MKV1 – požadavky

K zápočtu

Získání zápočtu je podmíněno účastí na cvičení (povoleny jsou dvě absence, platí pro PS) a ziskem bodů ze zápočtového testu (platí pro PS i KS).

Zápočtový test

Je praktický a je zaměřen na praktickou aplikaci získaných poznatků o práci s daty v MS Excel. Zadáno je vždy 5 úkolů a získání je podmíněno ziskem 3 bodů (= 60 %). Výsledky se bodují jen do dosažení 3 bodů.

 1. Poznámky k vypracování:
 2. Pracujete výhradně s daty na listu “data”.
 3. Při vypracovávání můžete používat Help MS Excel.
 4. Během vypracovávání zápočtu je zakázáno prohlížení jiných stránek než odkazů z Help MS Excel.
 5. Kritické hodnoty potřebné pro naplnění některých úkolů najdete v tabulkách předaných ve vytištěné podobě pedagogem.
 6. K absolvování zápočtu potřebujete minimálně 3 body (= 60 % z celkového počtu bodů)
 7. Na vypracování zápočtu je 60 minut.
 8. Pedagogovi odevzdáváte XLS nebo XLSX soubor pojmenovaný Vaším příjmením bez diakritiky.

Zápočtový test zahrnuje následující prvky, které je nutno umět ovládat:

Ovládání MS Excel

 • úprava formátu tabulky do podoby databáze využitelné ke statistickému zpracování (např.: dostanete tabulku a bude třeba ji převést do formátu, kde v jednotlivých sloupcích budou jednotlivé proměnné a na řádcích jednotlivé případy s tím, že v prvním řádku budou obsažena hlavičková data a v prvním sloupci kód případu)
 • výpočty v buňkách bez využití funkcí (např.: vypočítejte podíl proměnných A a B, vyjádřete tento podíl jako odchylku od průměru)
 • výpočty ukazatelů s využitím funkcí MS Excel (např.: vypočítejte rozptyl výběrového souboru)
 • vytvoření kontingenční tabulky (např.: na nový list vytvořte tabulku v níž budou zobrazeny počty proměnná B podle kategorií proměnné A)
 • vytvoření histogramu (např.: vytvořte kumulativní histogram četností proměnné A, kterou klasifikujete do 10 stejně velkých intervalů)

Statistika v MS Excel

 • t-testy
 • F-test
 • Jednofaktorová ANOVA
 • chí-kvadrát test
 • Fisherův exaktní test
 • Mann-Whiney test
 • Wilcoxonů test
 • korelační matice
 • regrese

Ke zkoušce

Ke zkoušce nebudete mít k dispozici počítač, takže budete muset především znát vzorce a jejich aplikace na příklady (na výpočty bude 5 úloh, co úloha, to maximálně 2 body):

 • aritmetický průměr
 • medián
 • kvartily
 • rozptyl základního a výběrového souboru
 • směrodatná odchylka
 • variační koeficient
 • střední chyba průměru
 • chí-kvadrát test pro jednu proměnnou a teoretické rozdělení
 • chí-kvadrát test pro dvě proměnné
 • Fisherův exaktní test
 • Mann-Whitney test
 • Wilcoxon test
 • t-test jednovýběrový
 • t-test dvouvýběrový
 • t-test párový
 • F-test
 • Tukeyko post hoc test aplikovaný na výsledky jednofaktorové ANOVA
 • Pearsonův korelační koeficient

Dále se zkouška skládá z části teoretické (10 otázek se 4 možnostmi odpovědí, právě jedna správná, body se nestrhávají), tedy teoreticky umět:

 • rozhodnout při stanovených podmínkách o vhodném použití testu
 • popsat výsledky uvedeného výsledku testu
 • základy teoretického pozadí u jednotlivých problémových okruhů (např.: co je to Yatesova korekce; čím se liší nominální a ordinální data; co je to histogram; co je to chyba 1. druhu; k čemu slouží Kruskal-Wallis ANOVA, apod.)

K absolvování zkoušky je zapotřebí získat 60% bodů (tedy 12 bodů).

Známkování:

 • 12 b.: 3
 • 13 b.: 2-
 • 14b – 16b.: 2
 • 17b.: 1-
 • 18b. – 20b.: 1