Regionální biogeografie

Materiály

 • Zoogeografické oblasti světa (Opatrný, 1999: s. 51-110)
 • Regionální biogeografie ČR (Divíšek, Culek, & Jiroušek, 2010: kap 5 celá)
  • V podmínkách České republiky se používá několika souběžných klasifikačních systémů využívaných i v biogeografii. K základním typologickým členěním patří
  • . . . k základním individuálním členění (regionalizaci s. str.) patří
   • fytogeografické členění ČR, např. výskyt druhů je v Květeně ČR uváděn do fytogeografických okresů
   • zoogeografické členění ČR, které vychází ze zoogeografických oblastí světa – Česká republika leží v Eurosibiřské podoblasti Palearktis převážně v provincii listnatých lesů – západ ČR (v podstatě Čechy) leží v distriktu českém, východ ČR (Morava) leží v distriktu podkarpatském s výskytem karpatských endemitů, jako je např. čolek karpatský (Triturus montandoni); Dolnomoravský úval (a jeho nejbližší okolí moravského termofytika) pak tvoří součást provincie stepí, distriktu pannonského s výskytem stepních druhů jako je např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
   • biogeografické členění ČR, jež je založeno především na fytogeografickém a geomorfologickém členění ČR a člení území ČR do čtyř podprovincií

Otázky

 • zoologické taxony obratlovců jsou zde, seznam obsahuje všechny čeledě a vyšší taxony zmíněné na přednáškách – červeně jsou taxony pro zkoušku, systém je podle Gaisler et Zima, Zoologie obratlovců, Academia, 2007
 • botanické taxony vyšších rostlin jsou zde, seznam obsahuje jen čeledě, jejichž areál je požadován ke zkoušce, zde je jen vědecké názvosloví, české si doplňte (u zkoušky bude české i vědecké), systém plavuní, kapraďorostů a nahosemenných je převzat z ANGIOSPERM PHYLOGENY WEBSITE, version 13, systém krytosemenných je podle APG IV
 • jsou to první verze, takže je nemožné, aby to bylo bez chyb a překlepů, pokud na něco narazíte, tak nám to, prosím, řekněte