (Tilia) má list: bifaciální
 • Kosatec (Iris) má list: izolaterální
 • List jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) je: zpeřeně složený
 • Lilek brambor (Solanum tuberosum) má listy: přetrhovaně zpeřené
 • Ořešák královský (Juglans regia) má listy: lichozpeřené
 • Pokud se listy na jedné rostlině neliší tvarem, ale liší se velikostí (Selaginella, vraneček; Acer platanoides, javor mléč), pak hovoříme o: anizofylii
 • Žilnatina listů habrů (Carpinus) je: zpeřená
 • Žilnatina listů javorů (Acer): dlanitá
 • Žilnatina listů lipnicovitých (Poaceae) je: rovnoběžná
 • Palisádový a houbový parenchym je charakteristický pro kterou část rostlin?: list
 • Ostny jsou přeměnou: listu
 • Láčka sloužící u láčkovek (Nepenthaceae) k lapání hmyzu je přeměnou: listu

Rostlinná pletiva

v.170509

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 4. Buňky a pletiva rostlinného těla (s. 48-77)

Otázky a odpovědi

 • Soubor spolu spojených (přes střední vrstvu buněčné stěny – střední lamelu) a vzájemně integrujících buněk, které mají společný původ a vytváří strukturní a funkční celky označujeme jako: pletiva
 • Meristémy je označení pro: dělivá pletiva
 • Apikální meristém se nachází: na vrcholech prýtu a kořene
 • Laterální meristémy se nachází: na okraji orgánů = po stranách s osou orgánů
 • Interkalární meristémy se nachází: mezi trvalými pletivy
 • Sekundární vodivá pletiva produkuje: kambium
 • Sekundární krycí pletiva produkuje: felogen
 • Kambium je příkladem: laterálního meristému
 • Kambium produkuje (mimo jiné): dřevo
 • Kambium produkuje (mimo jiné): lýko
 • Felogen produkuje (mimo jiné): felem
 • Felogen produkuje (mimo jiné): felodermu
 • Felogen je příkladem: laterálního meristému
 • Sekundární dřevo a sekundární lýko produkuje: kambium
 • Meristémy na bázi stokových internodií ve stéblech trav jsou příkladem: interkalárního meristému
 • Mezi typická základní pletiva nepatří: fanerofyt
 • Chlorenchym je označení pro: buňky parenchymu s chloroplasty
 • Nerovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou se vyznačují buňky: kolenchymu
 • Velkými intercelulárami se vyznačuje pletivo: aerenchymu
 • Buňky parenchymatického pletiva: jsou schopny dalšího dělení
 • Deskový kolenchym je charakteristický pro: stonky hluchavkovitých (Lamiaceae)
 • Sklerenchymatická vlákna: mohou lignifikovat
 • Nelignifikovaná sklerenchymatická vlákna jsou častým důvodem pěstování. K rostlinám, které je poskytují, patří: len setý (Linum usitatissimum)
 • Lignifikovaná sklerenchymatická vlákna jsou častým důvodem pěstování. K rostlinám, které je poskytují, patří: banánovník textilní (Musa textilis)
 • Rovnoměrně ztloustlou buněčnou stěnou se vyznačují buňky: sklerenchymu
 • Krátké buňky se ztloustlou buněčnou stěnou, která je silně lignifikována a opatřena jednoduchými tečkami (buňky často zůstávají živé) označujeme jako: sklereidy
 • Cévice (tracheidy) a cévy (tracheje) tvoří: xylém
 • Cévice (tracheidy) jsou oproti cévám (tracheje): fylogeneticky starší
 • Cévy (tracheje) jsou oproti cévicím (tracheidy): fylogeneticky mladší
 • Rozvod vody a v ní rozpuštěných minerálních látek z kořenů do místa spotřeby, tzv. vzestupný proud, má v rostlinném těle na starosti: xylém
 • Při diferenciaci vodivých pletiv platí, že: protoxylém se diferencuje před mataxylémem 
 • Asimiláty (nejčastěji sacharózu s vodou) z místa vzniku (především listů) do podzemních orgánů, popřípadě k apikálním meristémům prýtu, květům, plodům a semenům, transportuje: floém
 • Funkční buňky floému: jsou živé
 • Lýkovou část vodivých pletiv tvoří: floém
 • Články sítkovic jsou oproti sítkovým buňkám: širší
 • Články sítkovic můžeme nalézt: ve floému krytosemenných rostlin
 • Soustavu cévních svazků spolu se základním a zásobním pletivem ve stonku, kořeni a listové žilnatině označujeme jako: stélé
 • Střední válec s jediným cévním svazkem, který je koncentrický dřevostředný se označuje jako: protostélé
 • Vývojovým předchůdcem sifonostélé je: protostélé
 • Plektostélé je charakteristické svým výskytem pro: Lycopodiophyta (plavuní) 
 • Diktyostélé nalézáme u několika skupin rastlin, všechny patří mezi: Monilophyta (kapraďorosty)
 • Střední válec stonků dvouděložných s cévními svazky kolaterálními uspořádanými do kruhu se označuje jako: eustélé
 • Střední válec s volně roztroušenými kolaterálními svazky ve stonku (typický např. pro stonky jednoděložných) se označuje jako: ataktostélé
 • Epidermis je: pokožka prýtu
 • Sekundární krycí pletivo stonků u druhotně tloustnoucích rostlin se označuje jako: peridermis
 • Až na několik výjimek buňky epidermis: nemají chloroplasty
 • Kutikula se nachází na povrchu: buněk epidermis
 • Velamen je: pokožka kořenů rostlin u epifytů
 • Rhizodermis: nemá kutikulu
 • Trichomy: jsou epidermálního původu
 • Vícebuněčné útvary na povrchu epidermis vznikající z buněk epidermis i podpokožkových buněk se označují jako: emergence
 • Sekundární laterální meristém, který produkuje sekundární krycí pletivo se označuje jako: felogen
 • Periderm se skládá z: felemu a felodermu
 • Lenticely (čočinky) plní funkci: provětrávací
 • Mezi vnější vylučovací pletiva nepatří: idioblasty
 • Mezi vnitřní vylučovací pletiva patří: mléčnice
 • Tentakule jsou charakteristické pro: masožravé rostliny
 • Nektária jsou příkladem: vylučovacích pletiv
 • Solné žlázky jsou příkladem: vylučovacích pletiv
 • Vonné žlázky jsou příkladem: vylučovacích pletiv
 • Idioblasty jsou: buňky vnitřního vylučovacího pletiva
 • Mléčnice obsahují: latex
 • Mezi vylučovací pletiva nepatří: lenticely

Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta

v.170509

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 3. Soustava rostlin – Vývojová větev: Bryophytae – mechorosty (s. 179-182)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Mechorosty (Bryophytae) jsou  parafyletickou skupinou, která zahrnuje oddělení: Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta
 • Prvními suchozemskými rostlinami, které mají recentní zástupce, jsou: mechorosty (Bryophytae)
 • Mechorosty (Bryophytae) nemají: cévní svazky
 • Mezi apomorfie mechorostů (Bryophytae) nepatří: grana
 • Mezi apomorfie mechorostů (Bryophytae) patří: kutikula
 • Rostliny mechorostů (Bryophytae), na nichž se vytváří gametangia, jsou: 1n
 • Prvoklíček (protonema) mechorostů (Bryophytae) je: 1n
 • Štět s tobolkou u mechorostů (Bryophytae) je: 2n
 • Samičí pohlavní orgány u mechorostů (Bryophytae) se označují jako: archegonia
 • Samčí pohlavní orgány u mechorostů (Bryophytae) se označují jako: antheridia
 • V anteridiích se u mechorostů (Bryophytae) vytváří: spermatozoidy
 • V archegoniích se u mechorostů (Bryophytae) vytváří: oosféry
 • Porostnice mnohotvará (Marchantia polymorfa) nemá: průduchy
 • Receptákula nesoucí anteridia a archegonia játrovek (Marchantiophyta) jsou: 1n
 • Trhutka sivá (Riccia glauca), která porůstá holou půdu, často hojně na polích, patří mezi: játrovky (Marchantiophyta)
 • Jungermanniopsida jsou třídou: játrovek (Marchantiophyta)
 • Lupenitý typ stélky má: porostnice mnohotvará (Marchantia polymorfa)
 • Rohozec trojlaločný (Bazzania trilobata) je játrovkou s: lupenitou stélkou
 • Sporofyt mechů (Bryophyta): je nezelený
 • Průduchy, jako specializovaný typ pletiva se poprvé ve vývoji objevují u: mechů (Bryophyta)
 • Lupenitý prvoklíček a rhizoidy jen v raném mládí mají zástupci rodu: rašeliník (Sphagnum)
 • Hyalocyty můžeme mikroskopem pozorovat: ve fyloidech rašeliníků (Sphagnopsida)
 • Naše největší mechy, jejichž kauloidy běžně přesahují 50 cm, patří do třídy: Polytrichopsida
 • Běžným mechem z řádu rokytotvarých (Hypnales) je: trávník Schreberův (Pleurozium schreberii)
 • Drabík stromkovitý (Climacium dendroides) a kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus) jsou běžnými druhy luk a patří mezi: mechy (Bryophyta)
 • Mechem vázaným výhradně na vodní prostředí je: pramenička obecná (Fontinalis antipyretica) 
 • Hlevíky (Anthocerotophyta) mají: sporofyt částečně nezávislý na gametofytu
 • Hlevíky (Anthocerotophyta) jsou: mechorosty (Bryophyta)
 • Z nabízeného seznamu vyberte mechorost (Bryophyta), jehož gametofyt má průduchy: hlevík tečkovaný (Anthoceros punctatus

Zajímavé odkazy

 

Rhodophyta, Chlorophyta, Charophyta

v.170509

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – části věnované daným skupinám (s. 1150-153, 158-162)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Podříše Biliphytae je samostatnou vývojovou linií které říše?: Plantae
 • Oddělení Glaucophyta patří do: Biliphytae
 • Sesterskou podříší zelených rostlin (Viridiplantae) je: Biliphytae
 • Zařaďte oddělení ruduchy (Rodophyta) do systému: říše Plantae
 • Hlavní zásobní látkou rostlin (Plantae) je: škrob
 • Chloroplasty rostlin z říše rostlin (Plantae) mají: dvě membrány
 • Existence fykobilizomů obsahujících fykoerytrin a fykocyanin v říši rostlin (Plantae) je charakteristická pro: ruduchy (Rhodophyta)
 • Řasy extrémních stanovišť, především z horkých minerálních pramenů, které řadíme do třídy Cyanidiophyceae, patří mezi: ruduchy (Rhodophyta)
 • Suroviny k výrobě agaru a karagenanu poskytují především: ruduchy (Rhodophyta)
 • Porfyra (Porphyra) je rostlina z oddělení: ruduchy (Rhodophyta)
 • Významnou pěstovanou rostlinou z oddělení ruduchy (Rhodophyta) je: porfyra (Porphyra)
 • Z ruduchy Chondrus crispus se získává: karagenan
 • Z ruduchy Gelidium latifolium se vyrábí: agar
 • Tylakoidy uspořádané v grana jsou charakteristické pro chloroplasty zástupců: zelené rostliny (Viridiplantae)
 • Existence škrobových zrn v amyloplastech a jejich ukládání v chloroplastech je apomorfií: podříše Viridiplantae
 • Cormus je označení pro: tělo vyšších rostlin
 • Vývojové linie Chlorophytae a Streptophytae se liší především: existencí fragmoplastu u Streptophytae
 • V systému říše rostlin (Plantae) existuje jedna skupina, pro kterou je charakteristická dominance nepohlavního rozmnožování. Která?: zelené řasy (Chlorophyta)
 • Chlorella vulgaris, která se pěstuje pro výrobu potravních doplňků, patří mezi: zelené řasy (Chlorophyta)
 • Cenobia tvoří: váleč (Volvox)
 • Žabí vlas (Cladophora) je: zelená řasa (Chlorophyta)
 • Volvox, Chlorococcum a Pediastrum patří mezi běžné druhy společně řazené mezi: zelenivky (Chlorophyceae)
 • Mezi zelenivky (Chlorophyceae) nepatří: Navicula
 • Aerickou zelenou řasou z třídy zelenivek (Chlorophyceae) je: Apathococcus
 • Ploše listovou kadeřavou stélku až 100 cm dlouhou, pokrývá pobřeží evropských moří: porost locikový (Ulva lactuca
 • Žabí vlas (Cladophora) patří mezi: zelené řasy (Chlorophyta)
 • Zelenou řasou, která kalcifikuje a významně se podílí na budování korálových útesů je: Halimeda
 • Za vývojové předky vyšších rostlin jsou v současnosti považovány Streptophyta z oddělení: Charophyta
 • Zástupci oddělení parožnatky (Charophyta) jsou prvními recentními rostlinami z říše Plantae, které mají: plasmodezmata
 • Pohlavní rozmnožování vlastních parožnatek z třídy Charophyceae je založeno na: existenci rozlišených samičích a samčích gamet
 • Pro pohlavní rozmnožování vlastních parožnatek z třídy Charophyceae je charakteristická: oogamie
 • Stélka vlastních parožnatek z třídy Charophyceae je: rozlišitelná na kauloid a rhizoidy
 • Jařmatky (Zygnematales) a krásivky (Desmidiales) patří mezi: parožnatky (Charophyta)
 • Pro kterou z uvedených skupin rostlin je charakteristická konjugace celých protoplastů při pohlavním rozmnožování: spájivky (Zygnematophyceae)
 • Ze seznamu vyberte rostlinu, která nepatří mezi spájivky (Zygnematophyceae): Chara
 • Nejpokročilejší (= nejpodobnější suchozemským rostlinám) způsob rozmnožování řas z říše Plantae mají: štětinatky (Coleochaetophyceae)

Fungi

v.170509

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – Fungi (s. 166-178)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Stádium rozmnožující se pohlavně u zástupců z říše hub (Fungi) označujeme: teleomorfa
 • Stádium rozmnožující se nepohlavně u zástupců z říše hub (Fungi) označujeme: anamorfa
 • Některé houby (Fungi) se vyskytují pouze ve fázi anamorfy, pak hovoříme o: holomorfě
 • Dikaryofáze je obvykle ukončena: karyogamií
 • Dikariofáze znamená, že buňka je: n+n
 • Nosema apis jako původce včelí úplavice patří do oddělení: mikrosporidie (Microsporidiomycota)
 • Rakovinec bramborový (Synchytrium endobioticum) je typickým a hospodářsky velmi významným zástupcem hub z oddělení: chytridie (Chytridiomycota
 • Lahvičkovka zelná (Olpidium brassicae), která způsobuje zčernání hypokotylu a padání klíčících rostlin brukvovitých (Brassicaceae), patří do oddělení: chytridie (Chytridiomycota
 • U spájivých hub (Zygomycota) ve vegetativní fázi převládá: větvené mnohojaderné mycelium
 • Vznik gametangií na rozšířených koncích hyf, jejich plazmogamie s následnou kayogamií a vznikem 2n zygosporangia je charakteristickým projevem v pohlavním rozmnožovacím cyklu: spájivých hub (Zygomycota)
 • Rody kropidlovec (Rhizopus) a Choanephora jsou rody způsobující významné škody a patří do skupiny: spájivých hub (Zygomycota)
 • Fytopatologicky významným druhem způsobujícím hniloby vedoucí k odumírání květů a mladých plodů tykví, okurek, rajčat a paprik z oddělení spájivých hub (Zygomycota) je: Choanephora cucurbitarum
 • Hmyzomorka muší (Entomophthora muscae) je původce mušího moru, který patří mezi: spájivé houby (Zygomycota)
 • Počet askospor ve vřeccích vřeckovýtrusých hub (Ascomycota) je obvykle: 8
 • Druhově nejpočetnější skupinou hub (Fungi) jsou: vřeckovýtrusné houby (Ascomycota)
 • Podlouhlé průhledné výrůstky na řapících a žilnatině listů zástupců miříkovitých (Apiaceae) způsobují které parazitické houby z oddělení vřeckovýtrusé houby (Ascomycota)?: prvohouba velkovýtrusá (Protomyces macrosporus)
 • Vysoce specializovanými parazity (dikaryotické mycelium) dřevin čeledí Rosaceae, Salicaceae, Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae, Ulmaceae a Sapindaceae, kteří hostitele přímo neusmrcují, ale podněcují k tvorbě hypertrofií (např. čarověníků) jsou: kadeřavky (Taphrinales)
 • Kadeřavka broskvoňová (Taphrina deformans), způsobující kadeřavost listů broskvoní, patří do které skupiny hub (Fungi)?: vřeckovýtrusné houby (Ascomycota)
 • Kadeřavka švestková (Taphrina pruni), způsobující poškození plodů i malých větévek švestek, patří do které skupiny hub (Fungi)?: vřeckovýtrusné houby (Ascomycota)
 • Pučení a tvorba blastospor, využívané v potravinářském a chemickém průmyslu, je charakteristická pro které ze skupin vřeckovýtrusých hub (Ascomycota)?:Sacchromycotina
 • Kvasinka pivní (Saccharomyces cerevisiae), která má obrovské využití v potravinářském průmyslu při zpracování zemědělských komodit, patří mezi: vřeckovýtrusné houby (Ascomycota)
 • Které skupin vřeckovýtrusných hub (Ascomycota) vytvářejí plodnice: Pezizomycotina
 • U pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) ve vegetativní fázi převládá: větvené přehrádkované mycelium
 • Plodnice u pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) jsou tvořeny hyfami mycelia a askogenními hyfami. Ty druhé jsou: n+n
 • Po kopulaci gametangií (askogonu a anteridia) se u pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) vytváří: n+n askogenní hyfy
 • Pokud plodnice u pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) vzniká v místě, kde došlo k oplození askogonu, vývoj plodnice pokračuje souběžně s růstem askogenních hyf a vřecka se vytvářejí v primárních dutinách, pak hovoříme o: askohymeniálních typech
 • Pokud je základ pro vznik plodnice u plodnice pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) dán ještě na sterilním myceliu vznikem terčovitého útvaru, popřípadě stromatu, teprve v takto vytvořené plodnici dojde k diferenciaci gametangií, hyfy vznikají v sekundárních dutinách, pak hovoříme o: askolokulární typech
 • Protothecium jako typ plodnice pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) lze charakterizovat jako: nejprimitivnější typ (seskupení vřecek obklopené spletí hyf)
 • Kleistothecium jako typ plodnice pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) lze charakterizovat jako: všestranně uzavřená plodnice s vytvořenou stěnou, vřecka nejsou uspořádána, parafýzy chybí, otevírá se rozpadem
 • Perithecium jako typ plodnice pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) lze charakterizovat jako: kulovitá až hruškovitá s úzkým kanálkovitým ústím vystlaným perifýzami (sterilní vlákna), vřecka na hymeniu, parafýzy přítomny
 • Apothecium jako typ plodnice pravých vřeckovýtrusných hub (Pezizomycotina) lze charakterizovat jako: miskovitá plodnice, vřecka v hymeniu, parafýzy vytvořeny
 • Kropidláci (Aspergillus) a štětičkovce (Penicillium) patří, do které skupiny hub: Pezizomycotina
 • Konidie (fialospory) vznikající na fialidách vytváří např.: štětičkovec žlutavý (Penicillium chrysogenum)
 • Penicillium camembertii a P. roquefortii, které jsou významnými druhy využívanými v potravinářství ke zrání sýrů, patří mezi: vřeckovýtrusné houby (Ascomycota)
 • Jelenka obecná (Elaphomyces granulatus) je makroskopicku houbou ze skupiny: Pezizomycotina
 • Mezi vřeckovýtrusými houbami (Ascomycota) nalezneme makroskopické houby především v řádu Pezizales, k jedlím patří např.: smrž (Morchella)
 • Z třídy Leotimycetes z oddělení vřeckovýtrusých hub (Ascomycota) se rekrutuje velké množství parazitů rostlin způsobujících velké hospodářské škody. K nim nepatří: rakovinec bramborový (Synchytrium endobioticum)
 • Padlí (Erysiphales), které způsobuje významné škody na zemědělských plodinách, patří do třídy: Pezizomycotina
 • Hlízenky (Monilia, Sclerotinia), které způsobují významné škody na zemědělských plodinách, patří do třídy: Pezizomycotina
 • Hlízenka ovocná (Monilia fructigena) patří do stejné třídy jako: americké padlí angreštové (Sphaerotheca mors-uvae)
 • Sypavka borová (Lophodermium pinastri) patří mezi: vřeckovýtrusé houby (Ascomycota)
 • Většina mykobiontů v lišejnících patří do: řádu Lecanorales
 • Mikroskopická klubíčka hyf mykobionta a několik buněk fotobionta patří ke způsobu rozmnožování lišejníků, jak tyto útvary označujeme?: soredie
 • Pokud lišejník přiroůstá k podkladu pouze bází, stélka je vystoupavá nebo visící, pak ji označujeme jako: keříčkovitou
 • Paličkovce nachová (Claviceps perpurea) vytváří plodnici typu: perithecium
 • Vážné onemocnění jilmů – grafiózu – způsobuje houba (Ophiostoma novo-ulmi) patřící do: Pezizomycotina
 • Strupovitost jablek (Venturia inaequalis) způsobuje houba ze kterého pododdělení vřeckovýtrusných hub (Ascomycota)?: Pezizomycotina
 • Bazidiospor na bazidiích je: 4
 • Primární mycelium stopkovýtrusných hub (Basidiomycota) je: 1n
 • Sekundární mycelium stopkovýtrusných hub (Basidiomycota) je: n+n
 • U stopkovýtrusých hub (Basidiomycota) dochází ke karyogamii: v bazidiích
 • Noha hřibu (Boletus) je tvořena buňkami: n+n
 • Rzi (Pucciniales) jsou obligátními parazity rostlin a řadíme je mezi: stopkovýtrusné houby (Basidiomycota)
 • Mezihostitelem rzi travní (Puccinia graminis) jsou: dřišťály
 • Teliospory (zimní výtrusy) u rzí (Pucciniales) jsou: n+n
 • Prašné sněti (Ustilaginales) s obligátně parazitickým dikaryotickým myceliem řadíme mezi: stopkovýtrusné houby (Basidiomycota)
 • Mazlavé sněti (Tilletiales) s obligátně parazitickým myceliem řadíme mezi: stopkovýtrusné houby (Basidiomycota)
 • Prašné sněti (Ustilaginales) a mazlavé sněti (Tilletiales) jsou nebezpečím především pro kterou skupinu kulturních rostlin?: lipnicovité (Poaceae)
 • Rod rosolovka (Tremella) je laločnatá, mozkovitě zprohýbaná houba s některými druhy jedlými i pěstovanými, patří mezi: stopkovýtrusné houby (Basidiomycota)
 • Choroše z řádu Polyporales tvoří: plodnice s rourkatým nebo lamelovým hymenoforem
 • Stopkovýtrusné houby (Basidiomycota) řádu Agaricales tvoří: plodnice s lupenitým hymenoforem
 • Mezi stopkovýtrusné houby (Basidiomycota) řádu Agaricales patří např.: hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
 • Bedly (Lepiota) a mochomůrky (Amanita) patří do řádu: Agaricales 
 • Stopkovýtrusné houby (Basidiomycota) řádu Boletales tvoří obvykle: plodnice s rourkatým hymenoforem
 • Ze seznamu vyberte houbu, která nepatří mezi vřeckovýtrusné houby (Basidiomycota) třídy Agaricomycetes: lanýž (Tuber)
 • Kozák (Leccinum) a  klouzek (Suillus) patří do řádu: Boletales 

Protozoa a Chromista

v.170518

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – části věnované těmto říším (s.153-158, 163-166)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Buňky řas kapkovitého tvaru s bičíky v přední části s častou světločivnou skvrnou, jednojaderné, někdy tvořící kolonie označujeme jako: monády
 • Pokud má řasa stélku mnohobuněčnou rozvětvenou s morfologicky i funkčně rozlišenými větvemi, pak se jedná o stélku: heterotrichální
 • Stélka řas vláknitá nebo vakovitá, jednoduchá nebo větvená, vždy ale s mnohojadernými buňkami oddělenými přepážkami se označuje jako: sifonokladální
 • Z následujícího seznamu vyberte vývojově nejpokročilejší typ stélek řas: pletivná
 • Mycelium je tvořeno: hyfami
 • Oddělení krásnoočka (Euglenozoa) řadíme do které říše?: Protozoa
 • Zástupci oddělení krásnoočka (Euglenozoa) žijí především v: sladkých vodách
 • Oddělení skrytěnky (Cryptophyta) řadíme do které říše?: Chromista
 • Která skupina v rámci říše Chromista je charakteristická přítomností tří bičíků?: Haptophyta
 • Kalcitové kokolity, které tvoří, mimo jiné mocné vrstvy kalcitových sedimentů, jsou schránkami zástupců: Haptophyta
 • Oddělení obrněnky (Dinonophyta) řadíme do které říše?: Chromista
 • Zástupci z oddělení obrněnky (Dinonophyta): jsou schopni produkovat toxiny (saxitoxin)
 • Asymetrickou buňkou, rozdělenou příčnou rýhou na dvě nestejné části, krytou mnohovrstevnou tékou (amfiesma) s alveolárními vezikuly (= váčky) pod plazmatickou membránou, s dvojicí bičíků – lišícími se délkou a funkcí, jsou charakterističtí zástupci z oddělení: Dinonophyta
 • Nejrozšířenější skupinu řas s jednobuněčnou stélkou uzavřenou v křemité frustule, často vytvářející kolonie jsou: rozsivky (Bacillariophyceae)
 • Frustula centrických rozsivek je souměrná: paprsčitě
 • Frustula penátních rozsivek je souměrná: bilaterálně
 • Původci ložisek křemeliny (diatomitu) jsou především: rozsivky (Bacillariophyceae)
 • Mezi rozsivky (Bacillariophyceae) patří rod: Navicula
 • Hnědé řasy z třídy Phaeophyceae řadíme do kterého oddělení?: Heterokontophyta
 • Stélku rozlišenou na rhizoidy, kauloid a fyloidy mohou mít i někteří zástupci z říše Chromista, kteří?: hnědé řasy (Phaeophyceae)
 • Zdrojem alginátů jsou: hnědé řasy (Phaeophyceae)
 • Chaluhy rodů Laminaria, Nereocystis, a Macrocystis patří mezi: hnědé řasy (Phaeophyceae)
 • Mezi hnědé řasy (Phaeophyceae) nepatří: Navicula
 • Řasa hroznatka (Sargassum) patří mezi: hnědé řasy (Phaeophyceae)
 • Dynobryon patří mezi řasy: zlativky (Chrysophyceae)
 • Tribonema patří k našim hojným řasám s nevětvenými vlákny, řadíme ji mezi: různobrvky (Xanthophyceae)
 • Plíseň bramborová (Phytophthora infestans) je hospodářsky významným zástupcem skupiny: oomycety (Pseudofungi /Oomycota)
 • Vřetenatky (Plasmopara, Peronospora) jsou hospodářsky významným zástupcem: oomycety (Pseudofungi /Oomycota)
 • Hologamie je způsob pohlavního rozmnožování nižších organismů. O jaký způsob jde?: splývání celých stélek
 • Zemědělsky nejvýznamnější druhy oddělení nádorovek (Plasmodiophorida) jsou: parazité s osmotrofní výživou
 • Původci významných chorob kulturních plodin, jako jsou nádorovitost košťálové zeleniny nebo prašná strupovitost bramborových hlíz, jsou zástupci z oddělení: Plasmodiophorida
 • V říši Chromista existuje jediný zástupce jehož sekundárním symbiontem není ruducha, ale zelené řasa: třída Chlorarachnea
 • V říši Chromista existuje rod s dvěma druhy, u nichž byla zjištěna pimární endosymbióza, jako u rostlin (Plantae). Tento rod se jmenuje: Paulinella

Eukaryotická buňka

v.170509

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 3. Rostlinná buňka (s. 19-48)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde

Otázky a odpovědi

 • Eukaryotická buňka na rozdíl od buňky prokaryotické má: jádro
 • Je-li buňka polypoidní, pak: má více než dvě sady chromozomů
 • Má-li buňka jen jednu sadu chromozomů, pak je označována jako: haploidní
 • Je-li buňka haploidní, pak to znamená, že je: 1n
 • Je-li buňka diploidní, pak to znamená, že je: 2n
 • Eukaryotická buňka na rozdíl od buňky prokaryotické má: jadérko
 • Nukleoplazma se nachází v: jádře eukaryotních buněk
 • Pro jadérko rostlinné eukaryotické buňky neplatí: nachází se v chloroplastech
 • Plazmatická membrána vytvářející bariéru mezi cytoplazmou eukaryotické buňky a okolím buňky je: selektivně propustná
 • Pro společné označení cytosolu a membránových organel eukaryotní buňky se používá označení: cytoplazma
 • Bariéru mezi cytoplazmou a vnějším okolím buňky, která přiléhá přímo k cytoplazmě, tvoří: plazmatická membrána
 • Tekutá složka cytoplazmy je označována jako: cytosol
 • Semiautonomní organely eukaryotické rostlinné buňky (Plantae) nemají: jádro
 • Mezi plastidy nepatří: mitochondrie
 • Pro všechny chloroplasty je charakteristické, že mají: vlastní DNA
 • K  místům ukládání škrobu u zelených rostlin (Viridiplantae) patří, mimo jiné funkce, i: chloroplasty
 • Grana se nacházejí v: chloroplastech
 • Grana můžeme pozorovat v chloroplastech například u: parožnatek (Charophyceae)
 • Karotenoidy syntetizují a obsahují v rostlinné buňce především: chromoplasty
 • Fotosynteticky aktivní pigmenty fykoerytrin a fykocyanin jsou svým výskytem v chloroplastech charakteristické pro které rostliny (Plantae): ruduchy (Rhodophyta)
 • Škrob, jako nejdůležitější zásobní látka vyšších rostlin, je vyráběn a skladován především v: amyloplastech
 • Proplastidy je označení pro: prekurzory všech plastidů
 • Pro mitochondrie je charakteristické, že mají: vlastní DNA
 • Energetickým centrem eukaryotické buňky, kde probíhá syntéza ATP, je: mitochondrie
 • Mezi mikrotělíska v rostlinných buňkách, což jsou membránové váčky různého původu a funkce, nemající vnitřní membrány ani vlastní DNA, patří: peroxizomy
 • Mezi mikrotělíska v rostlinných buňkách, což jsou membránové váčky různého původu a funkce, nemající vnitřní membrány ani vlastní DNA, patří: glyoxyzomy
 • Vakuoly jsou vyplněny: vodným roztokem rozmanitého složení
 • Vakuoly v rostlinných buňkách vznikají z: endoplazmatického retikula
 • Látky, jako jsou např. alkaloidy, kyanogenní glykosidy, saponiny a latexy, které jsou rostlinou využívány obvykle jako obrana před býložravci, se v rostlinné buňce nacházejí v: vakuole
 • Vodní potenciál rostlinné buňky, a tím i vnitřní napětí buňky, řídí především: vakuoly
 • Krystalické inkluze v eukaryotních rostlinných buňkách obvykle nebývají obsaženy v: jádře
 • Nejčastější krystalické inkluze u semenných rostlin jsou krystaly: šťavelanu vápenatého
 • K významným krystalickým inkluzím v rostlinných buňkách nepatří: dichroman draselný
 • Oleozómy obsahují: tuky
 • Centrem syntézy bílkovin v rostlinné buňce je: ribozom
 • Drsné endoplazmatické retikulum (granulární) v rostlinné buňce: má na svém povrchu ribozomy
 • Hladké endoplazmatické retikulum v rostlinné buňce: zajišťuje především syntézu lipidů
 • Propojená soustava membrán, kanálků, váčků a cisteren, jevící se na příčném řezu jako dvě paralelní membrány s úzkým prostorem mezi nimi, je označována jako:endoplazmatické retikulum
 • Propojení sousedních rostlinných buněk zajišťuje endoplazmatické retikulum prostřednictvím: plasmodesmat
 • Postsyntetickou úpravu makromolekul původem z endoplazmatického retikula a jejich distribuci po buňce zajišťuje: Golgiho komplex
 • Diktyozomy jsou dílčí částí: Golgiho komplexu
 • Cytoplazmatické proudění v rostlinné buňce zajišťují: aktinová mikrofilamenta
 • Z různých složek cytoskeletu se na dělení buněk nejvíce podílí: mikrotubuly
 • Cilia (řasinky) jsou: vláskové organely na povrchu eukaryotních buněk
 • Vláskovými organelami na povrchu eukaryotních buněk, přítomnými v malém počtu a relativně dlouhými (2-150 µm) jsou: flagella
 • Tenkými a krátkými vláskovými organelami na povrchu eukarytních buněk, přítomnými ve velmi velkém počtu jsou: cilia
 • Typickým příkladem rostlinné buňky, na jejímž povrchu nemusí být buněčná stěna, je např.: buňka samčí gamety
 • Buněčná stěna nemůže růst: ukládáním nových mikrofibril k již existující stěně z vnější strany buňky
 • Tzv. apozicí roste: sekundární buněčná stěna
 • Ztenčeniny v buněčné stěně se označují jako tečky (pits), jimi prochází: plasmodezmata
 • Symplast je označení pro: propojený transportní systém buněk v rostlinném těle
 • Apoplast je označení pro: transportní systém v rostlinném těle tvořený mezibuněčnými prostory
 • Základem buněčné stěny jsou mikrofibrily, které jsou budovány z: celulózy
 • Buněčnou stěnu tvoří dvě hlavní složky, mikrofibrily a: amorfní matrix
 • K významným impregnačním látkám buněčné stěny nepatří: muffin
 • K významným impregnačním látkám buněčné stěny patří: suberin
 • Korkovatění je způsobeno impregnací buněčných stěn buněk sekundárních krycích pletiv: suberinem
 • Sporopoleniny jsou látky: impregnující buněčnou stěnu
 • Významnou látkou inkrustující v buněčných stěnách a rostlin je: uhličitan vápenatý
 • Spóry s polovičním počtem chromozomů z původně diploidních buněk vznikají: meiózou
 • Při mitóze mimo jiné nedochází k: překřížení chromozómů
 • Na rozdíl od mitózy dochází jen u meiózy také k: překřížení chromozómů
 • Jako rodozměna se označuje: střídání pohlavní a nepohlavní generace
 • Gametofyt je vždy: haploidní

Prakaryotická buňka

v.170509

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 3. Rostlinná buňka – informace k prokaryotické buňce (s. 19)
 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – Prokarya (s. 147-150)
 • systém podle Komárek et al., 2014

Otázky a odpovědi

 • Prokaryotická buňka vždy nemá: membránově ohraničené jádro
 • Prokaryotická buňka může mimo jiné mít: ribozomy
 • Prokaryotická buňka není schopna: meiózy
 • Malá kruhová molekula DNA prokaryot schopná replikace je označována jako: plazmid
 • Transkripce genetického materiálu prokaryotické buňky probíhá v: cytoplazmě
 • Grampozitivní druhy bakterií mají na povrchu buňky: jednu plazmatickou membránu
 • Gramnegativní druhy bakterií mají na povrchu buňky: dvě plazmatické membrány
 • Nejstaršími fotoautotrofními organismy na Zemi jsou: sinice (Cyanophyta)
 • Slizová vrstva z liposacharidů na povrchu sinic (Cyanophyta) se označuje jako: glykokalyx
 • Část protoplastu sinic (Cyanophyta) výrazněji zbarvená s tylakoidy a schopná fotosyntézy se označuje jako: chromatoplazma
 • Nejprimitivnější skupinou rostlin s tylakoidy jsou: sinice (Cyanophyta)
 • Některé skupiny fotoautotrofních organismů (např. sinice, Cyanophyta) mají tzv. fykobilizomy, které se nacházejí na povrchu: tylakoidů
 • Plynové měchýřky agregované do aerotopů jsou jedinou známou plynem naplněnou strukturou v živých buňkách. Vyskytují se u zástupců: sinic (Cyanophyta)
 • Heterocyty (herocysty) je označení pro: buňky, které mají schopnost vázat plynný dusík, tlustou b. stěnu a průzračný obsah
 • Buňky, které mají schopnost vázat plynný dusík, tlustou buněčnou stěnu a průzračný obsah se nazývají:  heterocyty
 • Trvalé odpočívající tlustostěnné buňky sinic (Cyanophyta) vznikající z vegetativních buněk za nepříznivých podmínek označujeme jako: akinety
 • Několikabuněčné části vlákna oddělované od mateřského vlákna vláknitých sinic (Cyanophyta) se označují jako: hormogonie
 • Řády Chroococcales, Oscillatoriales, Nostocales, Synechococcales řadíme do oddělení: sinic (Cyanophyta)
 • Rodem sinic vytvářejícím deskovité kolonie s buňkami v řadách, které jsou časté ve sladkovodním planktonu je: Merismopedia
 • K jedné z nejčastějších sinic vodního květu u nás patří: Microcystis aeruginosa
 • Drkalka (Oscillatoria) je: sinice (Cyanophyta)
 • Arthrospira a Spirulina platensis jsou rody využívané pro produkci módních potravinových doplňků (vitamínových tablet) a systematicky patří mezi: sinice (Cyanophyta)
 • Jednořadka (Nostoc) je: sinice (Cyanophyta)
 • Mezi sinice (Cyanophyta) patří: drkalky (Oscillatoria)
 • Mezi sinice (Cyanophyta) patří: jednořadky (Nostoc)

Otázky k úvodu BOT

v.170223

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 2. Úvod (s. 14-18)

 

Otázky a odpovědi

 • Nauka o rostlinné buňce je označována jako: cytologie rostlin
 • Nauka o rostlinných pletivech je označována jako: histologie rostlin
 • Nauka o vnitřní stavbě rostlinného těla je označována jako: anatomie rostlin
 • Nauka o vnější stavbě rostlin je označována jako: morfologie rostlin
 • V botanice se v současnosti pracuje se dvěma základními klasifikačními systémy, prvním je hierarchický systém, druhým je: fylogenetický systém
 • V botanice se v současnosti pracuje se dvěma základními klasifikačními systémy, prvním je fylogenetický systém, druhým je: hierarchický systém
 • Základním analytickým a klasifikačním prvkem hierarchické systematické botaniky je: znak
 • Základním objektem klasifikace hierarchické systematické botaniky je: rostlinný druh
 • Jedinci téhož druhu (v pojetí klasické hierarchické systematické botaniky) nemají: identický genom
 • Pořadí hlavních jednotek hierarchického systému rostlinných druhů je: říše, oddělení, třída, řád, čeleď, rod
 • Vyhrazenou koncovkou hierarchického systému pro označení řádu je v botanice: –ales
 • Vyhrazenou koncovkou hierarchického systému pro označení třídy je v botanice: –opsida
 • Vyhrazenou koncovkou hierarchického systému pro označení čeledi je v botanice: –aceae
 • Vyhrazenou koncovkou hierarchického systému pro označení oddělení je v botanice: –phyta
 • Která z nabízených hlavních jednotek hierarchického systému rostlinných druhů je přímo nadřazena čeledi: řád
 • Která z nabízených hlavních jednotek hierarchického systému rostlinných druhů není nadřazena čeledi: rod
 • Taxonem hierarchického rostlinného systému nemůže být: klad
 • Ve jméně rostliny Secale cereale, je jméno Secale jménem: rodu
 • Pokud je označení taxonu Papaver somniferum L. ‚Opal‘, pak se jedná o: vyšlechtěnou zemědělskou odrůdu
 • Pokud je označení taxonu Fragaria x magna, pak se jedná o: křížence
 • Pokud je označení taxonu Carex sp. div., pak se jedná o: různé druhy uvedeného rodu
 • Pokud je označení taxonu Carex sp., pak se jedná o: jeden neurčený druh uvedeného rodu
 • Pokud je označení taxonu Achillea millefolium agg., pak se jedná o: skupinu druhů
 • Podobnost mezi organismy na základě velkého množství různých typů znaků s cílem stanovit jejich vývojovou příbuznost studuje: kladistika
 • Znak charakteristický pro skupinu rostlin a jejich předky, který je evolučně nově se objevivším, je označován jako: apomorfie
 • V kladistice je skupina zahrnující společného předka a všechny druhy, které se z něj vyvinuly, označována jako skupina: monofyletická
 • V kladistice je skupina zahrnující společného předka a některé druhy, které se z něj vyvinuly, označována jako skupina: parafyletická
 • V kladistice je skupina zahrnující druhy, které mají různého předka, označována jako skupina: polyfyletická
 • Zelený „rostlinný“ chloroplast s grany je apomorfií pro: zelené rostliny (Viridiplantae)