Management v regionálním rozvoji

Přednášená studijní literatura

Poznámka na úvod: Tato problematika zahrnuje velkou škálu ekonomických, managementových a marketingových témat, která zde nemohou být postižena. Chápejte zde uvedené informace jako absolutní a hodně ořezaný základ na úroveň základních principů.

 • zde, kapitola “Manažeři a jejich kompetence”
 • zde, kapitola “Manažerské funkce”
 • zde, kapitola “Manažerské rozhodování”
 • zde, kapitola “Manažerské techniky”
 • zde, kapitola “Analýza prostředí”
 • zde, kapitola “Analýza portfolia”

Prezentace

Manažerská práce

11_manazerska_prace

 

Manažerské rozhodování

12a_manazerske_rozhodovani

 

Manažerské techniky

12b_manazerske_techniky

 

Analýza prostředí

13_nastroje_analyzy_prostredi

Analýza portfolia

14_analyza_portfolia

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Koontz a Weihrich (1993) uvádí dvě skupiny základních manažerských funkcí, náplní druhé je analýza, rozhodování, implementace. Tato funkce se označuje jako: průběžné
 • Cíle, u nichž plnění jednoho cíle vylučuje možnost plnění cíle druhého, označujeme jako: protikladné
 • Rozhodovací manažerské procesy lze rozdělit na strategické, taktické a operativní. Rozhodování ve strategickém řízení leží obvykle na bedrech: vrcholového managementu
 • Co je prvním krokem v rozhodovací analýze: identifikace problému
 • Situační analýza je obvykle členěna do tří úrovní – tvoří ji analýza makroprostředí, mikroprostředí a: vnitřního prostředí
 • Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace a klíčové příležitosti a ___________________ (doplňte) vnějšího prostředí. ohrožení
 • Posoudit a názorně popsat situaci jednotlivých strategických podnikatelských jednotek (produktů, provozoven) na určitých trzích a naznačit jejich perspektivnost umožňuje: analýza portfolia
 • Hvězdy, otazníky, dojné krávy a psi jsou pojmy užívané v souvislosti s: analýzou portfolia

Regiony České republiky

Přednášená studijní literatura

 • informace k tématu s obrázky jsou dostupné např. zde
 • aktuální stav lze dohledat zde

Prezentace

10_regiony_CR

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Do kolika krajů je v současnosti členěna Česká republika? 14
 • Počet obcí s rozšířenou působností v České republice je rámcově: 200

Teorie regionálního rozvoje

Přednášená studijní literatura

 • zde, kapitola “Významné ekonomické teorie jako obsahová báze pro teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Neoklasické teorie”
 • zde, kapitola “Keynesiánské teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje”
 • zde, kapitola “Kritickorealistické přístupy”
 • zde, kapitola “Institucionální směry”
 • zde, kapitola “Postmoderní přístupy k regionálnímu rozvoji”

Prezentace

Teorie regionálního rozvoje

6a_TRR

 

Neoklasické teorie

6b_neoklasicke_TRR

 

Keynesiánské teorie regionálního rozvoje

7_keynesianske_TRR

 

Marxistické a strukturalistické teorie regionálního rozvoje

8_srukturalisticke_TRR

 

Kritickorealistické přístupy

9b_ institucionalni_TRR

 

Institucionální směry

9b_ institucionalni_TRR

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • León Walras a Alfred Marshall jsou spojeni s ekonomickou teorií: neoklasická ekonomie
 • Který ekonomický směr vidí jako hlavní cíl změnu struktur a jako původce nerovností v ekonomice výhodu vlastníků výrobních prostředků oproti dělníkům v možnosti rozdělovat nadhodnotu (resp. užitnou hodnotu) dle svého uvážení? neomarxistická ekonomie
 • Jména F. Perroux a J. Boudeville jsou spojena s: teorií růstových pólů
 • Teorie nerovnoměrného rozvoje a teorie kumulativních příčin se rozcházejí především v pohledu na: nutnost existence meziregionálních rozdílů
 • Teorie mezoekonomiky patří do skupiny: strukturalistických teorií regionálního rozvoje
 • Klíčový vliv oligopolů na existenci a prohlubování meziregionálních regionů identifikovala: teorie ziskových cyklů
 • Prostorové oddělení koncepční a vlastní výrobní práce je jedním z faktorů nerovnoměrného regionálního rozvoje podle: teorie územních děleb práce
 • Na základě překvapivého poválečného ekonomického úspěchu tzv. Třetí Itálie byla zformulována teorie: výrobních okrsků

Venkov a město

Přednášená studijní literatura = prezentace

Venkov

4_venkov

 

Město

5_mesto

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Jak označujeme (jednoslovně) základní typ venkovského sídla v sídelním systému a základní organizační jednotku života na venkově? vesnice
 • K základním typům samozásobitelské zemědělské produkce patří který z následujícího seznamu? stěhovavé zemědělství
 • Při řešení problematiky funkce měst se používá základního členění městských funkcí na základní a mimo základní. V tomto chápání zařaďte následující sektor: tvorba produktů, které uspokojují poptávku vznikající mimo město. městotvorná funkce
 • Podle Chicagské geografické školy lze využití půdy v každém městě modelovat třemi typy struktur. Které z následujícího seznamu mezi ně nepatří? refrakční

Region a jeho struktury

Přednášená studijní literatura = prezentace

Koncept regionu

2a_region

 

Lokalizace a alokace

2b_lokalizace

 

Toky a region

3a_toky_v_regionu

 

Sítě a region

3b_site_v_regionech

 

Hierarchie sídel a regionů

3c_hierarchie

 

Vybrané otázky a odpovědi

 • Mezi obecné typy regionů nepatří: izostatické regiony
 • Lokalizační analýza v sektoru cestovního ruchu obvykle zahrnuje posouzení tří složek předpokladů rozvoje cestovního ruchu. Mezi ně patří lokalizační a realizační předpoklady, tou třetí skupinou jsou: selektivní předpoklady
 • Huffův model je modelem: míry funkčnosti konkurenčních středisek pro jednotlivé obce periferie
 • Existují tři základní modely časoprostorového vývoje přepravních sítí. Který z následujících modelů k nim nepatří? Whittakerův model