MKV2 – požadavky

K zápočtu

Vzhledem k tomu, že se jedná o v podstatě čistě praktický předmět (teoretické pozadí téměř žádné po studentech nechceme), studenti se na cvičení bohužel vůbec nepřipravovali a zavádět “chemické” požadavky na absolvování testu před každým cvičením nám přijde zbytečné, zavádíme od ZS2017/2018 povinný “midterm exam”, který je součástí zápočtových bodů.
Získání zápočtu je podmíněno ziskem v součtu alespoň 60 % bodů ze dvou zápočtových testů (platí pro PS; KS píše test jediný) a účastí na cvičení (povoleny jsou dvě absence).

“Midterm exam”

Probíhá v polovině semestru – pokud nedojde k nějakému odpadnutí výuky, tak v 7. týdnu semestru, vždy po ukončení bloku věnovaného regresím. Předmětem tohoto testu je látka probíraná na 1.- 6. přednášce, tedy základní statistika v Dell Statistica:

 • chí-kvadrát testy,
 • t-testy,
 • F-test,
 • Mann-Whitney test,
 • Wilcoxon test,
 • jednofaktorová ANOVA,
 • parametrická a neparametrická korelace,
 • jednoduchá a mnohonásobná lineární regrese,
 • a “advanced” typy ANOVA a regresních modelů
 • ANOVA hlavních efektů,
 • faktorová ANOVA,
 • heirarchická ANOVA,
 • ANOVA pro opakovaná měření,
 • ovládání nastavení pevných a náhodných efektů u výše uvedených typů ANOVA,
 • regrese ze soudku GLM včetně nastavení metody výběru proměnných,
 • regrese ze soudku GLZ včetně nastavení metody výběru proměnných.

Předmětem tohoto testu je ověření schopnosti řešit problémy kvantitativního zpracování dat v prostředí

Dell Statistica (nicméně můžete použít i MS Excel a/nebo R).
Zadáno je vždy 6 úloh. Vybrané výsledky zapisujete do tištěného zápočtového testu. Na vypracování testu je k dispozici 75 minut.

Pravidla pro vypracování:

 1. Pracujete výhradně s daty předanými pedagogem.
 2. Při vypracovávání můžete používat Help STATISTICA.
 3. Během vypracovávání zápočtu je zakázáno prohlížení jiných stránek než odkazů z Help STATISTICA.
 4. Pedagogovi odevzdáváte workbook s koncovkou souboru .stw, který pojmenuje qphee_zapocet_Vaseprijmeni.stw.

 

Několik rad k úspěšnému zvládnutí testu:

 • základní statistiky se ve většině případů v Dell Statistica nejmenují podle svého označení, proto je nutné vědět, kde je hledat
 • výsledky software pro jednotlivé proměnné či kategorie reportuje různě podle nastavení konkrétní instalace a podle Vašeho zadání proměnných, čili se výstup může lišit od předepsaných polí v testu – je třeba si přečíst hlavičky v zadání testu ve výstupu, který vydíte na obrazovce
 • u mnoha “advanced” typů ANOVA a regresí je třeba udělat po výpočtu ještě další operace, aby jste se dostali k výsledku, který je po Vás požadován
2. zápočtový test

Probíhá v zápočtovém týdnu. Předmětem také tohoto testu je ověření schopnosti řešit problémy kvantitativního zpracování dat v prostředí Dell Statistica (nicméně můžete použít i MS Excel a/nebo R, ale pozor, ani pro MS Excel ani pro R si nebudete moct dohrát nástroje pro řešení úloh a my nemůžeme garantovat, že zrovna na počítači, na kterém budete u zápočtu sedět, bude mít příslušné extenze nahrány).
Zadány jsou vždy 4 úlohy. Vybrané výsledky zapisujete do tištěného zápočtového testu. Na vypracování testu je k dispozici 60 minut.
2. zápočtový test je zaměřen na schopnost řešit složitější úkoly pomocí mnohorozměrných metod:

 • hierarchická shluková analýza,
 • nehierarchická shluková analýza metodou K-průměrů,
 • PCA,
 • FA,
 • CA,
 • MDS,
 • CCorA,
 • kanonická diskriminační analýza,
 • klasifikační diskriminační analýza.

Pravidla pro vypracování:

 1. Pracujete výhradně s daty předanými pedagogem.
 2. Při vypracovávání můžete používat Help STATISTICA.
 3. Během vypracovávání zápočtu je zakázáno prohlížení jiných stránek než odkazů z Help STATISTICA.
 4. Pedagogovi odevzdáváte workbook s koncovkou souboru .stw, který pojmenuje qphee_zapocet_Vaseprijmeni.stw.

Pokud jste z důvodu absence neabsolvovali “midterm exam”, pak jej absolvujete společně s 2. zápočtovým testem v zápočtovém týdnu.

Pokud v součtu “midterm exam” a 2. zápočtového testu nezískáte minimálně 60 %, musíte absolvovat oba testy společně v opravném termínu – opravné termíny máte dva.

Jelikož se ukázalo jako nemožné provést “midterm exam” pro kombinované studium, bude kombinované studium psát oba testy společně v jednom termínu, na kterém se dohodneme na první konzultaci!!!!!!!!!

Ke zkoušce

Zkouška je teoretická a probíhá písemnou formou testu. Test se skládá z 16 otázek na teorii ohledně zpracování dat různých přístupů analýzy variance (všechny probrané typy ANOVA), regresních modelů (linear, normal, binomial, multinomial, ordinal), shlukových analýz (K-means, hiararchická) a ordinačních analýz (PCA, RDA, DCA/CA, CCA, CCorA). Typickými otázkami jsou otázky na to, kdy jakou analýzu použít, v čem se podobné analýzy liší, jaké mají předpoklady, co mohu vyčíst z ordinačních diagramů. 10 otázek je testových – za každou správnou odpověď (čtyři možnosti na výběr, právě jedna z nich správná) získáte bod – a 6 otázek je textových – za každou správnou odpověď získáte bod. K absolvování zkoušky je třeba 9 bodů. Čas na vypracování je 25 minut.